02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2020 69
"ދެން ލައިސަންސް ލިބޭނީ އިތުރު ތަމްްރީނެއް ހަދައިގެން"

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އަލަށް ނަގާ މީހުން ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓްރީން ކަނޑައަޅާ ފަރާތަކުން، ނުވަތަ ފުލުހުން ދޭ ތަމްރީނެއް ހަދަން ޖެހޭ ގޮތަށް ގަވައިދު ބަދަލުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 28
ބްރިޖްގެ ބޮޑު އެކްސިޑެންޓްވި މީހާގެ ލައިސަންސްް ބާތިލް

ސިނަމާލެ ބްރިޖުގެ ޓްރެފިކް ލައިޓަށް މަޑުކޮށްގެން އޮތް ވެހިކަލްތަކެއްގައި ޖިޕަކުން ޖެހި ހިނގި ބޮޑު އެކްސިޑެންޓުގައި، އެ ޖިޕް ދުއްވަން އިން ބިދޭސީ ޑްރައިވަރުގެ ލައިސަންސް އިއްޔެ ބާތިލް ކޮށްފި އެވެ.

07 ޑިސެމްބަރ

December 07, 2019 1
ކާރު ގަނެދޭތޯ ކާރަށް ގެއްލުން ދިނުމުން ހައްޔަރުކޮށްފި

މި ވާހަކަ ގިނަ ބަޔަކަށް ސިފަކުރެވެނީ ކުޅޭ އެއްޗެއް ނުދީގެން ތުއްތު ކުއްޖަކު ބޮޑާ ހޭކުން ކަހަލަ ކަމެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ ކުޑަކުއްޖެއްގެ ވާހަކައެއް ނޫނެވެ އެވެ. އުމުރުން 22 އަހަރުގެ ޒުވާނެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019 35
ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް މެލޭޝިއާއިން ގަބޫލުކުރާ ގޮތް ހަދަނީ

ރާއްޖޭގެ ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ބޭނުން ކޮށްގެން މެލޭޝިއާގައި ވެހިކަލް ދުއްވުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމާ ބެހޭގޮތުން ދެ ގައުމުގެ ދެމެދުގައި މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2019 2
އަލަށް ލައިންސަންސް ނަގައިގެން ރޭގަނޑު ދުއްވުން މަނާ!

މަގުމަތީގެ ރައްކާތެރިކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމަށް އަޅާ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން، އިނގިރޭސިވިލާތާއި ސްކޮޓްލެންޑާއި ވޭލްސްގައި އަލަށް ލައިސަންސް ނަގާ މީހުން ރޭގަނޑު ދުއްވުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2019 8
ބޮޑު އެކްސިޑެންޓަކާ ގުޅިގެން ލައިސަންސް ހިފަހައްޓައިފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖޫން މަހު މާލޭގައި ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓެއްގައި މީހަކު ނުކުޅެދޭ ހާލަތަށް ދިޔަ މައްސަލައިގައި، ދައުވާ ލިބޭ މީހާގެ ލައިސަންސް ޓްރާންސްޕޯޓު އޮތޯރިޓީން އިއްޔެ ހިފަހައްޓައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2019 2
އެއްމާނޑު ދެބެއިން ގެންގުޅުނީ އެއް ލައިސަންސް

އެއްމާބަނޑު މީހަކު ހުރުމަކީ ބައެއް ކަންކަމުގައި ފަސޭހަތަކެއް ވެސް ވެދާނެ ކަމެކެވެ. ޗައިނާގެ ދެބެއިން މި ވަނީ މިކަމުގެ ނާޖާއިޒު ފައިދާ ވަރަށް ގިނަ ދުވަސްތަކެއް ނަގައިފަ އެވެ. ދެބެއިން 20 އަހަރު ވަންދެން ގެންގުޅުނީ އެއް ޑްރައިވިން ލައިސަންސްކަން ވަނީ ފަޅާއަރައިފަ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2019 7
ޒުލޭހާ އަދިވެސް ހެއެއް ނާރާ: އާއިލާ

ތ. ތިމަރަފުށީގައި އަންގާރަ ދުވަހު ހިނގި އެކްސިޑެންޓުގައި ސީރިއަސް ޒަހަމްތަކެއް ލިބުނު ޒުލޭޚާ އަބްދުުލް ޣަނީގެ ހާލު ރަނގަޅުވަމުން އަންނަ ކަމަށް އާއިލާ އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ. އެކަމަކު އޭނާ އަދިވެސް ހެއެއް ނާރަ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2019 8
ތިމަރަފުށީ ޑްރައިވަރުގެ ލައިސެންސް ހިފަހައްޓައިފި

ތ. ތިމަރަފުށީގައި އިއްޔެ ހިނގި ނުރައްކާތެރި އެކްސިޑެންޓުގައި ވޭން ދުއްވަން އިން މީހާގެ ލައިސެންސް ވަގުތީކޮށް ހިފަހައްޓައިފި ކަމަށް ފުލުހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019 30
ރާއްޖޭގެ ޑްރައިވިން ލައިސަންސް މެލޭޝިއާގައި މަނާ

މެލޭޝިއާގައި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ލައިސަންސް ބޭނުން ކުރުމުގެ އުސޫލަށް ގެނައި ބަދަލަކާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ލައިސަންސް އެ ގައުމުގައި ބޭނުން ކުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 6
ލައިސަންސް ކާޑުތައް 2-3 ދުވަސް ތެރޭގައި ނިމޭނެ

ސަރުކާރުން ހިންގި "އެއްލަކިން ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމްގައި ލައިސަންސް ނެގި މީހުންނަށް ކުރިއަށް އޮތް 2-3 ދުވަސް ތެރޭގައި ލައިސަންސް ކާޑް ދޫކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 18
އޮޅުންބޮޅުން- އެއްލަކިން ލައިސަންސް

އިންތިޚާބެއް ކާމިޔާބު ކުރުމުގައި ތާއީދު ހޯދަން ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ވަކި ގިންތިއެއްގެ ބަޔަކު ރުއްސަން ކަމުގައި ވިޔަސް، ނުވަތަ ވައި އަޅުވައިގެން މެޑެލި ޖެހުމުގެ ނިޔަތުގައި ވިޔަސް، ކުރަން ވާނެ ކަންތަކާއި ކުރަން ނުވާނެ ކަންތައްތަކެއް އެބަހުއްޓެވެ. އިންސާފާއި ހަމަ އާއި ރައްކާތެރި ކަމުގެ މިންގަނޑުން ބަލާއިރުގަ އެވެ. ވަގުތީ...

11 ޖޫން

June 11, 2018 67
"އެއްލަކިން ލައިސަންސް" ނެގި މީހުން އަލުން ދަސްކުރަނީ

ސަރުކާރުން ހިންގި "އެއްލަކިން ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމްގައި ލައިސަންސް ނެގި ބައެއް މީހުން އުޅަނދުތައް ދުއްވަން އަލުން ފަރިތަކުރަން ފަށައިފި އެވެ. ބައެއް ޑްރައިވިން ސްކޫލްތަކުން ވެސް ވަނީ އަލަށް ލައިސަންސް ނެގި މީހުންނަށް ޕްރޮގްރާމްތައް ފަށައިފަ އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 2
ސައުދީގައި އަންހެނުންނަށް ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށައިފި

ރިޔާޒް (ޖޫން 5) - ސައުދީގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އަންހެނުންނަށް ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ދޫކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2018 33
"އެއް ލަކިން" 2،252 މީހަކަށް ލައިސަންސް ދިން

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އެއް ދުވަހުން ދޭ ޕްރޮގްރާމް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ރޭ ނިންމާލިއިރު 2،252 މީހަކަށް ލައިސަންސް ދީފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 85
އެއްލަކިން ނުރައްކަލަކާ ދިމާއަށް!

ލައިސަންސް ނަގަން އިހަކަަށް ރޭ ދަމާލި ކިޔޫ ފެނިފައި އެއް ކަމެއް ޔަގީނެވެ! އެތައް ބައިވަރު ބަޔަކު ލައިސަންސަށް އެދިއެދި ތިބި ކަމެވެ. އެ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެއްފަހަރާ ލައިސަންސް ދިނުން އެއީ ލާޒިމް ކަމެއްތޯ، މިއީ ފުރަތަމަ ސުވާލެވެ. ދެން އޮތް ސުވާލު އަދި މާ ބޮޑު ސުވާލެކެވެ؛ ތަނެއްދޮރެއް ބަލައިނުލާ، އަދި ރަނގަޅަށް މޮނީޓާ ނުކޮށް ޖެހުނު...

28 މެއި

May 28, 2018 9
އެއް ދުވަހުން ލައިސަންސް ނެގޭ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އެއް ދުވަހުން ދޭ ޕްރޮގްރާމްގެ މުއްދަތު އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް އިތުރުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 މެއި

May 27, 2018 26
ހާއްސަ ޕްރޮގްރާމްގައި 746 މީހަކަށް ލައިސަންސް ދީފި

އެއްގަމު އުޅަނދު ދުއްވުމުގެ ލައިސަންސް އެއް ދުވަހުން ދޭ ޕްރޮގުރާމުގެ ފުރަތަމަ ދެ ދުވަހު 746 މީހަކަށް ލައިސަންސް ދީފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2018 1
ލައިސަންސް ޕްރޮގްރާމްގައި މިރޭ ނަމްބަރު ދުލެއް ނުކުރާނެ

އެއް ދުވަހުން ލައިސަންސް ލިބޭނެ ފުރުސަތު ހޯދައި ދިނުމަށް ސަރުކާރުން ހިންގާ "އެއް ލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމްގައި ލައިންސަންސް ނެގުމަށް މިރޭ ޓޯކަން ނަމްބަރު ދޫ ނުކުރާނެ ކަމަށާއި މިރޭ ޚިދުމަތް ދޭނީ ރޭ ނަމްބަރު ނެގި މީހުންގެ ތެރެއިން ޚިދުމަތް ނުދެވޭ މީހުންނަށް ކަމަށް އިނޮކޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

May 26, 2018 65
ލައިސަންސް ފޯމުގައި ކަމާނުގުޅޭ މައުލޫމާތު ހޯދަނީ!

އެއް ދުވަހުން ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ލިބޭ ގޮތަށް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ކުރިއަށް ގެންދާ "އެއްލަކިން މަށަށް ލައިސަންސް" ޕްރޮގްރާމްގެ ފޯމުގައި ކަމާ ގުޅުން ނެތް މައުލޫމާތު ހޯދާތީ...

May 26, 2018 54
އެއް ދުވަހުން ލައިސަންސް ނަގަން ދިގު ކިޔޫއެއް

އެއް ދުވަހުން ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމް ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން މިރޭ ފެށުމާއެކު އެތައް ސަތޭކަ ބަޔަކު ކިޔޫ ޖެހިއްޖެ އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2018 7
ފަސޭހައިން ލައިންސަންސް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމް ހަފުތާބަންދުގައި

އެއް ދުވަހުން ޑްރައިވިން ލައިސަންސް ލިބޭ ޕްރޮގްރާމް މި ހަފުތާގެ ބަންދާއި އަންނަ ހަފުތާގެ ހޯމަ ދުވަހުގެ ރޭ ބާއްވަން ޓްރާންސްޕޯޓް އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.