17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020 11
ތަރުކާރީ ވިއްކާ ތަންތަން ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން އަންގައިފި

ތަރުކާރީ އާއި މޭވާ ވިއްކާ ހުރިހާ ތަނެއް ރަޖިސްޓްރީކޮށްގެން ހިންގަން ޖެހޭ ގަވާއިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 22
"މަގާމުން ދުރުކުރިޔަސް ސިޔާސީ ހަޔާތް ނުނިންމާނަން"

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ވޯޓަކުން މަގާމުން ދުރުކުރިޔަސް ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 7
ބިދޭސީން ގައުމަށް ފޮނުވުމަށް އެޗްއާރުސީއެމުން ތާއީދު

ސައްހަ ލިޔެކިޔުމެއްނެތި ރާއްޖޭގައި ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން، އަނބުރާ އެމީހުންގެ ގައުމަށް ފޮނުވާލުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހިންގާ ޕްރޮގްރާމަށް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން މިއަދު މަރުހަބާ ކިޔައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 22
ބިދޭސީންނަށް ރަޖިސްޓަރީ ވެވޭނީ ޑިޕޮސިޓްފައިސާ ދެއްކުމުން

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވާލާފައިވާ ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން ޕްރޮގްރާމުގައި ރަޖިސްޓަރީވާ މީހުންނަށް، ރެގިއުލަރައިޒޭޝަން އެމްޕްލޮއިމަންޓް އެޕްރޫވަލް (އާރުއީއޭ) ދެން ދޫކުރާނީ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ދެއްކުމުން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 115
100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ މަޝްރޫއު އޭޑީބީން ހުއްޓުވައިފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި އެތަނާ ގުޅުން ހުރި އިދާރާތަކުގެ ޚިދުމަތްތައް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލަން ފެށި 6.7 މިލިއަން ޑޮލަރު (100 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ނެޝަނަލް ސިންގަލް ވިންޑޯ ޕްރޮޖެކްޓް، ޝަރުތު ހަމަނުވާ ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކުރި މައްސަލަ ބަލައި އެ މަޝްރޫއު އަލުން ހުޅުވާލައިގެން ކުރިއަށް ގެންދަން އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ބޭންކް...

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 57
ގޭގައި ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް ރަޖިސްޓްރީކުރާކަށް ނުޖެހޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 17
ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓުވަން މަޝްވަރާއެއް ނުކުރަން: ރޭމް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)އާ ބައްދަލުކުރީ ރާއްޖޭގައި ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީންގެ ވިޔަފާރިތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކަމަށާއި އާމްދަނީ ހޯދުމަށް އަންހެނުން ކުރާ އެއްވެސް ވިޔަފާރިއެއް ހުއްޓުވުމަށް މަޝްވަރާނުކުރާ ކަމަށް ރެސްޓޯރެންޓް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް މޯލްޑިވްސް (ރޭމް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2020 13
ހެނދުނު 6 އިން ފެށިގެން ދެން ފިހާރަތައް ހުޅުވޭނެ

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ހިންގާ ފިހާރަތައް މާދަމާ އިން ފެށިގެން ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ވެސް ހެނދުނު ހައެއް ޖަހާއިރު ހުޅުވޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 39
އިތުރު ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިދާނެ

އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން، ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން، އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގައި ޔުނިވާސަލް ބޭސިކް އިންކަމް ތައާރަފްކުރަން ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދީފައި.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 4
ކޮވިޑުގެ އަސަރު ބޮޑަށްކުރީ މަސްވެރިންނާ އެސްއެމްއީތަކަށް

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އަށް އެންމެ ބޮޑު އަސަރެއް ކުރީ މަސްވެރިންނާއި ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ކަމަށް ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2020 43
ކޮންމެ ބިދޭސީއަކަށް 2000ރ. ދައްކަން ޖެހިއްޖެ

ބިދޭސީން ގެންނަން މިހާރު ދޫކޮށްފައި ހުރި ހުރިހާ ކޯޓާތަކެއް އާާކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައި، ކޮންމެ ކޯޓާއެއް އަހަރަކު 2000ރ. އަށް ވިއްކާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 55
ކުރިއަށް އޮތް 8 މަސް ވަރަށް ދަތިވާނެ: ފައްޔާޒު

ކުރިއަށް އޮތް 6-8 މަސްދުވަހު ރާއްޖެ އަށް އިގްތިސާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތި ކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއްވޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2020 16
ބޮޑުފިނޮޅުގައި ތިބި ބިދޭސީން ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލެ އަށް

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިސޯޓު ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ރިޒް ކުންފުނީގެ ބިދޭސީން ގެންދިޔައީ ހުޅުމާލެ އަށް ކަމަށާއި މުސާރައިގެ މައްސަލަތައް ހައްލުވަންދެން އެ މީހުން ތިބޭނީ އެ ފެސިލިޓީގައި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2020 29
5 އަހަރު ތެރޭގައި 110،000 ބިދޭސީން އެތެރެވި!

ފާއިތުވި ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެއަށް 110،000 ބިދޭސީން އެތެރެވެފައިވާ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން ނުކުތް މައްސަލަތަކާ ގުޅިގެން ގޮތްތަކެއް ނިންމަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ދަންނަވާފައިވާނެ ކަމަށް، އެސެޓް ރިކަވަރީ ކޮމިޝަނުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 6
ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީއަކުން ފިލި ބިދޭސީއަކު ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން މީހުން ކަރަންޓީނުކުރާ ފެސިލިޓީއަކުން ފިލި ބިދޭސީއަކު ފުލުހުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފުލުހުން ފަށައިފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 17
ނުރައްކާ މިސްރާބެއް: މުސާރަ ހޯދައިދެވޭކަށް ނެތް؟

ބިދޭސީންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކަށް ވަރަށް ކެތްކޮށްފި އެވެ: ބޮޑުފިނޮޅުން ފެނުނީ އޭގެ އެއް މިސާލެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މީހުންނާ ހަވާލުވެ ތިބި ދެ ކުންފުންޏާއި މުއައްސަސާތަކުގައި ކެނޑިނޭޅި ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންގެ ހާލަތު ފެނުނު ޝަކުވާތައް އަޑު އިވުނު...

06 ޖުލައި

July 06, 2020 30
ބަންގްލަދޭޝްގެ 3،300 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ގައުމަށް

ޑޮކިއުމެންޓެއް ނެތި، ގަވައިދާ ހިލާފަށް އުޅެމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ 3،300 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން އަނބުރާ ގައުމަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ.

July 06, 2020 7
ބޮޑުފިނޮޅުގެ މައްސަލައިގައި 5 އިދާރާއެއް ހާޒިރުކުރަނީ

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދީ، ހިއުމަން ޓްރެފިކިން އަށް ފެތޭ ގޮތަށް އެ މީހުން ލައްވައި ރިޒް ކުންފުނިން މަސައްކަތް ކުރުވި ކަމުގެ ތުހުމަތާ ގުޅިގެން،...

03 ޖުލައި

July 03, 2020 35
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދަނީ

އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެނެސް، ބައެއް ސަބަބުތަކާ ހެދި އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 6
ބިދޭސީން ވަގަށް އެތެރެކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނުނިމޭ

ވަގަށް ބިދޭސީން އެތެރެކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށާއި އޭގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2020 102
ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި: ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ތިރީސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މި މައްސަލަ، މި ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެބާ އެވެ؟ އޭގެ ޖަވާބަކީ މި އެވެ؛