30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 3
ތުރުކީއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާއެކު ސުނާމީއެއް އަރައިފި

އަންކަރާ (އޮކްޓޯބަރު 30) - ތުރުކީ އަށް އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ އެކު ސުނާމީއެއް އަރައިފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 2
ކެންޑީ އަށް އެރި ލޮޅުމަކީ ބިންހެލުމެއް ނޫން

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 31) - ސްރީ ލަންކާގެ ކެންޑީ ސަރަހައްދަށް ހޮނިހިރު ދުވަހު އެރި ލޮޅުމަކީ ގުދުރަތީ ބިންހެލުމެއް ނޫން ކަމަށް ޖިއޮލޮޖިކަލް ސާވޭ އެންޑް މައިންސް ބިއުރޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2020 15
އުތުރަށް 4 ސިކުންތުގެ ލޮޅުމެއް އައި

"ކޮޅަށް ހުންނައިރު ވެއްޓޭވަރުގެ ލޮޅުމެއް އެއީ، ވަރަށް ބާރު ލޮޅުމެއް އައީ،" މިއީ ރޭ އުތުރުގެ ރަށްތަކަށް އައި ބިންހެލުން ހއ. އިހަވަންދޫ ކައުންސިލްގެ ރައީސް މުހައްމަދު ރަޝީދު ސިފަ...

February 06, 2020 12
ރާއްޖޭގެ އުތުރަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް

ރޭ ދަންވަރު ރާއްޖޭގެ އެންމެ އުތުރުގެ ސަރަހައްދަށް އައި ބިންހެލުމެއްގެ އަސަރު އެ ސަރަހައްދުގެ ބައެއް ރަށްތަކަށް ކޮށްފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2019
ސުނާމީގެ އަސަރެއް ރާއްޖެއަކަށް ނުކުރާނެ: މެޓް

އިންޑޮނީޝިއާ އަށް މިރޭ އައި ބިންހެލުމާއި ގުޅިގެން އެ ގައުމުގައި ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފައިވީ ނަމަވެސް އޭގެ އަސަރު ރާއްޖެ އަށް ނުކުރާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މީޓިއޮރޮލޮޖިކަލް ސާވިސަސް އިން ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2019 1
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 26) - އިންޑޮނީޝިއާގެ މަލުކޫ އައިލެންޑަށް މިއަދު ހެނދުނު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއްގައި އެކަކު މަރުވެ އިތުރު މީހަކު ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2019 2
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (ޖުލައި 14) - އިންޑޮނީޝިއާގެ އިރުމަތީގެ މަލަކޫ ޖަޒީރާތަކަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 7.3 ގެ ބާރުމިނުގެ ބިންހެލުމެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2019
ކެލިފޯނިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ކެލިފޯނިއާ (ޖުލައި 6) - އެމެރިކާގެ ކެލިފޯނިއާގެ ދެކުނުގެ ހިސާބުތަކަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ. މި ބިންހެލުމުގައި އެއްވެސް މީހަކަށް ގެއްލުމެއް ލިބުނު ކަމުގެ ރިޕޯޓެއް އަދި ލިބިފައެއް ނުވެ އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2019 11
ރާއްޖެ ސަރަހައްދަށް ކުޑަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ދެކުނުން، އައްޑުއާ 608 ކިލޯމީޓަރު ދުރަށް މިއަދު ހެނދުނު ދެ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

29 ޑިސެމްބަރ

December 29, 2018 3
ފިލިޕީންސަށް އައި ބިންހެލުމާ އެކު ކުޑަ ސުނާމީއެއް

މެނީލާ (ޑިސެމްބަރު 29) - ފިލިޕީންސްގެ މިންޑަނާއޯ ޖަޒީރާގެ ބޭރުން ކަނޑު އަޑިއަށް 6.9 ގެ ބާރު މިނުގައި މިއަދު އައި ބިންހެލުމުގައި ކުޑަ ސުނާމީއެއް އުފެދިއްޖެ އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2018 2
ޕެސިފިކަށް އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު

ނިއު ކެލެޑޯނިއާ (ޑިސެމްބަރު 5) - ޕެސިފިކުގެ ނިއު ކެލެޑޯނިއާ ކައިރި އަށް ރިކްޓަ މިންގަނޑުން 7.5 ގެ ބާރު މިނުގައި މިއަދު އައި ބިންހެލުމާ ގުޅިގެން 1،000 ކިލޯ މީޓަރު (620 މޭލު) ގެ ސަރަހައްދަކަށް ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2018
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ޖަކާޓާ (ޑިސެމްބަރު 1) - އިންޑޮނީޝިއާގެ އިރުމަތީގެ ހިސާބަކަށް ރިކްޓާ މިންގަނޑުން 6.3 ގެ ބާރުމިނުގައި މިރޭ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018
އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖާވާއާއި ބާލީއަށް ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ބާލީ (އޮކްޓޯބަރު 11) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޖަވާ އާއި ބާލީ އަށް މިއަދު ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2018
ސުނާމީގައި ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު 5000 އަށް

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 8) - އިންޑޮނީޝއާގެ ޕާލޫ އައިލެންޑަށް މިދިޔަ މަހު 28 ވަނަ ދުވަހު އައި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގައި ގެއްލުނު މީހުންގެ އަދަދު 5،000 އަށް ވުރެ މައްޗަށް އަރާފައިވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް މީހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ހުއްޓާލާނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
ބިންހެލުން އައި ސިޓީން އަލިފާން ފަރުބަދައެއް ގޮވައިފި

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 3) - ބިންހެލުމަކަށް ފަހު ސުނާމީއެއް މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހު އެރި އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑުގައި ހުރި އަލިފާން ފަރުބަދައެއް މިއަދު ގޮވައިފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018
ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1300 އަށް

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 2) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑުގެ ޕާލޫ އަށް އައި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 1،347 އަށް އަރައިފި އެވެ.

October 02, 2018 1
ބިންހެލުމުގައި ބޯޓު ފުރުވާލި ކޮންޓްރޯލަރަށް ޕައިލެޓުގެ ތައުރީފް

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 2) - ބިންހެލުމުގައި އެއާޕޯޓުގެ ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރު ތެޅެން ފެށި ނަމަވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން މަތީ ދެމި ހުރުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ޓަވަރުން ފުންމާލުމުން މަރުވި...

October 02, 2018 1
ސުނާމީގައި ގެއްލުނު ދެމަފިރިން ބައްދަލުވުމުން ބޮޑު އުފަލެއް

ޕާލޫ (އޮކްޓޯބަރު 2) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ޕާލޫ އައިލެންޑަށް އައި ބިންހެލުމާ އެކު އެރި ސުނާމީގައި ގެއްލުނު އެތައް ބަޔަކު އަދިވެސް ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އަޒްވާން ނަމަކަށް ކިޔާ ޒުވާނާ އަށް،...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 3
ބިންހެލުމުގައި ބޯޓް ފުރުވާލަން އެހީވި ކޮންޓްރޯލަރު މަރު

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 1) - ބިންހެލުމުގައި އެއާޕޯޓުގެ ކޮންޓްރޯލް ޓަވަރު ތެޅެން ފެށި ނަމަވެސް މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރުން މަތީ ދެމި ހުރުމަށް ފަހު އެންމެ ފަހުން ޓަވަރުން ފުންމާލުމުން މަރުވި...

October 01, 2018 1
ސުނާމީއަށް ފަހު ޖަލު ފަޅާލައިގެން ގިނަ ބަޔަކު ފިލައިފި

ޖަކާޓާ (އޮކްޓޯބަރު 1) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑުގެ ޕާލޫ އަށް އައި ބިންހެލުމާއި ސުނާމީ އަށް ފަހު ޖަލު ފަޅާލައިގެން ގާތްގަނޑަކަށް 1،200 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ފިލާފައިވާ ކަމަށް...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2018
އިންޑޮނީޝިއާގެ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު 400 އަށް

ސުލަވެސީ (ސެޕްޓެމްބަރު 29) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑަށް އިއްޔެ އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމުގައި މަރުވި މީހުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 400 އަށް އަރާފައިވާ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2018 1
ބިންހެލުމަށް ފަހު އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ސުނާމީ އަރައިފި

ސުލަވެސީ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ސުލަވެސީ އައިލެންޑަށް މިއަދު އައި ބިންހެލުމަށް ފަހު އެ ގައުމުގެ ޕާލޫ އަށް ސުނާމީ އަރައިފި އެވެ.

September 28, 2018 1
އިންޑޮނީޝިއާއަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް، ސުނާމީގެއިންޒާރު

ޖަކާޓާ (ސެޕްޓެމްބަރު 28) - އިންޑޮނީޝިއާ އަށް މިއަދު އައި ބާރުގަދަ ބިންހެލުމަކާ ގުޅިގެން ސުނާމީގެ އިންޒާރު ނެރެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2018 1
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ލޮމްބޮކް (އޮގަސްޓް 19) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކް އައިލެންޑަށް އަނެއްކާވެސް މިއަދު ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 1
އިންޑޮނީޝިއާ އަށް އަނެއްކާ ވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް އަތުވެއްޖެ

ލޮމްބޮކް އައިލެންޑް (އޮގަސްޓް 9) - އިންޑޮނީޝިއާގެ ލޮމްބޮކް އައިލެންޑަށް އަނެއްކާ ވެސް ބާރުގަދަ ބިންހެލުމެއް މިއަދު އަތުވެއްޖެ އެވެ.