18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2020 1
ކަސްޓަމަރަށް ކުރި ގޯނާއިން ހަ މަހަށް ޖަލަށް

އޮންލައިންކޮށް އޯޑަރުކުރި ބައިސްކަލެއް ޑެލިވަރީކުރަން ދިޔަ ފިރިހެނަކު އަންހެން ކަސްޓަމަރަކަށް ދޮން ދިން މައްސަލައެއްގައި ކުރި ދައުވާ ސާބިތުވެ ދުބާއީގެ ކޯޓަކުން އޭނާ ހަ މަހަށް...

February 18, 2020 3
ޔޫއޭއީގެ ފްލޯޓިން ސޯލާ ރާއްޖެ އަށް ވެސް ލިބިދާނެ

މި ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވާ ޕްލާންޓް ގާއިމުކޮށްފައި ވަނީ ޔޫއޭއީގެ ވެރިރަށް އަބޫ ދާބީން 15 މިނިޓްގެ ތެރޭގައި ދެވޭ ނުރާއީ އައިލެންޑްގަ އެވެ. އެތަނުގައި އަޅާފައިވާ ފްލޯޓިން ސޯލާ ޕަވަ...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2020
ހޮލީވުޑް ފިލްމެއްގައި އެކްޓްކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު

ދުބާއީގައި ޝޫޓްކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ހޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމެއްގައި މަސައްކަތްކުރާނެ އެކްޓަރުން ހޯދަން މިހާރު ކާސްޓިން ކޯލަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ. މިކަމުގެ ފަހަތުގައި ހުރީ ދުބާއީގެ ކާސްޓިން އެޖެންޓް މިރަންޑާ ޑޭވިޑްސަނެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 1
ދުބާއީގެ ބްރައިޑް ޝޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ

ދުބާއީގައި މިހާރު ކުރިއަށް ގެންދާ ބްރައިޑް ޝޯގައި ރާއްޖެއިން ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2019
ދުބާއީގެ ދެ އެއާޕޯޓެއްގައި ޕްލާސްޓިކް މަނާ

ދުބާއީގެ އެންމެ ކާރޫބާރު ބޮޑު ދެ އެއާޕޯޓްގައި އަންނަ މަހުގެ 1 އިން ފެށިގެން، އެއްފަހަރު ބޭނުންކޮށްފައި އުކައިލާ ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް މަނާކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2019
ދުބާއީ ޕޮލިހަށް ޓެސްލާ ސައިބާޓްރަކެއް

މިވީ ގޮތެއް ނޭނގުނެވެ. ޓެސްލާ އިން ބުނީ ސައިބާޓްރަކް އަދި ފުރިހަމަނުވާ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ، 2021 ގައި ނޫނީ ސައިބާޓްރަކްތައް ގަނޑުކޮށް އުފައްދަން ނުފެށޭނެ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން، ސައިބާޓްރަކް ދައްކާލަން އުޅުމުގެ ތެރޭގައި، ކުޑަދޮރުގެ ބިއްލޫރިގަނޑުގައި ރެނދު ވެސް ވަނީ ލައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް، އަންނަ އަހަރު ދުބާއީ ޕޮލިހަށް...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2019
ބޮލުގެ އިޝާރާތަށް ދުވާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް

ބޮލުގެ އިޝާރާތުން ދުވާ ފުރޮޅުލީ ގޮނޑިއެއް ޔޫއޭއީގެ ދަރިވަރަކު އީޖާދުކޮށްފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2019
އީރާނުން ދޫކޮށްލި ޓޭންކަރު ދުބާއީގައި ބަނދަރުކޮށްފި

ދުބާއީ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - ހޮރްމޫޒް ކަނޑުއޮޅިން ދަތުރު ކުރަމުން ދަނިކޮށް ޖުލައި މަހު އީރާނުން ހިފެހެއްޓި އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ތެޔޮ ހުރި ޓޭންކަރު ސްޓެނާ އިމްޕެރޯ ދެ މަހަށް ފަހު، އީރާނުން ދޫކޮށްލުމުން އެ ޓޭންކަރު ދުބާއީގައި އިއްޔެ ބަނދަރުކޮށްފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 3
ދެ އަނބު ކާލުމުން ޖޫރިމަނާކޮށް ޑީޕޯޓްކޮށްލަނީ

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ބޭރުކުރަން އުޅުނު ކާގޯ ޝިޕްމަންޓަކުން ދެ އަނބު ނަގައިގެން ކެއި މައްސަލައެއްގައި އެތަނުގެ މުވައްޒަފެއްގެ މައްޗަށް ވައްކަމުގެ ދައުވާކޮށް، ބޮޑު އަދަބެއް ދީފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2019 2
އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީ އަކީ ބެންކޮކް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ މަގުބޫލު ސިޓީގެ މަގާމުން ޖެހިޖެހިގެން ހަތަރު ވަނަ ފަހަރަށް ތައިލެންޑްގެ ބެންކޮކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2019
ދުބާއީގެ ސިނަމާތަކުގައި އަޑުގަދަކުރާ މީހުން ބޭރުކުރަނީ

ފިލްމެއް ބަލައިލަން ސިނަމާއެއްގައި އިންނަ އިރު، ގިނަ ބަޔަކަށް އެންމެ އުނދަގޫވާ އެއް ކަމަކީ ސިނަމާ ތެރޭގައި ހަޅޭއްލަވައި އަޑުގަދަ ކުރުމެވެ. މިކަމުގެ ސަބަބުން، ޝައުގުވެރިކަމާ އެކު ފިލްމުގެ ތެރެއަށް ގެއްލި އިނދެ ފިލްމު ބަލަން ބޭނުންވާ އެތައް ބަޔަކަށް ބޮޑު އުނދަގުލަކަށްވެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019 2
ދުބާއީގައި ޔޯގާ އިޝްތިހާރުކުރި ގޮތް ހޫނުވެއްޖެ

ދުބާއީގައި ޔޯގާ އިޝްތިހާރު ކުރި ގޮތަކުން މައްސަލަ ހޫނުވެ، އިޝްތިހާރުކުރަން ބެހެއްޓި ބިލްބޯޑް ނަގައި އެކަން ކުރި މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނެކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
ދުބާއީގެ ސެލޫނަކުން ނެނީންގެ ބޯ ހިލޭ ކޮށައިދެނީ

ބައެއް ވަޒީފާތަކުގައި އުޅޭ މީހުންނާ މެދު ގެންގުޅޭ ތަފާތުކުރުން ނައްތާލައި، އެންމެންނަށް ވެސް އިހްތިރާމްކުރުން ޕްރޮމޯޓްކުރުމުގެ ގޮތުން ދުބާއީގެ ސެލޫނަކުން، ގޭތެރޭގެ މަސައްކަތްކުރުމަށް ގެންގުޅޭ އަންހެނުންގެ ބޯ ހިލޭ ކޮށައިދޭ ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފި އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2019 1
ސްމާޓް ޓޮއިލެޓް ޔޫއޭއީގައި އިތުރުކުރަނީ

ތަރައްގީގައި ބޮޑެތި ކުރިއެރުންތަކެއް ހޯދަމުން އަންނަ ޔޫއޭއީ އަކީ ޓެކްނޮލޮޖީއާ ވެސް އެކު އާ ހިދުމަތްތައް ތައާރަފު ކުރަމުން އަންނަ ގައުމެކެވެ. އެ ގައުމުގެ އެކި ސިޓީތަކުގެ އެކި ތަންތަނުގައި ސްމާޓް ޓޮއިލެޓްތައް ބެހެއްޓުމަކީ މީގެ ދެ އަހަރެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ފެށި މަސައްކަތެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2019 11
ދުބާއީގެ ވެރިޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ކޯޓުން ހިމާޔަތްހޯދަނީ

ލަންޑަން (ޖުލައި 31) - ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝެއިޚް މުހައްމަދު އަލް މަޚްތޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޕްރިންސަސް ހަޔާ ބިންތު އަލް ހުސެއިން ފިއްލަވައިގެން ލަންޑަނަށް ވަޑައިގެން އެންމެ ފަހުން ކޯޓުގެ ހިމާޔަތަށް އެކަމަނާ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2019 19
ދިވެހި ދިދައަކުން ބުރުޖް ޚަލީފާ ދިއްލާލައިފި

ރާއްޖޭގެ 54 ވަނަ މިނިވަން ދުވަސް ފާހަގަކުރަން ދިވެހި ދިދައަކުން ބުރުޖް ޚަލީފާ މިރޭ ދިއްލާލައިފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2019 2
ހަޑިވެފައި ހުންނަ ކާރު ޕާކްކުރާ ނަމަ ޖޫރިމަނާއެއް

ނުދޮވެ ހަޑިވެފައި ހުންނަ ކާރުތައް ދުބާއީގެ އާންމު ޕާކިން ސަރަހައްދުތަކުގައި ބާއްވާ މީހުން ޖޫރިމަނާކުރާ ގޮތަށް ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019 5
ޔޫއޭއީ އަށް ދަތުރު ކުރާ މީހުންނަށް ހިލޭ ސިމް

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އަށް ދަތުރު ކުރާ ހުރިހާ މީހުންނަށް ހިލޭ ސިމް ކާޑު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 1
އޭ380ގެ އެންމެ ކުރު ކޮމާޝަލް ދަތުރު؛ 40 މިނެޓް

ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެމިރޭޓްސް އިން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގައި އަބަދުވެސް ތަފާތު ދައްކަ އެވެ. މިފަހަރު ރެކޯޑް ހެދީ ބިޔަ އެއާބަސް އޭ380 ގެ އެންމެ ކުރު ކޮމާޝަލް ދަތުރުންނެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 6
ދުބާއީގެ ވެރިޔާގެ އަނބިކަނބަލުން ފިއްލަވައިގެން ޔޫކޭގަ

ލަންޑަން (ޖުލައި 3) - ދުބާއީގެ ވެރިޔާ ޝެއިޚް މުހައްމަދު އަލް މަޚްތޫމްގެ އަނބިކަނބަލުން ޕްރިންސަސް ހަޔާ ބިންތު އަލް ހުސެއިން ފިއްލަވައިގެން ލަންޑަނުގައި ދިރިއުޅުއްވާ ކަމަށް ޚަބަރުތައް ބުނެފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019 17
ދުބާއީގެ ވަލީއަހުދު ރާއްޖޭގައި؛ އެންމެން ހޯދަނީ ރިސޯޓް

ދުބާއީގެ ވަލީއަހުދު ޝައިޚް ހަމްދާން ބިން މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމް ޗުއްޓީ އަށް ރާއްޖެ ވަޑައިގެން، އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރެއްވި ހިތްގައިމު ފޮޓޯތަކާ އެކު، އޭނާ ހުންނެވި ރިސޯޓު ބަލަން ގޫގުލްގައި ސާޗްކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.