10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 10
ގޯއްޗަށް ފޯމް ހުށައެޅުން: ކިއޫގައި އެތައް ގަޑިއިރެއް

ހައުސިން މިނިސްޓްރީގެ ބޭރުގައި ލިޔެކިޔުންތައް ހިފައިގެން ގޮނޑިއެއްގައި އިށީނދެގެން އިން އައިމިނަތު ޒުބައިދާ 49، ހުޅުމާލެ އިން ގޯއްޗެއް ބޭނުންވެގެން އެ ކިޔޫގައި ޖެހުނީ ފަތިހު 4:30 ގަ އެވެ. އެކަމަކު ކިއުގައި ތިބި މީހުންނަށް ނަންބަރު ބަހަން ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފެށިތަނާ އޭނާ އަށް ފެނުނީ ކިއު ތަރުތީބު އޮޅުވާލައި، ބަޔަކު ވަދެގަތް...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 61
އެޗްޑީސީގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން އޮތީ ދަށްވެފައި: މުއިއްޒު

ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) ގެ މާލީ ތަނަވަސްކަން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ހައުސިން މިނިސްޓަރު ޑރ. މުހައްމަދު މުއިއްޒު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

October 09, 2018 90
ގޯތި ވިއްކުން އަލުން ފެށީ އޭސީސީގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް!

ހުޅުމާލެ އިން 1،000 އަކަފޫޓުގެ 400 ގޯތި ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން އަލުން ފެށީ، އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ)ގެ އެންގުމާ ޚިލާފަށް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު...