09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2019 3
ރާއްޖޭގައި އަޑުފޮށީ ކެންސަރުގެ ފުރަތަމަ އޮޕަރޭޝަންކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަޑުފޮއްޓާއި ނޭވާލާހޮޅީގެ ކެންސަރު އޮޕަރޭޝަނެއް ކާމިޔާބުކަމާ އެކު އައިޖީއެމްއެޗްގައި ކޮށްފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2018 56
ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނަށް ފަހު ޑރ. ޝިފާނަށް ތައުރީފް

ކާއެއްޗެހި ހަޖަމްކުރާ މައިދާއަށް ކެންސަރު ޖެހުމުން އެ ގުނަވަން އެކުގައި ނަގަން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކާމިޔާބު އޮޕަރޭޝަނެއް އައިޖީއެމްއެޗުގައި އިއްޔެ ކޮށްފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 30
ޑރ. ޝިފާން: ފުން ލޯތްބަކާއެކު ދިވެހިންނަށް ހާއްސަ

މީގެ 10 އަހަރު ކުރި އެވެ. ޑރ. މުހައްމަދު ޝިފާނަށް ފެނިވަޑައިގަތީ ހިތް ދަތި މަންޒަރެކެވެ؛ އުމުރުން ދުވަސްވީ އަންހެނަކު، ކޮތަޅަކަށް ބޭސްފުޅިއެއް ލައިގެން އައިޖީއެމްއެޗުގެ އެއް ކޮޓަރިން އަނެއް ކޮޓަރި އަށް ވަންނަނީ އެވެ. މޫނުމަތިން ފެނުނީ މާޔޫސްކަމާއި ގޮތް ހުސްވެފައިވާ ތަނެވެ. އެތައް އިރެއްވީއިރު ވެސް އެ އަންހެން މީހާ ބޭނުންވެގެން...

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2018 24
ފުރަތަމަ ދިވެހި އޮންކޯސާޖަން އައިޖީއެމްއެޗުގައި

ފުރަތަމަ ދިވެހި އޮންކޯސާޖަން ނުވަތަ ކެންސަރުގެ އޮޕަރޭޝަންތަކަށް ޚާއްސަ ޑޮކްޓަރު މުހައްމަދު ޝިފާން އައިޖީއެމްއެޗުގައި ޚިދުމަތް ދެއްވަން ފައްޓަވައިފި އެވެ.