05 ޖުލައި

July 05, 2020 3
އިންކަމް ސަޕޯޓަށް 10 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވ އިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގައި ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް 2507 މީހަކަށް 10.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 2
ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވާން 325 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ހީނަރުވެފައިވާ ވިޔަފާރިތަކަށް އެހީވުމަށް ރިލީފްގެ ގޮތުގައި 325 މިލިއަން ރުފިޔާ ސަރުކާރުން ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކޮށްފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 26
ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު ރައީސަށް އަރުވައިފި

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން އާއިލާތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ކުރި ނުރަނގަޅު އަސަރުތަކުން އަރައިގަތުމަށް އެހީވާން ސަރުކާރުން ހިންގާ ރިލީފް ޕްރޮގްރާމްތަކާ މެދު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ދެކޭގޮތް ބަޔާންކުރާ ރިޕޯޓު ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 34
އެހީ ލިބުނު މީހުންގެ ލިސްޓު ހޯދަން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ތައާރަފު ކޮށްފައިވާ ރިލީފް ޕެކޭޖްތަކުގެ އެހީ އަށް ޝަރުތު ހަމަވި ނަމަވެސް، އެހީ ނުލިބޭ ކަމުގެ ޝަކުވާ ލިބިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެހީ ދިން މީހުންގެ ލިސްޓް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހޯދަން ގަލޮޅު ދެކުނު ދައިރާގެ މެމްބަރު މީކާއީލް އަހުމަދު...

23 މެއި

May 23, 2020 17
މިހާތަނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓަށް 290،000ރ، ދީފި

ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ފަންޑުން މިހާތަނަށް 69 މީހަކަށް 290،000ރ. ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 މެއި

May 15, 2020 19
އިގްތިސާދު ރިކަވަރީ ކުރަން ދުވަސް ނަގާނެ: ވިސާމް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަޑިއަޅާލައިފައިވާ އިރު، އެ ކަންކަން ފޫބައްދަން އަދި ދުވަސް ނަގާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީގެ ރަޖިސްޓްރާ މަރިޔަމް ވިސާމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 މެއި

May 12, 2020 25
ރިލީފް ފަންޑުން 73 މީހަކަށް 100 މިލިއަން ދޫކޮށްފި

ސަރުކާރުންގެ ރިލީފް ފަންޑުން މިހާތަނަށް 73 މީހަކަށް 100 މިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 13
"އަންނަ ހަފްތާގައި ގިނަ ބަޔަކަށް ފައިސާ ދޫކުރާނަން"

އެސްއެމްއީ ބޭންކް ބެދުވެރިކޮށް ރިލީފް ފަންޑުގެ ތެރެއިން އެހީއަށް އެދި ހުށަހެޅި 90 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް މި ފެށޭ ހަފްތާގައި ފައިސާ ދޫކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު...

May 07, 2020 56
އާންމު ހާލަތަށް ރުޖޫއަވުމަށް ޓާސްކްފޯހެއް އުފައްދަނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސޯދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ދަތިތަކުންނާއި އިޖުތިމާއި ގޮތުން ހުރި މައްސަލަތަކުން އަރައިގަތުމަށްޓަކައި ގައުމީ ޓާސްކް ފޯހެއް އުފައްދަން ރައީސް...

05 މެއި

May 05, 2020 20
ރިލީފް ފަންޑުން 34 ވިޔަފާރިއަކަށް 45 މިލިއަން ދީފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން މާލީ ގޮތުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވެފައިވާ އާންމު ފަރުދުންނާއި، ވިޔަފާރިތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން ސަރުކާރުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ރިލީފް ފަންޑުން ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) މެދުވެރިކޮށް 34 ވިޔަފާރިއަކަށް 45 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި އެވެ.

03 މެއި

May 03, 2020 8
އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖުގެ ފައިސާ އެއްފަހަރާނުދޭން ހުށަހަޅައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ދޫކުރާ އިގްތިސާދީ ޕެކޭޖް އެއްފަހަރާ ދޫނުކުރުމަށާއި މުވައްޒަފުންނާ މެދު ގޯސްކޮށް އަމަލުކުރާ ނަމަ ޖޫރިމަނާ ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖުތިމާއީ ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2020 1
މިހާތަނަށް 700 އެސްއެމްއީއަކުން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ސަރުކާރުން ހުޅުވައިލި، ލޯނު އެހީއަށް މިހާތަނަށް ކުދި އަދި މެދުފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކުން 700 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެސްއެމްއީ ޑެވެލޮޕްމަންޓް ފައިނޭންސް ކޯޕަރޭޝަން (އެސްޑީއެފްސީ) އިން ބުނެފި އެވެ.

14 އެޕްރީލް

April 14, 2020 20
އިކޮނޮމިކް ސްޓިމިއުލަސް އަކީ ކޮބާ؟

އިގްތިސޯދީ ހީނަރުކަމާ އެކު ވިޔަފާރިތަކުގެ އާމްދަނީ ދަށްވުމުން ގިނަ ބަޔަކު ވަޒީފާއިން އެކަހެރިކުރެ އެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން މީހުނަށް ލިބެންވާ އުޖޫރަތައް ނިލިބި، ކުލިތައް ނުލިބި، އިގްތިސޯދުގައި އާމްދަނީތައް (އިންކަމްސް) ދަށްވެގެންދެ އެވެ. އެކަމުގެ ސަބަބުން ގަނެވިއްކުމާއި ޚަރަދުކުރުން ދަށްވެ، އިގްތިސޯދުގައި ފައިސާ ދައުރުކުރުން...

12 އެޕްރީލް

April 12, 2020 6
މިއީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖްގެ އެހީއެއް ނޫން: ފައްޔާޒު

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަތުމަށް ވިޔަފާރިތަކާއި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުންނަށް ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށްދޭ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ އަކީ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖް ނޫން ކަމަށާއި އެއީ ރިލީފް ފަންޑެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 އެޕްރީލް

April 08, 2020 41
އެންމެގޯސް ހާލަތުގައި އިގްތިސާދު 17 ޕަސެންޓް ދަށަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް އަންނާނެ އެންމެ ގޯސް ހާލަތަކީ އިގްތިސާދު މައިނަސް 17 ޕަސެންޓަށް ދިއުން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީގެ (އެމްއެމްއޭ) ގެ ގަވަރުނަރު އަލީ ހާޝިމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

07 އެޕްރީލް

April 07, 2020 28
ރިސޯޓުތަކަށް 7 މިލިއަން، ވިޔަފާރިތަކަށް 1 މިލިއަން

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުން ރިސޯޓަކަށް ގިނަވެގެން ދޫކުރާނީ 7.7 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެހެނިހެން ކޮންމެ ވިޔަފާރިއަކަށް އެއް މިލިއަން ރުފިޔާ...

April 07, 2020 5
ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ވެސް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން، ސަރުކާރުން އިއުލާންކުރި އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕެކޭޖުގެ ދަށުން، ބީއެމްއެލް އިސްލާމިކުން ފައިނޭންސިން ނަގާފައިވާ ފަރާތްތަކަށް އެ ފެސިލިޓީތައް ފަސްކުރަން...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 10
ވަޒީފާއިން ވަކި ކުރާ މީހުންނަށް 3 މަހުގެ އެލަވަންސެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ އަޑިގަނޑުގައި ވަޒީފާ ގެއްލޭ މީހުންނަށް ތިން މަސް ވަންދެން ހާއްސަ އެލަވަންސެއް ދޭން ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އެޕްރީލް

April 01, 2020 11
ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުތައް އަންނަ ހަފްތާގައި ދޫކުރާނެ

ސަރުކާރުން އިއުލާނުކޮށްފައިވާ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ސްޓިމިއުލަސް ޕެކޭޖުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިތަކަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ލޯނު ދޫކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 މާޗް

March 31, 2020 15
އިކޮނޮމިކް ޕެކޭޖާ ބެހޭ އިތުރު މައުލޫމާތު މިރޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސަރުކާރުން ބާއްވަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ ޕްރެސް ކޮންފަރެންސްގެ ތެރެއިން މިރޭ ބާއްވާ ކޮންފަރެންސްގައި އިކޮނޮމިކް ރިކަވަރީ ޕްލޭނާ ގުޅޭ ގޮތުން މައުލޫމާތު ދިނުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.