16 އޯގަސްޓް

August 16, 2019 13
ދޮޅު ކިލޯގެ ޑްރަގް އެތެރެކުރަނިކޮށް އަތުލައިގެންފި

ރާއްޖެއަށް ދޮޅު ކިލޯއަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އެތެރެކުރި މީހަކު ކަސްޓަމްސުން މިއަދު އަތުލައިގެންފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2019 11
މަސް ދުވަސް ތެރޭގައި މަސްތުވާތަކެތި ނައްތާލަނީ

ފުލުހުން އަތުލައިގަންނަ މަސްތުވާތަކެތި މަސް ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ނައްތައިލުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2019 117
މަސްތުވާތަކެތީގެ ހާލި ދަގަނޑު ދޮރުތަކުގެ ފަހަތުގައި!

އެގޭގޭގައި ހުންނަނީ ފަލަ ދަގަނޑުން ހަދާފައި ހުންނަ ދޮރުތައް ހަރުކޮށްފަ އެވެ. ހުރިހާ ދޮރެއް ބަންދުކޮށްފައި ހުންނަނީ ދަގަނޑު ގޭޓްތަކުންނެވެ. އެއީ ފުލުހުން އެ ތަންތަން ރެއިޑް ކުރާއިރު ވެސް ފަސޭހައިން ނުވަދެވޭނެ ގޮތް ހެދުމަށެވެ. ދޮރުތައް ހަލާކުކުރަން ނަގާ ވަގުތަކީ މަސްތުވާތަކެތި ފޮރުވަން ލިބޭ ފުރުސަތެކެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 19
ގިނަ އަދަދެއްގެ ޑްރަގާ އެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މާލޭގެ ގެއެއް ފާސްކޮށް، ގިނަ އަދަދެއްގެ މަސްތުވާތަކެއްޗާ އެކު ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 8
މިދިޔަ އަހަރު ކަސްޓަމްސްއިން 32 ކިލޯގެ ޑްރަގް އަތުލި

މިދިޔަ އަހަރު ރާއްޖެ އެތެރެކުރި 32 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގެންފައިވާ ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2018 30
ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގް ފެނިގެން ޖަލަށް ލި ބަޔަކު މިނިވަން!

ރާއްޖެ ގެނައި މޭވާ ފޮށިގަނޑުތަކަކުން ކިލޯއަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި ފެނުނު މައްސަލައެއްގައި އުމުރަށް ޖަލަށްލި ދެ މީހެއްގެ މައްޗަށް އެ ކުށް ސާބިތުނުވާ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެ ދެ މީހުން މިއަދު މިނިވަން ކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2018 5
ޑްރަގް ސެންޓަރެއް ހަދަން ފުލުހުންނަށް ލާޒިމް ކުރަނީ

ޑްރަގް އޮފެންޑާ ރިމާންޑް ސެންޓަރެއް ހެދުމަށް ފުލުހުންނަށް ލާޒިމްވާ ގޮތަށް މަސްތުވާތަކެއްޗާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 12
ޑްރަގް ނަގާ ކުދިންގެ ފަރުވާ އަންގާރަ ދުވަހު ފަށަނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދޭ ހާއްސަ ކްލާސްތައް އަންނަ ހަފުތާގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އެޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 މެއި

May 14, 2018 5
މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ ކުޑަކުދިންނަށް ފަރުވާ ދެނީ

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުންކުރާ، އުމުރުން 18 އަހަރުން ދަށުގެ ކުދިންނަށް ފަރުވާ ދިނުމަށް ޕްރޮގްރާމެއް ފެށުމަށް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ހޯމް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2018 4
ޑްރަގް މައްސަލައެއްގައި ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި

މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައެއްގެ ތުހުމަތުގައި ނޫސްވެރިއަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 އެޕްރީލް

April 23, 2018 7
ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯއެއްގެ ޑްރަގް އަތުލައިގެންފި

މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުލުހުން ހިންގި ދެ އޮޕަރޭޝަނެއްގައި ކިލޯ އަކަށް ވުރެ ގިނަ މަސްތުވާތަކެތި އަތުލައިގަނެ، ބަޔަކު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2018
ކޯޓަށް ހާޒިރު ކުރުމުގެ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި

ޑްރަގް ކޯޓުން ބަލާ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން އެ ކޯޓަށް މީހުން ހާޒިރު ކުރުމުގައި އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދެއް އެކުލަވާލައި، މިއަދު އަމަލު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2017 9
24 ކިލޯ ޑްރަގް އެތެރެކުރި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް

ރާއްޖެ އަށް ކަނޑުމަގުން އެތެރެ ކުރި 24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލައިގައި ދައުލަތުން ދައުވާ ކުރި ދެ މީހުން އުމުރަށް ޖަލަށް ލުމަށް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 1
ދިރުވާލައިގެން ޑްރަގް އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް

ދިރުވާލައިގެން ބައި ކިލޯއެއްހާ މަސްތުވާތަކެތި ރާއްޖެ އެތެރެކުރި މީހަކު އުމުރަށް ޖަލަށް ލާން ކްރިމިނަލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 23
ގޮތް ނޭނގޭ ކޮންމެ އެއްޗެއް ނުރައްކާ! ހަވާލުނުވާތި!

ދަތުރު ކުރާއިރު މީހުން ދޭ އެއްޗިއްސާ އެއްވެސް ސުވާލެއް ނެތި ގިނަ ދިވެހިން ހަވާލުވެ އެވެ. ދަތުރުފަތުރު ކުރުމުގައި ރާއްޖޭގައި ހުރި އުނދަގޫތަކުގެ ސަބަބުން އެހެން މީހުން ހަވާލުކުރާ އެއްޗެހި ގެންގޮސް ދެނީ އެހީގެ އަތެއް ދިއްކޮށްލުމުގެ ނިޔަތުގަ އެވެ. ނަމަވެސް މަސްތުވާތަކެތީގެ ވިޔަފާރި ރާއްޖޭގައި ފުޅާވަމުން އަންނަ މިންވަރަށް ބަލާއިރު...

26 ޖޫން

June 26, 2016 6
ޑްރަގްސްއާ ދެކޮޅަށް ކުރަން ޖެހެނީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް

މަސްތުވާތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތްކުރުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެއް ކަމަށާއި އެއީ ބޮޑު ހަނގުރާމައެއް ކަމަށް އާ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2016 10
ޑްރަގާ އެކު ހައްޔަރުކުރި މީހުންނަށް 15 ދުވަސް

ފުލުހުންނާއި ސިފައިން ކަނޑުމަތީގައި ހިންގި 48 ގަޑިއިރުގެ އޮޕަރޭޝަނުގައި އަތުލައިގަތް 29 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ހައްޔަރު ކުރި ހަތަރު މީހުންގެ ބަންދަށް މިއަދު 15 ދުވަސް ޖަހައިފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2016 4
އެންމެ ބޮޑު ޑްރަގް މައްސަލައިގެ އަޑުއެހުންތައް ނިމިއްޖެ

ރާއްޖޭގައި ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި އެއްފަހަރާ ފަޅާ އެރި ޑްރަގްގެ އެންމެ ބޮޑު މައްސަލަ ކަމަށްވާ 24 ކިލޯގެ މަސްތުވާތަކެތީގެ މައްސަލާގައި ދައުލަތުން ދައުވާކުރާ ދެ މީހުންގެ ޝަރީއަތުގެ އަޑުއެހުންތައް ކްރިމިނަލް ކޯޓުން މިއަދު ނިންމާލައިފި އެވެ.