12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 5
ޑިއުޓީ ފްރީގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކަނީ

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކުގައި ދިވެހި އުފެއްދުންތައް ވިއްކުމަށް ކުދި ވިޔަފާރިތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
އެސްޓީ ލޯޑާގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ޑިއުޓީ ފްރީއަށް

ލަންޑަނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްޓީ ލޯޑާގެ ތިން ބްރޭންޑެއްގެ ފިހާރައެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2016 105
މެމްބަރުންނަށް ކާރު ދޭން ވާހަކަ ދައްކަނީ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހިމެނިވަޑައިގަންނަވާ 85 މެމްބަރުންނަށް ކާރު ހަމަޖެއްސޭނީ ކޮން ގޮތަކުންތޯ ބެލުމަށް މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ މެދުގައި މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމުގެ މައުލޫމާތު ލިބިއްޖެ އެވެ.