19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 33
ފައްޔާޒު މަގާމުން ވަކިކުރާކަށް ނޫޅެން: ނަޝީދު

އިކޮނިމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް މަޖިލީހަށް ވައްދަން މަސައްކަތް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް މުހައްމަދު...

November 19, 2020 26
"ބްރޯ"ގެ ލަގަބާ އެކު ކޯލްތައް ގިނަވެއްޖެ: ފައްޔާޒު

މި ސަރުކާރުގެ "ބްރޯ"ގެ ލަގަބު އޭނާ އަށް ދިނުމާ އެކު، އެކި ކަންކަމުގައި ގުޅާ މީހުން އިތުރު ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 18
ކުންފުނިތައް ގިނަކުރަނީ ފައްޔާޒަށް ބާރު ދިނުމަށް

ސަރުކާރުގެ ކުންފުނިތައް ގިނަ ކުރަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއީލަށް އެހެން މިނިސްޓްރީތަކުގެ ބާރުތައް ދޭން ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަލީ އާޒިމް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 25
އަންނަ އަހަރު މެދުތެރޭގައި ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ފަށަނީ

އަންނަ އަހަރުގެ މެދު ތެރޭގައި ތިލަ-މާލެ ބްރިޖާއި ގުޅީފަޅު ޕޯޓުގެ މަޝްރޫގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 14
12 އަހަރަށް ފަހު އިމިގްރޭޝަންގެ ސްޓްރެޓެޖިކް ޕްލޭނެއް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގެ މަސައްކަތްތައް އިތުރަށް ހަރުދަނާ ކުރުމަށް ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރު އަމަލު ކުރާނެ ގޮތުގެ ސްޓްރެޓެޖިކް އެކްޝަން ޕްލޭނެއް އެކުލަވަލައި މިއަދު އިފުތިތާހު...

November 05, 2020 3
ކުދި ވިޔަފާރި ކުރިއަރުވަން އެޗްޑީސީއާއެކު އެއްބަސްވުމެއް

ކުދި، މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތައް ކުރިއެރުވުމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ބިޒްނަސް ސެންޓާ ކޯޕަރޭޝަން އަދި ހައުސިން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (އެޗްޑީސީ) އިން އެއްބަސްވުމެއްގައި...

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2020 22
"މަގާމުން ދުރުކުރިޔަސް ސިޔާސީ ހަޔާތް ނުނިންމާނަން"

އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ ވޯޓަކަށް ދާން ޖެހޭ ސަބަބެއް ނެތް ކަމަށާއި އެފަދަ ވޯޓަކުން މަގާމުން ދުރުކުރިޔަސް ސިޔާސީ މަސައްކަތުގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު...

October 11, 2020 47
އެފްޓީއޭ އޮތް ގޮތަށް ކުރިއަކަށް ނުގެންދާނަން: ފައްޔާޒު

ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ވެރިކަމުގައި ޗައިނާއާ އެކު، ރާއްޖެ އިން ވެފައިވާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ވަރަށް ބޮޑެތި ނޭދެވޭ އަސަރުކުރާނެ...

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 44
"ފައްޔާޒު ވަކިކުރަން ހިނގަނީ ޕާޓީގެ އެތެރޭގެ ކަމެއް"

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލާގައި ހިނގަމުން ދަނީ އެމްޑީޕީގެ އެތެރޭގައި ކަންތައްތަކެއް ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 117
ސުޕަ މެޖޯރިޓީ އޮވެ ރައީސްގެ ކަންބޮޑުވުންތަކެއް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު، މިދިޔަ ހަފުތާ އިން ފެށިގެން ކުރައްވާ މަޝްވަރާތަކުގައި މައިގަނޑު އެއް ކަންބޮޑުވުމަކީ 65 ގޮނޑިއާ އެކު މަޖިލީހުގައި ސާފު އަޣުލަބިއްޔަތު އޮވެ ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ބައެއް ކަންކަމުގައި މަޖިލީހުގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބުން ކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020 91
އަޅުގަނޑު މަގާމުން ވަކިކުރާނީ ރައީސް: ފައްޔާޒު

ވަޒީރު ކަމަށް އައްޔަން ކުރެއްވީ ވެސް އަދި ވަކިކުރައްވާނީ ވެސް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހަންމަދު ސޯލިހު ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނުގެ "ލޮލުން ވިޔަސް އެކަހަލަ އިޝާރާތެއް އަޔަސް" މަގާމުން...

September 09, 2020 149
ފައްޔާޒު އެކަހެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ނަޝީދު އެދިވަޑައިގެންފި

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް، މަގާމުގެ މަސްއޫލިއްޔަތުން އެކަހެރިވެވަޑައިގަތުމަށް ދަންނަވަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު...

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 45
ކޮރަޕްޝަން ނުހިންގާ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދެން: ފައްޔާޒު

ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު މަސައްކަތް ކުރައްވަނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު ބޭނުންވާ ގޮތަށް ކަމަށާއި މަޝްރޫއުތަކުގައި ކޮރަޕްޝަން ހިންގާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލީހުގެ ގްރޫޕުގައި ތުހުމަތުކޮށް، އާއްމުކުރި މެސެޖުތަކުގައި ހުރި ވާހަކަތައް ފައްޔާޒު މިއަދު ދޮގުކުރައްވައިފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 126
ފައްޔާޒުގެ މައްސަލައާއެކު ނަޝީދު ގައުމީ މަޖިލިހަށް!

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ މައްސަލަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ވެއްދުމުގެ ކުރިން، އެމްޑީޕީގެ ގައުމީ މަޖިލިހަށް ވެސް އެ މައްސަލަ ހުށަހަޅުއްވައި، އެއާ މެދު އެ ޕާޓީން ގޮތެއް ނިންމުމުގެ މަސައްކަތް ކުރީގެ ރައީސް އަދި އެމްޑީޕީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ފައްޓަވައިފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 48
އެޗްޕީއޭ އިން ލުއި ދީފި، ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ވިއްކޭނެ!

ގޭގައި ތިބެގެން އާމްދަނީ ހޯދަން ކާތަކެތި ހަދައިގެން ވިއްކުމުގެ މަސައްކަތް ޕޯޓަލްގައި ރަޖިސްޓްރީކުރަން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން އެންގުމުން ދިމާވި އުނދަގޫތަކާ ހެދި މައްސަލަ ހޫނުވުމުން، ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް، ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ވިޔަފާރި ކުރިއަށް ގެންދަން ހުއްދަ ދީފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 89
ފައްޔާޒަށް އިތުބާރު އެބައޮތް، ދިފާއު ކުރާނަން: ރައީސް

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލަށް ފުރިހަމަ އިތުބާރު އެބަ އޮތް ކަމަށާއި އޭނާ ދިފާއު ކުރައްވަން ވަރަށް ބޮޑަށް މަސައްކަތްޕުޅު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު...

August 17, 2020 51
ފައްޔާޒުގެ ވޯޓު ފާސްކުރަން ވޯޓު ހަމައެއް ނުވޭ

އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލްގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު ފާސްކުރަން ބޭނުންވާ އަދަދަށް ސޮއި ހަމަނުވާކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 59
ސަރުކާރުގެ ބޭނުމަށް މެމްބަރުންނަށް ގުޅާނަން: ފައްޔާޒު

ސަރުކާރުން ބޭނުންވާ ކަންތައްތަކުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ ގުޅުއްވައި، ވާހަކަ ދައްކަވާފައި ވާނެ ކަމަށާއި އަދިވެސް އެ ކަންކަމުގައި އެ ބޭފުޅުންނާ ގުޅުއްވާނެ ކަމަށް...

August 14, 2020 44
އިންޑިއާގެ ލޯނުތައް މާ ލުއިވާނެ: ފައްޔާޒު

މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އިން ލޯނުތައް ނެގީ ވަރަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓެއްގައި ކަމަށާއި ޗައިނާގެ ލޯނުތަކަށް ވުރެ އިންޑިއާގެ ލޯނުގެތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2020 55
ކުރިއަށް އޮތް 8 މަސް ވަރަށް ދަތިވާނެ: ފައްޔާޒު

ކުރިއަށް އޮތް 6-8 މަސްދުވަހު ރާއްޖެ އަށް އިގްތިސާދީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަތި ކަމެއް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެއްވޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 38
ކުއްޔަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ވިސާ ދޭން ސަރުކާރު ދެކޮޅު

ދިގު މުއްދަތަކަށް ކުއްޔަށް އުޅޭ ބިދޭސީންނަށް ރެސިޑެންސް ވިސާ ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް ސަރުކާރުގައި ނެތް ކަމަށާއި އިމިގްރޭޝަންގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގައުމީ ސަލާމަތާއި ޚާރިޖީ ގުޅުންތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން މަޝްވަރާކޮށް ނިންމައި ތަޅުމަށް ފޮނުވި ރިޕޯޓު ރަނގަޅު ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު...

15 ޖުލައި

July 15, 2020 19
ބިދޭސީން އަންނަން ހާއްސަ ހުއްދަ މިހާރު ބޭނުމެއްނުވާނެ

ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރަން އަންނަ ބިދޭސީން ރާއްޖެ އައުމުގެ ކުރިން ޚާއްސަ ހުއްދައެއް ހޯދަންޖެހޭ ގޮތަށް ހަމަޖެއްސި އުސޫލު މިއަދުން ފެށިގެން ބާތިލްކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

14 ޖުލައި

July 14, 2020 17
ނުރައްކާ މިސްރާބެއް: މުސާރަ ހޯދައިދެވޭކަށް ނެތް؟

ބިދޭސީންނާ މެދު އަމަލުކުރާ ރަހުމްކުޑަ، ލާއިންސާނީ އަނިޔާތަކަށް ވަރަށް ކެތްކޮށްފި އެވެ: ބޮޑުފިނޮޅުން ފެނުނީ އޭގެ އެއް މިސާލެވެ. ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން މުސާރަ ނުދޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ އެ މީހުންނާ ހަވާލުވެ ތިބި ދެ ކުންފުންޏާއި މުއައްސަސާތަކުގައި ކެނޑިނޭޅި ދިޔައީ ކުރަމުންނެވެ. އެކަމަކު އެ މީހުންގެ ހާލަތު ފެނުނު ޝަކުވާތައް އަޑު އިވުނު...

13 ޖުލައި

July 13, 2020 49
ބިދޭސީންގެ މުޒާހަރާއަކީ ސިޔާސީ ކަމެއް ކަމުގެ ތުހުމަތު!

ބިދޭސީން ފަށައިގެން އުޅޭ މުޒާހަރާތަކުގެ ފަހަތުގައި "ސިޔާސީ ކަންތައްތަކެއް" ނުވަތަ އެއީ ބަޔަކު މީހުން އަޑީގައި ތިބެ ކުރުވާ ކަމެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 42
ހިއުމަން ޓްރެފިކިންގެ "ދާދާ"އިން ހޯދުން އަވަސްކުރޭ!

މަސައްކަތެއް ހޯދަން ޒިކުރާ މިސްކިތް ކައިރީގައި އަބަދުވެސް ބިދޭސީން ތިބޭނެ އެވެ. ގޭގައި ނުވަތަ ކޮންމެވެސް ތަނެއްގައި ކަމެއް ކޮށްލަން ބޭނުން މީހާ ގޮސް، އެތަނުން ބިދޭސީއަކު ގޮވައިގެން ދާންވީ އެވެ. އެއީ ވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ޒިންމާވެގެން ރާއްޖެ އެތެރެކޮށް، ދޫވެފައި ނުވަތަ ފިލައިގެން އުޅޭ މީހުންނެވެ.