13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 1
ގެނބުނު ދެމަފިރީންގެ ހަށިގަނޑުު ފިލިޕީންސަށް ގެންދަނީ

ކ. ދިއްފުށީގައި މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވި ފިލިޕީންސް ދެމަފިރިންގެ ހަށިގަނޑު އެ ގައުމަށް އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

January 13, 2019 25
ޓޫރިސްޓު ދެމަފިރިއަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ކ. ދިއްފުށީގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަން އައިސް އުޅުނު ފިލިޕިންސްގެ ދެމަފިރިޔަކު މިއަދު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018 4
ގެނބިގެން މަރުވި ކުއްޖާގެ އާއިލާއަށް ރައީސްގެ ތައުޒިޔާ

ހއ. ދިއްދޫ ކައިރި ފަޅު ރަށެއްގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން އިއްޔެ މަރުވި ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ އާއިލާއާ ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް މިއަދު ބައްދަލު ކުރައްވައިފި އެވެ.

20 ޑިސެމްބަރ

December 20, 2018 27
މޫދަށް އެރި އުޅުނު ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހއ. ދިއްދޫ ކައިރީގައި އޮންނަ ފަޅު ރަށަކަށް މޫދަށް އެރި އުޅުނު އުމުރުން ފަސް އަހަރުގެ ކުއްޖަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2018 17
މާޅޮހުގައި އޮޔާ ދަމައިގަތް ދެ ކުއްޖަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ބ. މާޅޮހުގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އޮޔާ 250 ފޫޓު ބޭރަށް ދަމައިގަތް ދެ ކުއްޖަކު ޒުވާނަކު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2018 6
އައްޑޫގައި މޫދަށް އެރުނު ޒުވާނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

އައްޑޫގައި މޫދަށް އެރި އުޅުނު ޒުވާނަކު ގެނބިގެން މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2018 1
ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނިއްޖެ

ފިހާޅޮހި އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް އިއްޔެ ގެއްލުނު ފަތުރުވެރިޔާ މަރުވެފައި އޮއްވައި މިއަދު ފެނިިއްޖެ އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2018 2
ކޯރަކަށް ފެންވަރަން ދިޔަ 5 ކުދިން ގެނބި، މަރުވެއްޖެ

ޑާކާ (ޖުލައި 15) - ފުޓުބޯޅަ މެޗަކަށް ފަހު ފެންވަރަށް ކޯރަކަށް އެރުނު ބަންގްލަދޭޝްގެ ފަސް ކުދިން ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2018 2
މޫދަށް އެރިއުޅުނު މީހަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ

ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު ހަވީރު މޫދަށް އެރިއުޅުނު ޒުވާނަކު ގެނބިގެން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

22 އެޕްރީލް

April 22, 2018 1
ފެނުނީ ގެއްލުނު ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ނޫން

އައްޑޫ ހިތަދޫގައި އިއްޔެ މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު ދެ ކުދިން ހޯދަމުން ދަނިކޮށް އެ އިން ކުއްޖެއްގެ ޓީޝާޓެއް ކަމަށް ބެލެވޭ އެއްޗެއް، ފެނުނު ނަމަވެސް އެއީ އެ އިން ކުއްޖެއްގެ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް، އެ ދެ ކުދިންނާ އެކު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ސަލާމަތްވި އަލީ ރާއިފު މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2018 24
ދެ ކުދިން ހޯދަން ނައިޓް ވިޝަން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަނީ

އައްޑޫގައި މިއަދު މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ގެއްލިގެން އުޅޭ ދެ ކުދިން ހޯދުމަށް ނައިޓް ވިޝަން ކެމެރާ ބޭނުންކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެމްއެންޑީއެފުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

April 21, 2018 13
މޫދަށް އެރުނު ދެ ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނީ

އައްޑޫގައި މިއަދު މޫދަށް އެރިގެން އުޅެނިކޮށް ތިން ކުއްޖަކު ގެއްލިގެން ހޯދަނިކޮށް އޭގެ ތެރެއިން އެއް ކުއްޖަކު ފެނިފައިވާ ކަމަށާއި އަނެއް ދެ ކުދިން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން...

25 މާޗް

March 25, 2018 13
ނާއިލްގެ މަރު: ގެއްލިގެން ދިޔައީ ހުނަރުވެރި ޒުވާނެއް

އެއީ ހިތްހެޔޮ، އެކުވެރި މިޒާޖެއްގެ ޒުވާނެކެވެ. އެހެން މީހުންނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރަން ކެރޭ ހީވާގި ޒުވާނެކެވެ. ހުނަރުވެރި، ކުރިއަރަމުން އަންނަ ޒުވާނެކެވެ. ގ. މޭވާގެ، އަބްދުﷲ ނާއިލް 22، ގެ މިޒާޖާ ބެހޭ ގޮތުން އޭނާގެ އާއިލާގެ މެމްބަރުންނާއި އެކުވެރިން ދިން ޖަވާބަކީ މިއީ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2018 11
ރާޅާ އަޅަނިކޮށް ގެނބުނު ޒުވާނާ މަރުވެއްޖެ

ކ. ތަނބުރުދޫގައި ރާޅާ އަރަނިކޮށް، ގެނބުނު ޒުވާނަކަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލްގައި ފަރުވާދެނިކޮށް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2018 3
ފުވައްމުލަކުގައި ގެނބުނު ބިދޭސީއަކު ސަލާމަތްކޮށްފި

ފުވައްމުލަކުގައި މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް، ގެނބުނު ބިދޭސީއަކު މިއަދު ސަލާމަތްކޮށްފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2017 3
ރާއްޖޭގައި މަރުވި ލަންކާގެ މީހާގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ކ. ގުރައިދޫ ބޭރުގައި އަޅާފައި އޮތް ސަފާރީއަކުން ފީނަން ފައިބައިގެން އުޅެނިކޮ މަރުވި ސްރީ ލަންކާގެ ޓޫރިސްޓް މީހާގެ މައްސަލަ އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޑިސެމްބަރ

December 14, 2017 3
ގެއްލުނު ޗައިނާ މީހާ މަރުވެފައި އޮއްވާ ފެނިއްޖެ

ސެންޓާރާ ގްރޭންޑް ރިސޯޓުން ސްނޯކެލިން އަށް ގޮސް އުޅެނިކޮށް ގެއްލުނު އެ ރިސޯޓުގެ ޑައިވިން އިންސްޓްރަކްޓަރު މަރުވެފައި އޮއްވާ މިއަދު ފެނިއްޖެ އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 9
ޕެރަޑައިސް ރިސޯޓު ޕޫލަށް ގެނބި ޓޫރިސްޓަކު މަރުވެއްޖެ

ޕެރަޑައިސް އައިލެންޑް ރިސޯޓުގެ ޕޫލަށް ގެނބިގެން ޓޫރިސްޓަކު މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 26
ކުއްޖާ މަރުވީ ގެއްލުނުތާ 15 މިނެޓް ތެރޭ

ހުވަފެންފުށީގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު މަރުވި ކުޑަކުއްޖާ ޕޫލްތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮއްވައި ފެނުނީ އެ ކުއްޖާ ގެއްލިގެން ހޯދާތާ 15 ވަރަކަށް މިނިޓް ފަހުންކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2017 26
ހުވަފެންފުށީގައި ޕޫލަކަށް ވެއްޓި ކުއްޖަކު މަރުވެއްޖެ

ހުވަފެންފުށި ރިސޯޓްގައި މިއަދު ހަވީރު ކުޑަ ކުއްޖަކު ސްވިމިން ޕޫލަކަށް ވެއްޓި މަރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 2
ދެމަފިރިން ސަލާމަތްކުރަންދިޔަ ފުލުހަކު އެކްސިޑެންޓްވެއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި މިއަދު ގެނބުނު ދެމަފިރިން ސަލާމަތް ކުރަން ދަނިކޮށް ހިނގި ސައިކަލު އެކްސިޑެންޓެއްގައި އަނިޔާ ލިބުނު ފުލުހަކަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް މާލެ ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ރަށު ކައުންސިލުން ބުނެފި އެވެ.

October 18, 2017 63
ފަހުނޭވާގައި ދިއްކުރި އަތުގައި ފިރިމީހާއަކަށް ނުހިފުނު

މި ދެމަފިރިން އުންމީދުކޮށްގެން ތިބީ މޫދަށް ގޮސްފައި އެނބުރި ވަރަށް އަވަހަށް ގެއަށް ދިއުމަށެވެ. އެކަމަކު މޫދަށް އެރުުނުތާ ވީ އެންމެ 10 މިނެޓެވެ. ދެން ދިމާވީ، ފާތުމަތު ލަބީނާ...

October 18, 2017 40
ވިލިނގިލީގައި ދެމަފިރިއަކު ގެނބި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

ގއ. ވިލިނގިލީގައި ދެމަފިރިއަކު މޫދަށް އެރި އުޅެނިކޮށް ގެނބިގެން މީގެ އިރުކޮޅެއް ކުރިން ފިރިހެންމީހާ މަރުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 1
މޫދުގައި އުޅެފައި މާ ފަހުން ވެސް ގެނބިގެން މަރުވެދާނެ

މޫދުގައި އުޅެފައި އަންނަ ކުއްޖެއްގެ ފަރާތުން އާދަޔާޚިލާފު ކަންތައްތަކެއް ފާހަގަކުރެވިއްޖެއްޔާ ފަރުވާކުޑަ ނުކުރާށެވެ. އެއީ ވަރަށް ނުރައްކާތެރި ކަމެއްގެ އަލާމާތަކަށް ވުން އެކަށީގެންވެ އެވެ.