09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2017 3
ކްރެޑިޓް ގެރެންޓީ ސްކީމް 100 މިލިއަނަށް ބޮޑުކޮށްފި

ކުދި އަދި މެދު ފަންތީގެ ވިޔަފާރީގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ގާއިމްކޮށްފައިވާ ކްރެޑިޓް ގްރެންޓީ ސްކީމަށް ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ތެރޭގައި ލިބުނު ތަރުހީބުގެ ބޮޑުކަމުން، އެ ސްކީމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ...

January 09, 2017 6
ޓޫރިޒަމް ސީޒަން ފެށީ 16 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމަކާ އެކު

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސީޒަނުގެ ފުރަތަމަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު ގާތްގަނޑަކަށް 16 ޕަސެންޓް އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2017 4
އޮބާމާގެ ވެރިކަމުގައި 11.3 މިލިއަން ވަޒީފާ އުފެއްދި

ވޮޝިންޓަން (ޖެނުއަރީ 8) - އެމެރިކާގެ ރައީސް ބަރަކް އޮބާމާގެ ރިޔާސީ ދައުރު ނިމިގެންދާ އިރު އެމަނިކުފާނު ވަނީ 11.3 މިލިއަން ވަޒީފާ މުޅިން އަލަށް އުފައްދާފައި ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

05 ޖެނުއަރީ

January 05, 2017 24
ޖީއެމްއާރަށް ދައްކަން ބޮންޑް ގަތުމުން ރިޒާވް ދަށަށް

އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރަށް ފައިސާ ދައްކަން މަރުކަޒީ ބޭންކުން ބޮންޑް ގަތުމުން، ރާއްޖޭގެ ރަސްމީ ރިޒާވް ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ހިނގައްޖެ އެވެ.

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2017 6
އޮޅުންބޮޅުން: ލިބޭ އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރުން

ސަރުކާރުގެ މާލީ ސިޔާސަތު އެކަށައަޅުއްވާ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ވިދާޅުވާ ގޮތުގައި ދިވެހިންގެ މެދުގައި އޮތް އާމްދަނީގެ ފަރަގު ކުޑަކުރެވޭނީ ލިބޭ އާމްދަނީން ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. އެހެން ގޮތަކަށް ދަންނަވަނީ ނަމަ އިންކަމް ޓެކްސް ނަގައިގެންނެވެ. ކޮންމެވެސް ދުވަހަކުން ރާއްޖޭގައި ވެސް އިންކަމް ޓެކްސް ނަގަން ޖެހޭނެ ކަމާ މެދު އެއްވެސް...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2016 2
ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު އާމްދަނީ 12.5 ބިލިއަން

މި އަހަރުގެ ތިންވަނަ ކުއާޓަރު ނިމުނުއިރު ދައުލަތަށް 12.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބުނުއިރު، ކުރި ހަރަދު 13.9 ބިލިއަން ރުފިޔާއަށް އަރައިފި އެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2016 6
އޮކްޓޯބަރު މަހު އިންފްލޭޝަން 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް!

މިދިޔަ އޮކްޓޯބަރު މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކާޑުގެ ބާވަތްތަކުގެ އަގު 100 ޕަސެންޓް ބޮޑުކުރުމާ ގުޅިގެން އެ މަހު މުދަލާއި ހިދުމަތުގެ އަގު 1.7 ޕަސެންޓް މައްޗަށް ގޮސްފައިވާ ކަަމަށް މޯލްޑިވްސް މަނިޓަރީ އޮތޯރިޓީ (އެމްއެމްއޭ)ގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2016 66
ރައީސް ޔާމީނަށް ގައުމު ވަނީ ދަރަނިވެރިވެފައި: ސައީދު

ރާއްޖޭގެ މިނިވަންކަމާއި ސިޔާދަތާއި އަމިއްލަވަންތަކަން "ޓެސްޓު" ކުރަން ކެރިވަޑައިގެންނެވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އެކަނި ކަމަށާއި އެމަނިކުފާނަށް ގައުމު ދަރަނިވެރިވެފައިވާ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 2
މިދިޔަ މަހު ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 11 ޕަސެންޓް އިތުރު

މިިދިޔަ މަހު ރާއްޖެ އައި ޓޫރިސްޓުންގެ އަދަދު 11.4 ޕަސެންޓް އިތުރުވެ، މިދިޔަ މަހުގެ ނިޔަލަށް ޖުމްލަ 1.06 މިލިއަން ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަތުވެއްޖެ އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2016 8
ދައުލަތުގެ 26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ފާސްކޮށްފި

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކޮށް ސަރުކާރުން ހުށަހެޅި 26.8 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ބޮޑު އަޣުލަބިއްޔަތަކުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

November 24, 2016 2
އޭޑީސީ ނަގަންވީ އެއާޕޯޓު ތަރައްގީކޮށްފައި: މެމްބަރުން

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ރާއްޖެ އިން ބޭރަށް ފުރާ ދިވެހިންނާއި ބިދޭސީ ފަސިންޖަރުން އަތުން 25 ޑޮލަރު ނަގަންވީ އެއާޕޯޓް ތަރައްގީ ކުރުމަށް ފަހު...

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2016 13
އިނާޒުގެ ހިޔާލު: ބަޖެޓްގައި ގައުމީ ސިޔާސަތުތަކެއް ނެތް

އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓް ސަރުކާރުން މިވަނީ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ބަޖެޓް ހުށަހެޅިއިރު އަޅުގަނޑު ކަންބޮޑުވި ކަންކަން ފާހަގަކޮށްލާނަމެވެ. އޭގެ ކުރިން ދައުލަތެއްގެ ބަޖެޓަކީ ކޮބައިތޯ ހަނދާންކޮށްލުން މުހިއްމެވެ. ދައުލަތެއްގެ ބަޖެޓަކީ ހިސާބުގެ އަކުރުތަކެއް ނޫނެވެ. އަދި އެހެންމެ ކުރިއަށް ރޭވިދާ ބަނދަރުތަކާއި، ބިން ހިއްކުމުގެ...

11 ނޮވެމްބަރ

November 11, 2016 1
އަރަބި ސްޕްރިންގައި 600 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން

ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަންސް (ނޮވެމްބަރު 11) - އަރަބި ގައުމުތަކަށް 2011 ވަނަ އަހަރު ގެންނަ އުޅުނު އިންގިލާބު ނުވަތަ އަރަބި ސްޕްރިންގައި އެ ސަރަހައްދުގެ އިގްތިސާދަށް 600 ބިލިއަން ޑޮލަރުގެ ގެއްލުން...

November 11, 2016 29
ނަގަން ޖެހޭ ޓެކުހާ ދިމާލަށް ދާން ނުކެރެނީ ކީއްވެ؟

މިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި، 2017 ވަނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ބަޖެޓްގެ އެންމެ ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަކީ ދައުލަތުގެ ރިކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަކޮށް ތަރައްގީގެ...

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2016 20
ބަޖެޓުގައި ހިމަނާފައިވާނީ ޔަގީނުން ވެސް ހޯދޭނެ އާމްދަނީ

ދައުލަތުގެ އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުގައި މި ފަހަރު ހިމަނާފައި ވަނީ ޔަގީނުން ވެސް ލިބޭނެ އާމްދަނީތަކެއް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 10, 2016 14
ޓެކްސް ނިޒާމަށް ބަދަލު ގެންނާނީ ލޮޅުން ނާރާ ގޮތަށް

ރާއްޖޭގައި އޮތީ ކުރިއަރާ ޓެކްސްގެ ނިޒާމެއް ކަމަށާއި އެ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނާނީ ވިޔަފާރިތަކަށް ލޮޅުން ނާރާނެ ގޮތަކަށް ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުނައްވަރު މިއަދު...

November 10, 2016 60
ސަރުކާރުން ބޭނުންވަނީ ދިވެހިންގެ އަތުން އޭޑީސީ ނަގަން

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ބޭރަށް ފުރާ ފަސިންޖަރުންގެ އަތުން 25 ޑޮލަރުގެ އެއާޕޯޓް ޑިވެލޮޕްމަންޓް ޗާޖް (އޭޑީސީ) ނަގަން ސަރުކާރުގެ ވިސްނުންހުރި...

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2016 17
އަހަރަކު ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނައިން ލާ ފަންޑެއް ހަދަނީ

އަހަރަކު ބިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ލައިގެން، ފަހަށް ރައްކާކުރަން ފަންޑެއް ގާއިމުކުރަން ސަރުކާރުން ނިންމައި އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

November 09, 2016 1
ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަ ފުރަތަަމަ ބަޖެޓު

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ރިކަރަންޓް ހަރަދު 11 ޕަސެންޓަށް ވުރެ ކުޑަކޮށް، އަހަރުން އަހަރަށް ރިކަރަންޓް ހަރަދު ކުޑަކޮށް ހުށަހެޅި ފުރަތަމަ ބަޖެޓަކަށް ހަދައިފި...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2016 13
1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން ބޮންޑާއި ސުކުކް ވިއްކަނީ

އައިޖީއެމްއެޗްގެ 25 ބުރީގެ އިމާރާތަށް ފައިސާ ހޯދުމުގެ ގޮތުން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް ބޮންޑާއި ސުކުކް ވިއްކައިގެން 1.4 ބިލިއަން ރުފިޔާ ހޯދަން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓްގައި ހިމަނައިފި އެވެ.

November 08, 2016 4
އަންނަ އަހަރު އިގްތިސާދު 4.4 ޕަސެންޓުގައި ކުރިއަރާނެ

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު އަންނަ އަހަރު ކުރިއަރާނީ 4.4 ޕަސެންޓުގައި ކަމަށް ސަރުކާރުން މިއަދު ލަފާކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 12
މަޖިލީހަށް ބަޖެޓު ފޮނުވައިފި، 26 ބިލިއަން ރުފިޔާ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާކުރާ ދައުލަތުގެ ބަޖެޓު ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ފޮނުވައިފި އެވެ. މި ފަހަރު ހުށަހަޅާފައި ވަނީ މި އަހަރަށް ވުރެ ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ކުޑަކޮށް، 26 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓެކެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2016 36
ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަން ކުރިއަށް ވުރެ އުނދަގޫވެއްޖެ

ކުރިއަށް ވުރެ ރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި ކުރަން މިހާރު އުނދަގޫ ވެފައިވާ ކަމަށް ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ދިރާސާއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 1
ފްރީޓްރޭޑަށް ރާއްޖޭގެ ދައުވަތު ޔޫއެސް، ޔޫކޭ، ޖަޕާނަށް

އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތް އަދި ޖަޕާނާ އެކު ވެސް މިނިވަން ވިޔަފާރީގެ އެއްބަސްވުންތަކެއް އެކުލަވާލަން ރާއްޖޭން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2016 46
ދަރަނި މައްޗަށް، އަދިވެސް މައްޗަށް، ކަންބޮޑެއްނުވޭ؟

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުތައް މަހުން މަހަށް ދެކޮޅުޖެއްސޭ މިންވަރަށް އާމްދަނީއެއް ނުލިބެ އެވެ. އެއަށް ވުރެ ހަރަދުތައް ބޮޑެވެ. ރަށްރަށުގެ ބަނދަރާއި ނަރުދަމާ އަދި މަގު ހެދުމާއި މާލޭގައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ވިލެޖާއި ހުޅުލެ ބްރިޖާއި އައިޖީއެމްއެޗާއި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ ބިޔަ ބިލްޑިންގް ހެދުން ފަދަ މަޝްރޫއުތަކަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތަކާ ހެދި...

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 3
އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ބޮޑު ފައިދާއެއް!

މި އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު އިންޝުއަރެންސް ކުންފުނިތަކަށް ފައިދާގެ ގޮތުގައި ލިބުނު މިންވަރު ވަނީ އޭގެ ކުރީ އަހަރުގެ އެ މުއްދަތާ އަޅާބަލާއިރު ދެގުނަ އިތުރުވެ، މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު. ފައިދާގެ ގޮތުގައި 42.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ އެވެ.

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2016 51
ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވިޔަސް ގެއްލުމެއް ނުވާނެ: ސަރުކާރު

ކޮމަންވެލްތުން ވަކިވިޔަސް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދާއި ބޭރުގެ އިންވެސްޓްމަންޓުތަކަށް އެއްވެސް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ސަރުކާރުން މިއަދު ދީފި އެވެ.