03 ޖުލައި

July 03, 2020 31
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ މައްސަލަ ހައްލުކުރާނެ ގޮތެއް ހޯދަނީ

އެކިއެކި މަޝްރޫއުތަކަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ގެނެސް، ބައެއް ސަބަބުތަކާ ހެދި އެ މީހުންނަށް މުސާރަ ނުދެވޭ މައްސަލަ ބޮޑު ކަމަށާއި އެކަން ހައްލުކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް ސަރުކާރުގައި އެބަހުރި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 6
ބިދޭސީން ވަގަށް އެތެރެކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު ނުނިމޭ

ވަގަށް ބިދޭސީން އެތެރެކުރި މައްސަލައިގެ ތަހުގީގު އަދިވެސް ނުނިމޭ ކަމަށާއި އޭގެ ތަހުގީގު ކުރިއަށްދާ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

June 28, 2020 102
ރިހޭ ފައިމައްޗަށް ފޮއި: ދެން ހަދާނީ ކިހިނެއް؟

ތިރީސް އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސްވީ މި މައްސަލަ، މި ސަރުކާރަށް ކާމިޔާބު ކުރެވިދާނެބާ އެވެ؟ އޭގެ ޖަވާބަކީ މި އެވެ؛

27 ޖޫން

June 27, 2020 39
ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓްގައި އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާ އެބަހުރި

ބިދޭސީންގެ ޑިޕޮސިޓް ފައިސާ ވީނުވީތަނެއް ނޭނގި "ގެއްލިފައިވާ" ކަމަށް ބުނެ އާންމުން އުފައްދާފައިވާ ސުވާލަށް އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ޖަވާބު ދެއްވައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 11
ކޯޝެއާޑް ކިޗަން ފެސިލިޓީގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި ގާއިމްކުރާ "ކޯ ޝެއާޑް ކިޗަން ފެސިލިޓީ"ގައި ރަޖިސްޓްރީވުމުގެ ފުރުސަތު ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން (ބީސީސީ) އިން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 69
ބިދޭސީން އެތެރެކުރުމުގެ "ވައްކަން" މާ ބޮޑު: ފައްޔާޒް

ރާއްޖެ އަށް ބިދޭސީ މަސައްކަތްތެރިން އެތެރެކުރުމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ސަރުކާރުން ހިންގާފައި ވަނީ، އެމްއެމްޕީއާރުސީގެ ބޮޑު ޚިޔާނާތަށް ވުރެ ވެސް ބޮޑު ވައްކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއީލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 3
އަހަރީ ފީ ޑިސެމްބަރުގެ ނިޔަލަށް ފަސްކޮށްދީފި

ކުންފުނިތަކުގެ މި އަހަރުގެ އަހަރީ ފީ ޑިސެމްބަރު 31 ގެ ކުރިން ދެއްކުމުގެ ފުރުސަތު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ރޭގަނޑު 10އާ ހަމައަށް

މިއަދުން ފެށިގެން ފިހާރަތަކާއި ކެފޭ/ރެސްޓޯރަންޓްތަކުން ވެސް ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ ހެނދުނު 9:00 އިން ރޭގަނޑު 10:00 އާ ހަމައަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 30
ވޯލްޑް ބޭންކުން މިފަހަރު 12.8 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެހީވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 12.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (197 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 10
ޓޫރިޒަމް ހުއްޓި 22،000 މުވައްޒަފުންނަށް ގެއްލުންވި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރާ ގާތްގަނޑަކަށް 22،000 ދިވެހި މުވައްޒަފުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ސީދާ އަސަރުކުރި ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ކުރި ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 2
ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނީ ރޭގަނޑު 11އާ ހަމައަށް

މާލެއާއި ހުޅުމާލެ އަދި ވިލިމާލޭގައި ދެން ޑެލިވަރީގެ ހިދުމަތް ލިބޭނީ ކޮންމެ ދުވަހެއްގެ ރޭގަނޑު 11:00އާ ހަމައަށް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2020 13
ބަންގްލަދޭޝްގެ 1،000 މީހުން މިހާތަނަށް ފޮނުވާލައިފި

ސައްހަ ލިޔެކިޔުމެއް ނެތި ރާއްޖޭގައި ދިރިއުޅެމުން ދިޔަ ބަންގްލަދޭޝްގެ 1،000 މީހަކު މިހާތަނަށް އެ ގައުމަށް އަނބުރާ ފޮނުވާލާފައިފި ކަމަށް ފޮރިން މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 19
އެންގުމަށް އަމަލުނުކުރާ ފިހާރަތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލެ ލޮކްޑައުންކޮށް، ވިޔަފާރިކުރުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާ ފިހާރަތަކުގެ ތެރެއިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ އެންގުމާ އެއްގޮތަށް ޚިދުމަތް ނުދޭ ފިހާރަތަކުގެ ހުއްދަ ބާތިލްކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 8
އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖުގެ ފައިސާ އެއްފަހަރާނުދޭން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖް އެއްފަހަރާ ދޫނުކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުންނާ މެދު ގޯސްކޮށް އަމަލުކުރާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

02 މެއި

May 02, 2020 59
އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ އެންމެންނަށް ދޭނެ ފައިސާ ނެތް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހުންނަށް އެލަވަންސް ދިނުމުގައި، އަމިއްލަ މަސައްކަތްކުރާ ހުރިހާ އެންމެންނަށް އެލަވަންސް ދޭނެ ފައިސާއެއް ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020 1
މުދާ އުފުލާ ބޯޓުތަކަށް ދަތިވާ ގޮތް ނުހަދަން އެދެފި

މުދާ ހިފައިގެން ރަށްރަށަށްދާ ބޯޓުތައް އެ ރަށްރަށް ކައިރި ކުރުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވާކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބޭތީ، އުސޫލުތަކާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން ފުލުހުން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

April 26, 2020 21
މުދާ ލިބުން ދަތިވެފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލު ހޯދަނީ

ރާއްޖެ އަށް އެންމެ ގިނަ މުދާ އެތެރެކުރާ ތިން އިމްޕޯޓަރުން ކަރަންޓީން ކުރުމާ ގުޅިގެން، މުދާ ލިބުން ދަތިވެފައިވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލު ހޯދަން މަޝްވަރާ ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް...

23 އެޕްރީލް

April 23, 2020 25
ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ ކަންކަން ރަނގަޅަށް ދޭތޯބަލަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރިތަކަށް ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކަށް އެހީތެރިކަން ދިނުމަށް ތައާރަފުކޮށްފައިވާ ރިލީފް ޕެކޭޖުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ހިނގަނީ އިންސާފުވެރިކަމާއި ދެފުށްފެންނަ ގޮތަށްކަން ކަށަވަރުކުރަން އެންޓި ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އިން އެދިއްޖެ އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 25
ބިދޭސީން ދިރިއުޅޭ ތަންތަނަށް ހަރުކަށި މިންގަނޑެއް

ރާއްޖެ ގެންނަ ބިދޭސީ މަސައްކަތު މީހުން ދިރިއުޅުމަށް ޚާއްސަ ކުރާ ތަންތަން ހުންނަން ޖެހޭނެ މިންގަނޑެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ގެޒެޓް ކޮށްފި އެެވެ.

April 14, 2020 20
އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް އަކީ ކޮބާ؟

އިގްތިސޯދީ ހީނަރުކަމާ އެކު ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކުރެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މީހުނަށް ލިބެންވާ އުޖޫރަތައް ނިލިބި، ކުލިތައް ނުލިބި،...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 6
މިއީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްގެ އެހީއެއް ނޫން: ފައްޔާޒު

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ އަކީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ރިލީފް ފަންޑެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

April 12, 2020 37
ރާއްޖެ ބަނޑަކަށް ނުޖެހޭނެ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖެ ބަނޑަށް ޖެހޭނެ ހާލަތެއް އަތުވެދާނެ ކަމަށް ގަބޫލު ނުކުރައްވާ ކަމަށާއި އެ ފަދަ ހާލަތެއް ދިމާވެއްޖެ ނަމަ ކެއުންބުއިމުގެ ކަންތައްތައް ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް...

April 12, 2020 54
ގަވާއިދާ ހިލާފު 40،000 ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީވެއްޖެ

ގަވާއިދާ ހިލާފަށް އުޅޭ ބިދޭސީން ރަޖިސްްޓަރީ ކުރުމަށް ހުޅުވައިލި ފުރުސަތުގައި މިހާތަނަށް 40،000 ބިދޭސީން ރަޖިސްޓަރީ ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ...

11 އެޕްރީލް

April 11, 2020 48
ކުއްޔާނުލައި 3 އަހަރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިންދޫކުރަނީ

ބިން ހުރި ރަށްރަށުން، ކުއްޔަކާ ނުލައި ތިން އަހަރަށް ދަނޑުވެރިކަމަށް ބިން ދޫކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެގްރިކަލްޗަރު މިނިސްޓަރު ޒަހާ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.