26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2020 2
ގެ އަށް ކޮވިޑް ވައްދާ މީހަކަށް އަހަރެން ނުވާނަން

ކޮވިޑްގެ ބަދަލުވަމުންދާ ހާލަތްތަކާ އެކު ރާއްޖެ އަށް ވެސް އޭގެ ދެ ވަނަ ރާޅެއް މި ވަނީ ބިންދާލައިފަ އެވެ. މިހާރު އެ ރާޅުގެ ބާނިތަކުގެ ތެރެއިން ނުކުމެ، ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ހައްލެއް ލިބެމުން އައިސް، ޕޮޒިޓިވްވާ މީހުން މަދުވަމުން އައި ނަމަވެސް، އަދިވެސް ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކުން އަތް ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020
އެމްއެންޔޫއާ ގުޅިގެން އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށަނީ

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އާ ގުޅިގެން އަންނަ މަހު އެންޓި ބޮޑީ ޓެސްޓު ހަދަން ފަށާނެ ކަމަށް، ހެލްތު އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެޗްއީއޯސީ) އިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 11
ނަމްބަރު މަދުވިޔަސް ގްރީން ޒޯނަކަށް ނުދޭ: ޑރ. ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވާ އަދަދު މަދުވަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް ގްރީން ޒޯނަށް ނުވަތަ ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތައް ދޫކޮށްލާ ހިސާބަށް އަދި ނުދާ ކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު ސްޕެޝަލިސްޓް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 9
މާސްކު އެޅީމަ އަތް ދޮންނަން ހަނދާން ނެތިއްޖެ؟

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މާސްކް އެޅުން މަޖުބޫރުކުރުމާ އެކު އަތްދޮވުމާއި ގައިދުރުކަން ބެހެއްޓުން ފަދަ ބަލިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް...

September 07, 2020 51
މި މަހު ފަހުކޮޅު ކޭސްތައް މަދުވާން ފަށާނެ: ޝީނާ

މާލެ ސަރަަހައްދުގައި ކޮވިޑް-19 ވަރަށް ބޮޑަށް ފެތުރިފައި އޮތް ނަމަވެސް މި މަހުގެ ފަހުކޮޅުން ފެށިގެން ޕޮޒިޓިވް ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށްވާން ފަށާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެއްވޭ ކަމަށް ޕަބްލިކް...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 99
ލޮކްޑައުނަކަށް ދާން ޖެހޭވަރަށް ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެ: ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ބާރުވެ، ބަލީގައި އެޑްމިޓްކުރަން ޖެހޭ މީހުންގެ އަދަދު ގިނަވެ އެނދުތައް ފުރެމުންދާއިރު، ދެން ވެސް ހާލާތު އިތުރަށް ގޯސްވިޔަ ނުދޭން އޮތް އެންމެ ރަނގަޅު ފިޔަވަޅަކީ، އޭނާ ދެކެވަޑައިގަންނަވާ ގޮތުގައި، ލޮކްޑައުނަކަށް ދިއުން ކަމަށް ޕަބްލިކް ހެލްތު ސްޕެޝަލިސްޓް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 14
ކޮވިޑާ ގުޅިގެން އެޑްމިޓްކުރި އަދަދު ދެ ގުނަ މައްޗަށް

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަރުވާދިނުމަށް އެޑްމިޓް ކޮށްފައިވާ މީހުންގެ އަދަދު ހަފުތާއެއްގެ ތެރޭގައި ދެ ގުނަ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2020 73
ބަލި ފެތުރުން ބާރުވެއްޖެ، އޮގަސްޓުގައި ދުވާލަކު 170

ކޮވިޑް-19ގައި ބޮޑުވަރުވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވުން އިތުރުވެ، ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓްކޮށްގެން ފަރުވާ ދޭން ޖެހޭ ނިސްބަތް ވެސް އިތުރުވެ، ބަލީގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވެފައިވާ ކަން ފަހުގެ ޕްރޮޖެކްޝަންސް އިން ދައްކައިފި އެވެ.

28 މެއި

May 28, 2020 13
އެޗްޕީއޭގެ އިރުޝާދުތަކަށް އާންމުން ކަމޭހިތި: ޝީނާ

ކޮވިޑް-19 ރާއްޖޭގައި ފެތުރޭ މިންވަރު މިހާރު ދަށް ކުރެވިފައި ވަނީ ކަމާ ބެހޭ ފަރާތްތަކުން ދޭ އިރުޝާދުތަކަށް އާންމުން ބޯލަނބައި ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދިނުމުން ކަމަށް، މި ބައްޔާ ގުޅޭ ގޮތުން ސަރުކާރަށް ލަފާ ދެއްވާ ކޮންސަލްޓަންޓް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2020 24
ލުއިދެނީ ތައްޔާރު ވެވުނީމަ, ނުރައްކާ ކުޑައެއް ނުވޭ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް މާދަމާ ލުއި ދެނީ އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ބަލީގެ ނުރައްކާ ކުޑަވެގެން ނޫން ކަމަށާއި ހާލަތު ގޯސްވެއްޖެ ނަމަ ވެސް ފަރުވާދެވޭނެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރެވި ތައްޔާރުވެވުމުން ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓްރީގެ ކުރީގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް ޑރ. ޝީނާ މޫސާ މިރޭ...

May 27, 2020 108
ލޮކްޑައުންއަށް ލުއިދީ މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާލެ ސަރަހައްދުގައި އިއުލާން ކޮށްފައިވާ ލޮކްޑައުން އަށް ލުއިދީ، މުހިއްމު ޚިދުމަތްތަކެއް ހުޅުވައިލުމުގެ ހުއްދަ މާދަމާ ދޭނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ...

May 27, 2020 75
ލޮކްޑައުން ނެތް ރަށްރަށަށް މިހާރު އެއްވެސް ހުރަހެއް

ކޮވިޑްގެ ރާޅު ބޮޑުނުވީ ފިޔަވަޅުތައް ހަރުދަނާ ވެގެން ކަމަށާއި މިކަމުގައި ވަރަށް ގިނަ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރެއވިއްޖެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2020 51
ޑރ. ޝީނާ އެ ވިދާޅުވާ އެއްޗެއް އެނގޭތަ؟

ގިނަ މީހުން މިހާރު އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާނީ ކޮވިޑް-19 ގެ މުޅި ހާލަތު ލަފާކުރައްވައި، ޑރ. ޝީނާ މޫސާ ތައްޔާރުކުރައްވާ އަދަދުތަކާއި ރޮނގުތައް ދެމިގެން ދާނެ ގޮތް ބަލާށެވެ. މިއީ ކޮރޯނާވައިރަސް ރާއްޖޭގައި ފެތުރިފައި އޮވެދާނެ ގޮތުގެ ހިސާބުތަކެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގައި ޓެސްޓްކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ހުރި މިންވަރުން އެ ލަފާކުރުންތަކާ ކައިރިވާ...

08 މެއި

May 08, 2020 61
ޝީނާގެ ކަންބޮޑުވުން: ޓެސްޓްކުރެވޭލެއް ވަރަށް މަދު!

އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރެމުންދާ މިންވަރަށް ބަލާއިރު މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އެކަނި ވެސް ބަލި ޖެހިފައި ތިބި ގާތްގަނޑަކަށް 300 މީހުން ފެންނަން ޖެހުނަސް އެކަށީގެންވާ ގޮތެއްގައި...

May 08, 2020 26
ޕީކް ދަށްވިޔަސް މި މަހު ހިފަހައްޓާލަން ޖެހޭ: ޝީނާ

މާލެ ލޮކްޑައުންކުރުމާ އެކު، ކޮވިޑް-19 ގެ ޕީކް ނުވަތަ އެއް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެންމެ ގިނަ ޕޮޒިޓިވް ކޭސް ފެންނާނެ އަދަދު ތިރިއަށް ޖެހިފައިވާ ކަން ފަހުގެ އަންދާޒާ އިން ފެނުނަސް ބަލި...

07 މެއި

May 07, 2020 98
ބޭރަށް ދާ މީހުންގެ ފަރާތުން ގޭތެރެއަށް ވައިރަސް!

ދައުލަތުގެ ހަރަދުތައް ކޮންްމެ ހަފުތާއެއްގެ ވެސް ހޯމަ ދުވަހު ފިނޭންސުން އާންމު ކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ދެންމެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 އެޕްރީލް

April 18, 2020 46
ހާލަތު ބިރުވެރި: ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި ފަރުވާނުދެވިދާނެ!

ކޮވިޑް-19 އާއްމުންގެ ތެރޭގައި ފެތުރިއްޖެ ނަމަ، ހާލަތު ގޯސްވެދާނެ ކަމަށް ކުރީގެ އަންދާޒާއަށް ވުރެން ވެސް ވެދާނެ ގޮތެއްގެ ބިރުވެރިކަން ބޮޑުވެފައިވާ ކަމަށާއި މިހާރުގެ ލަފާކުރުންތަކުން ދައްކަނީ ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރޭ ވައިރަހުން ލައްކައަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ ހޮސްޕިޓަލްތައް ފުރި އެތައް ބަޔަކަށް ފަރުވާ ނުދެވިދާނެ ކަން...