13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 1
ފްލެވަޑް އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކުރާނަން: ޓްރަމްޕް

ތަފާތު އެކި ރަހަތަކުގެ އީ-ސިނގިރެޓް ބޭނުންކުރާ މީހުންނަށް ކުރިމަތުވަމުންދާ ސިއްހީ މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން މަރުވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތިރުވަމުންދާތީ އެ ބާވަތުގެ ސިނގިރެޓް އެމެރިކާގައި މަނާކުރާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ބުދަ ދުވަހު ދެއްވައިފި އެވެ.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2019 7
ވޭޕް ކުރުމުން ފުއްޕާމޭ ހަލާކުވި އެކަކު މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ އިލިނޯއީގައި، ވޭޕް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ފުއްޕާމޭ ހަލާކުވެ ފަރުވާ ދެމުން ދިޔަ މީހުންގެ ތެރެއިން އެކަކު މަރުވެއްޖެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ. މިއީ ވޭޕް ކުރުމުގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި މައްސަލަތަކެއްގައި މީހަކު މަރުވި ފުރަތަމަ ފަހަރު ކަމަށް ވަނީ ރެކޯޑްކުރެވިފަ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2019 1
އީ-ސިނގިރެޓުން ސިކުނޑީގެ ސްޓެމް ސެލް ހަލާކުވޭ

އިލެކްޓްރޯނިކް ސިނގިރެޓް ބުއިމުން، ސިކުނޑީގެ މަސައްކަތަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ނިއުރަސް ސްޓެމް ސެލް ހަލާކުވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ސެން ފްރަންސިސްކޯގައި އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކުރަނީ

ދުންފަތާ ދެކޮޅަށް އެމެރިކާގައި އަޅަމުން އަންނަ ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، އެ ގައުމުގައި އީ-ސިނގިރެޓް މަނާކުރާ ފުރަތަމަ ސިޓީއަކަށް ކެލިފޯނިއާ ސްޓޭޓްގެ ސެން ފްރާންސިސްކޯ ވާން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 މެއި

May 10, 2019 1
ވޮލްމާޓުން 21 އަހަރުން ދަށަށް ދުންފަތް ވިއްކުން ހުއްޓާލަނީ

އުމުރުން 21 އަހަރުގެ ދަށުގެ މީހުންނަށް ދުންފަތުގެ އެއްވެސް ބާވަތެއް، އަންނަ ޖުލައި މަހުން ފެށިގެން ވިއްކުން ހުއްޓައިލަން ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ރިޓެއިލް ކުންފުނި އެމެރިކާގެ ވޮލްމާޓުން ނިންމައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2019
"އައިކޮސް" އަށް އެމެރިކާ އިން ހުއްދަ ދީފި

ސިނގިރެޓްގެ ބަދަލުގައި ބޭނުންކުރަން، ދުންފަތުގެ ބާވަތްތައް އުފައްދާ ފިލިޕް މޮރިސް ކުންފުނިން އުފެއްދި "އައިކޮސް" ގެ ނަން ދީފައިވާ ޑިވައިސް ވިއްކުމުގެ ހުއްދަ އެމެރިކާގެ ފުޑް އެންޑް ޑްރަގް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮތޯރިޓީން (އެފްޑީއޭ) އިން ދީފި އެވެ.

12 ފެބުރުއަރީ

February 12, 2019
އީ-ސިނގިރޭޓެއް ގޮވައި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

އެމެރިކާގެ ޓެކްސަސްގައި މީހަކު އީ-ސިނގެރެޓެއް ބޮނިކޮށް އެ ގޮވައި، ލިބުނު ޒަޚަމްތަކުގެ ސަބަބުން މަރުވެއްޖެ އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2019 1
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލުކުރެވޭ އުމުރު 100 އަށް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރެވޭނެ އުމުރަކީ 100 އަހަރުން މަތިވުން ކަމަށް ކަނޑައަޅާ ބިލެއް ހަވާއީގެ ގާނޫނު ހަދާ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2018 12
ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލުމަށް ބޮޑު އެހީއެއް!

ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ކުރުން ހުއްޓާލަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށް އައިޖީއެމްއެޗްގައި ހުޅުވި ކްލިނިކުން މިއަދު ހިދުމަތް ދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 1
އީ-ސިނގިރޭޓުން ލިބިދާނެ ބޮޑު ގެއްލުމެއްގެ އިންޒާރު

ސިނގިރޭޓަށް ވުރެ ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ކުޑަ އެއްޗެއްގެ ގޮތުގައި އީ-ސިނގިރޭޓް ޕްރޮމޯޓްކުރި ނަމަވެސް އެއީ ވެސް ސިއްހަތަށް ގެއްލުން ލިބޭ އެއްޗެއްކަން ފަހުގެ ހޯދުންތަކުން އަންނަނީ ސާބިތުވަމުންނެވެ. އާ ދިރާސާއަކުން ދައްކަނީ އީ-ސިނގިރޭޓު ބުއިމުން ލިވަ އަށް ފެޓް ޖަމާވެ ސިއްހީ މައްސަލަތައް ކުރިމަތިވެދާނެ ކަމަށެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2017
ވޭޕްސް އާއި އީ-ސިނގިރޭޓް ވެސް ގެއްލުން ކުޑައެއް ނޫން

އީ-ސިނގިރޭޓާއި ވޭޕިން އިން ލިބޭ ސިއްހީ ގެއްލުން އާދައިގެ ސިނގިރެޓުން ލިބޭ ގެއްލުމާ އަޅާބަލާއިރު ކުޑަ ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް ދިރާސާތަކުން ދައްކަނީ އެއީ ރަނގަޅު ވާހަކައެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2017 15
ދުންފަތާ ދެކޮޅު މަސައްކަތަށް ވިޔަފާރިވެރިންގެ ނުފޫޒު!؟

ރާއްޖެ އިން މަރުވާ މީހުންގެ 81 ޕަސެންޓް މީހުން މަރުވަނީ ގައިންގަޔަށް ނާރާ ބަލިތަކުގަ އެވެ. އޭގެ ގިނަ ބަލިތަކުގެ މައިގަނޑު އެއް ސަބަބަކަށް ދުންފަތް ވެ އެވެ. ސިނގިރޭޓު ބުއިމާއި އޭގެ ދުމުން ކުރާ ނޭދެވޭ އަސަރެވެ. ކެންސަރާއި ހިތުގެ ބަލިތަކާއި ނޭވާލާނިޒާމަށް ކުރިމަތިވާ މައްސަލަތަކެވެ. ފަރުވާއަށް އާސަންދައިން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް...

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2017
އީ-ސިނގިރެޓުން ޒުވާނުން ދުންފަތަށް ޝައުގުވެރިކުރުވާ

އީ-ސިނގިރެޓަކީ ޒުވާނުން ދުންފަތާ ދުރުކުރުމަށް އެހީތެރިވެދޭ އެއްޗެއް ކަމަށް ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ހަގީގަތެއް ކަމަށް ބެލެވޭނެ ހެއްކެއް ދިރާސާތަކުން ވެސް ލިބިފައި ނެތް ކަމަށާއި އެކަމަކު އެއީ ދުވަހަކު ވެސް ދުންފަތުގެ އިސްތިއުމާލު ނުކުރާ ޒުވާނުން އޭގެ ތެރެއަށް ޝައުގުވެރިކުރުވާ އެއްޗަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 1
އީ-ސިނގިރޭޓުން ވެސް ހިރުގަނޑާއި ދަތަށް ގެއްލުންވޭ

އާދައިގެ ސިނގިރޭޓުން ހިރުގަނޑާއި ދަތަށް ލިބޭ ގެއްލުން އީ-ސިނގިރޭޓުން ވެސް ލިބިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.