20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2020 98
250 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު އިންޑިއާ އިން ދީފި

ބަޖެޓް ސަޕޯޓަށް ދޭން އިންޑިއާ އިން ބުނި 250 މިލިޔަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ޗެކް މިއަދު ރާއްޖެ އަށް ދީފި އެވެެ.

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2020 7
ގްރީން ޓެކްސްގެ އާމްދަނީ ހަަތަރު މިލިޔަނަށް ވުރެ ދަށަށް

ރާއްޖެއަށް ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބެމުން އައި އާމްދަނީ މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހުން ފެށިގެން ދަށްވަމުން އައިސް މިދިޔަ ޖޫން މަހު ހަތަރު މިލިޔަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ ދަށަށް ވެއްްޓިފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު އާއްމުކުރި ރިޕޯޓުން ދައްްކައިފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020
އޭޝިއާގެ އިގްތިސާދު 60 އަހަރުތެރޭ ފުރަތަމަ ރިސެޝަނަށް

އޭޝިއާގެ ކުރިއަރަމުން އަންނަ އިގްތިސާދުތައް ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރިސެޝަނަކަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް އޭޝިއަން ޑިވެލޮޕްމަންޓް ބޭންކް (އޭޑީބީ) އިން ބުނެފި އެވެ. މިއީ "ޑިވެލޮޕިން އޭޝިއާ" ގެ ގޮތުގައި ބަލަމުން އަންނަ 45 ގައުމަށް މިދިޔަ 60 އަހަރު ތެރޭ ޖުމްލަކޮށް މިގޮތަށް ދިމާވި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 5
"ރިސޯޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުންގެ ގުރުބާނީ ބޮޑު"

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތަކުގެ ވެރިންނާއި މުވައްޒަފުން ވެސް ވަމުން އަންނަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގުރުބާނީއެއް ކަމަށް، އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2020 5
ބީއެމްއެލުން އެއް ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އިގުތިސާދީ ގޮތުން ދަތިތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ އެކި ދާއިރާތަކަށް އަމާޒުކޮށްގެން، މިހާތަނަށް 1.2 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ލޯނު ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އިން ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ބޭންކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2020 34
ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ރާއްޖެ ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއްގައި

ކޮވިޑް-19ގެ މި ހާލަތުގައި ޓޫރިސްޓުން ގެނައުމުގެ ގޮތުން ބައެއް ގައުމުތަކާ އެކު ހާއްސަ މަޝްވަރާތަކެއް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށާއި އެޗުޕީއޭ އިން މިހާރު ކަނޑައަޅާފައިވާ އުސޫލުތަކަށް ވުރެ މައްޗަށް ބައެއް ކަންކަން ޖައްސަން ޖެހިދާނެ ކަމަށް، އާ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ މައުސޫމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 15
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ބޯޑެއްގެ ލަފަޔާ އެކު، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

03 ސެޕްޓެމްބަރ

September 03, 2020 112
ކޮންޓްރޯލެއް ނެތް، ޑޮލަރުގެ އަގު މައްޗަށް!

މާލޭގައި ވަރަށް ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ޑޮލަރު ގަނެވިއްކާ ތަނަކަށް އިއްޔެ ވަތް އިރު ކަމުދާކަށް ނެތެވެ؛ އެތަނުގައި މިހާރު ވިއްކަން ހުރީ ތަރުކާރީ އެވެ! މާރުކުރާނެ ޑޮލަރެއް ނުލިބެ އެވެ. އާންމުކޮށް ޑޮލަރުގެ ބާޒާރު އޮތް ޗާނދަނީ މަގުގެ ގެސްޓް ޝޮޕް ސަރަހައްދުން ފެންނަނީ މާޔޫސްކަމެވެ. އެތަންތަނަށް ޑޮލަރު ނުލިބޭ އިރު ވަންނާނެ ޓޫރިސްޓަކު...

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2020 52
700 މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބުމުގެ މަގުމަތީގައި: އަމީރު

ކޮވިޑް 19 އާ ގުޅިގެން ދަތިތަކެއް ކުރިމަތިވެފައި އޮތަސް، ރާއްޖެ އޮތީ ހާލުގައި ޖެހިފައި ނޫން ކަމަށާއި ދައުލަތް މެނޭޖް ކުރެވޭ ވަރަށް ފައިސާ ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2020 42
ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަނީ

ހަމައެކަނި ޒަރޫރީ ބޭނުންތަކަށް އެކަނި މި މަހުން ފެށިގެން ތިން މަސް ދުވަހު ބޭންކުތަކަށް އިތުރަށް ޑޮލަރު ދޫކުރަމުން ގެންދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީން ބުނެފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2020 28
އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން މަޖިލީހުން ހުއްދަދީފި

ބޮންޑު ވިއްކައިގެން ފައިސާ ހޯދަން ދައުލަތުގެ ބަޖެޓްްގައި ކުރިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ވަރަށް ވުރެ އިތުރަށް ބޮންޑު ވިއްކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިިލީހުން މިރޭ ހުއްދަދީފި އެވެ.

August 31, 2020 3
އިންކަމް ސަޕޯޓަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން އާމްދަނީއަށް އަސަރުކޮށްފައިވާ މީހުންނަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ދޭ، އިންކަމް ސަޕޯޓް އެލަވެންސަށް އެދުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 38
އިތުރު ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިދާނެ

އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން، ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން، އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގައި ޔުނިވާސަލް ބޭސިކް އިންކަމް ތައާރަފްކުރަން ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދީފައި.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 2
ކޮވިޑްގައި 68 ޕަސެންޓް މީހުންގެ އާމްދަނީ ހުއްޓުނު

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގެ 68 ޕަސެންޓު މީހުންގެ އާމްދަނީ އެއްކޮށް ހުއްޓުނު ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީ އާއި ޔޫއެންޑިޕީ ގުޅިގެން ހެދި ދިރާސާއިން ދައްކައިފި އެވެ.

August 25, 2020 46
ކުޑަކުރި މުސާރަތައް އިޔާދަކުރަން ނިންމައިފި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތިން މަސް ދުވަހަށް ކުޑަކުރި، ދައުލަތުގެ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަތައް މި މަހުން ފެށިގެން އިޔާދަ ކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

August 25, 2020 68
ކޮވިޑްގެ އަތްމަތިދަތިކަން ދެމިގެންދަނީ

ބިލު ނުދެއްކޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވެގެން އެޕާޓްމެންޓުން ފެން ކަނޑާލުމުން ހައްވަ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އެކަމަށް ހައްލު ހޯދީ އެކި މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެންނެވެ. ފެން ބިލަށް...

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2020 97
ޑޮލަރު އަގުބޮޑުވީ ލޯނުދައްްކަން ޖެހުމުން: ދޮންބިލެތް

ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި އިގުތިސާދަށް ބޮޑެތި ގެއްލުންތައް ވެފައި ވަނިކޮށް ޑޮލަރުގެ އަގު ރާއްޖޭގައި ބޮޑުވަނީ ޗައިނާއިން ނަގާފައިވާ ލޯނުތައް ސަރުކާރުން ދައްކަން ޖެހުމުން ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ...

August 24, 2020 17
ޖީޑީޕީ އެންމެ ބޮޑަށް ވެއްޓުނު ގައުމުތަކުގައި ރާއްޖެ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ޖީޑީޕީ (އުފެއްދުންތެރިން) އެންމެ ބޮޑަށް ވެއްޓުނު ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2020 80
ކުއްލިއަކަށް އޮކިއުޕެންސީ 10 ޕަސެންޓަށް!

ކޮވިޑް-19 ގެ ހާލަތުން އަރައިގަނެ، ރިސޯޓްތައް އަލުން ހުޅުވާލާ އިރު، ބައެއް ރިސޯޓްތަކުން އުއްމީދުކުރީ 35 ޕަސެންޓްގެ އޮކިއުޕެންސީއެއްގައި ފެށިދާނެ ކަމަށެވެ. އެކަމަކު ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓްތައް ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ އެއަށް ވުރެ ބޮޑު ވެއްޓުމަކާ އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2020
ބީލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ހުލާސާ އާއްމުކުރަން ފަށައިފި

ނޭޝަނަލް ޓެންޑާ ބޯޑު މެދުވެރިކޮށް، ކުރިއަށް ގެންދާ ބީލަންތަކުގެ އިވެލުއޭޝަން ޚުލާސާ ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ވެބްސައިޓުގައި އާއްމު ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

August 20, 2020 23
ޓީއެމްއޭއަށް 300 މިލިއަން ޑޮލަރުގެ ލޯނު ނުދެއްކިފައި

ދުނިޔޭގެ ވެސް އެންމެ ބޮޑު ސީޕްލޭން އޮޕަރޭޓަރު ޓީއެމްއޭގެ 305 މިލިއަން ޑޮލަރު (4.7 ބިލިއަން ރުފިޔާ)ގެ ލޯނު ދެއްކުމުގައި އުނދަގޫތައް ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަމަށް، ރޮއިޓާސް އިން ބުނެފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 71
އިގުތިސާދު ދިރޭނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު ފުޅާކޮށްގެން:ރައީސް

ކޮވިޑް-19 ގެ ހުރަސްތައް ގިރާކޮށް އިގުތިސާދަށް އަވަހަށް ދިރުން ލިބެން ފަށާނީ ޒުވާނުންގެ ދައުރު މިހާރަށް ވުރެ ފުޅާކޮށްގެން ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހީމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2020 92
ޓޫރިޒަމް ބަނަކޮށް، "ބޭސް އޮތީ ދިވެހިންގެ އަތުގައި"

ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތު މިހާރު މި އޮތް ގޮތުން ޗަމްޕާ ހުސެން އަފީފަށް ފެނިވަޑައިގަންނަވަނީ ވަރަށް ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކެކެވެ. މިއީ އޭނާ ވެސް ހީކުރެއްވި ފަދަ މަންޒަރެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު، ކޮވިޑް-19ގެ ކޭސްތައް ރާއްޖޭގައި ގިނަވަމުން ދިއުމުގެ ބިރާ އެކު، ޑިސެމްބަރު ހިސާބުގައި ވެސް ކުރީގެ ޓޫރިޒަމްއާ "ގާތަށް ވެސް ހިނގައިދާނެ" ކަމުގެ...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2020 44
އިންޑިއާގެ ލޯނުތައް މާ ލުއިވާނެ: ފައްޔާޒު

މި ސަރުކާރުން އިންޑިއާ އިން ލޯނުތައް ނެގީ ވަރަށް ކުޑަ އިންޓަރެސްޓެއްގައި ކަމަށާއި ޗައިނާގެ ލޯނުތަކަށް ވުރެ އިންޑިއާގެ ލޯނުގެތަކުގެ އިންޓަރެސްޓް ކުޑަކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު ފައްޔާޒް އިސްމާއިލް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2020 92
ބްރިޖް އަޅަން އިންޑިއާ އިން 500މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

މި ސަރުކާރުގައި މިހާތަނަށް އިއުލާނު ކޮށްފައިވާ އެންމެ ބޮޑު މަޝްރޫއު، މާލެ އާއި ވިލިމާލެ އާއި ތިލަފުއްޓާއި ގުޅިފަޅު ގުޅުވައިލާ ބްރިޖުގެ މަސައްކަތް ކުރިއަށް ގެންދަން 500 މިލިއަން ޑޮލަރު 7.7 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ޕެކޭޖެއް ދޭން އިންޑިއާގެ ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން 400 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ލޯނެވެ. އަނެއް 100 މިލިއަން ޑޮލަރަކީ ހިލޭ...

August 13, 2020 12
ދެ ސަރުކާރު ކޯޅޭތީ ވެއްޓޭނީ ގައުމެއްގެ ޖީބަށް: ސައީދު

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހާއި މަޖިލިސް ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ހިންގަވަނީ ދެ ސަރުކާރެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ އެއް ސަރުކާރެއްގެ ގޮތުގައި ގައުމު ނުހިންގޭ ނަމަ ވެރިކަމުގެ...

August 13, 2020 68
ރިޒާވް ބޮޑު ތަނުން ދަށަށް ހިނގައްޖެ!

ޔޫޒަބަލް ނުވަތަ ބޭނުންކުރެވޭ ރިޒާވްގައި ހުރި ޑޮލަރުގެ އަދަދު ޖޫން ނިމުނުއިރު 152 މިލިއަނަށް ވެއްޓިއްޖެ އެވެ. އެއީ ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހުގެ އިމްޕޯޓަށް ވާ ރިޒާވެކެވެ.