15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020
ލީގުގެ ފުރަތަމަ މެޗު ހަޒާޑަށް ގެއްލޭނެ: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (ސެޕްޓެމްބަރު 15) - ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އާ ސީޒަނުގައި އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ރެއާލް މެޑްރިޑް ކުޅޭ ފުރަތަމަ މެޗު އެ ޓީމުގެ ބެލްޖިއަމް ތަރި އެޑެން ހަޒާޑަށް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

10 ޖުލައި

July 10, 2020
ހަޒާޑްގެ ދިފާއުގައި ޒިދާން ވާހަކަ ދައްކައިފި

މެޑްރިޑް (ޖުލައި 10) - މި ސީޒަނުގައި އަނިޔާ އެކި މައްސަލަތަކުގެ ސަބަބުން އެޑެން ހަޒާޑަށް ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި އޭނާގެ އަސްލު ކުޅުން ނުދެއްކޭ ކަމަށް ބުނެ އަމާޒުވާ ފާޑުކިޔުންތަކަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ޖަވާބުދީފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020
ރެއާލުގައި ހަޒާޑަށް ބެލޮންޑިއޯ ހޯދިދާނެ: މާޓިނޭޒް

ބްރުސެލްސް (މޭ 22) – ބެލްޖިއަމްގެ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުގައި ހުރެ ބެލޮންޑިއޯ އެވޯޑް ކާމިޔާބުކުރެވިދާނެ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ކޯޗު ރޮބާޓޯ މާޓިނޭޒް ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2019
ލަމްޕާޑާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް: ހަޒާޑް

ލަންޑަން (ނޮވެމްބަރު 20) - ޗެލްސީގެ ކޯޗުކަމާ މި ސީޒަނުގައި ހަވާލުވެ ފްރޭންކް ލަމްޕާޑް އަންނަނީ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދެމުން ކަމަށާއި އޭނާ ކުރި މަސައްކަތާ މެދު ސުވާލު އުފެއްދޭނެ ޖާގައެއް ނެތް ކަމަށް މި ސީޒަނުގައި ޗެލްސީ ދޫކޮށް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވި ބެލްޖިއަމްގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާާޑް ބުނެފި އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2019 1
ހަޒާޑަށް ރޮނާލްޑޯގެ މަގާމު ފޫނުބެއްދޭނެ: ވެންގާ

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 11) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި ކްރިސްޓިއާނޯ ރޮނާލްޑޯ ނެތުމުން ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލަކީ އެޑެން ހަޒާޑް ނޫން ކަމަށް މަޝްހޫރު ކޯޗު އާސެން ވެންގާ ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
ހަޒާޑްގެ ފުރަތަމަ ގޯލާ އެކު ޒިދާނަށް ހިތްހަމަޖެހުން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 6) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ގްރަނާޑާ އަތުން 4-2 އިން ރެއާލް މެޑްރިޑް މޮޅުވި މެޗުގައި އެޑެން ހަޒާޑް ރެެއާލަށް ފުރަތަމަ ގޯލު ކާމިޔާބުކުރުމަކީ ލިބުނު ހިތްހަަމަޖެހުމެއް ކަމަށް ރެއާލުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ،

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019
ހަޒާޑަށް ވަގުތު ބޭނުންވޭ، ތަފާތު ދައްކާނެ: ޒިދާން

މެޑްރިޑް (އޮކްޓޫބަރު 1) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގެ ސްޓައިލަށް ހޭނެން ބެލްޖިއަމްގެ ކެޕްޓަން އެޑެން ހަޒާޑަށް ވަގުތު ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އޭނާ ތަފާތު ދައްކާނެ ކަމުގެ ފުރިހަމަ ޔަގީންކަން އެބައޮތް ކަމަށް ރެއާލްގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2019 1
ހަޒާޑް މިސާލު ނަގަންވީ އަހަރެންގެ ކިބައިން: ޒިދާން

ލޮސް އެންޖެލްސް، ޔުނައިޓެޑް ސްޓޭޓްސް (ޖުލައި 21) - އެޑެން ހަޒާޑް، ރެއާލް މެޑްރިޑް ފަދަ ކްލަބަަކަށް އަންނަން ލަސްނުވާ ކަމަށާއި މިސާލު ނަގަންވީ ޒިނެދިން ޒިދާންގެ ކިބައިން ކަމަށް އޭނާ ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019 5
ހަޒާޑަކީ ރެއާލުގެ ވާދަވެރިންނަށް ބިރެއް: ޒޯލާ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 30) - ރެއާލް މެޑްރިޑްގައި އެޑެން ހަޒާޑްގެ މޮޅު ކުޅުން ފެންނާނެކަމާ މެދު ޝައްކުނުކުރާ ކަމަށާއި އޭނާ އަކީ ރެއާލުގެ ވާދަވެރިންނަށް ހުރި ބިރެއް ކަމަށް ޗެލްސީގެ އެސިސްޓަންޓް ކޯޗަކަށް މަސައްކަތްކުރި ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ޖިއަންފްރަންކޯ ޒޯލާ ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2019 7
ރެެއާލް މެޑްރިޑުގައި ވެސް ތަފާތު ދެއްކޭނެ: ހަޒާޑް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 14) - ރެއާލް މެޑްރިޑަކީ އޭނާގެ ހުވަފެނީ ކްލަބް ކަމަށާއި އެ ޓީމަށް ބަދަލުވެ، ފުޓްބޯޅައިގެ އެންމެ އުހުގައި ގިނަ ތަޖުރިބާތަކެއްކޮށް ތަފާތު ދައްކަން ބޭނުންވާ ކަމަށް ބެލްޖިއަމްގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2019 7
ހަޒާޑް މެޑްރިޑަށް، ހާއްސަ ޝަރަފެއް ލިބިދާނެ!

މެޑްރިޑް (ޖޫން 8) – ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިފައިވާ ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑަކީ، ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ތާރީހުގައި އެ ކްލަބަށް އެންމެ އަގުބޮޑުކޮށް ސޮއިކުރާ ކުޅުންތެރިޔާ އަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2019 18
ރެއާލަށް ހަޒާޑް ވިއްކާލަން ޗެލްސީން އެއްބަސްވެއްޖެ

މެޑްރިޑް (ޖޫން 7) - ބެލްޖިއަމް ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ވިއްކާލަން ޗެލްސީން ރެއާލް މެޑްރިޑާ އެކު އެއްބަސްވުމަކަށް އައިސްފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2019 6
އަންނަ ހަފްތާގައި ހަޒާޑް ރެއާލަށް ބަދަލުވާނެ: ރިޕޯޓް

މެޑްރިޑް (މެއި 30) - ޗެލްސީގެ ބެލްޖިއަމް ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑް އަންނަ ހަފްތާގެ ތެރޭގައި ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއް ނިމިގެންދާނެ ކަމަށް ރެއާލުގެ އޮފިޝަލަަކާ ހަވާލާދީ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

26 މެއި

May 26, 2019 8
މެޑްރިޑުން ޓްރާންސްފާ ހަރަދުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލަނީ

މެޑްރިޑް (މެއި 26) – ސްކޮޑަށް ބޮޑެތި ބަދަލުތަކެއް ގެނައުމަށްޓަކައި ރެއާލް މެޑްރިޑުން މި ފަހަރު އެ ކްލަބުގެ ޓްރާންސްފާ ހަރަދުގެ ރެކޯޑް މުގުރާލާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

13 މެއި

May 13, 2019 5
އަހަރެންގެ ނިންމުން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ: ހަޒާޑް

ލަންޑަން (މެއި 13) - އޭނާގެ މުސްތަގުބަލާ ބެހޭގޮތުން ނިންމި ނިންމުން ޗެލްސީ އަށް އެނގޭނެ ކަމަށް ރެއާލް މެޑްރިޑުން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ޗެލްސީގެ ތަރި އެޑެން ހަޒާޑް ބުނެފި އެވެ.

09 އެޕްރީލް

April 09, 2019 1
ހަޒާޑް ޗެލްސީ ތިން ވަނަ އަށް ގެންގޮސްދީފި

ލަންޑަން (އޭޕްރީލް 9) - އިނގިރޭސި ޕްރިމިއާ ލީގުގައި ރޭ އަމިއްލަ ދަނޑުގައި އެޑެން ހަޒާޑްގެ ލަނޑުތަކާ އެކު 2-0 އިން ވެސްޓް ހޭމް ޔުނައިޓެޑް ބަލިކޮށް ޗެލްސީ ލީގުގެ ތިން ވަަނަ އަށް ޖެހިލައިފި އެވެ.

06 އެޕްރީލް

April 06, 2019 1
ހަޒާޑް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމާ ދާދި ގާތުގައި

މެޑްރިޑް (އޭޕްރިލް 6) – ޗެލްސީގެ އެޑެން ހަޒާޑް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމާ ގުޅޭގޮތުން އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމާ ވަރަށް ގާތަށް އަތުވެއްޖެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2019 6
ރެއާލުގެ ޓްރާންސްފާ ބަޖެޓަކީ 500 މިލިއަން ޔޫރޯ

ލިޔޯން، ފްރާންސް (މާޗް 29) - އަންނަ ސީޒަނަށް ރެއާލް މެޑްރިޑް ވަރުގަދަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެ ޓީމުގެ ކޯޗު ޒިނެދިން ޒިދާނަށް 500 މިލިއަން ޔޫރޯގެ ޓްރާންސްފާ ބަޖެޓެއް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެ ކްލަބްގެ ރައީސް ފްލޮރެންޓީނޯ ޕެރޭޒާ ހަވާލާދީ ބައެއް މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފި އެވެ.

09 ފެބުރުއަރީ

February 09, 2019 5
"މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ހަޒާޑް ނިންމައިފި"

މެޑްރިޑް (ފެބްރުއަރީ 9) – ޗެލްސީގެ މިޑްފީލްޑަރު އެޑެން ހަޒާޑް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އޭނާ ގެނައުމާ މެދު މެޑްރިޑުން ސީދާ ގޮތެއް ނުނިންމާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މަޝްހޫރު ނޫސްވެރިޔާ ހުއިލަމް ބަލަގޫ ބުނެފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2019 4
ހަޒާޑް ވިއްކާލާނީ 112 މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް!

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 16) – ރެއާލް މެޑްރިޑުން ގެންދަން މަސައްކަތްކުރާ ޗެލްސީގެ ޕްލޭމޭކަރު އެޑެން ހަޒާޑް ވިއްކާލަން އެ ކްލަބުން 112 މިލިއަން ޔޫރޯގެ އަގެއް ކަނޑައަޅައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.