08 މާޗް

March 08, 2017 45
މަސީހު ބޭރުކޮށްލަނީ ސައޫދީގެ މަޝްރޫއު ދެކެ ބިރުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ހުށަހެޅީ، ފ. އަތޮޅު ތަރައްގީ ކުރުމަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ރާއްޖެ އަށް ގެންނަން އުޅޭ ބިޔަ މަޝްރޫއު ދެކެ ބިރުން ކަމަށް ޕީޕީއެމް ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 9
ފަސް މިނެޓް: ގާނޫނުތަކުގެ ބޭނުމެއް އެބަ އޮތްތަ؟

ޑިމޮކްރެސީގެ އެންމެ އަސާސީ ރުކުނަކީ އެ ބައެއްގެ މެދުގައި ގާނޫނުގެ ވެރިކަން (ރޫލް އޮފް ލޯ) އޮތުމެވެ. "ޑިމޮކްރެސީ އަކީ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން" ކަމުގައި ބުނެވެނީ، ރައްޔިތުންގެ އެންމެ މަތީ މަސްލަހަތު ދެމެހެއްޓުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަންދޫބުން ހަދާ ގާނޫނުތަކާ އެއް ގޮތަށް ދައުލަތުގެ ތިން ބާރުންމެ އަމަލު ކުރުމަށް އެކަށައެޅިފައި އޮންނަ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 27
ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ، ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު މިއަދު ދޫކޮށްފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2016 36
ސަރުކާރާ ގުޅުމަށް ޑީއާރުޕީން ޝައުގުވެރިކަންފާޅުކޮށްފި

ޕީޕީއެމްގެ މުސްތަޝާރު، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ފެކްޝަނާ ގުޅިގެން މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޑީއާރުޕީން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 94
އެމްޑީޕީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން ޕާޓީން އުނިކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވުމަށް ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަ ނާޅާ މެމްބަރުން ޕާޓީން ވަކިކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ތަންފީޒު ކުރުމާ އެކު، އެމްޑީޕީގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މީހުން އެ ޕާޓީން މަދުވެއްޖެ އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2016 15
އެމްޑީޕީ ނޫން އެހެން ޕާޓީތަކަށް މައުމޫންގެ ދައުވަތެއް!

އެމްޑީޕީ ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ ބޮޑެތި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ އިސް ވެރިންނާ ބައްދަލުކުރައްވަން ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް މިއަދު ދައުވަތު ދެއްވައިފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 1
ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަހެޅުމުގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން ޕާޓީތަކުގައި ރަޖިސްޓްރީ ވެފައިވާ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފިންގަޕްރިންޓް ހުށަހަޅާފައި ނެތް މީހުން ޕާޓީތަކުން ވަކިކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލް ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމް މިއަދު އިސްތިއުނާފަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 10
ޑީއާރުޕީން ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ދައްކައިފި

ދެހާސް އަށް ވަނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ޑީއާރުޕީން އެކި މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ނަގާފައިވާ ފައިސާގެ ތެރެއިން ބަޔަކަށް ދައްކަން ޖެހޭ 2.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 6
ޑީއާރުޕީގެ ދަރަނީގެ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ބޮޑެތި ދަރަނިތަކަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ ޑީއާރުޕީީން ހަތް ލައްކައަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހަބް ކޮމްޕެނީއަށް ދައްކަން ކޮށްފައިވާ ހުކުމް ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފްކޮށްފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 36
އަނދަމުންދާ ޕީޕީއެމް، އެޕިސޯޑް 2: ލޭގެ ގުޅުން

އެކުގައި ވަރަށް ގުޅިގެން ކުރި މަސައްކަތުން އިންތިހާބު ކާމިޔާބުވެ ވެރިކަން ވެސް ލިބުނެވެ. އެ ވެރިކަމަށް ދެ އަހަރު ވެގެން ދިޔަ އިރު، އެ ގުޅުން ހީނަރުވާން ފެށި އެވެ. ތިން އަހަރު ފުރެން ދާއިރު، ޕާޓީގެ ރައީސާއި ޕާޓީގެ މުސްތަޝާރާ ދެމެދު ގުޅުން މި އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ހީނަރުވެފަ އެވެ. މަޝްވަރާ ކުރައްވަން ޕާޓީގެ ރައީސް އެދިވަޑައިގަންނަވާތާ...

21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުހިފަހައްޓަން: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތަށް ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހިފަހައްޓާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ތުހުމަތުކުރިއަސް އެގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ނުކުރާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 6
އެހެން މިހެން: އިލެކްޝަނުން ހާދަ ކަންބޮޑުވަނީ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ދޭ ފައިސާގެ މިންވަރު ބޮޑުކަމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން "ކުއްލިއަކަށް" ތެދުވެގެން އުޅޭކަން އިއްޔެ ވަނީ އެނގިފަ އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ބުނެފައިވާ ވާހަތަކަށް ބަލާއިރު އަޅުގަނޑަށް (ރައްޔިތު މީހާ) އަށް ވިސްނުނީ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކުރަން ޖެހޭ ކަމެއްގެ ތެރެއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން ވަދެގެން އުޅޭ...