17 މެއި

May 17, 2020 22
ރިހެބަށް ކޮވިޑް ވަނީ ކައުންސިލްގެ އަޑުނޭހުމުން: ޝާން

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރަށް ކޮވިޑް-19 ފެތުރެން މެދުވެރިވި ކަމަށް ބެލެވޭ މީހާ އެ ތަނަށް ގެންދިޔައިރު، ރިހެބަށް މާލޭން މީހުން ގެންދިއުން ހުއްޓާލުމަށް ވާނީ އެދިފައި ކަމަަށް ހިންމަފުށީ ކައުންސިލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020 10
ރިހެބަށް ކޮވިޑް ވަނީ ފަހުން ގެންދިޔަ މީހެއްގެ ފަރާތުން

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުގައި ކޮވިޑް-19 ފެތުރުނީ މިދިޔަ މަހު އެތަނަށް ފަރުވާ އަށް ގެންދިޔަ މީހެއްގެ ފަރާތުން ކަމަށް ލަފާކުރެވޭ...

May 16, 2020 22
"ރިހެބަށް ކޮވިޑް ވަތްގޮތެއް ނޭނގޭ، ކަންބޮޑުވޭ"

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް އިއްޔެ ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާއިރު އެ މީހުންނަށް އެ ބަލި...

15 މެއި

May 15, 2020 5
ރިހެބުން ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ކ. ހިންމަފުށީގައި ހުންނަ ޑްރަގް ޓްރީޓްމަންޓް އެންޑް ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރުން ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ތިން މީހަކު ކޮވިޑް-19 އަށް މިއަދު ޕޮޒިޓިވް ވެއްޖެ އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2019 25
ޑްރަގްގެ ފަރުވާގެ ނިޒާމު މުރާޖައާ ކުރަން ޖެހޭ: ޖަމީލް

ޓެކްސީ ޑްރައިވަރު ގާސިމް ހަސަނަށް ހަމަލަދީ މަރައިލުމުން އެނގެނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދިނުމުގެ ނިޒާމު އަލުން މުރާޖައާ ކުރަންޖެހޭ ކަން ކަމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 82
އެންމެންގެ ސުވާލު: މަސްތުވެ، ބިތްޖެހުން ހުއްދަވީތަ؟

އެ ސުވާލު ގިނަވާ ސަބަބެއް އެބައޮތެވެ. މަސްތުވެ ބިތްޖެހިފައި މީހުން މަގުތަކުގައި ތިބޭ ވަރު ދުވަހުން ދުވަހަށް އިތުރުވާތީ އެވެ. އެ މީހުން ހައްޔަރުކޮށް ފިޔަވަޅު އަޅާތަނެއް ނުފެނެ އެވެ. ނުފެނެއޭ ބުނެވެނީ އެ ހާލުގައި ތަކުރާރުކޮށް އެކަކު ހުންނަ ތަން ވެސް ފެންނާތީ އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019 21
މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރާ ދޮރުތައް ބަންދުކުރާނަން:ރައީސް

މަސްތުވާތަކެތިން ގައުމު ސަލާމަތްކުރަން އަޅަންޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު ފިޔަވަޅަކީ އެތަކެތި ރާއްޖެ އަށް ވަންނަ ދޮރުތައް ބަންދުކުރުން ކަމަށާއި ޚާއްސަ އިސްކަމެއް ދީގެން ކަމާބެހޭ އިދާރާތަކުން އެކަން ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2019 8
އައްޑޫ ރިހެބް އިންޑިޔާގެ އެހީގައި

އިންޑިއާއިން ރާއްޖެ އަށް ދީފައިވާ އެހީން އައްޑޫގައި ޑްރަގް ޑިޓޮކްސިފިކޭޝަން އެންޑް ކޮމިއުނިޓީ ރިހެބިލިޓޭޝަން ސެންޓަރެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

25 އެޕްރީލް

April 25, 2019 22
މަސްތުވާތަކެތި ހުއްޓުވުމާ މެދު ސިންގަޕޫރާ މަޝްވަރާކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރުން ހުއްޓުވުމާއި މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރުން ހުއްޓުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ސިންގަޕޫރުގެ ސެންޓްރަލް ނާކޮޓިކްސް ބިއުރޯގެ އިސް ބޭފުޅުންނާ މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2018 1
ފަރުވާގައި ހުރެ، ކުށްކުރުމުން އަޅާ ފިޔަވަޅަށް ބަދަލެއް

ޑްރަގް ކޯޓުން ކަނޑައަޅާ ފަރުވާގެ މުއްދަތުގައި އިތުރު ކުށެއް ކުރުމުން އަމަލުކުރާ އުސޫލަށް އަންނަ އަހަރު ބަދަލު ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 5
ޑްރަގް ސެންޓަރެއް ހަދަން ފުލުހުންނަށް ލާޒިމް ކުރަނީ

ޑްރަގް އޮފެންޑާ ރިމާންޑް ސެންޓަރެއް ހެދުމަށް ފުލުހުންނަށް ލާޒިމްވާ ގޮތަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

June 28, 2018 5
ޑްރަގް ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންގެ ހާއްސަ ފަރުވާ ފަށައިފި

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ރިހެބިލިޓޭޝަން ފަރުވާ ޕްރޮގްރާމް، ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) ގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018 36
މި ވަބާއިން ސަލާމަތްވުން، އަދިވެސް ބޮޑު ގޮންޖެހުމެއް!

ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުގެ ވާހަކަ ކޮންމެ ދިމާލަކުން ދެއްކި ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވާހަކަ ބޮޑުކޮށް އާދެ އެވެ. ގައުމީ އުފެއްދުންތެރިކަމަށް ބެލި ނަމަވެސް، އަމާންކަމަށް ބެލިޗނަމަވެސް، އަދި ތަރައްގީއަށް އޮތް ގޮންޖެހުންތަކަށް ބެލި ނަމަވެސް އެވާހަކަ އެބަޗދެކެވެ އެވެ. އެހެންކަމުން މިއީ ގައުމަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ އެއް...

14 މެއި

May 14, 2018 5
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2017 4
ހާރިސް މަރާލިއިރު އޭނާ އައީ ރިހެބުން ފަރުވާ ހޯދަމުން

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރޭ ވަޅި ހަރައި، ހާރިސް އަބްދުލް ޣަފޫރު މަރައިލި އިރު އޭނާ ގެންދިޔައީ މަސްތުވާތަކެތިން ދުރުވުމުގެ ފަރުވާ ފުރިހަމަ ކުރަމުން ކަމަށާއި ވަރަށް ބޮޑު ހެޔޮ ބަދަލެއް އައިސްފައި ހުރި ކަމަށް އޭނާގެ ގާތް އެކުވެރިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 28
ފަރުވާ އަށް ފަހު ނުކުންނަ މީހުން ބަލައިގަންނަން ޖެހޭ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ފަރާތްތަކުގެ ތެރެ އިން ފަރުވާ ހޯދުމަށް ފަހު މުޖްތަމައަށް އެނބުރި އަންނަ މީހުންނާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކޮށް، އެފަދަ މީހުން މުޖްތަމައުން ބަލަގަންނަން ޖެހޭ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 9
އެންޑީއޭގަައި ފަރުވާހޯދާ 4 މީހަކު އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން ފަރުވާ ހޯދާ ހަތަރު މީހަކަށް އެސްޓީއޯއިން ވަޒީފާ ދޭން ނިންމައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2016 5
އަމުރު ނެތި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވޭ ގޮތް ހަދަނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ މީހުން، ކޯޓު އަމުރެއް ނެތި ރިހެބިލިޓޭޓް ކުރެވޭ ގޮތަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2016 21
ގޭންގު ކުދިންގެ އަތުގައި ހިފައިދޭނީ ކާކު؟

މާލޭގައި 20-30 ގޭންގު އެބަ އޮތް. އެއިން ކޮންމެ ގޭންގެއްގައި 50-400 މެންބަރުން. ގޭންގުތަކުގެ މެމްބަރުންގެ ގޮތުގައި ގާތްގަނޑަކަށް 12،000 މީހުންނާއި ކުދިން. ގޭންގު ކުދިން ތިބީ އިސްލާހުވާން އެދިގެން. ބޭނުންވަނީ ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި ހިންގާ އިސްލާހީ ޕްރޮގްރާމެއް.