30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2017 22
ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމަށް އަމަލުކުރަން ގާނޫނެއް ހަދަނީ

ޗައިނާއާ އެކު ސޮއިކުރާ ފްރީ ޓްރޭޑް އެއްބަސްވުން ތަންފީޒުކުރަން ގާނޫނެއް ހަދަން ޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީއަށް ބަންޑާރަނައިބު ލަފާދީފި އެވެ.

November 30, 2017 46
ފްރީޓްރޭޑް އެއްބަސްވުމުން ގެއްލުން ލިބޭނީ ރާއްޖެ އަށް

ޗައިނާއާ އެކު ގާއިމުކުރާ މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ އިގުތިސޯދަށް ގެއްލުން ލިބޭނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 33
ބޮޑު އެއްބަސްވުން ގާއިމްކުރަން މަޖިލީހުން ރުހުން ދީފި

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި ރާއްޖެ އިން ސޮއިކުރަން ފެންނަ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިރޭ ފާސްކޮށް، މަޖިލިސް ޗުއްޓީ އަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

November 29, 2017 29
ބޮޑު އެއްބަސްވުން ދިރާސާކުރަން އެންމެ ބައިގަޑިއިރު!

ޗައިނާއާއެކު މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ ގުޅުން ގާއިމް ކުރުމަށް ރާއްޖެ އިން ސޮއިކުރުމަށްޓަކައި، އެކުލަވާލާފައިވާ "ބޮޑު އެއްބަސްވުން" ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމެޓީން އެންމެ...

November 29, 2017 32
ރައީސް ޔާމީނާ ރުހޭތޯ ދިރާސާގައި ސުވާލު ކުރި!

ވޯލްޑް ބޭންކުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދި ދިރާސާގައި، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ކަންތައް ކުރައްވާ ގޮތާ މެދު ރުހެންތޯ ސުވާލު ކޮށްފައިވާ ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 18
ވޯލްޑްބޭންކުގެ ދިރާސާއެއްގައި ސިޔާސީ ސުވާލުތަކެއް

ވޯލްޑް ބޭންކުން ދިވެހި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހެދި ދިރާސާއެއްގައި ސިޔާސީ ސުވާލުތަކެއް ކުރި މައްސަލަ ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017
އެސްއެމްއީ ފޯރަމް ކުޅުދުއްފުށީގައި ފަށައިފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރިތަކަށް ޚާއްސަކޮށް ކުރިއަށް ގެންދާ ތިންވަނަ ފޯރަމް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2017 13
މިއަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ޑިސެމްބަރު 18 ގައި

ކުރީ ފަހަރުތަކާ ޚިލާފަށް، ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ ހިމެނޭ ގޮތަށް، ހަތަރު ވަނަ މޯލްޑިވްސް އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 18 ވަނަ ދުވަހު ދުބާއީގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 49
ދަރަނި ބޮޑުވެ، ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ

ބޭރުގެ ދަރަނި އިތުރުވަމުންދާ ނިސްބަތަށް ބަލާއިރު، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން ބޮޑު ބައެއް ގެއްލިދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ގަވަރުނަރު އަހުމަދު ނަސީރު އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2017 36
ދުނިޔޭގެ މުސްތަގުބަލް ހިސޯރުކުރާނެ ކުޑަ ގައުމަކީ ރާއްޖެ

ދުނިޔޭގެ މުސްތަގުބަލް ކުޑަ ގައުމަކުން ހިސޯރު ކުރާނަމަ، އެކަން ދެން ކުރާނީ ރާއްޖެ އިން ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2017 16
4 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ދަރަނި ދައްކައިފިން: މުނައްވަރު

ސަރުކާރުން މިހާތަނަށް ދަރަނީގެ ގޮތުގައި ހަތަރު ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައްކާފައިވާ ކަމަށާއި އެއީ ރިކޯޑެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 16, 2017 28
2020 އަށް ދާއިރު ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓްވާނެ

މިހާރު ރާއްޖޭގެ ދަރަނި ހުރި ގޮތަށް ބަލާއިރު، 2020 އަށް ދާއިރު ރާއްޖެ ބަނގުރޫޓްވާނެ ކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 57
ބޮޑު 9 މަޝްރޫއެއް:4 އެއާޕޯޓު، 20 ފަޅެއް ހިއްްކަނީ

ހަތަރު ރަށެއްގައި އެއާޕޯޓު އަޅައި ވިޔަފާރީގެ ބޭނުމަށް 20 ފަޅެއް ހިއްކުމާއެކު، ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބޮޑު ނުވަ މަޝްރޫއަކަށް ހަތް ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ޚަރަދު...

November 15, 2017 17
ދަރަނި 43 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް، ބޮންޑު ވިއްކަނީ

މި އަހަރު ނިޔަލަށް ދައުލަތުގެ ދަރަނި 43 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާނެ ކަމަށް ލަފާ ކުރެވޭއިރު، ދައުލަތަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ސުކުކް ވިއްކައިގެން އެތައް މިލިއަން ރުފިޔާއެއް ހޯދުމަށް އަންނަ...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 24
ގާތް ގައުމަކުން ރާއްޖެ އާމެދު ހަސަދަވެރިވޭ: ސައީދު

ރާއްޖެއާ ގާތް ގުޅުމެއް އޮންނަ ގައުމަކުން ރާއްޖެއާ މެދު ހަސަދަވެރި ވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2017 9
ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދުގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅު: މޫޑީސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެެވޭ ކުރިއެރުމާއެކު އިގްތިސާދީ ދުވެލީގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫޑީސް އިންވެސްޓާސް ސާވިސް އިން ތައްޔާރުކުރި ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް އެނަލިސިސްގައި ބުނެފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 1
އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ހިނގައްޖެ

މިދިޔަ އަހަރުގެ ފަހު ކުއާޓަރުން ފެށިގެން މިއަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރާ ހަމަޔަށް ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން މަތިވެފައިވާ ކަމަށާއި، ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި އިންފްލޭޝަން 4.2 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2017 10
400 އަށް ވުރެ ގިނަ ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނު ކޮށްފި

ހަމައެކަނި ދިވެހިންނަށް ވަޒީފާ އަދާކުރެވޭ ދާއިރާއެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅާފައިވާ ފޮޓޯގްރަފީ އަށް 400 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ތަމްރީނު ކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2017 53
"އިގްތިސޯދީގޮތުން ރާއްޖޭން އަންނަނީ މިސާލު ދައްކަމުން"

ސައުތު އޭޝިއާގައި އިގްތިސޯދީ ގޮތުން އެންމެ ބާރަށް ކުރިއަރަމުން އަންނަ ގައުމުގެ ގޮތުގައި ރާއްޖޭން މިސާލު ދައްކަމުން އަންނަ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 11
ޓޫރިޒަމްގައި ސުވަރުގެއެއްގެ ދަރަޖައިން ރާއްޖެ ވެއްޓެނީ

މިއީ ޓޫރިޒަމް ހަބަރުތައް ގެނެސްދޭ ޓީޓީޖީ އޭޝިއާގެ ނޫސްވެރިޔާ އެސް ޕުވަނެސްވަރީ ލިޔުނު ރިޕޯޓެއްގެ ހުލާސާ ތަރުޖަމާއެކެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2017 23
ޔޫއޭއީ އިން ރާއްޖެ އަށް 7.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ދީފި

ރާއްޖޭގެ ތަރައްގީގެ މަޝްރޫއުތަކަށް ޔޫއޭއީ އިން ފަސް ލައްކަ ޑޮލަރު (7.7 މިލިއަން ރުފިޔާ) ދީފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2017 10
ރިޒާވް 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެއްޖެ

ބޭރު ފައިސާގެ މުއާމަލާތްތަކަށް ވަގުތުން ވަގުތަށް ބޭނުންކުރަން ހުންނަ ޔޫއެސް ޑޮލަރުގެ ރިޒާވް މިދިޔަ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު 17 ޕަސެންޓް ދަށްވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ...

September 07, 2017 3
އަންހެން ބޯޑު މެމްބަރަކު ނެތް ކުންފުނިތައް ހާމަކުރަނީ!

ބޯޑުގައި އަންހެން މެމްބަރަކު ނެތް ކުންފުނިތައް އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން އާންމުކޮށް އިއުލާންކުރާ ގޮތަށް މެލޭޝިއާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ. އަދި އެފަދަ ކުންފުނިތަކަށް...

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2017 21
މާލީ އިދާރާތަކުގެ ވެރިންނަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައިފި

ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކުތަކާއި އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތައް ވެސް ހިމެނޭގޮތަށް ހުރިހާ މާލީ އިދާރާއެއްގެ އިސް މަގާމުތަކަށް ދިވެހިން ހަމަޖައްސައި ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017
ވިޝަން 2025 ސްރީ ލަންކާ އިން ލޯންޗްކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (ސެޕްޓެމްބަރު 5) - ސްރީ ލަންކާގެ އިގްތިސާދީ ތަރައްގީގެ ޕްލޭން ނުވަތަ "ވިޝަން 2025: މުއްސަނދި ގައުމެއް" ކޮލަމްބޯގައި ލޯންޗް ކޮށްފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 2
އިންޑިއާގެ އިގުތިސޯދު ކުރިއެރި މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ

އަވަށްޓެރި އިންޑިއާގެ އިގުތިސޯދީ ދުވެލި މަޑުޖެހި، އިގުތިސޯދު ކުރިއެރި މިންވަރު ދަށްވެއްޖެ އެވެ.