30 ޖޫން

June 30, 2016 13
ރަށް ދޫކުރުމުގެ އިސްލާހު ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު:ޖަމީލް

އިއުލާނު ކުރުމަކާ ނުލައި ޓޫރިޒަމްގެ ބޭނުންތަކަށް ރަށްރަށާއި ބިން އަދި ފަޅުތައް ދޫކުރެވޭ ގޮތަށް ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ގެނައި އިސްލާހު ގާނޫނު އަސާސީއާ ހިލާފު ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 8
ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން އުޅޭ މީހަކަށް ޔާމީނާއެކު ނޫޅެވޭނެ: ޖަމީލް

ގާނޫނު ނަގަހައްޓަން މަސައްކަތްކުރާ އެއްވެސް މީހަކަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއެކު ނޫޅެވޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2016 5
ޖަމީލަށް ކުރާ ތުހުމަތުގައި އަސާސެއް ނެތް: އިއްތިހާދު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ސައްހަ ނޫން ކޯޓު އަމުރު ނެރުމުގައި ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަދި އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޗެއާމަން އަކްރަމް ކަމާލުއްދީން ބައިވެރިވެވަޑައިގެންނެވި ކަމަށް ކުރަނީ އެއްވެސް އަސާސެއް ނެތް ދޮގު ތުހުމަތެއް ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން މިއަދު ބުނެފި...

19 ޖޫން

June 19, 2016 45
ޖަމީލާއި އަކްރަމް ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދާއި ރާއްޖެ ޓީވީގެ ޗެއާމަން ޕޮލިހަށް ހާޒިރުކުރުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 10
"ދިން ވޯޓާ އެއްގޮތަށް ރައީސް ވެރިކަމެއް ނުކުރައްވާ"

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަކީ ރައްޔިތުން ދޭ ވޯޓާ އެއްގޮތަށް ވެރިކަން ކުރައްވާ ބޭފުޅެއް ނޫން ކަމަށާއި އިންތިހާބުތަކަށް ވޯޓު ހޯއްދަވަން ރައްޔިތުންގެ ގާތަށް އެ މަނިކުފާނު ވަޑައިގަތުމުގެ ބޭނުމެއް ނެތް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 27
ނަޝީދަށް އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެވެން ޖެހޭ: ޖަމީލް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ގައުމަށްޓަކައި ކުރާ މަސައްކަތުގެ ތެރެ އިން ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބެން ޖެހޭ ކަމަށް ގަބޫލުކުރައްވާ ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2016 16
"މިނިވަން އިންތިހާބަކަށް ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިކުރާނަން"

ރާއްޖޭގައި މިނިވަން، އިންސާފުވެރި އިންތިހާބެއް ބާއްވަން އެތެރެ އާއި ބޭރުން ސަރުކާރަށް ޕްރެޝަރު ކުރިމަތިކުރުވާނެ ކަމަށް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2016 30
ރައީސް ހައްޔަރުކުރުމުގެ އަމުރު ނެރުމުގެ އަޑީގައި ޖަމީލް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހައްޔަރުކުރަން ނުބައި އަމުރެއް ނެރުމުގެ މައްސަލާގައި ކުރިއަށް ދާ ޝަރީއަތުގައި، އެ އަމުރު ނެރުމުގެ އަޑީގައި ހުންނެވީ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ކަމަށް ބުނެ މީހަކު މިއަދު ހެކިބަސް ދީފި އެވެ.

June 02, 2016 43
އިދިކޮޅު އިއްތިހާދަކީ ސައިބޯނި ބޮއްކެއް: އުމަރު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް، އިދިކޮޅު ފަރާތްތައް ގުޅިގެން އިއްޔެ އުފެއްދި އިއްތިހާދަކީ "ސައިބޯނި ބޮއްކެއް" ކަމަށާއި އެއީ ސަރުކާރަށް ބިރެއް އަދި ޕްރެޝަރެއް ނޫން ކަމަށް...

June 02, 2016 22
އަނެއްކާ ވެސް އިއްތިހާދެއް؟ ބޮޑު ސުވާލެއް!

އިއްޔެ އަކީ ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ތާރީހުގައި އަނެއްކާވެސް ފާހަގަކުރެވޭ ދުވަހަކަށް ވެއްޖެ އެވެ. ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އިއްތިހާދެއް ގާއިމުކޮށް،...

01 ޖޫން

June 01, 2016 20
ހުދުމުހުތާރު ވެރިކަމަކަށް ދެން ފުރުސަތެއް ނެތް: ޖަމީލް

ދައުލަތުގެ ހުރިހާ ބާރުތައް މުށުތެރެއަށް ޖަމާކުރައްވައި ގާނޫނުތައް މުގުރައި ހުދުމުހުތާރުވެރިކަމެއް ކުރެއްވުމުގެ ފުރުސަތެއް އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެ އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ނައިބް ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 01, 2016 10
މާކުރިން ފިލްމު ފެނިއްޖެ، ނިމޭ ގޮތް އެނގޭ: އުމަރު

މާކުރިން ފިލްމު ފެނިއްޖެ ކަމަށާއި އެ ފިލްމު ނިމޭ ގޮތް ވެސް އެނގޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު މިއަދު އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނަށް ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 01, 2016 33
ރައީސް ޔާމީން މަގާމުން ދުރުކުރަން އެއްބަސްވެއްޖެ

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ވެރިކަމުން ދުރުކޮށް، 2018 ގެ ކުރިން އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމުގެ އުއްމީދާއެކު އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލައި މިއަދު މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2016 54
އިދިކޮޅު ލީޑަރަކަށް ޖަމީލް ގެންނަން ނިންމައިފި

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލައި، އެ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރަކަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލު އަހުމަދު އައްޔަންކުރަން ނިންމައިފިކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

May 31, 2016 83
ބޭރުގައި އުޅޭކަށް ފަސޭހައެއް ނޫން، އެކަމަކު މަޖުބޫރު!

ފަތިހު 5:30 ގައި ތެދުވެވަޑައިގެން ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް އަހްމަދު އިސްކަން ދެއްވަނީ ދަރިން ސްކޫލަށް ފޮނުވުމަށެވެ. އޭގެ ފަހުން އެއް ގަޑިއިރުގެ ކަސްރަތެވެ. ބައެއް...

30 މެއި

May 30, 2016 26
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރަކަށް ޖަމީލު ވަޑައިގެންފާނެ

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އިއްތިހާދެއް އެކުލަވާލައިފިނަމަ، އެ އިއްތިހާދުގެ ލީޑަރަކަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޖަމީލް ވަޑައިގަތުމަށް ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރައްވާފައިވާ ކަމަށް...

May 30, 2016 39
އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ބައްދަލުވުމެއް ލަންޑަންގައި

ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ބޮޑު ބައްދަލުވުމެއް ލަންޑަންގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.