10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2020 10
އޮސްޓްރޭލިއާ އިން 10،000 ޖަމަލު މަރާލަނީ

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ދެކުނުގެ ސަރަހައްދުތަކަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ހަނަފަސްކަމާ އެކު ފެނުގެ ދަތިކަން ކުރިމަތިވެ، އެ ސަރަހައްދުގައި އުޅޭ ޖަމަލުތައް މާ ގިނައިން ފެން ބޯ މައްސަލަ ބޮޑުވުވުމާ ގުޅިގެން އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދުމުގެ ގޮތުން އެތައް ހާސް ޖަމަލެއް މަރައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2019 2
ދަރިވަރުން ފެންބޯން މަޖުބޫރު ވަގުތުތަކެއް ކަނޑައަޅައިފި

އިންޑިއާގެ ކަރްނާޓަކާ ސްޓޭޓްގެ ސްކޫލެއްގެ ދަރިވަރުންނަށް ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށްދީ އެކަމަށް ބާރު އެޅުމުގެ ގޮތުން، ކިޔަވާ ގަޑިތަކުގައި ފެން ބޯން ހަނދާންކޮށް ދިނުމަށް ރަނގަބީލް ޖަހަން ފަށައިފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019
ފާހާނާ އިން ބޭރުވާ ފެން ރިސައިކަލްކޮށް ހިލޭ ދެނީ

ބެލްޖިއަމްގެ ކޫންގައި ހިންގާ ގަޒްޓީކްސް ރެސްޓޯރަންޓުން އެތަނުގެ ފާހާނާތަކުން ބޭރުވާ ފެން ރިސައިކަލްކޮށް ކަސްޓަމަރުންނަށް ހިލޭ ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
ފެނުގައި ހުންނަ "މައިކްރޮޕްލާސްޓިކް" ނުރައްކަލެއް ނޫން

ބޯ ފެނުގައި އެކުލެވޭ މައިކްޕްރާސްޓިކަކީ އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ހުރި އެއްޗެއް ކަމަށް މިހާތަނަށް ހޯދި ހޯދުންތަކުން ނުދައްކާ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތާ ބެހޭ ޖަމިއްޔާ (ޑަބްލިއުއެޗްއޯ) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2019 1
ސްމާޓް މަކުނެއް، އިންސާނުންނަށް ފިލާވަޅެއް

ފެން އިސްރާފު ނުކުރާށޭ ކިތަންމެ ވަރަކަށް ކިޔަސް އެގޮތަށް އަމަލު ނުކުރާ މީހުން ގިނަ އެވެ. ފެން އިސްކުރެއް ދޫކޮށްލައިފި ނަމަ އެ ބާރު ކުރާކަށް ހަނދާނެއް ނުހުރެ އެވެ. އެކަމަކު މި ރާމާމަކުނު ކިހާ ރަނގަޅު ހެއްޔެވެ؟ ފެން ބޮއެ ނިމިގެން އެސޮރު ދަނީ އިސްކުރު ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019 11
ފެން އުފައްދަން ޔޫއޭއީ އަށް އައިސްބާގެއް ގެންދަނީ

މެދުއިރުމަތީގެ ބައެެއް ގައުމުތަކަކީ ތަރައްގީގެ ގޮތުން ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދާފައިވާ ގައުމަތަކަށް ވިޔަސް، އެ ސަރަހައްދުގެ ހޫނު މޫސުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވާ ދަތިތަތަކެއް އެބަ ހުއްޓެވެ. އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ ސާފު ބޯފެނަށް ކުރަންޖެހޭ ހަރަދު ބޮޑުވުމެވެ. މައިގަނޑު ގޮތެއްގައި ޑިސެލިނޭޝަން ފެން ބޭނުން ކުރާ އިރު، މިއީ އަގުގެ...

24 ޖޫން

June 24, 2019
"ވެޖެޓޭރިއަން ވޯޓާ" ބޮޑު ޖޯކަކަށް

މަހުގެ ބާވަތްތައް ދޫކޮށްލައި، ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ މިހާރު ތަކުރާރީގެ ބާވަތްތަކުގެ ޑައިޓްތަކަށް ބަރޯސާވާ މީހުންނެވެ. އެގޮތުން ވެޖެޓޭރިއަނުންނަށް ހާއްސަ އުފެއްދުންތައް މިހާރު އާންމުކޮށް ގަންނަން ވެސް ލިބޭނެ އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 9
އިންޑިއާގެ ޗެންނާއީ ފެނަށް ޖެހިއްޖެ

ޗެންނާއި (ޖޫން 19) - އިންޑިއާގެ ދެކުނުގެ ޗެންނާއީގެ މައި ހަތަރު ރިޒޮވަޔާ އިން މުޅިން ފެން ހުސްވުމާ ގުޅިގެން އެ ސިޓީ ފެނަށް ޖެހިއްޖެ އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2019
މައްސަރު ދުވަސްވަރު ގިނައިން ފެން ބުއިން މުހިންމު

މައްސަރު ދުވަސްވަރު ސިއްހަތަށް ފައިދާހުރި ކާނާ ކެއުމަކަށް ސަމާލުކަން ދޭ މީހުން މަދެވެ. އެއާ ޚިލާފަށް މިދުވަސްވަރު ބޭނުންވަނީ ލުއި ކާނާގެ ބާވަތްތަކާއި ޗޮކްލެޓް ފަދަ ފޮނި ކާތަކެތީގެ ބާވަތްތަކެވެ. މި ދުވަސްވަރު ދެން އެންމެ ސަމާލުކަން ދޭންވީ ގިނައިން ފެން ބުއިމަށެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2019 14
ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ވާރޭ ނުވެހި ގިނަ ދުވަސްވާތީ ހުރިހާ ރަށެއްގައި މިއަދު އިސްތިސްގާ ނަމާދުކޮށްފި އެވެ.

12 އެޕްރީލް

April 12, 2019
ފެނާ ނުލައި ބޭސް ކެއުން ނުރައްކާ

ފެނާ ނުލައި ބޭސް ކެއުމަކީ ބައެއް މީހުން ކުރާ ކަމެކެވެ. އެއީ ފެން ހޯދަން ލަސްވާތީ އަވަސްކޮށްލަން ކަމަށް ވެދާނެ އެވެ. ނޫނީ ކަންނެތްވެފައި ހުންނަ ވަގުތުގައި ކަންފަސޭހައަކަށެވެ. ކޮންމެ ސަބަބަކާ ހުރެ މިކަން މިގޮތަށް ކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް މީ ވަރަށް ގެއްލުންހުރި ކަމެކެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 8
ހޫނު ގަދަ ނަމަ ބޯންވީ ފިނި އެއްޗެއް ނޫން

ގަބޫލުކުރަން އުނދަގޫ ވާހަކައެކެވެ. މި ގަދަ ހޫނުގައި ކޮންމެ މީހަކު ވެސް ބޭނުންވާނީ ފިނި އެއްޗެއް ބޯލާށެވެ. ރޯފިލާ ވަރުގެ ގަދަ ހޫނުގައި އުޅެފައި ގޮސް ހޫނު ސައި ބޯނީ ކާކުހެއްޔެވެ

08 އެޕްރީލް

April 08, 2019 1
ގިނައިން ފެންބޯން އާދަކުރާނެ 5 ގޮތެއް

އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑުގައި ފެނުގެ ނިސްބަތް 50 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ވެސް މައްޗެވެ. އެހެންވެ، ހަށިގަނޑު ރަނގަޅު ސިއްހަތެއްގައި ބެހެއްޓުމަށާއި ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ވިހަ މާއްދާތައް ބޭރުކޮށްލުމަށްޓަކައި ފެން މަދު ވިޔަ ދީގެން ނުވާނެ އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2019 82
އިސްކުރު ފެން ބުއިމަށް ރައީސް ބާރު އަޅުއްވައިފި

ފުޅީގައި ބަންދުކުރި ބޯފެން ބޮޑު އަގުގައި ގަތުމުގެ ބަދަލުގައި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީގެ އިސްކުރު ފެން ބޭނުންކުރަން ބާރު އަޅުއްވައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް މިއަދު ވާހަކަފުޅު ދައްކަވައިފި އެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2019 2
ފެން ވައިރުކުރުމުގެ މިންގަނޑެއް އެކުލަވައިލަނީ

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީން ދޫކުރާ ފެނަކީ ބޯން ރައްކާތެރި ފެނަކަށް ވިޔަސް، ގޭގޭގައި ފެން ވައިރުކޮށްފައި ހުންނަ ގޮތުން ފެން ތަޣައްޔަރުވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ ފެން ވައިރުކުރުމުގެ ގައުމީ...

March 19, 2019 17
ސަރަހައްދުގައި އެންމެ ރަނގަޅު ފެން ދޫކުރަނީ ރާއްޖޭގައި

އެމްޑަބްލިޔުއެސްސީ އިން ދޫކުރާ ފެނަކީ މި ސަރަހައްދު ގައުމުތަކުގައި ދޫކުރާ ބޯފެނުގެ ކޮލިޓީއަށް ބަލާއިރު އެންމެ ފެންވަރު ރަނގަޅު ސަޕްލައި ފެން ކަމަށް އެންވަޔަރަމެންޓް މިނިސްޓަރު ޑރ....

17 މާޗް

March 17, 2019 8
"އިންފިއުޒްޑް ވޯޓާ" ގެ ފައިދާ ބޮޑު

އަހަރެމެންގެ ހަށިގަނޑުގެ ކޮންމެ ސެލްއެއް، ކޮންމެ ގުނަވަނެއް އަދި ކޮންމެ ޓިޝޫއެއް ފެން ބޭނުންކުރެ އެވެ. އެއީ ހަށިގަނޑުގެ ފިނިހޫނުމިން ދެމެހެއްޓުމަށާއި ހަށިގަނޑުގެ ދެން ހުރި އެހެން ކަންކަން އޭގެ އެންމެ ފުރިހަމަ ގޮތުގައި ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށްޓަކަ އެވެ. ހަށިގަނޑުގައި ހުންނަ ފެން ދަލުގެ ގޮތުގައި އާއި ނޭވާލުމުން އަދި ހަޖަމްކުރުމުގެ...

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 4
ގޯލްޑެން ގްލޯބް ހައްގުވަނީ ފެން ބަހާ މީހާ އަށް

ގޯލްޑެން ގްލޯބް އެވޯޑް ހަފުލާގައި، ޑްރާމާ މޫވީ ކެޓަގަރީން އެންމެ މޮޅު އެކްޓްރެސްގެ އެވޯޑް ގްލެން ކްލޯޒް އަށް އަދި އެންމެ މޮޅު ކޮމެޓީ އެކްޓަރުގެ އެވޯޑް ކްރިސްޓިއަން ބޭލް އަށް ލިބުނަސް ހަފުލާގެ އަސްލު ތަރިއަކީ މީގެ ކުރިން ނުވެސް ދަންނަ މޫނެކެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 6
ބޯފެން ރައްކާކުރަން 133 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއެއް

ރާއްޖޭގެ 32 ރަށަކަށް ބޯފެން ރައްކާ ކޮށްދިނުމަށްޓަކައި 133 މިިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާގެ ބޮޑު މަޝްރޫއެއްގައި އެންވަޔަރްމެންޓް މިނިސްޓްރީ އާއި ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކާ އެކު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2018 6
ދެ ރަށެއްގައި ނަރުދަމާ އާއި ފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރަނީ

އއ. މަތިވެރީގައި ނަރުދަމާ ނިޒާމު ގާއިމު ކުރުމާއި ފ. ނިލަންދޫގައި ސާފު ބޯފެނުގެ ނިޒާމު ގާއިމުކުރުމުގެ މަޝްރޫއުގެ މަސައްކަތް ލަންކާގެ ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެޑްވާޑް އެންޑް ކްރިސްޓީއާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 114
އިސްކުރު ފެން ބަރާބަރު! ނުބޮނީ ކީއްވެ؟

ނުބަ އެވެ؛ ރައްކާތެރިއެއް ނޫނެވެ.--މިއީ، އިސްކުރުން ފެން ނަގައިގެން ނުބޮނީ ކީއްވެގެންތޯ އަހާލީމާ ލިބޭ ދެ ޖަވާބެވެ. އެކަމަކު އިސްކުރު ފެނަށް ވުރެ މާ ބޮޑު އަގުގައި ޕްލާސްޓިކް ފެން ފުޅި ގަނެގެން ބޯން މި ސަބަބުތައް ކަމުދޭ ހެއްޔެވެ؟