05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020
އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާވަޑާން އަނެއްކާވެސް ދުބާއީ އަށް

މިހާރު ވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ފެންއަރުވާވަޑާން ހުރި ދުބާއީގައި އޭގެ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ތަނެއް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

October 05, 2020 2
"އެންމެ ތަފާތު މިއުޒިއަމް" ހުޅުވަން ތައްޔާރު ވަނީ

ތަރައްގީގެ ގޮތުން މެދުއިރުމަތީގެ އެންމެ ފާހަގަކޮށްލެވޭ ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ތަފާތު މިއުޒިއަމް ހުޅުވުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2020 2
ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން ސަންޖޭ ދުބާއީ އަށް

މިދިޔަ މަހުން ފެށިގެން ފުއްޕާމޭގެ ކެންސަރަށް ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ސަންޖޭ ދަތު އަންގާރަ ދުވަހު ދުބާއީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2020 7
ދަރިފުޅުގެ ޖިންސު އިއުލާންކުރީ ބުރުޖް ޚަލީފާ ދިއްލައިގެން

މި ވަގުތު ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތް ކަމަށްވާ ދުބާއީގެ ބުރުޖް ޚަލީފާ އެކި ކަންކަމާ ގުޅުވައިގެން ރީތި ކުލަތަކުން ދިއްލުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. އަދި މިއީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ވެސް ހުއްޓޭ ކަމެކެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020
ދުބާއީގައި ވައިގެ ތެތްކަމުން ފެން އުފައްދަނީ

ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ހަނަފަސް ސަހަރާތަކުން ޖައްވުގެ ތެރެއަށް ބޭރުވާ ތެތްފިނިކަން ނުވަތަ ވައި ބޭނުންކޮށްގެން ބޯފެން އުފައްދަން އަމާޒު ހިފައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 9
ދޫނި ހާލިހެދުމުން ދުބާއީ ވަލީއަހުދުގެ ކާރު ޕާކުކޮށްފައި

ދުބާއީގެ ޒުވާން ވަލީއަހުދު ޝައިޚް ހަމްދާން ބިން މުހައްމަދު ބިން ރާޝިދު އަލް މަޚްތޫމްގެ ކާރުކޮޅުގައި ދޫނިތަކެއް ހާލި ހެދުމުން އެ ކާރު ބޭނުންކުރެއްވުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައްވައިފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 10
ވެންޓިލޭޓަރު މައްސަލަ އަދި ބަލައި ނުނިމޭ: އޭސީސީ

ކޮވިޑް-19 ގައި ހާލު ބޮޑުވާ މީހުންނަށް ފަރުވާ ދޭން ރާއްޖެ ގެނަން ނިންމި ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ މައްސަލަ އަދި ބަލައި ނުނިމޭ ކަމަށް އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 106
އޮޑިޓު ރިޕޯޓާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ: ސަރުކާރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން ހެލްތު މިނިސްޓްރީން ހިންގި މުއާމަލާތުތަކުގައި ހިންގާފައިވާ ސުވާލު އުފެދޭ ކަންކަން ބަލައި އަޅަންޖެހޭ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2020 4
ބޯޓުން ސަލާމަތްވީ "އެންމެ 5 މިނިޓުގެ ސަބަބުން"

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 9) - ދުބާއީން އިންޑިއާގެ ކޮޒިކޯޑުގެ އެއާޕޯޓަށް ހުކުރު ދުވަހު ދަތުރުކުރަން ހަމަޖެހިފައިވާ ބޯޓުން އަފްޒަލް ކޭޕީ އަށް ދަތުރު ނުކުރެވުނީ ދުބާއީގައި ގިނަ ދުވަހު ހުރުމުގެ ސަބަބުން ދައްކަން ޖެހުނު ޖޫރިމަނާއެއްގެ ސަބަބުން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 39
ވެންޓިލޭޓަރުގެ މައްސަލަ އަދިވެސް ފުސްގަނޑެއް ތެރޭގައި!

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން އެމަޖެންސީގައި ގެންނަން އުޅުނު 75 ވެންޓިލޭޓަރަށް ވީ ގޮތް ބަލަން، ނޫސްވެރިން ތަކުރާރުކޮށް އެތައް ސުވާލެއް ވަނީ ކޮށްފަ އެވެ. ބައެއް ފަހަރު އެ ސުވާލުގެ ޖަވާބު އެނބުރެމުން، އެނބުރެމުން ގޮސް ލައްވާލަނީ ނުގުޅޭ ހިސާބެއްގަ އެވެ. އަނެއް ބައި ފަހަރު ކޮންމެވެސް ތާރީހެއް ދެ އެވެ.

05 އޯގަސްޓް

August 05, 2020 34
ވެންޓިލޭޓަރުތައް ލަސްވަނީ ފުލް ޕޭމަންޓަށް އެދޭތީ

ދުބާއީގެ ކުންފުންޏަކުން ރާއްޖެ ގެންނަން ނިންމި 75 ވެންޓިލޭޓަރު ގެނައުން ލަސްވަނީ ވެންޓިލޭޓަރުތަކުގެ ފުރިހަމަ އަގު އެއްކޮށް ދެއްކުމަށް އެ ކުންފުނިން ޑިމާންޑް ކުރާތީ ކަމަށް އެޗްއީއޯސީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 2
ޖުލައި 7އިން ފެށިގެން ދުބާއީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަނީ

ދުބާއީ (ޖޫން 22) - ތިން މަސް ދުވަހަށް ފަހު، އަންނަ ޖުލައި މަހު 7 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ދުބާއީ ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 41
"ދުބާއީ ކުންފުނިން އުޅެނީ ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބިގެން"

ދުބާއީގެ އެގްޒެކިއުޓާސް ޖެނެރަލް ޓްރޭޑިންއާ ހަވާލުކޮށްގެން ރާއްޖެ އަށް ހޯދަން އުޅޭ 75 ވެންޓިލޭޓަރު ނުލިބިގެން އުޅެނީ އެ ކުންފުންޏާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ބާވަތުގެ ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދަން އުނދަގޫވުމުން ކަމަށް ސަރުކާރުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 2
ޑައުން ސިންޑްރޯމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން "ރޮބޮޓެއް"

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޮބޮޓެއް ދުބާއީގައި އުޅޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އުފައްދައިފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާގެ ޓަމިލް ނާޑޫ ސްޓޭޓްގެ ކުރީގެ ޗީފް މިނިސްޓަރު ޖަޔަލަލީތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމު "ތަލައިވީ" ޑިޖިޓަލްކޮށް ރިލީޒްކުރަން އުޅޭ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ތާށިވެ، ނުނިމުނު ހަނީމޫނެއްގައި

މިސްރުގައި ކުރި ކައިވެންޏަށް ފަހު ޚާލިދާއި ޕެރީ މާޗް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ހަނީމޫނަށް ފުރީ އެއްވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ހާސްކަމެއް ނެތި އެވެ. އޭރު ކޮވިޑް-19 އަކީ މުޅި ދުނިޔެއަށް ފެތުރިފައިވާ ބައްޔެއް ނޫނެވެ. އެ ބަލި އެހާ އަވަހަށް ފެތުރިދާނެއޭ ހިތަށް ވެސް ނާރަ އެވެ.

18 މެއި

May 18, 2020
ދުބާއީ ފުލުހުންނާ އެކު ޕެޓްރޯލަށް ދާނެ މީހުން ހޯދަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި ހާލަތުގައި، ބައިސްކަލުގައި ދުބާއީ ޕެޓްރޯލްކުރުން ފުލުހުން ފަށާފައިވާ ހަރަކާތުގައި ވޮލަންޓިއަރުންގެ ގޮތުގައި ބައިވެރިވާނެ މީހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 21ޕަސެންޓަށް މަތިވި

މިދިޔަ އަހަރު އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ 21 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވި އިރު، މި އަހަރު ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

08 މެއި

May 08, 2020 3
ކޮންމެ އެހީއަކަށް ބުރްޖް ޚަލީފާ ދިއްލާލަނީ

ދުބާއީ (މެއި 8) - ކޮރޯނާވައިރަހުގެ ސަބަބުން ހާލުގައި ޖެހިފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމަށް "10 މިލިއަން ކޮއްތު"ގެ ނަމުގައި ޔޫއޭއީގައި ފެށި ކެމްޕޭނުގައި ހަދިޔާ ކުރާ ކޮންމެ އެހީއަކަށް ދުބާއީގެ ބުރްޖް ޚަލީފާގެ ބޮތްކެއް ދިއްލުމުގެ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން ބުދަ ދުވަހުގެ ނިޔަލަށް ދުނިޔޭގެ އެންމެ އުސް އިމާރާތުން 393،000 ބޮކި ދިއްލައިފި އެވެ.

04 މެއި

May 04, 2020
އޮންލައިންކޮށް ގަނެވުނީ ބޮލަށް ވުރެ ބޮޑު އެއާޕޮޑެއް

އޮންލައިންކޮށް ގަންނަ އެއްޗެހި ލިބޭ އިރު، އޯޑަރުކުރި އެތި ނޫން މާ އާދަޔާހިލާފު އެއްޗެހި ލިބުމަކީ ވަރަށް އާންމު ކަމެކެވެ. މިފަދަ ކިތަންމެ ކަމެއް އެމެޒޯނުން ވިޔަފާރިކުރާ ބައެއް މީހުން މިހާތަނަށް ތަޖުރިބާ ވެސް ކޮށްފައިވެ އެވެ.

29 އެޕްރީލް

April 29, 2020 5
ޓޫރިސްޓުންނަށް ދުބާއީ ޖުލައި މަހު ހުޅުވާލަނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޓޫރިސްޓުން އައުން ހުއްޓާލާފައި އޮތުމަށް ފަހު ޓޫރިޒަމަށް އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ދުބާއީ ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އެ ސިޓީގެ ޓޫރިޒަމާ ބެހޭ ހާއްސަ ޑިޕާޓްމެންޓުން ބުނެފި އެވެ.