20 ޖޫން

June 20, 2019
އެސްޓީ ލޯޑާގެ ތިން ބްރޭންޑެއް ޑިއުޓީ ފްރީއަށް

ލަންޑަނުގެ މަޝްހޫރު ކުންފުންޏެއް ކަމަށްވާ އެސްޓީ ލޯޑާގެ ތިން ބްރޭންޑެއްގެ ފިހާރައެއް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައި ހުޅުވައިފި އެވެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2018 5
ބޮޑެތި ބަދަލުތަކާއެކު ދޮވެމި ފިހާރަ އަލުން ހުޅުވައިފި

މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (ވީއައިއޭ) ގައި ހިންގާ ދޮވެމި ފިހާރައަށް ބަދަލުތަކެއް ގެނެސް އަލުން މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2018 11
ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުކޮށްލާނެ ބިޔަ މަޝްރޫއެއް

މިއީ ރާއްޖޭގައި ރިސޯޓުގެ އިތުރުން އެހެން އެތައް ވިޔަފާރިއެއް ހިމައިގެން ހިންގާ އެންމެ ބިޔަ މަޝްރޫއެވެ. ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމްގެ މަލަމަތި ބަދަލުވާނެ ބޮޑު މަޝްރޫއުގައި ރިސޯޓުތަކުގެ އިތުރުން އެންމެ މަތީ ފެންވަރުގެ ތަކެތި ލިބޭ ފިހާރަތަކާއި ކެއުންބުއިމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ތަންތަން ހުޅުވުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 6
އެނބޫދޫފަޅުގައި ދިވެހި އިންވެސްޓަރުންނަށް ވެސް ފުރުސަތު

ތައިލެންޑުގެ ސިންގް އެސްޓޭޓުން ކ. އެނބޫދޫފަޅުގައި "ކްރޮސް ރޯޑްސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ އިންޓެގްރޭޓެޑް ރިސޯޓަށް އަންނަ ބައިނަލްއަގްވާމީ ވިޔަފާރި ކުންފުނިތަކާ ދިވެހި އިންވެސްޓަރުން ގުޅުވައިދޭން ޚާއްސަ ފޯރަމެއް މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

09 މެއި

May 09, 2017 22
އެނބޫދޫފަޅު ތަރައްގީކުރަނީ ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތަކާ އެކު

ތައިލެންޑުގެ ސިންހަ އެސްޓޭޓާއި ސިންހަ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހާޑް ރޮކް ކެފޭސް ގުޅިގެން ކ. އެނބޫދޫފަޅު ހިއްކައިގެން ތަރައްގީކުރާ ރިސޯޓްތަކާ އެކު ޔޮޓްމެރީނާ އާއި ޑިއުޓީ ފްރީ ފިހާރަތައް ހަދަން ވެސް ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ މަޝްރޫއު ހިންގާ ފަރާތުން ބުނެފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 8
ސްވަރޯވްސްކީ އެއާޕޯޓަށް، ހިލޭ ވައިފައި ވެސް ދެނީ

ދުނިޔޭގެ މަޝްހޫރު ލަގްޒަރީ ގަހަނާ ބްރޭންޑް "ސްވަރޯވްސްކީ"ގެ ފިހާރައެއް އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަންލް އެއާޕޯޓު (އައިއެންއައިއޭ)ގެ ޑިއުޓީ ފްރީގައި މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2016 10
ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަ ސެންޓު "ކޮކެށި" ތައާރަފް ކޮށްފި

ރާއްޖެ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން ފްރާންސްގެ ކުންފުންޏަކުން "ކޮކެށި"ގެ ނަމުގައި ލިމިޓަޑް އެޑިޝަން ސެންޓެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.