01 އެޕްރީލް

April 01, 2020
އޯލެވެލް ހަދާ ދަރިވަރުންނަށް ހައްލުހޯދަން މަޝްވަރާކުރަނީ

މި އަހަރު އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު ހަދާ ދަރިވަރުންގެ ދަތިތަކަށް ހައްލު ހޯދައިދޭން، ކެމްބްރިޖް ޔުނިވާސިޓީއާ އެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޕަބްލިކް...

April 01, 2020
ގޭގައި ތިބެގެން ކިޔާލަން 1.4 މިލިއަން ފޮތް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން ސްކޫލުތަކާއި އޮފީސްތައް ވެސް ބަންދެވެ. ހިތްހަމަޖައްސާލަން ބޭރަށް ގޮސް އުޅުން ވެސް ހިއްޓާލަން ޖެހޭ މި ދަނޑިވަޅު ފޫހިނުވެ، ފޮތެއް ކިޔާލަން...

28 މާޗް

March 28, 2020 12
ޓެލިކިލާސް އިން މަތީ ގްރޭޑުތަކަށް ފިލާވަޅު ނަގައިދެނީ

ޓެލިކިލާސް މެދުވެރިކޮށް މަތީ ގްރޭޑުތަކަށް އަންނަ ހަފުތާގައި ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 3
އެޕަލް އިން ލިސްޓުކުރި އެޕްތަކުގެ ތެރޭ ރާއްޖޭގެ ހޮލޯގޯ

ގޭގައި ތިބެގެން ކިޔެވުމަށް އެންމެ ރަނގަޅު ކަމަށް އެޕަލް އިން ލިސްޓްކުރި އެޕްލިކޭޝަންތަކުގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ ހޮލޯގޯ ވޯލްޑް ހިމެނިއްޖެ އެވެ.

March 24, 2020 3
އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ފަސްކޮށްފި

އެޑެކްސެލް އިން ބާއްވަމުން އަންނަ އޭލެވެލް އިމްތިހާނު މި އަހަރުގެ އޮކްޓޫބަރާއި ނޮވެމްބަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 16
ކުދިން ފޫހިވިޔަނުދީ! ކުރެވޭނެ ކަންތައް އެބަހުރި

މި ދުވަސްވަރު އެންމެ ރައްކާތެރި ގޮތަކީ ބޭރަށް ނުނިކުމެ ގޭތެރޭގައި ތިބުމެވެ. މައިންބަފައިންނަށް ވަގުތު ނުލިބިގެން ނުކުރެވި ހުރި ދަރިންގެ ކަންތައްތައް ކޮށްލުމެވެ. އެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދީ ތަފާތު ކަންކަން ދަސްކޮށްދިނުމެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްލުމަށް ކޮންމެވެސް ކުޅިވަރެއްގައި ބައިވެރިކުރުވުން މުހިއްމެވެ.

19 މާޗް

March 19, 2020 6
"ބައިނަލްއަގުވާމީ އިމްތިޚާނަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ"

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކޮށް އޭލެވެލް އާއި ޖީސީއެސްއީ އިމްތިހާން ކެންސަލްކުރި ކަމުގައި ވިޔަސް ބައިނަލްއަގުވާމީ އިމްތިޚާނަށް އަސަރެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް ކެމްބްރިޖް ޔުނިވާސިޓީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 11
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދިނުން މެދުކަނޑާލައިފި

ޓެލިކިލާސްތަކާއި އެހެނިހެން ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދިނުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 11
ޓީވީ އާއި އިންޓަނެޓު ނުލިބޭ ކުދިން ހޯދަނީ

ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ސްކޫލުތަކާއި ޔުނިވާސިޓީތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ބަންދުކޮށް އޮންލައިން އަދި ބްރޯޑްކާސްޓަރުން މެދުވެރިކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފަށާފައިވާތީ، ޓީވީ އާއި އިންޓަނެޓުގެ ޚިދުމަތް ލިބެން ނެތް ކުދިން ދެނެގަތުމުގެ މަސައްކަތް އެޑިއުކޭޝަނުން ފަށައިފި އެވެ.

15 މާޗް

March 15, 2020 1
އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތްތަކާ ބެހޭ މަޝްވަރާ ކުރަނީ

ދަރިވަރުން ގޭގައި ކިޔެވުމަށް އިންޓަނެޓް ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އެހީތެރިވުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކާއެކު މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

March 15, 2020 6
ދަރިވަރުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

ސަރުކާރު ސްކޫލުތަކުގެ ދަރިވަރުންނަށް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

March 15, 2020 14
ގްރޭޑު 10ގެ ދަރިވަރުންނަށް "ޓެލިކިލާސް" ފަށައިފި

ގްރޭޑު 10ގެ ދަރިވަރުންގެ ފިލާވަޅުތައް، ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް) ގެ ޔެސް ޗެނަލުން މިއަދު ދައްކަން ފަށައިފި އެވެ.

14 މާޗް

March 14, 2020 9
ނަޒްލާ އެ ވިދާޅުވީ ރަނގަޅަށް: އެންމެންގެ ޒިންމާއެއް

މިހާރު ރާއްޖެ އަަށް ވެސް އައިސްފައިވާ ކޮރޯނާވަައިރަސް ފެތުރުނަނުދީ ކޮންޓްރޯލްކުރަން އާންމުންނަށް ދޭ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް އެކަން ކުރަން ބާރު އެޅުއްވުމުގެ ގޮތުން އެޗުޕީއޭގެ މެޑިކަލް އޮފިސަރު ޑރ. ނަޒްލާ ރަފީގު މިއަދު ވަރުގަދަ މެސެޖެއް ދެއްވައިފި އެވެ.

12 މާޗް

March 12, 2020 15
ފިލާވަޅު ފޯރުކޮށްދޭނީ ޕީއެސްއެމްގެ ޗެނަލަކާއި ޔޫޓިއުބުން

ރާއްޖޭގައި ކޮރޯނާވައިރަސް އިތުރަށް ފެތުރިޔަ ނުދިނުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން އެއް ހަފުތާ އަށް ފަސްކުރުމާ ގުޅިގެން، ކުދިންނަށް ފިލާވަޅުތައް ފޯރުކޮށްދޭނީ ޕަބްލިކް ސާވިސް މީޑިއާ (ޕީއެސްއެމް)ގެ ޗެނަލަކުންނާއި ޔޫޓިއުބް ފަދަ ވަސީލަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

11 މާޗް

March 11, 2020 44
ސްކޫލްތައް ހުޅުވުން އެއް ހަފުތާ ފަސްކޮށްފި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާ ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގޮތުން، ސްކޫލްތައް ޗުއްޓީ އަށް ފަހު ހުޅުވުން އެއް ހަފުތާ ފަސްކޮށްފި އެވެ.

March 11, 2020 26
އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދޭން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19 ރޯގާގެ ހާލަތު ގޯސްވެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރަން ޖެހުނަސް އޮންލައިންކޮށް ކިޔަވައިދެވޭ ގޮތަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

March 11, 2020 43
ސްކޫލު ބަންދުކުރަން ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން ގޮވާލައިފި

ސިއްހީ ތަޖުރިބާކާރުންގެ އިރުޝާދާ އެއްގޮތަށް ސްކޫލުތަކުގެ ކިޔެވުން އަންނަ ހަފުތާގައި ބަންދުކުރަން ޓީޗަރުންގެ ޖަމިއްޔާއިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 67
ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުން ބުއްދިވެރި: ޑރ. ނިޔާފް

އެކި ގައުމުތަކުގައި ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ބަލީގެ ހަ މީހަކު ރާއްޖެ އިން ވެސް ފެނިފައިވާއިރު، ބުއްދިވެރި ގޮތަކީ މި ވަގުތަށް ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުން ކަމަށް ކުޑަކުދިންގެ ބަަލިތަކުގެ ޚާއްސަ ޑރ. އަބްދުﷲ ނިޔާފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2020 10
ތޯހާއަށް ދަރިވަރުންގެ ހިތްގައިމު ޝުކުރު

މަޑުމައިތިރި ރާގެއްގައި، ހިތްގައިމު އަޑުތަކުން ދަރިވަރުންގެ ޝުކުރު، މިދިއަ ބުދަދުވަހު ހާއްސަކުރީ ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ޕްރިންސިޕަލްގެ މަގާމުގައި މިހާތަނަށް ހުންނެވި ތޯހާ ސަލީމްގެ ޚިދުމަތްތަކަށެވެ. އެ ސްކޫލުގެ އެންމެ އިސް ލީޑަރުގެ ހައިސިއްޔަތުން 10 އަހަރު މަސައްކަތް ކުރެއްވުމަށް ފަހު، މި މަހު އޭނާ ޣިޔާސުއްދީނުން...

29 ފެބުރުއަރީ

February 29, 2020
އަހުމަދިއްޔާގެ ޚިދުމަތްތެރިންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލަށް ގިނަ ދުވަހު ޚިދުމަތްކުރި މުވައްޒަފުންގެ އަގުވަޒަންކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020 4
ސްޕޭސް ސްޓޭޝަން މެދުވެރިކޮށް ޣިޔާސުއްދީނުން ފޮޓޯ ނަގަނީ

އިންޓަނޭޝަނަލް ސްޕޭސް ސްޓޭޝަންގެ ކެމެރާ ބޭނުންކޮށްގެން ދުނިޔޭގެ އެކި ތަންތަނުގެ ފޮޓޯ ނަގަން ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

February 26, 2020 21
ގުރައިދޫ ސްކޫލް ލައިބްރަރީ: ހިތްގައިމު، އެހާމެ ތަަފާތު

މުޅި ތަން ހަދާފައި ހުރިލެއް ރީތިކަމުން ހީވަނީ އެއީ ދުނިޔޭގެ ކޮންމެވެސް އެހެން ގައުމެއްގެ ލައިބްރަރީއެއް ހެންނެވެ. އެކަމަކު އެ ހިތްގައިމު ލައިބްރަރީ ހުރީ ކ. ގުރައިދޫ ސްކޫލްގަ އެވެ.

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020 9
ހިމަބިހި ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިން އަނެއްކާ ފަށައިފި

ހިމަބިހީގެ ވެކްސިންގެ ދެ ޑޯޒް ފުރިހަމަނުކުރާ އެންމެންނަށް ވެކްސިން ޖެހުމުގެ ކެމްޕެއިނެއް ހެލްތު މިނިސްޓްރީން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

February 24, 2020 4
ޖަމާލުއްދީނަށް 35 އަހަރު، ކާމިޔާބީތައް ގިނަ

ތައުލީމީ ދާއިރާގައި، ހޭދަކުރެއްވި މި ދިގު މުއްދަތުގައި ވެސް އޭނާއަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާ އެންމެ ބޮޑު އުފަލަކީ ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ޖަމާލުއްދީން...

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020 1
އިންޑިއާގެ ޕްރިންސިޕަލެއް އެދުނީ ފާސްވާން ރިޝްވަތު ދޭން

ބޯޑް އިމްތިހާނުން ފާސްނުވެދާނެ ކަމުގެ ބިރެއް އޮންނަން ނުޖެހޭ ކަމަށާއި ހަދަންވީ ގޮތަކީ އިމްތިހާނު ކަރުދާހުގެ ތެރެއަށް 100 ރުޕީސް ލައިގެން މަތީ ނަތީޖާ ލިބޭނެކަން ކަށަވަރުވުން ކަމަށް ބުނެ، ދަރިވަރުންނާ ވާހަކަ ދެއްކެވި ޕްރިންސިޕަލަކު އިންޑިއާ އިން ބުދަ ދުވަހު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020 40
ސަލާހުއްދީން ތުރުކުރެއްވި އަތަރުގެ މީރު ވަސް!

ސްރީ ލަންކާގެ ސެންޓްރަލް ހޮސްޕިޓަލުގެ އެ ކޮޓަރި އަށް ވެރިވެފައިވަނީ މަރުގެ ހިމޭންކަމެވެ. އެ މަޑުމޮޅިކަމުގެ ތެރެއިން ފޭދެމުން އަންނަނީ ހިކުމަތްތެރި ބަސްކޮޅެއްގެ އަޑެވެ. ކޮންމެ...

February 21, 2020 3
ކުރިމަގުގެ ޖީލު އޮތީ ނުރައްކަލެއްގައި: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ދުނިޔެ އަށް މިހާރު ކުރިމަތިވެފައިވާ މައްސަލަތަކާ ހެދި ކުރިމަގުގެ ޖީލު ނުވަތަ ކުދިންގެ މުސްތަގުބަލު އޮތީ ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިފައި ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ ޑަބްލިއުއެޗްއޯ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2020 16
އަމީނިއްޔާގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ފިރިހެން ކެޕްޓަނެއް

އަމީނިއްޔާގެ ތާރީޚުގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ސްކޫލް ކެޕްޓަނަކަށް ފިރިހެން ދަރިވަރަކު އިއްޔެ ހޮވައިފި އެވެ.