22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2019 8
އޯ ލެވެލްގެ ނަތީޖާއިން ކުރިއެރުންތަކެއް ވަނީ ހޯދާފައި

މިދިޔަ އަހަރުގެ އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނުގައި ދަރިވަރުން ރަނގަޅު ނަތީޖާއެއް ހޯދާފައިވާ ކަމަށާއި އަދި ވަކިވަކި މާއްދާތަކުން ކުރިއެރުންތަކެއް ވެސް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 22, 2019 20
ބެލެނިވެރިއަކު ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި ޖެހުމުން ފުލުހަށް

ހުޅުމާލޭގައި ހުންނަ ރެހެންދި ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި، ބެލެނިވެރިއަކު އެ ސްކޫލުގެ ފިރިހެން ދަރިވަރެއްގެ ގައިގައި މިދިޔަ އާދިއްތަ ދުވަހު ޖެހި މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

January 22, 2019 9
ދަސްވާރާއި ބީޓެކުގެ ކިޔަވައިދިނުމުގެ އުސޫލު ބަދަލުކުރަނީ

ދަސްވާރާއި ބީޓެކުން މިހާރު ކިޔަވައިދޭ އުސޫލު ބަދަލުކުރަން މި ސަރުކާރުން ނިންމައިފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2019 21
މަތީ ތައުލީމާ މެދު ސުވާލު: ހައްލުކުރެވިދާނެ ބާ؟

އަތުގައި އޮންނަ ސެޓްފިކެޓާ އެއްވަރަށް އެއްޗެއް ދަސްވެފައި ނުހުންނަ ކަމުގެ ޝަކުވާ، ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ކުރެ އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި މިހާރު ފުޅާވަމުން އަންނަ މަތީ ތައުލީމުގެ ފެންވަރާ މެދު ސުވާލު އުފެދޭ ހިސާބެކެވެ. ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖު/ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ކޯސްތަކުގެ ފެންވަރު ދަށްވަމުން ދާކަމުގެ ވާހަކަތައް ދެކެވޭއިރު މީގެ ކުރިން އެކަމާ...

20 ޖެނުއަރީ

January 20, 2019 16
ފުރަތަމަ ހަފުތާގައި 8500 ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދިން

ފުރަތަމަ ހަފުތާ ނިމުނުއިރު 8،500 އަށް ވުރެ ގިނަ ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާ ދީފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

18 ޖެނުއަރީ

January 18, 2019 3
އެމްއެންޔޫގެ ކޯސްތަކާ ގުޅޭ އޯޕަންޑޭއެއް ބާއްވަނީ

މިިދިޔަ އަހަރު އޯ ލެވެލް ނިންމި ދަރިވަރުންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން މޯލްޑިވްސް ނޭޝަނަލް ޔުނިވާސިޓީ (އެމްއެންޔޫ) އިން މާދަމާ އޯޕަންޑޭ އެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2019 15
އާ ޕްރީ ސްކޫލު ހިންގާނީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރުގައި

ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ މީހަކު ހެދި ޕްރީ ސްކޫލް ހިންގުމުގައި އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ވިސްނުން ހުރީ އިންޓަނޭޝަނަލް ފެންވަރަށް ކުރިއަށް ގެންދެވެންޏާ އެގޮތަށް އެކަން ކުރަންކަން "މިހާރު"އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2019 20
މާލޭގައި ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒާއި ލަ ސޫކަށް

މާލޭގެ ތިން ސްކޫލެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދޭން ހަވާލުކުރީ ބުރުޒު ކޭޓަރިން އާއި ލަ ސޫކަށެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 2
ވިލާ ހައި ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ވިލާ އިންޓަނޭޝަނަލް ހައި ސްކޫލަށް ވަނުމުގެ ފުރުސަތު އިއްޔެ ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

January 14, 2019 65
ނާސްތާ ދިނުމާ މެދު ތަފާތު ހިޔާލުތަކެއް!

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލްތަކެއްގައި ދަރިވަރުންނަށް ނާސްތާއެއް ދޭން ފަށަން ހިންގާ އަޖުމަ ބެލުމުގެ މަޝްރޫއު ފެށުމާ އެކު ގިނަ ބައެއްގެ ހިޔާލު ތަފާތުވެއްޖެ އެވެ!

January 14, 2019 23
ޕްރީ މެޑިސިން ކޯސްތައް ގަބޫލުކުރުން ހުއްޓާލައިފި

ޑޮކްޓަރު ކަމުގެ ކޯހަށް ޝަރުތު ހަމަ ކުރުމަށްޓަކައި ހަދާ ޕްރީ މެޑިސިންގެ ކޯސްތަކާއި ސެޓްފިކެޓްތައް ގަބޫލުކުރުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން މެޑިކަލް އެންޑް ޑެންޓަލް ކައުންސިލުން...

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 44
ހުރަވީ ސްކޫލަކީ ބައިނަލްއަގްވާމީ ޑިޒައިނެއް:އާކިޓެކްޓް

ތައުލީމީ އާ އަހަރާ އެކު، މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފެށި ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު ސްކޫލް، ހުރަވީ ސްކޫލް ޑިޒައިން ކޮށްފައި ވާނީ މިހާރު ރާއްޖޭގައި ހުރި ސްކޫލްތަކާ ތަފާތުކޮށް، އަދި...

January 13, 2019 5
ކަލާފާނު ސްކޫލުގެ 30 އަހަރު ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަނީ

ކަލާފާނު ސްކޫލަށް މި އަހަރު 30 އަހަރު ފުރުން ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2019 10
ސްކޫލުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ވިސްނުން އެބަހުރި

އިންފޮމޭޝަން ކޮމިއުނިކޭޝަން ޓެކްނޮލޮޖީ (އައިސީޓީ) އަކީ ތައުލީމީ މަންހަޖުގައި ބޮޑު އަހައްމިއްޔަތެއް ދޭ ކަމެއް ކަމަށާއި އެހެންކަމުން ކިޔަވައިދިނުމުގައި ޓެބްލެޓް ބޭނުންކުރުމުގެ ވިސްނުންތަކެއް އެބަހުރި ކަމަށް އާ ސަރުކާރުގެ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖެނުއަރީ

January 11, 2019 28
މުހިންމީ ރަނގަޅު މަތީ ތައުލީމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅުން

މަތީ ތައުލީމާ ބެހޭ މިނިސްޓްރީ އަށް އެންމެ މުހިންމު ވާނީ ފެންވަރު ރަނގަޅު މަތީ ތައުލީމެއް ފޯރުކޮށްދިނުމުގެ ނިޒާމެއް ކަނޑައެޅިގެން ދިއުން ކަމަށާއި އެކަމުގައި އަމިއްލަ ފަރާތްތަކުގެ ހިއްސާ ވަރަށް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އިބްރާހިމް ހަސަން ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 23
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ

ސްކޫލުތަކުގައި ނާސްތާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދައި އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 16
މާލޭގެ ޕްރީސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން ފެށުން ފަސްކޮށްފި

މާލޭގެ ޕްރީ ސްކޫލްތަކުގެ ދިރާސާ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށުން މި މަހުގެ 20 ވަނަ ދުވަހަށް ފަސްކުރަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖެނުއަރީ

January 08, 2019
އެމްއައި ކޮލެޖުގައި މެލޭޝިޔާގެ ކޯސްތަކެއް ފަށަނީ

ރާއްޖޭގެ މިއާންޒް އިންޓަނޭޝަނަލް (އެމްއައި) ކޮލެޖުގައި މެލޭޝިޔާގެ ޔުނިވާސިޓީ ޓުން ހުން އޮން މެލޭޝިޔާ (ޔޫޓީއެޗްއެމް )ގެ ކޯސްތައް ފަށަން މިއަދު އެއްބަސްވެއްޖެ އެވެ.

07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2019 82
ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް، އެކަމަކު ދަނީ މަހަށް!

ތައުލީމީ ދާއިރާއިން މާސްޓާސް ހެދިއިރު އަހުމަދު ޝާފިއު ވަޒީފާ އަދާކުރީ އުފަން ރަށް، ގއ. ގެމަނަފުށީ ސްކޫލްގެ އިކޮނޮމިކްސް ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އާއިލާއާ އެކު ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނަސް އެއީ އެންމެ ހިތްހަމަޖެހުނު ވަޒީފާއެއް ނޫނެވެ؛ މައްސަލައަކީ ކުރާ މަސައްކަތާއި ތައުލީމީ ފެންވަރާ އަޅާބަލާއިރު ލިބޭ މުސާރަ...

02 ޖެނުއަރީ

January 02, 2019 7
މަންދު ކޮލެޖުގެ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

މަންދު ކޮލެޖުން މި މަހު ފަށަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ކޯސްތަކަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2018 39
ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް 3 ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށްފި

ރާއްޖޭން ބޭރުގައި މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން ދޫކުރާ ލޯނުގެ އިންޓަރެސްޓް ތިން ޕަސެންޓަށް ކުޑަކޮށް އެ ލޯނު އަނބުރާ ދައްކަން އޮންނަ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

December 31, 2018 4
ފުވައްމުލަކުގައި އައިޔޫއެމްގެ ސެންޓަރެއް ހަދަނީ

ފުވައްމުލަކުގައި އިސްލާމިކް ޔުނިވާސިޓީގެ (އައިޔޫއެމް) ލާނިން ސެންޓަރެއް ހަދަން އެ ޔުނިވަސިޓީ އާއި ފުވައްމުލަކު ސިޓީ ކައުންސިލުން މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

December 31, 2018 49
ތަކަން-މާރަންދޫ: ހިދުމަތުގެ ގޮތުން އެއްކުރެވިދާނެ

ހއ. ތަކަންދު އާއި މާރަންދުއަކީ ރާއްޖޭގައި ދެ ރަށެއްގެ ދެމެދު އޮތް ކަނޑުގެ ނިސްބަތުން ބަލާ ނަމަ އެންމެ ކައިރި ދެ އަވަށްޓެރިންނެވެ. ދެ ރަށާ ދެމެދު ހުރީ އެންމެ 690 މީޓަރުގެ ރާސްތާއެކެވެ....

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2018 23
އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް: ދައުލަތުގެ ވަފާތެރިއެއް

އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގައި އަދާކުރެއްވި ވަޒީފާ އިން އިބްރާހިމް އިސްމާއިލް ރިޓަޔަކުރެއްވުމުން ހަގީގަތުގައި އެ ނިމުނީ، އެ ދާއިރާގެ އެންމެ ތަޖުރިބާކާރު އެއް ބޭފުޅެއްގެ ޚިދުމަތެވެ. އެހާ ގިނަ ދުވަހު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ މަތީ ފަންތީގައި މަސައްކަތްކުރެއްވި އެހެން ބޭފުޅަކު މިހާރަކު ނެތެވެ. އެކަމަކު ކޮންމެ ކަމަކަށް ވެސް ނިމުން...

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 10
ރީޔޫސަބްލް ފުޅި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް އެކަކަށް ވަންނަ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ރީ ޔޫސަބަލް ފުޅި ދިނުމުގެ މަޝްރޫއު މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2018 6
މެތަމެޓިކްސް މުބާރާތަކަށް ދިވެހި ދަރިވަރުން އިންޑިއާގައި

އިންޑިއާގައި ބާއްވާ ބައިނަލްއަގުވާމީ މެންޓަލް މެތަމެޓިކްސް މުބާރާތެއްގައި ބައިވެރިވާ ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުން ފުރައިފިއެވެ.

21 ޑިސެމްބަރ

December 21, 2018
އެހީތެރިވާ ކުއްތާއަކަށް އޮނަރަރީ ޑިޕްލޮމާއެއް

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އަންހެނަކަށް ކޮށްދިން ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކޮށް ކުއްތާއަކަށް އޮނަރަރީ ޑިޕްލޮމާއެއް އެމެރިކާގެ ކްލާކްސަން ޔުނިވަސިޓީން ދީފި އެވެ.