14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2020
ޑްރޯންގެ އެހީގައި ޑްރަގުގެ ބޮޑު ޑީލެއް ފަޅާއަރުވާލައިފި

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 14) - ޗައިނާގައި ޑްރަގުގެ ބޮޑު ޑީލެއް ކުރިއަށް ގެންދަނިކޮށް، ޑްރޯންގެ އެހީގައި އެ މަންޒަރުތައް ވީޑިއޯކޮށް، އެ އޮޕަރޭޝަން ފުލުހުން ހުއްޓުވައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020
ހެރީގެ ދަރިކަލުންގެ ފޮޓޯ ނެގި އެޖެންސީން މާފަށް އެދިއްޖެ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލް އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގައި ދިރިއުޅުއްވާ ގެއާ ދިމާލަށް ޑްރޯންއެއް އަރުވައި، އެ ދެކަނބަލުންގެ ދަރިކަލުންގެ ފޮޓޯ ނެގި އެޖެންސީއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކުރުމުން އެ އެޖެންސީން މާފަށް އެދިއްޖެ އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 1
އެމެޒޯންގެ ޑްރޯން ޑެލިވަރީ އަށް ހުއްދަ ދީފި

ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތަށް ޑްރޯން ބޭނުންކުރަން، މަޝްހޫރު އޮންލައިން ފިހާރަ އެމެޒޯން އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "ޕްރައިމް އެއާ" އަށް އެމެރިކާގެ ފެޑެރެލް އޭވިއޭޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (އެފްއޭއޭ) އިން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ޑްރޯންއަކުން ހެރީގެ ދަރިކަލުންގެ ފޮޓޯ ނެގުމުން ދައުވާ

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި މޭގަން މާކަލްގެ 14 މަސްވީ ދަރިކަލުން އާޗީ ހެރިސަން މައުންޓްބެޓަން-ވިންޑްޒާގެ ފޮޓޯތަކެއް ޑްރޯން ބޭނުންކޮށްގެން ނެގި މީހެއްގެ މައްޗަށް ދައުވާކުރަން އެމެރިކާގެ ލޮސް އެންޖެލިސްގެ ކޯޓަކަށް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2019 4
ސައުދީ އަށް ދޭ ހުރިހާ ހަމަލާއެއް ހުޓާލައިފިން: ހޫތީ

ސަންއާ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ސައުދީ އަރަބިއާ އަށް ޑްރޯން އާއި މިސައިލް ހަމަލާ ދިނުން ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 6
ހަމަލާގައި އީރާން ބައިވެރިވާކަމުގެ ހެކި ހާމަކޮށްފި

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 19) - ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯގެ ދެ ޕްލާންޓަށް ދިން ހަމަލާގައި ބޭނުންކުރި ޑްރޯންގެ ބައިތަކުން އެނގޭ ގޮތުގައި އެކަމުގައި އީރާނުގެ ބައިވެރިވުން އޮތް ކަމަށް ސައުދީ އަރަބިއާ އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2019
ހޫތީންގެ ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަ ހުއްޓަން ދިން އިންޒާރެއް

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާ އަކީ ޔަމަނުގެ ހަނގުރާމަ ހުއްޓަން ރިޔާޒަށް ދިން އިންޒާރެއް ކަމަށް އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން...

September 18, 2019 7
ހަމަލާތަކަށް ރައްދުދިނުމުގެ ގާބިލްކަން އެބަހުރި: ސައުދީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ތެޔޮ އުފައްދާ ތަންތަނަށް ދޭ ހަމަލާތަކަށް ރައްދު ދިނުމުގެ ގާބިލްކަން ލިބިގެންވާ ކަމަށް ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒް...

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
ޑްރޯން ހަމަލާގައި ހަ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ގެއްލުނު

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 16) - ސައުދީ އަރަބިއާގެ ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ޕްލާންޓަކަށް ޔަމަނުގެ ހޫތީން ދިން ޑްރޯން ހަމަލާގައި ހަ މިލިއަން ފީފާ ތެޔޮ ގެއްލުނު ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2019 9
ޑްރޯން ހަމަލާއާ އެކު ސައުދީން ތެޔޮ އުފައްދާވަރު ދަށަށް

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ގައުމީ ތެޔޮ ކުންފުނި އަރާމްކޯ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ ދެ ކާރުޚާނާއަކަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ތެޔޮ އުފައްދާ މިންވަރު ދަށްކޮށްފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 5
އީރާނުން އުފެއްދި ބާރުގަދަ ޑްރޯނެއް ދައްކާލައިފި

ތެހެރާން (ސެޕްޓެމްބަރު 1) - އީރާނުގެ ބޯޑަރުން ބޭރުގައިވާ އަމާޒުތަކަށް ވެސް ހަމަލާ ދެވޭވަރުގެ ގާބިލްކަން ލިބިފައިވާ ބާރުގަދަ ޑްރޯނެއް އެ ގައުމުން މިއަދު ދައްކާލައިފި އެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
އިޒްރޭލުގެ ޑްރޯން ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާންކުރުން

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 27) - އިޒްރޭލުން ބޭރޫތަށް ދިން ޑްރޯން ހަމަލާއަކީ ހަނގުރާމަ އިއުލާން ކުރުންފަދަ ކަމެއް ކަމަށް ލުބުނާނުގެ ރައީސް މިޝޭލް އޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2019
އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާ ދިނިން: އިޒްރޭލް

ތެލް އަވީވް (އޮގަސްޓް 26) - ސީރިއާގައިވާ އީރާނުގެ ޑްރޯން ސައިޓަކަށް ހަމަލާދީފައިވާ ކަމަށް އިޒްރޭލުން ބުނެފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 5
"އިޒްރޭލުން ފޮނުވާލި ދެ ޑްރޯން ވެސް ވަނީ ވެއްޓިފައި"

ބޭރޫތު (އޮގަސްޓް 25) - ލުބުނާނުގެ ވެރިރަށް ބޭރޫތުގައި ހިޒްބުﷲ ގެ ބާރު އޮންނަ ސަރަހައްދަކަށް އިޒްރޭލުން ފޮނުވާލި ދެ ޑްރޯން ވެސް ވެއްޓިފައިވާ ކަމަށް އެ ޖަމާއަތުން ބުނެފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019 4
ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުގެ ޑްރޯނެއް ވައްޓާލައިފި

ތެހެރާން (ޖުލައި 19) - ގަލްފުގެ ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން އީރާނުގެ ޑްރޯނެއް އެމެރިކާގެ ކަނޑުގެ ސިފައިން ވައްޓާލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2019 1
ޒޮމޭޓޯގެ އަމާޒު ވެސް ޑްރޯން ޑެލިވަރީ އަށް

ދުނިޔޭގެ ގައުމުތަކުން މިހާރު ކޮންމެ ކަމެއް ކުރިޔަސް ބަރޯސާ ވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީއަށެވެ. ޓެކްސީގެ ހިދުމަތާއި ޑެލިވަރީ ހިދުމަތް ފަދަ ކަންކަމަށް ބޮޑު އިންގިލާބެއް އަންނަން ދެން މާ ގިނަ ދުވަހެއް ވެސް ނުނަގާނެ އެވެ. އުދުހޭ ޓެކްސީތަކާއި ޑެލީވަރީގެ ހިދުމަތްދޭ ޑްރޯންތަކާއި ރޮބޮޓްތައް މަސައްކަތްތައް ވެސް މިހާރު އޮތީ ޓެސްޓް ކުރުމުގެ...

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2019 11
ލަންކާގައި ހައްޔަރުކުރި 4 ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި

ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނައިކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް ސަރަހައްދުގައި ޑްރޯން އަރުވައި، ވީޑިއޯކުރިކަމުގެ ތުހުމަތަށް އިއްޔެ ރޭ ހައްޔަރުކުރި ހަތަރު ދިވެހިން ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

03 ފެބުރުއަރީ

February 03, 2019 64
ލަންކާގައި ޑްރޯން އެރުވި 4 ދިވެއްސަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

ޑްރޯން އަރުވައިގެން ސްރީ ލަންކާގެ ބަންޑާރަނަޔަކަ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ވީޑިއޯކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ޒުވާން ހަތަރު ދިވެއްސަކު ލަންކާގައި ރޭ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018
އެއާޕޯޓް ކައިރީ ޑްރޯން އެރުވުމުން ދެ މީހަކު ހައްޔަރު

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 22) - ލަންޑަންގެ ގެޓްވިކް އެއާޕޯޓް ކައިރީ ޑްރޯން އެރުވި މައްސަލާގައި ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
ޑްރޯންއާ ހެދި އެއް ދުވަހަށް އެއާޕޯޓް ހުއްޓުމަކަށް

ލަންޑަން (ޑިސެމްބަރު 21) - ޑްރޯންގެ ބިރާ ހެދި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ގެޓްވިކް އެއާޕޯޓް އެއް ދުވަހަށް ބަންދު ކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވައިފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2018 5
ސިންގަޕޫރުގައި ޑްރޯން ޓެކްސީ ޓެސްޓުކުރަނީ

ޖަރުމަނުގެ ކުންފުންޏަކުން އަންނަނީ މީހުން އުފުލާނެ ފަސިންޖަރު ޑްރޯނެއް އުފައްދައި އާންމު ދަތުރުފަތުރަށް ދޫކުރަން މިދިޔަ އަހަރުން ފެށިގެން ތައްޔާރުވަމުންނެވެ. ވޮލޮކޮޕްޓަރުގެ އުދުހުންތައް މީގެ ކުރިން ފެނުނީ ޖަރުމަނުވިލާތުންނެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ ކުންފުނިން ތައްޔާރުވަނީ އޭޝިޔާގެ ނަމޫނާ ސިޓީ، ސިންގަޕޫރުގައި މީގެ އެއާ ޓެކްސީގެ...