09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 14
އާމްދަނީ އާއި ރިޒާވް ވެސް ދަށްވެއްޖެ

މިދިޔަ އޯގަސްޓް މަހު ދައުލަތަށް ލިބުނު އާމްދަނީ އާއި ރިޒާވް ވެސް ދަށަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2016 35
ކާޑުގެ އަގާ ގުޅޭނީ ރޮއްޓާއި ރިހަޔާއި ސަޔަކާ ނޫން

ދިވެހިންގެ އަސާސީ ކާނާގެ ބާވަތްތައް ކަމަށްވާ ހަނޑޫ، ހަކުރު އަދި ފުށް އަގު ހެޔޮކޮށް ވިއްކަން ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ސަބްސިޑީ ކަނޑާލުމާ އެކު އެ ބާވަތްތަކުގެ އަގުތައް ވަނީ ދެ ގުނަ ބޮޑުވެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ ބޮޑުވި މިންވަރަކީ ދިވެހިންގެ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ބަލާއިރު ނުފޯރާ ވަރެއް ހެއްޔެވެ؟

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2016 7
އެތެރޭން ދަރަންޏަށް ނަގަންޏާ ބޭންކުތަކަށް އަސަރު ކުރާނެ

ރާއްޖޭގެ މާލީ އިދާރާތަކުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނެގުން އިތުރުވެފައިވާ ކަމަށާއި އެކަން އެ ގޮތަށް ކުރާ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ބޭންކިން ނިޒާމަށް ބޮޑެތި އަސަރުތަކެއް ކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވޯލްޑް ބޭންކުން ދީފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 2
ބަޖެޓުގެ އިގްތިސާދީ މިންގަނޑުތަކާ ބެހޭ މަޝްވަރާކޮށްފި

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓު އެކުލަވާލުމުގައި، މުޅި އިގްތިސާދާ ގުޅިފައިވާ މިންގަނޑުތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ކަމާބެހޭ ދާއިރާތަކުގެ އެންމެ އިސްވެރިން މިއަދު މަޝްވަރާކުރައްވައިފި އެވެ.

October 05, 2016 19
ކާޑުގެ އަގު އެސްޓީއޯއިން ހެޔޮކުރަން ޖެހޭ: ސަލީމް

އެސްޓީއޯ އިން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ޖެހޭ ކަމަށާއި މާލޭގެ ބިންތައް އެސްޓީއޯ އަށް ދީފައި ވަނީ މާކެޓް އަގަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އޭދަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2016 4
ދެ މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެންނަން ބޮޑު ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

ކުރިއަށް އޮތް ހަތަރު އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް ދެ މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ގެނެސް، އާމްދަނީ 3.5 ބިލިއަން ޑޮލަރަށް ގެންދިއުމަށް ކޮންމެ އަހަރަކު ރާއްޖޭގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ބޮޑު ޓޫރިޒަމް ފެއާއެއް ބޭއްވުމަށް ނިންމައިފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 4
ސައުދީގެ ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަނީ

ރިޔާޒް (ސެޕްޓެމްބަރު 27) - ތެލުގެ އަގު ދަށްވެ ގައުމަށް ލިބޭ އާމްދަނީ ދަށަށް ދާން ފެށުމުން ސައުދީ އަރަބިއާ އިން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސަރުކާރު މުވައްޒަފުންގެ މުސާރަ ކުޑަ ކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016 11
އަހަރެއްގެ ތެރޭގައި ތަކެތީގެ އަގު ދަށަށް ހިނގައްޖެ

މިިދޔަ އެއް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ އިންފްލޭޝަން ރޭޓް 0.63 ޕަސެންޓް ދަށްވެ، ތަކެތީގެ އަގުހެޔޮ ވެފައިވާ ކަމަށް ނެޝަނަލް ބިއުރޯ އޮފް ސްޓެޓިސްޓިކްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 26, 2016 15
އަފީފްގެ ނަސޭހަތް: ޒުވާނުން ދެކޭ ހުވަފެން ހުއްޓާނުލާ

ޒުވާނުން ވިޔަފާރިއަށް ވަނުމަށް ދެކެމުން އަންނަ ހުވަފެން ހުއްޓާނުލުމަށާއި މިއަދު އަލަށް ހުޅުވި ކޮމާޝަލް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ސީބީއެމް)އާ އެކު ރާއްޖޭގައި ޒުވާން ވިޔަފާރިވެރިން...

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 16
ތަރައްގީ ވަޒަންކުރަނީ އިންސާފަކުން ނޫން: ރާއްޖެ

ކުދި ގައުމުތަކުގެ އިގްތިސާދުގައި ހުންނަ ބަލިކަށި ކަމަށް ބަލައިގެން ތަރައްގީ ވަޒަން ކުރުމަކީ އިންސާފެއް ނޫން ކަމަށާއި އެެހެންވެ އެ ގައުމެއްގެ ގާބިލުކަމަށް ބަލަން ރާއްޖޭން ރޭ ދުނިޔެ އަށް ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 10
"ކްރެޑިޓް ރޭޓިންއާ އެކު ރާއްޖެއަށް އިތުބާރު ލިބިއްޖެ"

ރާއްޖެ އަށް ލިބިފައިވާ ކްރެޑިޓް ރޭޓިންގެ ސަބަބުން އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ލިބޭނެ ކަމަށާއި އެހެންވެ މިއީ އިންވެސްޓްމަންޓް ގެނައުން އިތުރު ކުރަންވީ ވަގުތު ކަމަށް ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ ސީއީއޯ އެންޑްރޫ ހީލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016 15
އިންޑިއާގެ އާ ވިސްނުން: ރާއްޖޭގެ އެދުމަށް ކަން ކުރުން

ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދީ ދާއިރާގައި އިންޑިއާ އިން ރާއްޖެއާ މެދު ގެންގުޅޭ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް، ވިޔަފާރީގެ ގުޅުންތައް ރާއްޖެ އަށް ފައިދާ ވާ ކޮންމެ ގޮތަކަށް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އިންޑިއާ އިން ރޭގައި ބުނެފި އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 2
އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމްގައި ރަޖިސްޓްރީވާން ހުޅުވާލައިފި

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓް ފޯރަމް ރަސްމީކޮށް އިފްތިތާހުކޮށް، ފޯރަމްގައި ބައިވެރިވާން ރަޖިސްޓްރީ ވުމުގެ ފުރުސަތު މިރޭ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 19
އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު އެބައޮތް: މިނިސްޓްރީ

ރާއްޖެއާ ގުޅޭ ގޮތުން އަލް ޖަޒީރާއިން ތައްޔާރުކުރި ޑޮކިއުމެންޓްރީގައި ހުރީ ސާބިތު ނުހިފޭ ވާހަތަކެއް ކަމަށާއި ބޭރުގެ އިންވެސްޓަރުންގެ އިތުބާރު ރާއްޖެއަށް އެބައޮތް ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2016 18
ފުރަތަމަ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން: ދަރަނި ބޮޑަސް ދެއްކޭނެ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ހާލަތު ދެނެގަނެ، ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެ އަށް ކްރެޑިޓް ރޭޓިންއެއް ދީފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2016 5
މަސް ކިރުވި މިންވަރާއި އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ދަށަށް

މިދިޔަ ޖުލައި މަހު މަސްވެރިން ބޭނި މަހުގެ ތެރެއިން ކުންފުނިތަކަށް ކިރުވި މިންވަރާއި ރާއްޖެއިން އެކްސްޕޯޓްކުރި މިންވަރު ވެސް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2016 8
ރަސްމީ ރިޒާވުން 10 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުވި

މިދިޔަ ޖޫން މަހާ އަޅާބަލާއިރު ޖުލައި މަހު ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވުން 10.8 މިލިއަން ޑޮލަރު މަދުވެ، ޖުމްލަ ރިޒާވްގެ އަދަދު 611.8 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ދަށްވެއްޖެ އެވެ.

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2016 1
ފުޑް ހަބް ބޮޑު ބަދަލަކާ އެކު ލަންކާ އަށް ވެސް!

ފުޑް ހަބަކީ ކޮން އެއްޗެއްކަން މިހާރު ދިވެހިންނަށް އަލެއް ނުވާނެ އެވެ. އޭގެ ބޭނުން ހިފާ ދިވެހިންގެ އަދަދު ވެސް މަދެއް ނޫނެވެ. ބިޒީކޮށް އުޅެމުން ކާން ބޭނުންވާ އެެއްޗަކަށް އޯޑަރު...

August 29, 2016 41
ހައްލެއް ނެތް، ޑޮލަރުގެ ކަޅު ބާޒާރު ކުރިއަށް!

ދިވެހިންގެ އާންމު ބޭނުންތަކަށް އެތެރެކުރަން ޖެހޭ އެއްޗިއްސަށް މަހަކު އެތައް ސަތޭކަ މިލިއަން ޑޮލަރެއް ބޭނުންވެ އެވެ. އެކަމަކު ވިޔަފާރިވެރިން ބޭނުންވާ މިންވަރާ ގާތަކަށް ވެސް...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 9
އައިހެވަންގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދާނެ ބަޔަކު ހޯދަނީ

ހއ. އަތޮޅުގެ އިހަވަންދިއްޕޮޅު ސަރަހައްދުގައި ސަރުކާރުން ހިންގަން ރާވާފައިވާ އައިހެވަން އިންޓަގްރޭޓަޑް ޕްރޮޖެކްޓުގެ މާސްޓަ ޕްލޭން ހަދާނެ ފަރާތެއް ހޯދުމަށް، ޕްރޮޕޯޒަލް ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ރާއްޖެ އާއި ރާއްޖެއިން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 5
ބޮޑު ޗުއްޓީގައި އެންމެ ގިނަ ބަޔަކު ދިޔައީ ބޭހަށް

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ސްކޫލް ބަންދާ ދިމާކޮށް ދިވެހިން އެންމެ ގިނައިން ބޭރަށް ދަތުރުކުރީ ބޭސްފަރުވާ ހޯދަން ކަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ކުރި ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016
ކުރީގެ ނޫޓުތައް ބޭނުންކުރުން ހުއްޓާލައިފި

މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ) އިން ބޭނުންކުރަމުން ގެންދިޔަ ކަރުދާސް ނޫޓުތަކުގެ ތެރެއިން ފަސް ރުފިޔާގެ ނޫޓު ފިޔަވައި އެހެން ނޫޓުތައް ބޭނުންކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2016 23
ބޭރަށް ބަރޯސާ ނުވެ ހަމަ އެއްގޮތެއް ވެސް ނެތް!

މިއުޅެނީ ރާއްޖެއަށް ބޭނުންވާ ވަރަށް ފިޔާކޮޅެއް ވެސް ނުހެއްދިގެންނެވެ. ކާލަން ބޭނުންވާ މިންވަރުގެ ފިޔާކޮޅު ވެސް ޖެހެނީ އަވަށްޓެރި އިންޑިއާއިން ގެންނާށެވެ. ރާއްޖެއަށް ފުދޭ މިންވަރާ ކައިރިއަށް ވެސް ކުކުޅު ބިހެއް ވެސް ލިބެނީ އިންޑިއާއިން ގެނެސްގެންނެވެ. ވަށައިގެން ކަނޑު އޮތަސް ދިވެހިން ބޭނުންވާ ގަރުދިޔަކޮޅު ކައްކާލަން ހިކި...