25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 14
މުހިއްމީ ރިސޯޓް ކުއްޔެއްނޫން، ޖުމްލަ ފައިދާ: ފައްޔާޒް

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީން ދައުލަތަށް ހޯދަން ސަރުކާރުން އެދޭ މައިގަނޑު ފައިދާ އަކީ ރިސޯޓްތަކުގެ ކުލި ނޫން ކަމަށާއި ރިސޯޓެއް ހެދުމުން އެއާ ގުޅިގެން ހިނގާ އިގުތިސާދީ ހަރަކާތްތަކުގެ...

November 25, 2020 61
ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރުގެ ބާރު ކަނޑުވާލަން ވެއްޖެ!

މިއީ ވަރަށް ސާފުކޮށް ފެންނަން އޮތް މައްސަލައެކެވެ. ރާއްޖެ އަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ޑޮލަރު ލިބެ އެވެ. މިދިޔަ އަހަރުގެ ހިސާބުތަކަށް ބަލާއިރު އުފެއްދުންތެރިކަމުން ރާއްޖެ އަށް 3.7 ބިލިއަން...

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 8
ޓޫރިޒަމް ގާނޫނުގެ ބަދަލުން އާމްދަނީ ވާނީ މަދު: ސައީދު

ދައުލަތަށް ލިބޭ އާމްދަނީ އިތުރުކުރަން ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ގެންނަން ސަރުކާރުން މިއަދު ހުށަހެޅި ބަދަލުގެ ސަބަބުން އާމްދަނީ އިތުރުވުމުގެ ބަދަލުގައި ވާނީ މަދުކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާވަށު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަދި ކުރީގެ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 24, 2020 55
ސަރުކާރުން މަސް ގަތުން ހުއްޓާލަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ފެލިވަރު ބަންދުކޮށްް، މިފްކޯ އުވާލައި މަހުގެ އުފެއްދުންތަކުގެ ވިޔަފާރި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްލަންޖެހޭ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު...

November 24, 2020 41
އާޒިމް ފައްޔާޒަށް: "ކުރި ވައްކަންތައް އެނގޭ"

ޓޫރިޒަމްގެ ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި އިސްލާހާ ގުޅިގެން އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ އާޒިމް...

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 16
ދަރަނި ދައްކަން ޖެހޭނެ، އެއީ ލާޒިމް ކަމެއް: އަމީރު

ދެމެހެއްޓެނިވި ގޮތަކަށް ދަރަނީގެ ކަންތައް ހަމަ ނުޖެއްސޭ ހާލަތަކާ ދިމާލަށް ރާއްޖެ ދިޔައީ ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ކަމަށާއި އެކަން ރަނގަޅުކުރަން ސަރުކާރުން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 23
ސަގާފީ ޓޫރިޒަމަށް ވިސްނަން ރައީސް އެދިވަޑައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 އިން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސާދަށް ކުރިމަތިވި ގެއްލުންތަކުން އަރައިގަނެ، އިގުތިސާދީ ދާއިރާތައް އިތުރުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާއިރު، ސަގާފީ ޓޫރިޒަމް އާލާކުރެވޭނެ ގޮތަކާ މެދު ވިސްނުން ބެހެއްޓުމަކީ މުހިއްމު ކަމެއް ކަމުގައި ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 17, 2020 26
ސަރުކާރުގެ ދެވަނަ އަހަރު، ކޮވިޑްގެ "އަނދިރިކަމުގައި"

ސަރުކާރަކަށް ދިމާވާނެ އެންމެ އުނދަގޫ، އެންމެ ބޮޑު ކާރިސާތަކުން ދެ ކަމެއް މިހާރުގެ ސަރުކާރުން އެ ދަނީ ތަހައްމަލްކުރަމުންނެވެ: ދުނިޔެ ހުއްޓުވި ބަލިމަޑުކަމަކާއި އެއާ ގުޅިގެން ގައުމު...

November 17, 2020 20
ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ވިއްކުމުގެ ބޮޑު ބަހުސް

އެމްޑީޕީ ވެރިކަމަށް އަންނަ ކޮންމެ ފަހަރެއްގައި ވެސް އިވޭ އާންމު އެއް ވާހަކައަކީ ދައުލަތުގެ ކުންފުނިތައް ޕްރައިވެޓައިޒް ކުރުން ނުވަތަ އެ ކުންފުނިތަކުގެ ހިއްސާ ވިއްކާ ވާހަކަ އެވެ....

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 15
ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހުރީ ހަމަޖެހިފައި: އަމީރު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ބޮޑެތި ހުރި ބޮޑެތި މަޝްރޫއުތަކަށް މިހާރު ވެސް ހުރީ ފައިސާ ހަމަޖެހިފައި ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 5
އޮޑިޓް އޮފީހުގެ ހުށަހެޅުމަކީ އެއްގައުމަށް ބަރޯސާ ނުވުން

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްގައި ހިލޭ އެހީގެ ގޮތުގައި ހިމަނާފައިވާ ފައިސާގެ ބޮޑު ބަޔަކީ އެއް ގައުމަކުން ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވާ ފައިސާ ކަމަށާއި އެހެން އެކަން އޮތުމުން އެ ފައިިސާ ނުލިބިދާނެ ކަަމަށް އޮޑިޓް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 15, 2020 20
އެސްޑީއެފް ރަނގަޅުކޮށްދޭން އާދޭސް ދަންނަވައިފި

ބޮންޑާއި ސްކޫކް އަދި ލޯނުގެ ގޮތުގައި ދައުލަތުން ނަގާ ދަރަނި އަދާކުރަން ކުރީގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނުގެ ވެރިކަމުގައި އުފެއްދި ސަވަރިން ޑިވެލޮޕްމެންޓް ފަންޑް ހަރުދަނާކޮށް، ދަރަނި...

November 15, 2020 27
"މަޝްރޫއުތަކުން އެކްސްޗޭންޖު ރޭޓަށް އަސަރު ކުރާނެ"

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން ޓޫރިޒަމް ހީނަރު ވެފައިވާތީ، ރާއްޖޭގައި ބޭރު ފައިސާގެ ބާޒާރަށް ބޮޑު ހީނަރު ކަމެއް އައިސްފައިވާ ކަމަށާއި މި ހާލަތުގައި ކެޕިޓަލް މަޝްރޫއުތަކަށް...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2020 35
ތުޅާދު އާއި ބިލެތްފައްސާއި މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަނީ

ބ.ތުޅާދު އާއި ށ. ބިލެތްފައްސާއި މ. މުލީގައި އެއާޕޯޓް އަޅަން ސަރުކާރުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ޓްރާންސްޕޯޓް މިނިސްޓަރު އައިޝަތު ނަހުލާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2020 15
ރެސިޑެންޓްވިސާއަށް ބޮޑެތި ލުއިތަކެއް ނޯންނާނެ: ސަރުކާރު

ކޯޕަރޭޓް ރެސިޑެންޓް ވިސާ ދޫކުރުމުގެ ގަވައިދު ހަދައި ގެޒެޓްކުރީ 2015 ވަނަ އަަހަރު ކަމަށާއި އޭރު އެ ވިސާގައި އަންނަ ފަރާތްތަކަށް ދިން ލުއިތައް ދިނުމުގެ ވިސްނުމެއް މިހާރު ނެތް ކަމަށް ސަރުކާރުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 11
ބާނާ ހުރިހާމަހަކަށް ރަނގަޅު އަގުހޯދަން އިންވެސްޓްކުރަނީ

ސަރުކާރުގެ އަމާޒަކީ ރާއްޖެއަށް ބާނާ ހުރިހާ މަހެއް ވެސް ވެލިއުއެޑެޑް އުފެއްދުންތަކުގެ ގޮތުގައި އެކްސްޕޯޓް ކުރުން ކަމަށާއި އެކަމަށް ބޮޑު އިންވެސްޓެއް ކުރާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް...

November 10, 2020 24
ޓޫރިޒަމަށް އާ ރަށްތަކެއް ބީލަމަށް ލަނީ

ޓޫރިސްޓް ރިސޯޓްތައް ތަރައްގީކުރަން އާ ރަށްތަކެއް ކުރިއަށް އޮތް މަހެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި މާކެޓަށް ނެރޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒްް އިސްމާއީލް މިއަދު، ރައްޔިތުންގެ...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 7
ދަތުރު، ވިޔަފާރި އިތުރުކުރަން އިންޑިއާއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާއާ ދެމެދު ކުރާ ދަތުރުފަތުރާއި ވިޔަފާރީގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރު ކުރަން ދެ ގައުމުން މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.

November 09, 2020 11
އަންނަ އަހަރު ވެސް ބޮޑު ދަރަންޏެއް ނަގާނެ!

ބަޖެޓްގެ ޑެފިސިޓް ފޫބެއްދުމަށް ޓަކައި އަންނަ އަހަރު ވެސް ދަރަނި ނަގަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އަންނަ އަހަރު ނިމޭއިރު ދަރަނި ހުންނާނީ ޖީޑީޕީގެ ނިސްބަތުންް 124 ޕަސެންޓްގައި ކަމަށް ފިނޭންސް...

November 09, 2020 6
އިގްތިސާދު ފުޅާކުރުމަށް ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާ

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި އިގްތިސާދު ފުޅާކޮށް ސިނާއަތްތައް ކުރިއެރުވުމަށް ހަތް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 19
ފިޗް ރޭޓިން ދަށްކޮށްފި، ދެން ވެސް ކުރީގެ ގޮތަށް ބާ؟

މި އަހަރުގެ ކުރީ ކޮޅު އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ހޮންކޮން ވެސް ހިމެނޭ ގޮތުން ދުނިޔޭގެ 33 ގައުމެއްގެ ފިޗް ރޭޓިންގްސް ދަށްކުރި އެވެ. މީގެ އިތުރުން 40 ގައުމެއްގެ 'އައުޓްލުކް':- ކުރިމަގު ފެންނަ ގޮތް، ނެގަޓިވް ކުރި އެވެ. ރާއްޖެ ހިމެނުނީ ރޭޓިން ދަށްކޮށް، ނެގެޓިވް ލިސްޓަށް ބަދަލުކުރި ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގަ އެވެ. މިގޮތުން، މާޗް މަހު ރާއްޖޭގެ ރޭޓިންގްސް...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 20
ފިޗްގެ ރޭޓިން ދަށްކުރީ މަޖިލީހުގެ ސަބަބުން: ޝަރީފު

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި "ފިޗް އިން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ދަށްްކުރި މައިގަނޑު ސަބަަބަކީ ދައުލަތުގެ ދަރަނީގެ ހާލަތާ ގުޅޭ ގޮތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފާސްކުރި ރިޕޯޓު...

November 07, 2020 45
ފިޗުގެ ވާހަކަ އަހަންވާނެ، ދަރަންޏެއް ނުވާނެ: ނަޝީދު

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި، ފިޗް ފަދަ ބައިނަލްއަގްވާމީ އިންޑިކޭޓަރުން ދޭ ރޭޓުގެ އަޑު އަހަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އެކަމަކު ގައުމު ދަރަނިވެރި ނުވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަދި...

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2020 63
"ފިޗުން ރާއްޖެއަށް ދިން ރޭޓިން ގަބޫލެއް ނުކުރަން"

ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި، ފިޗުން ރާއްޖެ އަށް ދިން ކްރެޑިޓް ރޭޓް ގަބޫލު ނުކުރާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

November 06, 2020 25
ބޭރު ފައިސާ މަދުވެ ދަރަނި ބޮޑުވުމުން ރޭޓިން ދަށްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ބޭރު ފައިސާ މަދުވެ ދަރަނި އިތުރުވުމާ ގުޅިގެން، ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ކުންފުނި ފިޗުން ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން "ބީ" އިން "ސީސީސީ" އަށް ދަށްކޮށްފި އެވެ. މިއީ މި އަހަރު ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން...

05 ނޮވެމްބަރ

November 05, 2020 7
އިގްތިސާދުގައި އިމިގްރޭޝަންގެ ދައުރު ބޮޑު: ފައްޔާޒް

އިމިގްރޭޝަނަކީ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމުގައި މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރާ ތަނެއް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2020 22
ބިދޭސީންގެ ހައްގު ރާއްޖެ އިން ލިބިދޭނެ: ފައްޔާޒު

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންނާއި އެ މީހުންގެ އާއިލާތަކަށް ގާނޫނީ އޮނިގަނޑުން ރައްކާތެރިކަން ލިބިދޭ ކަމަށާއި ހުރިހާ އަސާސީ ހައްގުތައް ލިބިދޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒު އިސްމާއިލް ބައިނަލްއަގްވާމީ މުޖުތަމައަށް މިއަދު ދެއްވައިފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2020 5
އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓް މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 8
ހަމަޖެހޭ ދިރިއުޅުމެއް ބިނާކުރަން ބޮޑު ބަދަލެއް ބޭނުން

ބޮޑެތި ފައިސާވެރިންނާއި، ކަނާއަތު ފިޔައިގެ ސިޔާސީ ފަރާތްތަކުންނާއި، ކެޕިޓަލިސްޓް ފަލްސަފާ ކުރިއަރުވާ އިގްތިސާދީ އިލްމުވެރިން އަދި މާހިރުންނާއި، އެތެރެ އާއި ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން އަދި ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ޖަމިއްޔާ ޖަމާއަތްތަކުން އަބަދުމެ ދައްކަމުން އަންނަ އެއް ވާހަކައަކީ އުފެއްދުންތެރިކަން އިތުރުކޮށް ގައުމުތަކުގެ...

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 3
ދަރަނި ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީފި

އެހެން ގައުމުތަކާއި ބައިނަލްއަގުވާމީ މާލީ އިދާރާތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތައް ފިޔަވައި އެހެން ދަރަނިތައް ރިސްޓްރަކްޗާކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ސަރުކާރަށް ލަފާދީ ރިޕޯޓެއް...

October 27, 2020 40
ހަރުމުދާ ބަލާ ޗައިނާއަކުން ނާންނާނެ: ނަޝީދު

އެކި ގައުމުތަކުން ނަގާފައިވާ ދަރަނިތައް ކުރިން ޝެޑިއުލްކޮށްފައިވާ ގޮތަށް ނުދެއްކޭނެ ކަމަށް ސަރުކާރުން ސާފުކޮށް ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭރުން އެ ގައުމުތަކުން އެކަމާ މަޝްވަރާ ކުރަން...

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 51
އުފާވެރި މަންޒަރެއް: އަމިއްލަ ޖެޓުތަކުން އެއާޕޯޓް ފުރެނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ފަޅުކަމަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއާޕޯޓް، ވީއައިއޭގެ އޭޕްރަންތައް އަމިއްލަ ޖެޓްތަކުން ފުރެން ފަށައިފި އެވެ.

October 26, 2020 6
ބޭންކްރަޕްސީ ގާނޫނެއް މުހިއްމު: މެމްބަރުން

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ އިފްލާސްވުމާއި އިފްލާސްކުރުމުގެ ގާނޫނު ނުވަތަ ބޭންކްރަޕްސީ ގާނޫނުގެ ބިލަކީ އިގުތިސާދީ ގޮތުން މިހާރު އޮތް ހާލަތާ ވެސް ވަރަށް ގުޅޭ...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 2
ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދުން އާ އުއްމީދުތަކެއް

ރަޝިޔާގެ ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ހީކުރި ވަރަށް ވުރެ މައްޗަށް ހިނގައްޖެ އެވެ؛ މިއީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވި ގޮތުން ނަމަ، "އެ މާކެޓްގައި ހައިރާން ކުރުވާ ވަރުގެ ނަތީޖާއެއް ނުކުމެދާނެ" ކަމެކެވެ.