03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2020
ޝަހީބު ބަންދުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބު އިބްރާހިމް ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރި މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފު ކޮށްފި އެވެ.

December 03, 2020 10
ޑްރަގް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުން ތަމްރީނު ކުރަން މަރުކަޒެއް

މަސްތުވާތަކެތީގެ ޝިކާރައަކަށް ވި ނަމަވެސް އެއިން ސަލާމަތް ވުމަށް ފަރުވާ ހޯދާފައިވާ މީހުން، އަނބުރާ މުޖުތަމައުއަށް ގެނައުމަށް އެކި ކަހަލަ ހުނަރުތައް ދަސްކޮށްދިނުމަށް ލ....

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2020 37
ފާރު ތަޅާލައިގެން ވަދެ ޑްރަގްސް ހޯދީ ޖަންކްޝަނުން

ނޫސްވެރިން ބައިވެރިކޮށްގެން ފުލުހުން ހިންގި ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ ގ.މެމޮރީވިލާ އަށް ވަންނަން ފުލުހުން ދިޔައީ އެ ގޭގައި މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވޭ މީހުން ފުލުހުންގެ އަތު ނުޖެހެން ހަރުކޮށްފައި ހުރި ދަގަނޑު ދޮރު ވައްޓާލަން ބޭނުންވާ ސާމާނު ހިފައިގެންނެވެ. ކޯޓުގެ އަމުރާ އެކު...

November 30, 2020 20
މަގުމަތިވެފައި ތިބި މީހުންނަށް ގުޅިފަޅުން ބޯހިޔާވަހިކަން

ބޯހިޔާވަހިކަމެއް ނެތި، މާލޭގެ މަގުތަކާއި އާއްމު ތަންތަނުގައި ނިދާ މީހުންނަށް ގުޅިފަޅުން ވަގުތީ ބޯހިޔާވަހިކަން ފޯރުކޮށްދޭން ފަށައިފި އެވެ.

November 30, 2020 78
ނާއުންމީދީ ދިވެހިން ގިނަވެ އައްޑާތައް ފުރިފައި

މ. ސަމްމާމުއާގޭގެ މަތީ ކޮޓަރީގެ ސާފުތާހިރުކަމާއި ތަރުތީބު ވަނީ ގެއްލިފަ އެވެ. ފާރުތަކުގައި އެކި ކަހަލަ ލިއުންތަކެވެ. ކުލަ ވެއްޓި ހަޑިވެފަ އެވެ. ކުޑަދޮރުގެ ދޮރުފަތެއް ނެތެވެ. އެ...

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2020 55
ފުލުހުންނާއި ނޫސްވެރިން ޑްރަގްގެ ހާލިތަކަށް!

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ފެށި ބޮޑު އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނޫސްވެރިން ބައިވެރިކޮށްފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 3
ކަފާލާތުގެ ދަށުން ބާރްތީގެ ދެމަފިރިން ދޫކޮށްލައިފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެެއްގައި މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ހައްޔަރުކުރި އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ ސިންގާއި ފިރިމީހާ ހާޝް ލިމްބާޗިއާ ކަފާލާތުގެ ދަށުން ހޯމަ ދުވަހު ދޫކޮށްލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 3
ކޮމެޑިއަން ބާރްތީ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކޮށްފި

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު އަންހެން ކޮމީޑިއަން ބާރްތީ ސިންގް އާއި ފިރިމީހާ ހާޝް ލިމްބާޗިއާ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި މިއަދު ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 6
ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި 53 ކިލޯގެ ޑްރަގްސް އަތުލައިގަތް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 53 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި މި ވެރިކަމުގެ ދެ އަހަރުގެ ތެރޭގައި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން ބުނެފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 8
ޝަހީބު ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން އަމުރުކޮށްފި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020
މަސްތުވާތަކެއްޗާ ގުޅުމެއް ނޯންނާނެ: އަރުޖުން

އެއްވެސް އިރަކު މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކޮށް، އޭގެ އެއްވެސް މުއާމަލާތެއް ނުހިންގާ ކަމަށާއި ނާކޮޓިކްސް ކޮންޓްރޯލް ބިއުރޯ (އެންސީބީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ ތަހުގީގަށް އެއްބާރުލުން ދޭނެ ކަމަށް ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު އަރުޖުން ރާމްޕާން ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 13
ރާއްޖޭގައި ކުށްކުރުން އަނެއްކާވެސް އިތުރުވެއްޖެ

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓަރާ އަޅާ ބަލާއިރު، ފުލުހުންނަށް ހުށަހެޅި ކުށުގެ އަދަދު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި މަދުވުމަށް ފަހު، އަނެއްކާ ވެސް އިތުރު ވެފައިވާކަން ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 8
ޝަހީބް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އަޑުއެހުންތައް ނިންމާލައިފިި

ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލާގެ އިސްތިއުނާފް އަޑުއެހުންތައް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 3
ޝަހީބު ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައިކޯޓުގައި އިސްތިއުނާފުކޮށްފި

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި، ޕީއެންސީ ކައުންސިލްގެ މެމްބަރު ޝަހީބް އިބްރާހިމް ދޫކޮށްލި މައްސަލަ ހައި ކޯޓުގައި މިއަދު...

November 02, 2020 14
ބިން ދޫކުރިއިރު ބޯޓުގެ ތަފްސީލެއް ކައުންސިލަކަށް ނޭނގޭ

އޮޑިހަރުގެއަކަށް ހިންމަފުށިން ބިން ދޫކުރިއިރު، އެތަނުގައި މަރާމާތުކުރަން އުޅެނީ ރާއްޖެ އަަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކުރި އީރާނުގެ މަސް ބޯޓުކަން ނޭނގެ ކަމަށާއި...

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 46
130 ކިލޯ ޑްރަގްސް: "ބޮޑުން" ދޫވެ، ސުވާލުތަކެއް

ފުލުހުން ތުހުމަތުކުރާ ގޮތުގައި، ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި އިސްކޮށް ހުރި އެކަކީ ގއ. ވިލިނގިލީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް (ކާފާ) އެވެ. މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ފުލުހުން ކުރާ މަސައްކަތުގައި، އޭނާ އަކީ އަތުލައިގަންނަން ޖެހޭ "ބޮޑުން"ގެ ލިސްޓުގައި ހިމެނޭ މީހެކެވެ. މި ފަހުން އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް،...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 4
ޝަހީބުގެ މައްސަލަ އިސްތިއުނާފް ކުރާނަން: ފުލުހުން

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި، ޕީއެންސީ ކައުންސިލްގެ ކުރީގެ މެމްބަރު ގއ. ވިލިނގިލިީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް އިބްރާހީމް މިއަދު ކޯޓުން...

October 28, 2020 39
130 ކިލޯގެ ޑްރަގް މައްސަލައިގައި ހިމެނޭ ޝަހީބު ދޫކޮށްލައިފި

ކަންނެލި ދޯންޏެއްގައި އެތެރެކުރި 130 ކިލޯ ޑްރަގްގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި، ޕީއެންސީގެ ކައުންސިލް މެމްބަރު ގއ. ވިލިނގިލިީ ލައިޓްހައުސް ޝަހީބް އިބްރާހީމް މިއަދު ކޯޓުން...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 12
ޑްރަގް ބޯޓު ބޭނުންކުރި މައްސަލަ ބަލަނީ

ރާއްޖެ އަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރަން ބޭނުންކުރި ކަމުގެ ތުހުމަތަށް މިދިޔަ އަހަރު ހިފެހެއްޓުމަށް ފަހު ދޫކޮށްލި ބޯޓެއް ފެތުނު ކަމަށް ބުނެ ފުލުހުންނަށް އޮޅުވާލައިގެން ބޭނުންކުރަމުންދާ...

October 27, 2020 3
98 ކިލޯ ޑްރަގް މައްސަލަ: ދޫކޮށްލި މީހަކު ބަންދަށް

ރާއްޖެ އެތެރެކުރަނިކޮށް އައްޑޫއިން އަތުލައިގަތް 98 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރުކުރި މީހަކު ދޫކޮށްލާފައި ވަނިކޮށް އޭނާ ޝަރީއަތް ނިމެންދެން ބަންދުކުރަން ހައި ކޯޓުން...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 2
ޑްރަގުގެ މައްސަލަތަކުގައި 16 މީހަކު ހައްޔަރުކުރި

މިދިޔަ ހަފުތާގެ ތެރޭގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، 16 މީހަކު މިދިޔަ ހަފްތާގައި ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ. އެއީ މުޅިން ވެސް ދިވެހިންނެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2020 9
މިދިޔަ އަހަރު ގިނައީ ވައްކަން، އެކްސިޑެންޓް، ޑްރަގް

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި އެންމެ ގިނަވީ ވައްކަމާއި އެކްސިޑެންޓާއި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލަތައް ކަމަށް ތަފާސް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 3
އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.4 މިލިއަންގެ ޑްރަގް ހޯދައިފި

ޕޯސްޓް މެދުވެރިކޮށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.4 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި އެވެ.

October 22, 2020 4
ޕާޓީ ޑްރަގާ އެކު މާލޭން ދެ މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއަކުން 841 ގުޅަ ޕާޓީ ޑްރަގާއި، ޑްރަގްސްގެ އެހެން ބާވަތްތަކަކާ އެކު ދެ މީހަކު އަންގާރަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020
ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ވިވެކަށް ޑްރަގްސްގެ ތުހުމަތުކޮށްފި

އެކްޓަރު ވިވެކް އޮބެރޯއީގެ އަންހެނުން ޕްރިޔަންކާ އަލްވާގެ ބޭބެ އަދިިތިއާ އަލްވާއާ ގުޅުން ހުރި މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި، މުމްބާއީގައި ހުންނަ ވިވެކްގެ ގެއަށް ފުލުހުން ވަނުމުން، މަސްތުވާތަކެއްޗާ ވިވެކާ ވެސް ގުޅުން އޮވެދާނެ ކަމަށް ކޮންގްރެސް ޕާޓީން ބުނެފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 48
100 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް އަތުލައިގެންފި

ފުލުހުން ހިންގި އޮޕަރޭޝަނެއްގައި، 100 ކިލޯ އަށް ވުރެ ގިނަ ޑްރަގްސް ހިފައިގެން ހުޅުމާލެ ފަޅަށް ވަން ދޯންޏެއް އަތުލައިގެންފި އެވެ.