26 ޖޫން

June 26, 2018 8
ޖަމީލް، އީޔޫގެ އޮފިޝަލުންތަކަކާ ބައްދަލު ކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަލީމް އަހްމަދު، ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ އޮފިޝަލުންތަކަކާ މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

June 26, 2018 24
ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލިޔަސް ވާދަކުރެވޭނީ 10 އަހަރު ފަހުން

ބޭރު ގައުމަކުން ހިމާޔަތް ހޯދަގެން އުޅޭ މީހަކު ވެސް، ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިއާސީ އިންތިހާބެއްގައި ވާދަކުރެވޭނީ، އެ ގައުމެއްގެ ހިމާޔަތް ދޫކޮށްލާތާ 10 އަހަރު ފަހުން ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ...

19 ޖޫން

June 19, 2018 127
އެމްޑީޕީ ނުހިމަނައި ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަން އިއުލާނުކޮށްފި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ބައިވެރިނުކޮށް، ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ކެބިނެޓް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 16
ޑރ. ޖަމީލް އަންވަރު އިބްރާހީމްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު، މެލޭޝިއާގެ ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، އަންވަރު އިބްރާހިމްއާ އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 82
ކޯލިޝަންގެ ޚިޔާލުތަފާތުވުން ބޮޑުވެ، ބަހުގެ ހަމަލާ!

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގައި އުފެދިފައިވާ ޚިޔާލު ތަފާތުވުންތައް އެންމެ ފަހުން އާއްމުންނާ ހަމައަށް ތިލަވެއްޖެ އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2018 11
ރާއްޖޭގެ އަގު ވައްޓާލަނީ މި ސަރުކާރުން: ޖަމީލް

ބައިނަލްއަގުވާ މުޖުތަމައުގެ ކުރިމަތީގައި ރާއްޖޭގެ އަގު ކޮންމެ ދުވަހަކު ވައްޓާލައި ދިވެހިންނަށް ގެއްލުން ދެމުން ދަނީ މި ސަރުކާރުން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2018 24
ޝައިނީގެ ހިތްހަމަނުޖެހުން ޖަމީލާއި ނަސީމަށް

އދ.ގެ ސެކިއުރިޓީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ކަމަށް ރާއްޖެ އިން ކުރިމަތިލާން ނިންމައި ގައުމުތަކުގެ ތާއީދު ހޯދަމުން އަންނަނިކޮށް، ރާއްޖެއާ ދެކޮޅަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ކުރީގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަހްމަދު ނަސީމް ކެމްޕޭން ކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޝައިނީ މިއަދު...

15 މެއި

May 15, 2018 40
ވެރިކަމުގެ ނިޒާމެއް ނޫން، މައްސަލައަކީ މިއީ!

ތިން ބާރުގެ ތަޅާފޮޅުމެވެ. އެއް ބަޔަކު އަނެއް ބައެއްގެ މައްޗަށް ގަދަވެގަނެ، މިނިވަން ކަމަށް އަރައިގަތީ އެވެ. ރައްޔިތުންނަށް ކަށަވަރު ކޮށްދީފައިވާ ހައްގުތަކާއި އިންސާފު ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަމެއް ނެތެވެ. މިނިވަން މުއައްސަސާތައް މިވަނީ ޒިންމާ އަދާކުރަން ނުކުޅެދިފަ އެވެ. ސިޔާސީ ބާރުވެރިކަން ހޯދަން ކުރާ މި ހަނގުރާމައިގައި ރައްޔިތުން...

12 މެއި

May 12, 2018 48
މަޖިލީހުން ވެރިކަން ކުރަން އުޅުމަކީ ހައްލެއްނޫން:ޖަމީލް

ބަރުލަމާނީ ނިޒާމެއް ގެންނަން މަސައްކަތް ކުރައްވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ވިދާޅުވުމުން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އެކަމަށް ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2018 22
ރައްޔިތުންގެ ބާރުނެތި ގާނޫނުއަސާސީ ކަފުންވެއްޖެ: ޖަމީލް

ރާއްޖޭގައި ރައްޔިތުންގެ ބާރު ނެތިގެން ހިނގައްޖެ ކަމަށާއި ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދޭ ގޮތަށް ހެދި ގާނޫނުއަސާސީ ވެސް ވަނީ ކަފުންވެފައި ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2018 10
އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު ދޫކުރަން އަމުރު ނެރެންޖެހޭ: ޖަމީލް

ރާއްޖޭގެ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދު ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ހައްޔަރުކޮށް، ޝަރީއަތް ހިންގަމުންދަނީ ވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށާއި ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ލިބިފައިވާ ވިރާސީ ބާރުގެ ދަށުން އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު މިނިވަން ކުރުމުގެ އަމުރެއް ނެރެން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2018 34
މިއީ އިންޑިއާ އިސްވެ ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތު: ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންނާ މެދު އަމަލުކުރަމުން ދާ ގޮތުން، މިއީ އަވައްޓެރި އިންޑިއާ އިސްވެ އޮވެ، ރާއްޖެއާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2018 24
ފުރަތަމަ ޕީޕީއެމްގެ ދުލުން، ދެން އަޅަނީ ފިޔަވަޅު!

ދައުލަތުގެ އެކި މުއައްސަސާތަކުން ބަލަމުން ދާ މައްސަލަތަކާއި އެ ތަންތަނުން ކަންކުރަންވީ ގޮތް ޕީޕީއެމުން ބުނަމުން ދާތީ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ފާޑުކިޔުންތައް އަމާޒުވެއްޖެ އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2018 10
ޖުޑިޝަރީ އާއި ފަނޑިޔާރުން ތެދުވަން ވެއްޖެ: ޖަމީލް

ޝަރުއީ ނިޒާމުގެ މިނިވަންކަން ނަގާލައި ސަރުކާރުގެ ގާނޫނާ ޚިލާފު އަމަލުތައް ބޮއްސުން ލާފައިވާ ކަމަށާއި މުއައްސަސާތަކުގެ މިނިވަންކަން ހޯދުމަށް ޖުޑިޝަރީ އާއި ފަނޑިޔާރު ތެދުވަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2018 30
އަބްދުއްރަހީމްގެ ހަމަލާތައް މިފަހަރު ޑރ. ޖަމީލަށް

މި ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދަކީ ސިޔާސީ ގޮތުން އެއްވެސް ބުރަދަނެއް ހުރި ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި އިންތިހާބެއްގައިި ޖަމީލް ބަލިކޮށްލެވިދާނެ ކަމަށް ޕީޕީއެމްގެ ނައިބް ރައީސް އަދި ފޮނަދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުއްރަހީމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 73
"ބަޣާވާތު"ގެ އަޑީގައި ހުރީ ގާސިމް: އަބްދުއްރަހީމް

ސުޕްރީމު ކޯޓުން އަމުރެއް ނެރެގެން ވެރިކަން ބަދަލު ކުރުމަށް ގެންނަން އުޅުނު "ބަޣާވާތު"ގެ އެންމެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު، ގާސިމް އިބްރާހިމް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ޕީޕީއެމްގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ އޭނާއަށް ވަރަށް ބޮޑަށް މިއަދު ފާޑުވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2018 57
"ޖޭޕީއާ ގުޅުނީ އަދުލުވެރި ވެރިޔަކަށް ގާސިމް ވާނެތީ"

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއާ ގުޅިވަޑައިގަތީ ދިވެހި ހުރިހާ ރައްޔިތުން ގޮވައިގެން އިންސާނިއްޔަތުކަމާއި އަދުލުގެ ތެރެއިން ފުރިހަމަ ވެރިކަމެއް ކޮށްދެވޭނެ ބޭފުޅަކަށް އެ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް...

February 10, 2018 40
ޖަމީލް، މަލީހު އަދި އަމީން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީއަށް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ރިޔާސީ ކެމްޕޭންގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރެވި ބޭފުޅުންގެ ތެރޭގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި ކުރީގެ ޔޫތު...

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 17
އެންމެ މީހަކަށް ވުރެ ގައުމު މިއޮތީ ކުޑަވެފައި: ޖަމީލް

ރާއްޖޭގައި ދިމާވެގެން އުޅޭ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލައަކީ އެންމެ މީހަކަށް ވުރެ ގައުމު ކުޑަވެފައި އޮތުން ކަމަށާއި ރައްޔިތުންނާއި ގައުމުގެ މަސްލަހަތު އިސްކޮށް، އެކުލަވައިލި ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އަމަލުނުކުރާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2018 30
ކެންޑިޑޭޓްގެ މަޝްވަރާ ނަޝީދާއި ޖަމީލް ކުރައްވައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅު ހަރަކާތުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމާ ގުޅޭ މަޝްވަރާ ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދާއި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު އިއްޔެ ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2017 68
"އެއްބައިވަންތަ ސަރުކާރަށް އެންމެންގެ އެހީ ބޭނުންވޭ"

ރާއްޖޭގެ ޑިމޮކްރެސީ ހަމަ މަގަށް ގެނުވައި، ރައްޔިތުން އެދޭ ފަދަ ގައުމީ އެއްބައިވަންތަކަމުގެ ސަރުކާރެއް އެކުލަވާލަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކެއްގެ އެހީތެރިކަން ލިބުމަކީ ރައްޔިތުންގެ އުއްމީދު ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2017 27
ގާސިމާ ބައްދަލުކުރަން ޖަމީލާއި އަލީ ވަހީދު ޖަރުމަނަށް

ބޭސްފަރުވާއަކަށް ޖަރުމަނުގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމާ ބައްދަލު ކުރެއްވުމަށް ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދާއި އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ޗެއާޕާސަން އަލީ ވަހީދު މިއަދު ޖަރުމަނަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.