30 ޖޫން

June 30, 2020 29
އައްޑޫން ކުޅުދުއްފުއްޓަށް ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކުޅުއްދުއްފުށްޓާއި އައްޑުއާ ދެމެދު ސީދާ ދަތުރުތައް ފަށަން ގައުމީ އެއާލައިން، މޯލްޑިވިއަނުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020 6
ކުދި، މެދު ވިޔަފާރި... ކުށްހީ އާއި ހަގީގަތް

ގިނަ ފަހަރު ރީތި ޗާލު އެއްޗެހި ހުއްޓައި ވިދާ އެއްޗެއްސަށް ލޯދަމާ ފަދައިން އިންސާނާއަކީ އޭނާގެ ދިރިއުޅުމުގެ މަގުސަދުތަކުގައި އޮޅުންއަރުވާ މީހެކެވެ. ދިރިއުޅުމުގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކުރުމުގައްޔާއި އިސްފަސްކުރުމުގައި އިންސާނާއަކީ މުހިއްމު ކަންކަން ދޫކޮށް ބޭކާރު ކަންކަން އިޚްތިޔާރުކުރާ މީހެކެވެ. ސަބަބަކީ އޭނާއަށް ކަންކަން ވިސްނޭ...

27 ޖޫން

June 27, 2020 12
އޭޑީބީން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ރާއްޖެއަށް 50 މިލިއަން ޑޮލަރު (771 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 21
ކޮންމެ 10މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުނު

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރަން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ރާއްޖޭގެ ކޮންމެ 10 މީހެއްގެ ތެރެއިން އެކެއްގެ ހުރިހާ އާމްދަނީ އެއް މުޅިން ހުއްޓުނު ކަމަށް ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 3
މަސް ބޭރުކުރާ ކުންފުނިތަކަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ރާއްޖޭން ބޭރަށް މަސް އެކްސްޕޯޓް ކުރާ ކުންފުނިތަކުގެ ކޭޝް ފްލޯ ހަމަޖެއްސުމަށް ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ލޯން ފެސިލިޓީން މިހާތަނަށް 51 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް،...

June 23, 2020 20
ދިވެހިންނަށް އިސްކަންދޭ ރިސޯޓުތަކަށް ލުއިދޭން ޖެހޭ:އަލީ

ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީގައި ދިވެހިންނަަށް އިސްކަަންދޭ ކުންފުނިތަކަށް ޓެކްސްގެ ލުއި ދޭންޖެހޭ ކަމަށްް ގަބޫލު ކުރައްވާ ކަމަށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 1
އިގްތިސާދު ހުޅުވާލަން ގޮވާލާ ގަރާރު ބަލައިގެންފި

ކޮވިޑް-19 ފްރީ ޒޯންތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތަކަށް ހުޅުވާލަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ގަރާރު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި އެވެ.

June 22, 2020 15
މަޝްވަރާކުރަނީ ޖުލައި 16 ގައި ބޯޑަރު ހުޅުވާލަން

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފެށުމުގެ ގޮތުން ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރުތައް އަންނަ މަހު 16 ގައި ހުޅުވާލަން މަޝްވަރާ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް މުހައްމަދު...

20 ޖޫން

June 20, 2020 53
ރެސްޓޯރަންޓުތައް ހާސްކަމުގައި، ދަރަނި ވެސް އެހާ ބޮޑު!

މާލޭގައި އަބަދުވެސް ފުރިފައި އޮންނަ ހޮޓާ/ރެސްޓޯރަންޓް/ކެފޭތަކުގެ ވެރިންނަށް، ކޮވިޑް-19 ގެ ވިލާގަނޑު ކެހިލާ އިރު، އޮތީ ދަރަންޏާއި ކަންބޮޑުވުމެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 6
ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ގައިޑްލައިނަށް ބަދަލު ގެންނަނީ

ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް އަލުން ހުޅުވާލައި، ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ނިންމަވައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 58
2022ގެ ކުރިން މިނިމަމް ވޭޖް ކަނޑައަޅާކަށް ނުފެނޭ

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އިގުތިސާދަށް އައި ހީނަރުކަމުން އަރައި ނުގަނެވެނީސް މިނިމަމް ވޭޖް ކަނއަޅަން ފެނިވަޑައިނުގަންނަވާ ކަަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހީމް އަމީރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 16, 2020 64
މަޖިލިސް ކުރިމަތީގައި ހޯމަ ދުވަހު މުޒާހަރާ ކުރަނީ

އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދާރާ ކައިރީގައި މުޒާހަރާ ކުރަން ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގާ "ނަވާނަވައި" އިން ނިންމައިފި އެވެ.

June 16, 2020 1
އީއައިބީން ރާއްޖެއަށް 22 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނެއް

ކޮވިޑް-19 އިން އަރައިގަނެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމަށް ޔޫރަޕިއަން އިންވެސްޓްމަންޓް ބޭންކް (އީއައިބީ)ން ރާއްޖެ އަށް 22.6 މިލިއަން ޑޮލަރު (349.5 މިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނެއް ދީފި އެވެ.މިއީ، އެ...

15 ޖޫން

June 15, 2020 1
"ރާއްޖެއަށް އިއާދަކުރަނިވި ހަކަތަ ވަރަށް މުހިންމު"

ކޮވިޑް-19އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރުވަން އިއާދަ ކުރަނިވި ހަކަތައަށް އިންވެސްޓު ކުރާ މިންވަރު އިތުރު ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 40
ސަރުކާރަށް މިކަން ކުރަން ކެރެން އެބަ ޖެހޭ!

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލި ފެތުރުނަ ނުދޭން، އެހެން ގައުމުތަކެކޭ އެއްގޮތަށް ރާއްޖެއިން ހިތްވަރު ކުރަމުން އަންނަ އިރު، މި ކަމުން ސަލާމަތްވެގެން ނުވަތަ ސަލާމަތްވުމުގެ މަގުމަތީގައި، އަންނަ ހޯމަދުވަހު އާންމުންނަށް އެ ނުކުމެވެނީ ކުރިން އަހަރެމެން އުޅެމުން އައި އިގުތިސާދުގެ ތެރެއަކަށް ނޫނެވެ: ގައުމު މި އޮތީ ހިތަށް ވެސް ނުގެނެވޭ ފަދަ ދަތި...

10 ޖޫން

June 10, 2020 30
ވޯލްޑް ބޭންކުން މިފަހަރު 12.8 މިލިއަން ޑޮލަރު

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ނޭދެވޭ އަސަރު ކޮށްފައިވާ ރާއްޖޭގެ މަސައްކަތްތެރިންނަށް އެހީވުމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުން 12.8 މިލިއަން ޑޮލަރު (197 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020 8
އިގްތިސާދީ ހަރަކާތްތައް ފަށަން ގޮވާލާ ގަރާރެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގްތިސާދަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުންތަކުން އަރައިގަތުމަށް ކޮވިޑް ފްރީ ޒޯންތަކެއް ކަނޑައަޅައި، ރާއްޖޭގެ ތިން ސަރަހައްދެއް ހުޅުވާލަން ގޮވައިލާ ގަރާރެއް...

June 08, 2020
އޭޕްރީލް މަހުގެ އާމްދަނީ 65 ޕަސެންޓު ދަށަށް

މިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި ދައުލަތަށް ލިބުނީ 648 މިލިއަން ރުފިޔާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020 6
އިންޑިއާގައި ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް

ޗައިނާގެ އުފެއްދުންތަކާ ދެކޮޅު ކެމްޕޭނެއް އިންޑިއާގައި ފަށައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 2
ޓޫރިސްޓަކަށް ކޮވިޑް ޖެހިއްޖެ ނަމަ ހުރިހާ ހަރަދެއް ހިލޭ

ކޮވިޑް-19 ވަރަށް މަދުން ފެނުނު މެދުއިރުމަތީގެ ގައުމެއް ކަމަށްވާ ސައިޕްރަސް ޓޫރިސްޓުންނަށް ހުޅުވާލަން ނިންމައި، ހާއްސަ އިނާޔަތެއް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

May 30, 2020 81
އޮފީހަށް ދެވޭނީ ޕެންޝަންގައި ބައިވެރިވެފައިވާ މީހުންނަށް

މި ދުވަސްވަރު އޮފީސްތަކަށް ނުކުންނަ މުވައްޒަފުން އަމަލުކުރަންޖެހޭ ޚާއްސަ އުސޫލެއް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ވަނީ އެކުލަވައިލާފައި.

28 މެއި

May 28, 2020 4
ދައުލަތުން ވެސް އަމަލުކުރަންވީ "ނިއު ނޯމަލް"އަށް

ދުނިޔޭގެ އެހެން ގައުމުތަކާ އެއްގޮތަށް އަޅުގަނޑުމެން ވެސް "ނިޔު ނޯމަލް"ގައި އުޅުމަށް މިދަނީ ތައްޔާރު ވަމުންނެވެ. ކޮވިޑް-19 އަށް ވެކްސިނެއް ލިބެންދެން އިޖްތިމާއީ ގުޅުންތައް ތަރުތީބުކޮށް، ވަޒީފާ އަދާކޮށް، ވިޔަފާރި ދަމަހައްޓައި، ދިރިތިބެން ޖެހޭނީ ނިޔު ނޯމަލަށް ކަމަށް، ހިތާ ދެކޮޅަށް ނަމަވެސް ގަބޫލުކޮށްގެންނެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
މޫޑީސް އިން ވެސް ރާއްޖޭގެ ރޭޓިން ދަށްކޮށްފި

މޫޑީސް އިންވެސްޓާސް ސާވިސަސް އިން ރާއްޖެ އަށް ދީފައިވާ ރޭޓިން ބީ2 އިން ބީ3 އަށް ދަށްކޮށްފި އެވެ.

May 23, 2020 19
ރިސޯޓް މުވައްޒަފުންނަށް ރަނގަޅު ގޮތް ވާން ޖެހޭ:ސައުދު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ސަރުކާރުން ރިސޯޓްތަކަށް ލުއިތަކެއް ދޭއިރު ރިސޯޓް ވަޒީފާތަކުން ވަކިކޮށްފައިވާ މުވައްޒަފުންނާއި ނޯޕޭއަށް...

22 މެއި

May 22, 2020 36
ޓޫރިސްޓުން އަތުން "ކޮވިޑް ޓެކްސް" ނަގަން ލަފާދެނީ

ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން އަންނަ އިރު ކޮވިޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް އަށް ޑޮލަރު ނަގަން ލަފާދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2020 38
އިގްތިސާދު ދިރުވުން: ކުރީގެ ދެ ގަވަރުނަރުންގެ ވާހަކަ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ހީނަރުވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި އިގްތިސާދު ހަމައަަކަށް އެޅުވުމުގައި އެންމެ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާ ކުރެވޭނީ މަރުކަޒީ ބޭންކް، މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އަށެވެ. މަރުކަޒީ ބޭންކްގެ ގަވަރުނަރުކަން ކުރައްވާފައިވާ، ކުރީގެ ދެ ގަވަރުނަރުން ކަމަށްވާ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ...