30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 8
ފެން، ގޭސް، ތެލުގެ ޑެލިވަރީއަށް ފާސް ބޭނުމެއް ނުވާނެ

މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައިވާ މުއްދަތުގައި، ފެން، ގޭސް ތެޔޮ ޑެލިވަރީ ކުރުމަށް އިތުރު ފާހެއް ބޭނުން ނުވާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2020 68
މިވަރުން ޔަގީންކޮށް، އިސްކުރު ފެން ބޯން ފަށާ!

ފެން އުފައްދާ މައި ކުންފުނި، އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު، ހަސަން ޝާހް، އިސްކުރުން ތައްޓަށް ފެންފޮދެއް އަޅުއްވައި ޖެހިލުމެއް ނެތި އެ ހިއްޕެވި އެވެ. ޝާހް ޔަގީންކަން ދެއްވަން ބޭނުންވީ އޭނާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން ހުންނެވި ކުންފުނިން އުފައްދައި ފޯރުކޮށްދެމުން އަންނަ ސަޕްލައި ފެނަކީ ބޯން ރައްކާތެރި އެއްޗެއް ކަމެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020
ސާފު ފެން ނުލިބޭ 780 މިލިއަން މީހުން އުޅޭ

ދުނިޔޭގެ ފެނުގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރަމުން އަންނައިރު އާބާދީގެ 10 ޕަސަންޓް ނުވަތަ 780 މިލިއަނެއްހާ މީހުންނަށް ސާފު ފެން ނުލިބޭ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2020 3
ފެންއަޅާ ފުޅި ކިހާ ވަރަކަށް ދޮންނަން؟

ގެންގުޅޭ ފެންފުޅީގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ ކިހާ ވަރަކަށް ސަމާލުކަން ދެވޭ ހެއްޔެވެ؟ ދާ ކޮންމެ ތާކަށް ގެންދެވޭ ގޮތަށް ފެންއަޅާ ފުޅިއެއް ގެންގުޅުމަކީ މިހާރު ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ އާދައެކެވެ. އެއާ އެކު ފުޅީގެ ސާފުތާހިރުކަމާ ދޭތެރޭ ސަމާލުނުވެއްޖެ ނަމަ މީހާ ބަލިވެދާނެ އެވެ.

10 ފެބުރުއަރީ

February 10, 2020 12
ފެން ބޯންވީ ކިހިނެއް؟

ދުވާލެއްގެ މައްޗަށް މަދުވެގެން އަށް ތަށި ފެން ބޯންޖެހޭ ކަން އެންމެންނަށް ވެސް އެނގެ އެވެ. ގިނައިން ފެން ބުއިމަކީ ސިއްހީ ވަރަށް ގިނަ މައްސަލަތަކުން ރައްކާތެެރިކޮށް ދޭނެ ކަމެކެވެ. އެކަމަކު ސުވާލަކީ، ފެން ބޯންވީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 4
ފެންއަޅާ ފުޅިއެއް 6،000 ޑޮލަރަށް

ފްރާންސްގެ މަޝްހޫރު ފެޝަން ކުންފުނި ޝެނެލް އިން، ފެން އަޅާ އަގު ބޮޑު ފުޅިއެއް ހަދައިފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2020
މޯދީ އަށް ފަހު ބެއާ ގްރިލްސްއާ އެކު ރަޖްނީކާންތު

ތިމާވެއްޓާ ގުޅުން ހުރި އެކި މައްސަލަތަކަށް ހޭލުންތެރިކަން އުފެއްދުމުގެ ގޮތުން ޑިސްކަވަރީ ޗެނެލުން ގެނެސްދޭ ބެއާ ގްރިލްސްގެ ޝޯއެއްގައި އިންޑިއާގެ ސުޕަސްޓާރު ރަޖްނީކާންތު ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 10
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން 10،000 ޖަމަލު މަރާލަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހަނަފަސްކަމާ އެކު ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ، އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ޖަމަލުތައް މާ ގިނައިން ފެން ބޯ މައްސަލަ ބޮޑުވުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެތައް ހާސް ޖަމަލެއް މަރައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 2
ދަރިވަރުން ފެންބޯން މަޖުބޫރު ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށްދީ އެކަމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ކިޔަވާ ގަޑިތަކުގައި ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށް ދިނުމަށް ރަނގަބީލް ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ފާހާނާ އިން ބޭރުވާ ފެން ރިސައިކަލްކޮށް ހިލޭ ދެނީ

ބެލްޖިއަމްގެ ކޫންގައި ހިންގާ ގަޒްޓީކްސް ރެސްޓޯރަންޓުން އެތަނުގެ ފާހާނާތަކުން ބޭރުވާ ފެން ރިސައިކަލްކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
ފެނުގައި ހުންނަ "މައިކްރޮޕްލާސްޓިކް" ނުރައްކަލެއް ނޫން

ބޯ ފެނުގައި އެކުލެވޭ މައިކްޕްރާސްޓިކަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް މިހާތަނަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ނުދައްކާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 1
ސްމާޓް މަކުނެއް، އިންސާނުންނަށް ފިލާވަޅެއް

ފެން އިސްރާފު ނުކުރާށޭ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިޔަސް އެގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ފެން އިސްކުރެއް ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެ ބާރު ކުރާކަށް ހަނދާނެއް ނުހުރެ އެވެ. އެކަމަކު މި ރާމާމަކުނު ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ފެން ބޮއެ ނިމިގެން އެސޮރު ދަނީ އިސްކުރު ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 11
ފެން އުފައްދަން ޔޫއޭއީ އަށް އައިސްބާގެއް ގެންދަނީ

މެދުއިރުމަތީގެ ބައެެއް ގައުމުތަކަކީ ތަރައްގީގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ގައުމަތަކަށް ވިޔަސް، އެ ސަރަހައްދުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ސާފު ބޯފެނަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ބޮޑުވުމެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޑިސެލިނޭޝަން ފެން ބޭނުން ކުރާ އިރު، މިއީ އަގުގެ...

24 ޖޫން

June 24, 2019
"ވެޖެޓޭރިއަން ވޯޓާ" ބޮޑު ޖޯކަކަށް

މަހުގެ ބާވަތްތައް ދޫކޮށްލައި، ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ މިހާރު ތަކުރާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ ޑައިޓްތަކަށް ބަރޯސާވާ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ވެޖެޓޭރިއަނުންނަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް މިހާރު އާންމުކޮށް ގަންނަން ވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 9
އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ފެނަށް ޖެހިއްޖެ

ޗެންނާއި (ޖޫން 19) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޗެންނާއީގެ މައި ހަތަރު ރިޒޮވަޔާ އިން މުޅިން ފެން ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީ ފެނަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019
މައްސަރު ދުވަސްވަރު ގިނައިން ފެން ބުއިން މުހިންމު

މައްސަރު ދުވަސްވަރު ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހުން މަދެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް މިދުވަސްވަރު ބޭނުންވަނީ ލުއި ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ޗޮކްލެޓް ފަދަ ފޮނި ކާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކެވެ. މި ދުވަސްވަރު ދެން އެންމެ ސަމާލުކަން ދޭންވީ ގިނައިން ފެން ބުއިމަށެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 14
ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިއަދު އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ފެނާ ނުލައި ބޭސް ކެއުން ނުރައްކާ

ފެނާ ނުލައި ބޭސް ކެއުމަކީ ބައެއް މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެއީ ފެން ހޯދަން ލަސްވާތީ އަވަސްކޮށްލަން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ނޫނީ ކަންނެތްވެފައި ހުންނަ ވަގުތުގައި ކަންފަސޭހައަކަށެވެ. ކޮންމެ ސަބަބަކާ ހުރެ މިކަން މިގޮތަށް ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް މީ ވަރަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 8
ހޫނު ގަދަ ނަމަ ބޯންވީ ފިނި އެއްޗެއް ނޫން

ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ވާހަކައެކެވެ. މި ގަދަ ހޫނުގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނީ ފިނި އެއްޗެއް ބޯލާށެވެ. ރޯފިލާ ވަރުގެ ގަދަ ހޫނުގައި އުޅެފައި ގޮސް ހޫނު ސައި ބޯނީ ކާކުހެއްޔެވެ

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 1
ގިނައިން ފެންބޯން އާދަކުރާނެ 5 ގޮތެއް

އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފެނުގެ ނިސްބަތް 50 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ވެސް މައްޗެވެ. އެހެންވެ، ހަށިގަނޑު ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށާއި ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ވިހަ މާއްދާތައް ބޭރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ފެން މަދު ވިޔަ ދީގެން ނުވާނެ އެވެ.