27 މާޗް

March 27, 2017 9
24 ކިލޯ ޑްރަގް އެތެރެކުރި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެ ކުރި 24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2017 11
އެމްޑީޕީ ކެންޑިޑޭޓް ހައްޔަރުކުރީ ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި

އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ތ. ވިލުފުށީ ރަށު ކައުންސިލަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓަކު މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅޭކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ފުލުހުން އިއްޔެ ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 2
ބަޑީގެ ވަޒަނަކުން ޑްރަގު ނުހުއްޓުވޭނެ

މެނީލާ (މާޗް 16) - ބަޑީގެ ވަޒަން ބޭނުންކޮށްގެން މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ނުހުއްޓުވޭނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަށް އެ ގައުމުގެ ނައިބް ރައީސް ލެނީ ރޮބްރެޑޯ ފާޑު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2017 5
ޑްރަގް ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި ޓީޗަރަށް ވަޒީފާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގައި ޓީޗަރަކު ހައްޔަރު ކުރުމުން އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް އޭނާ އަށް އެ ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމް ކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2017 13
1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފި

އިންޑިއާ އާއި ދުބާއީ އިން ރާއްޖެ އައި ދެ ދިވެއްސަކު އެތެރެކުރަން އުޅުނު 1.5 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ކަސްޓަމްސް އިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

05 މާޗް

March 05, 2017 20
ރާއްޖެ އަންނަ މީހުން ބަލައި ފާސްކުރުން ވަރުގަދަކޮށްފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ރާއްޖެ އަންނަ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީން ބަލައި ފާސް ކުރުމުގެ ކަންކަން ކަސްޓަމުން ވަރުގަދަކޮށް، ޒަމާނީ ވަސީލަތްތަކެއް ގާއިމުކޮށްފި އެވެ.

March 05, 2017 2
21 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި

އެކި މައްސަލަތަކުގައި އަތުލައިގަނެ، ފުލުހުންގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި 21 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 6
ޕެޑަލްމަތިން ޑްރަގް ފެނިގެން މީހަކު ޖަލަށްލީ ރަނގަޅަށް

ދުއްވާފައި ދިޔަ ސައިކަލެއްގެ ޕެޑަލް މަތިން މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި، އެ ސައިކަލު ދުއްވި މީހާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ހުކުމްކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 1
ޑުޓާޓެ އަށް ފާޑުކިޔާ މީހާ އަށް ޑްރަގުގެ ދައުވާ ކޮށްފި

މެނީލާ (ފެބްރުއަރީ 18) - ފިލިޕީންސްގެ ރައީސް ރޮޑްރިގޯ ޑުޓާޓެ އަށް އެންމެ ބޮޑަށް ފާޑުކިޔާ ސެނެޓުގެ މެންބަރު ލެއިލާ ޑި ލީމާގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރިވެރިންގެ އަތުން ފައިސާ ހޯދާ ކަމުގެ ދައުވާ ކޮށްފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2017 19
ފިލްމީ ތަރި އައްޔަގެ މައްޗަށް ދައުވާކޮށްފި

ރާއްޖެއަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި ކަމަށް ބުނެ ކުރީގެ ފިލްމީ ތަރި އަލީ އަހުމަދު (އައްޔަ) ގެ މައްޗަށް ދައުލަތުން ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2017 2
ނުވަ ކިލޯގެ ޑްރަގް އެތެރެކުރި ބަޔަކު އަލުން ބަންދަށް

ގިނަ ބަޔަކު ބައިވެރިވެގެން ނުވަ ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މައްސަލައެއްގައި ހައްޔަރުކުރި ބަޔަކު ކޯޓުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކޮށްފައި ތިއްބާ އެ މީހުން ފުލުހުންގެ ބަންދުގައި ބައިތިއްބަން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 2
ފުލުހުންގެ ތެރެ ސާފުވަންދެން ޑްރަގު ހަނގުރާމަ މަޑުޖައްސާލަނީ

މެނީލާ (ޖެނުއަރީ 30) - ފުލުހުންގެ ތެރޭގައި ތިބި ކޮރަޕްޓް އޮފިޝަލުން ސާފުކޮށް ނިމެންދެން ޑްރަގާ ދެކޮޅު ހަނގުރާމަ މަޑުޖައްސާލުމަށް އެ ގައުމުގެ ފުލުހުން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖެނުއަރީ

January 26, 2017 25
ބަނގުރާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބެއް ދެނީ

ރާއްޖެ އަށް ބަނގުރާ އެތެރެކުރާ މީހުންނަށް ހަރުކަށި އަދަބު ލިބޭ ގާނޫނެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅުއްވާނެ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހުމަދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017
ފުވައްމުލަކަށް ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ފުވައްމުލަކަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށްލައި، ޖޫރިމަނާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2017 4
ކުށްކުރިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

އައްޑު އަށް މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު، އެ ކުށް ކުރިތާ އަށް އަހަރު ފަހުން އޭނާ އުމުރަށް ޖަލަށްލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2017 1
ޑްރަގް އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށް

ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި ދެ މީހަކު 10 އަހަރަށް ޖަލަށްލައި، ޖޫރިމަނާކުރަން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖެނުއަރީ

January 04, 2017 6
ޑްރަގް އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލެ އާއި މާލެ ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި ފުލުހުންގެ ޑްރަގް އެންފޯސްމަންޓް ޑިޕާޓްމަންޓުން ހިންގި 11 ދުވަހުގެ ހާއްސަ އޮޕަރޭޝަންގައި 62 މީހަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 1
މަސްތުވެފައި އިން ޕައިލެޓް އަތުލައިގަތީ ކޮކްޕިޓުން

އޮޓާވާ (ޖެނުއަރީ 2) - ކެނެޑާގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ ކޮކްޕިޓްގައި މަސްތުވެފައި އިން ޕައިލެޓަކު ބޯޓު ނައްޓާލުމުގެ ކުރިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

January 02, 2017 4
ޑްރަގް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް އިތުރުވެއްޖެ

ޑްރަގް ކޯޓަށް މިިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅި މައްސަލަތައް، އޭގެ ކުރީ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު 66 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

January 02, 2017 3
ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ ބޯޓު ދުއްވަން އުޅެފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބަޖެޓް އެއާލައިނެއްގެ ޕައިލެޓަކު މަސްތުވެގެން ހުރެ މަތިންދާބޯޓު ދުއްވަން އުޅުނު ކަމަށް ތުހުމަތުކުރެވި އެ މައްސަލަ ތަހުގީގުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖެނުއަރީ

January 01, 2017 4
ސީރިއަސް ކުށްތައް މަދު، ކުދި ކުށްތައް އިތުރު: ޕޮލިސް

މިދިޔަ އަހަރު ހުށަހެޅުނު ސީރިއަސް ކުށްތަކުގެ އަދަދު މަދުވިޔަސް ކުދި ކުށްތައް އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށް ފުލުހުންގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2016 1
147 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ޑްރަގު ފިލިޕީންސް އިން އަތުލައިފި

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 28) - މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަތުމަށް ފިލިޕީންސް ފުލުހުން ހިންގި ތަފާތު އޮޕަރޭޝަންތަކުގައި އެއް ޓަނުގެ މެތަމްފެޓަމިން އަތުލައިގެންފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 19
އަޝްރާގެ ފަރާތުން ދައުވާއާ މެދު ސުވާލުތަކެއް

މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ހައްވާ އަޝްރާގެ މައްޗަށް މަސްތުވާތަކެތި ގެންގުޅުމުގެ ދައުވާއެއް ދައުލަތުން އުފުލިޔަސް އޭނާ ހައްޔަރުކޮށް، ތަހުގީގު ކޮށްފައި ވަނީ މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުގެ ތުހުމަތުގައި ކަމަށް އޭނާގެ ވަކީލު ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.