07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020
ކޮވިޑާ ހެދި ރިޓަޔާކުރަން ވިސްނިން: ކަވާނީ

މޮންޓެވީޑޯ، އުރުގުއޭ (އޮކްޓޫބަރު 7) - އޭނާގެ އާއިލާގެ ބައެއް މެމްބަރުންނަށް ކޮވިޑް-19 ޖެހުމާ ގުޅިގެން ފުޓްބޯޅަ ކުޅުން ހުއްޓާލައި އަމިއްލަ ގައުމުގައި އާއިލާ ގާތުގައި މަޑުކުރަން ބޭނުންވާތީ ރިޓަޔާކުރަން ވިސްނި ކަމަށް ދާދި ފަހުން މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ސޮއިކުރި އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ބުނެފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2020 1
އާސެނަލަށް ޕާޓޭ، ޔުނައިޓެޑަށް ކަވާނީ

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 6) – ޓްރާންސްފާ ބާޒާރުގެ ފަހު ދުވަހު މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑުން އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ގެނައިރު އާސެނަލުން އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑުގެ ގާނާ މިޑްފީލްޑަރު ތޯމަސް ޕާޓޭގެ ސޮއި ހޯދައިފަ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020
ކަވާނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވަނީ: ރިޕޯޓް

މެންޗެސްޓާ (އޮކްޓޫބަރު 4) - މިދިޔަ ސީޒަނަށް ފަހު ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލުމަށް ފަހު ކްލަބަކާ ނުގުޅި ހުރި އުރުގުއޭގެ ތަޖުރިބާކާރު ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވާން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020
ކަވާނީ އާއި ސިލްވާ ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލަނީ

ޕެރިސް (ޖޫން 15) – މި ސީޒަނުގެ ޗެމްޕިއަންސް ލީގު ނިމުމާ އެކު ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އާއި ބްރެޒިލް ޑިފެންޑަރު ތިއާގޯ ސިލްވާ ކްލަބް ދޫކޮށްލާނެ އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ޑިމާންޑް ބޮޑުވުމުން ޕީއެސްޖީން ކަވާނީގެ އަގުބޮޑުކުރަނީ

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 22) - ކްލަބް ދޫކޮށްލަން ބޭނުންވާކަން ރަސްމީކޮށް އިއުލާނުކޮށްފައިވާ ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ހޯދަން ގިނަ ކްލަބްތަކުން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކުރަމުން އަންނާތީ އޭނާ ވިއްކާލަން ޕީއެސްޖީން ފުރަތަމަ ވިސްނި އަގުބޮޑުކުރަން ނިންމާފައިވާކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019
ކަވާނީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވަނީ

މެޑްރިޑް (ޑިސެމްބަރު 24) – ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑަށް ބަދަލުވުމާ ގާތަށް ގޮސްފައިވާ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019
ޗެލްސީގެ އަމާޒު ކަވާނީ އަށް

ލަންޑަން (ޖެނުއަރީ 7) – ފޯވާޑެއް ހޯދަން ޗެލްސީން ކުރަމުން އަންނަ މަސައްކަތުގައި ޕީއެސްޖީގެ އުގުރުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ލިބޭތޯ މަސައްކަތް ފަށައިފި ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

06 ޖުލައި

July 06, 2018 2
އިންޖެކްޝަން ޖަހައިގެން ވެސް ކުޅެން ކަވާނީ ބޭނުންވޭ

މޮސްކޯ (ޖުލައި 6) - ވޯލްޑް ކަޕްގެ ކުއާޓާ ފައިނަލުގައި މިރޭ ފްރާންސާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ މެޗުގައި އަނިޔާގައި ހުރި އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީ ތަދުކަޑުވާ ބާރުގަދަ އިންޖެކްޝަނެއް ޖަހައިގެން ވެސް ކުޅެން ބޭނުންވާ ކަމަށް މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2018 5
ކަވާނީ އަށް ވޯލްޑް ކަޕް ނިމުމުގެ ބިރު އެބައޮތް

މޮސްކޯ (ޖުލައި 3) - އުރުގުއޭގެ ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީ އަށް އަނިޔާގެ ސަބަބުން މި ފަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕުގައި ދެން ނުކުޅެވިދާނެ ކަމުގެ ބިރު އެބައޮތް ކަަމަށް އުރުގުއޭގެ ޓީމު ޑޮކްޓަރާ ހަވާލާދީ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2018 14
ކަވާނީގެ ދެ ލަނޑުން، ރޮނާލްޑޯގެ ޕޯޗުގަލް ކަޓައިފި

ސޯޗީ (ޖޫން 30) - އެޑިސަން ކަވާނީގެ ދެ ގޯލުން 2-1 އިން ޕޯޗުގަލް ބަލިކޮށް ވޯލްޑް ކަޕް ކުއާޓާ ފައިނަލަށް އުރުގުއޭ މިރޭ ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

03 މާޗް

March 03, 2018 4
މެޑްރިޑް މެޗަށް ކަވާނީ އާއި އެމްބާޕޭ އަރާމުކުރަނީ

ޕެރިސް (މާޗް 3) – ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގައި އަންގާރަ ދުވަހުގެރޭ ރެއާލް މެޑްރިޑާ ދެކޮޅަށް ކުޅޭ ބޮޑު މެޗަށް ތާޒާކުރުމަށްޓަކައި، ޕީއެސްޖީން އެ ޓީމުގެ ދެ ފޯވާޑުން ކަމަށްވާ ކީލިއަން އެމްބާޕޭ އާއި އެޑިންސަން ކަވާނީގެ އިތުރުން މިޑްފީލްޑަރު މާކޯ ވެރާޓީ އަށް އަރާމުކުރަން ފުރުސަތު ދީފި އެވެ.

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 3
އިބްރަހިމޮވިޗްގެ ރެކޯޑް ކަވާނީ މުގުރާލައިފި

ޕެރިސް (ޖެނުއަރީ 28) - ޕީއެސްޖީ އަށް އެންމެ ގިނަ ލަނޑު ޖަހައިދީގެން ޒަލަޓަން އިބްރަހިމޮވިޗް ހަދާފައިވާ ރެކޯޑް އެ ޓީމަށް ކުޅޭ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިސަން ކަވާނީ މުގުރާލައިފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2017
އިބްރަހިމޮވިޗް ނެތި ކަވާނީ ޕީއެސްޖީގައި ވިދަނީ

ޕެރިސް (ނޮވެމްބަރު 19) - މިދިޔަ ސީޒަން ފެށުމުގެ ކުރިން ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށް މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ބަދަލުވުމުން ޕީއެސްޖީގެ ޓޮޕް ސްޓްރައިކަރަކަށްވީ އެޑިސަން ކަވާނީ އެވެ. އެ މަގާމަށް ކަވާނީ ބަދަލުވި ފަހުން އޭނާ ވަނީ މިހާތަނަށް ކުޅުނު 67 މެޗުން 68 ލަނޑު ޖަހައިފަ އެވެ.

18 ސެޕްޓެމްބަރ

September 18, 2017 8
"ނޭމާ އާއި ކަވާނީއާ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ނެތް"

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 18) - ޕީއެސްޖީގެ ކުރިއަށް ކުޅޭ ދެ ކުޅުންތެރިން ކަމަށްވާ އެޑިސަން ކަވާނީ އާއި ނޭމާގެ ދެމެދުގައި މައްސަލައެއް ނެތް ޖެހިފައިނުވާ ކަމަށް އެޓީމުގެ ކޯޗު އުނާއި އެމެރީ ބުނެފި އެވެ.

19 އެޕްރީލް

April 19, 2017
ޕީއެސްޖީ އަށް މަޓުއިޑީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިދީފި

ޕެރިސް (އޭޕްރިލް 19) - މެޗުގެ ފަހު އިތުރު ވަގުުތުގައި ބްލައިސް މަޓުއިޑީ ޖެހި ލަނޑުން ފްރާންސް ލީގުގައި ރޭ މެޓްޒް އަތުން 3-2 އިން ޕީއެސްޖީ މުހިއްމު މޮޅެއް ހޯދައިފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2016
ނީސް އަތުން ކަވާނީ ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްކޮށްދީފި

ޕެރިސް (ޑިސެމްބަރު 12) - ފްރެންޗް ލީގުގައި ރޭ ނީސް ދެ ލަނޑު ޖަހާފައިވަނިކޮށް އެޑިސަން ކަވާނީގެ ލަނޑުތަކުން އެންމެ ފަހުގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ ސަލާމަތްވެއްޖެ އެވެ.

29 ޖުލައި

July 29, 2016
"އިބްރަހިމޮވިޗްގެ މަގާމް ފުރުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން"

ޕެރިސް (ޖުލައި 27) - ޒަލަޓާން އިބްރަހިމޮވިޗް ނެތްތަން ފޫބެއްދުމަށް، ސެންޓަ ފޯވާޑަކަށް ކުޅެން ޖެހުމަކީ ޕްރެޝަރެއް ނޫން ކަމަށް ޕީއެސްޖީގެ އުރުގުއޭ ފޯވާޑް އެޑިންސަން ކަވާނީ ބުނެފި އެވެ.