17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 46
ޔާމީނަށްޓަކައި ބޮޗޭ ޑީއާރުޕީން ވަކިވެވަޑައިގެންފި

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަންކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް ހުސްވުމަށްޓަކައި މާފަންނު ދެކުނު ދާއިރާގެ ކުރީގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ރިފާއު (ބޮޗޭ) ޑީއާރުޕީ ދޫކޮށްލައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 6
ޑީއާރްޕީ އުވައެއް ނުލާނެ، މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ: އީސީ

ޑީީއާރްޕީ އުވާ ނުލާނެ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީ އަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 22
ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނި: މައުމޫން ކޯޓަށް ހާޒިރުކުރަން އެދެފި

ހަބް ކުންފުންޏަށް ފައިސާ ދައްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ހުކުމް ކޮށްފައިވާ މައްސަލައިގައި އެ ޕާޓީގެ ކުރީގެ ލީޑަރު އަދި ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ކޯޓަށް ހާޒިރު ކޮށްދޭން ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2020 15
ދަރަނީގެ މައްސަލާގައި ޑީއާރުޕީން ދައުވާކުރަނީ

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫނު ފުރަތަމަ އުފެއްދެވި ސިޔާސީ ޕާޓީ ކަމަށްވާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އިން ކުރިން އަަދާނުކޮށް ހުރި ދަރަނިތަކުގެ ބިލްތައް މިހާރު ވެސް އަންނާތީ އޭރުގެ ވެރިންނަށް ދައުވާކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 11
ކޮންގްރެސް ނުބާއްވައިގެން ޑީއާރުޕީ އުވާލެވޭ ހާލަތުގައި!

ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ބާއްވަން ޖެހޭ ކޮންގްރެސް ޑީއާރުޕީން ނުބާއްވާތީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެ ޕާޓީއާ ދޭތެރޭގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 30
އިދިކޮޅަށް ތާއީދުކޮށް، ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައިފި

ސަރުކާރާ ދެކޮޅަށް ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކަށް ޑީއާރުޕީން ތާއީދުކޮށް، އެ ކޯލިޝަންގެ ލީޑަރު، ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ޖަލުން މިނިވަންކުރަން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 3
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާތީ ޑީއާރުޕީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ޑީއާރުޕީން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ މައްސަލައިގައި އެ ކޮމިޝަނުން އެ ޕާޓީއާ މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 1
ޖޫރިމަނާ ހޯދަން ޑީއާރުޕީއާ ދެކޮޅަށް އީސީން ކޯޓަށް

ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އަތުން ޖޫރިމަނާ ފައިސާ ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 15
ޑީއާރުޕީއަކީ މި ކޯލިޝަންގެ ބައިވެރިއެއް ނޫން: އިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ލީޑަރުކަން ކުރައްވާ ޑީއާރުޕީއާ އެކު ކޯލިޝަން އެއްބަސްވުމެއް ނުހަދާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމާއި ޕީއެންސީ ހިންގެވުމާ ވަގުތީ ގޮތުން ހަވާލުވެ ހުންނެވި އަބްދުއްރަހީމް އަބްދުﷲ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2020 82
ބަރުލަމާނީ ނިޒާމު ގެންނަން ޖާބިރު ހުށަހަޅުއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ ވެރިކަން ކުރުމުގެ ނިޒާމު ބަރުލަމާނީ ނިޒާމަކަށް ބަދަލުކުރަން އަންނަަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 26
އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ޑީއާރުޕީ މަޝްވަރާގެ މޭޒަކަށް

ގުޅިގެން ސިޔާސީ މަސައްކަތްކުރުމާ ބެހޭގޮތުން އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނާއި ޑީއާރުޕީން މިއަދު މަޝްވަރާކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 43
ތުހުމަތުތަކަކާ އެކު އިބްރާ އާއި އަލީ އާޒިމްގެ ކޯޅުމެއް

އެމްޑީޕީގެ ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް، އެ ޕާޓީގެ މިހާރުގެ ޕާލަމެންްޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމަށް ކުރި ތުހުމަތާ އެކު ދެ ބޭފުޅުންގެ ވަރުގަދަ ކޯޅުމެއް ފެށިއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 39
ޑީއާރުޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަނަކަށް މޭނާ ހައްސާނު

ޑީއާރުޕީގެ ސްޕޯކްސްޕާސަނަކަށް ލަވަކިޔުންތެރިޔާ މޭނާ ހައްސާން މިރޭ ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 17
ޖާބިރު ހުށަހެޅުއްވި ގަރާރަށް އޭނާ ވެސް ވޯޓެއް ނުދެއްވި

ކާށިޑޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަަހެޅުއްވި ގަރާރަށް އޭނާ ވެސް ވޯޓު ނުދެއްވުުމުން މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު އެކަން ފާހަގަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020 42
މިފަހަރު ޖާބިރު ބޭނުންވީ ކޯލިޝަނުން މައުމޫން ބޭރުކުރަން

ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމްގެ ޕާޓީ، އެމްއާރުއެމްގެ ސްލޮޓެއްގައި ވަޒީރުކަމަށް ވަޑައިގެންނެވި ފިޝަރީޒް މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކޮމިޓީއަކަށް ހާޒިރު ކުރައްވަން ކުރެއްވި މަސައްކަތް މިއަދު ނާކާމިޔާބުވެފައި ވަނިކޮށް، ސަރުކާރުގެ ކޯލިޝަނުން އެ ޕާޓީ ވަކިކުރުމުގެ މަސައްކަތް ޑީއާރުޕީގެ ލީޑަރު...

17 ޖޫން

June 17, 2020 10
އެމްޑީއޭ 50،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވެގެން ތިން ޕާޓީއަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) ވަނީ ބައި ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 14
ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނި: ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ނާކާމިޔާބު

އެމްޓީސީސީ އަށް 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކަން ޑީއާރުޕީގެ މައްޗަށް ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފް ކުރުމުގެ ހުއްދަ ނުދޭން އެ ކޯޓުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 58
ޔާމީންގެ ދިފާއުގައި މައުމޫން ނުކުންނަވާނެ: ޣައްސާން

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒުކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާ ދެކޮޅަށް އުފައްދައި މި ވެރިކަން ކާމިޔާބުކުރި ކޯލިޝަން ރޫޅުމާ އެކު އެމަނިކުފާނުގެ ދިފާއުގައި އެއްބަފާ ބޭބޭފުޅު، ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ނުކުންނަވާ މަންޒަރު ފެންނާނެ ކަމަށް ދަރިކަލުން ޣައްސާން މައުމޫން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 22
ނަހުލާ ކޮމިޓީއަށް ހާޒިކުރަން ޖާބިރު އެދިވަޑައިގެންފި

ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު ނަހުލާ މަގާމުގެ ޒިންމާ އަދާނުކުރައްވާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އޭނާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ބެހޭ ކޮމިޓީ އަށް ހާޒިރު ކުރައްވަން ކާށިދޫ...

May 23, 2020 69
ޔާމީން މިނިވަންކުރަން ގޮވާލައި ޖާބިރުގެ ގަރާރެއް

މަނީ ލޯންޑާ ކުރެއްވި ކަމުގެ ކުށް ސާބިތުވެ ފަސް އަހަށް ޖަލަށްލާފައިވާ ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިނިވަން ކުރުމަށް ގޮވާލާ ގަރާރެއް، ކާށިދޫ ދައިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު...

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 19
ސަރުކާރަށް އޮތީ އޮމާން ދުވަސްތަކެއް: ޖާބިރު

މި ސަރުކާރަށް ކުރިއަށް އޮތީ އޮމާން ދުވަސްތަކެއް ކަމަށާއި އޭނާ ހުންނަވާނީ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާ އެކުގައި ކަމަށް ކާށިދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޖާބިރު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.