02 ޖުލައި

July 02, 2020 6
ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވި އިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޭނުވާ ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ. ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

July 02, 2020 22
ވަދެވިގެން ނުވާނެ ސައިޓުތައް ކުޑަކުދިންގެ އަތްމަތީގައި

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުޑަކުދިންގެ އަތްމައްޗަށް އިންޓަނެޓު ދޫވުމާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކުދިންނަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް...

01 ޖުލައި

July 01, 2020
ތައުލީމާ ގުޅޭ ވެބިނާތަކެއް ޣިޔާސުއްދީނުން ފަށައިފި

ތައުލީމީ ދާއިރާއާ ގުޅޭ މުހިއްމު ވެބިނާތަކެއް ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުން ފަށައިފި އެވެ.

July 01, 2020 7
ދަރިވަރުން އުފަލުން، އެކަމަކު ނިއު ނޯމަލް އުނދަގޫ!

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ ހައުސް ކެޕްޓަން އަހުމަދު އާކިފަށް މިއަދު ލިބުނު އުފާ ބޮޑެވެ. ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތިން މަހަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު ބަންދުކޮށްފައި އޮތް ސްކޫލަށް ދެވުމުން، އެ...

29 ޖޫން

June 29, 2020 1
ޓެލިއާ އެކު ކޮއްކޮމެން: ޕްރީސްކޫލް ކުދިންނަށް ހާއްސަ

ދިވެހި ބަހުން އަޑުއަޅާފައިވާ އެނިމޭޓެޑް ކާޓޫން ޝޯއެއް މެދުވެރިކޮށް ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖްގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

June 29, 2020 4
ކިޔެވުމުގައި ނަމޫނާއެއް، ބާސްކެޓްބޯޅައިގައި ތަރިއެއް

އުމުރުން ކިތަންމެ ހަގަސް އަމްރާ މުހައްމަދު އާމިރުގެ އުއްމީދުތައް ހުރީ ވަރަށް އުހުގަ އެވެ. ކިޔަވައި ނިންމައިގެން ޑޮކްޓަރަކަށް ވުމުގެ ހުވަފެންތަކާ އެކު، އޭނާގެ ދެން އޮތް އުއްމީދަކީ...

28 ޖޫން

June 28, 2020
ޓިއުޝަން ދޭން ހާއްސަ ޕްލެޓްފޯމެއް އާރްއޯއެލް އިން

ޓިއުޝަންދޭ މީހުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން ރާއްޖެ އޮންލައިން (އާރްއޯއެލް) އިން ތައާރަފްކުރި އޮންލައިން "ލާނިން މެނޭޖްމެންޓް ސިސްޓަމް (އެލްއެމްއެސް) - ޓިއުޓާސް" ގެ ހިދުމަތް ބޭނުންވާ މީހުން އޭގައި ބައިވެރިވާން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

26 ޖޫން

June 26, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ އަސަރު 91،000 ދަރިވަރުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ 91،000 ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 6
ލޯނުގެ އިތުރު ބުރެއް މި އަހަރު އިއުލާނު ނުކުރެވިދާނެ

މަތީ ތައުލީމް ހާސިލްކުރަން މި އަހަރު ލޯނުގެ އިތުރު ފުރުސަތެއް އިއުލާނުކުރުމަކީ، ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ގޮންޖެހުމުގައި ސަރުކާރަށް ވާނެކަމެއް ކަމަށް ހީނުވާ ކަމަށް...

June 25, 2020 17
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސްކޫލު އަޅަން މިއަހަރު ފަށާނަން

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ ފުރަތަމަ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ލަސްވެގެން މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 7
ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

މަސައްކަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ އަމާޒާ އެކު، ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 17
ނާސްތާއަށް ދޭ ކިރު ޕެކެޓްތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަނީ

ދަރިވަރުންގެ ހެނދުނުގެ ނާސްތާއަށް ގެނައި ކިރު ޕެކެޓުތައް ދަރިވަރުންނަށް ބަހަން ފަށައިފި އެވެ.

June 23, 2020 2
ފައިސާ ލިބި ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރިއަށް: އެޑިއުކޭޝަން

އަންނަ މަހު 1ގައި ސްކޫލް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވާން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހި ތައްޔާރީތައް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 23, 2020 12
ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވަން 543،152 ޑޮލަރު (8.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަދި މުޅިން ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ޔުނިސެފުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 14
ގްރޭޑް ނުވަތަ ސްޓްރީމް ނެތަސް މާލެ އަންނާކަށް ނުޖެހޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލެ ނާދެވި ރަށްރަށުގައި ތިބި ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ގްރޭޑް ނުވަތަ ސްޓްރީމް އެ ރަށު ސްކޫލްގައި ނެތަސް މާލެ ނައިސް ރަށުގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

June 22, 2020
އޯލެވެލް ސެޓްފިކެޓްތައް ސެންޓަރުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ސެންޓަރުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ރ.އަތޮޅު ތަޖުރިބާކާރުންގެ ވެބިނާއެއް

ކޮވިޑް-19 ގެ މި ހާލަތުގައި ވިސްނުން ގެންގުޅެންވީ ގޮތުގެ މުހިއްމު ކަމަށް، ރ. އަތޮޅުގެ ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ތަޖުރިބާކާރުން ރޭ ވެބިނާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2020 13
މަލާލާ އޮކްސްފޯޑްގައި ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި

މިހާތަނަށް އެންމެ ހަގު އުމުރެއްގައި ނޯބެލް ޕީސް ޕްރައިޒް ހާސިލުކުރި ޕާކިިސްތާންގެ މަލާލާ ޔޫސުފްޒާއީ އޭނާ ތައުލީމު ހާސިލުކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އޮކްސްފޯޑް ޔުނިވަސިޓީން ޑިގްރީ ފުރިހަމަކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 6
ދެކުނު ތިން ސްކޫލެއް ގުޅިގެން އޭލެވެލްއަށް ކިޔަވައިދެނީ

ދެކުނުގެ ތިން ސްކޫލެއް ގުޅިގެން އޭ ލެވެލް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 2
ނޭޕާލްގައި މެންޑަރިން ކިޔަވައިދޭން ޗައިނާ ޓީޗަރުން ހިލޭ

ޗައިނާގެ ތައުލީމީ ނިޒާމުގައި ރަސްމީކޮށް ކިޔަވައިދިނުގައި ބޭނުންކުރާ މެންޑަރިން ބަސް، ނޭޕާލްގެ ސްކޫލްތަކުގައި ބޭނުންކުރަން ކުރަން އެދި އެ ބަސް ކިޔަވައިދޭ ޓީޗަރުންގެ މުސާރަ ޗައިނާ ސަރުކާރުން ހަމަޖައްސައިދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 8
ކިޔަވާނެ ފުރުސަތު ނުލިބި ތިބިޔަކަ ނުދޭނަން: މިނިސްޓަރު

އެއްވެސް ހާލަތެއްގައި އެއްވެސް ދަރިވަރަކަށް ކިޔެވުމުގެ ފުރުސަތު ނުލިބި ތިބިޔަ ނުދެއްވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 16, 2020 9
ދުވާފަރު ޕްރައިމަރީ ސްކޫލަށް ޚާއްސަ ޗެނަލެއް

ދުވާފަރުގެ ޕްރައިމަރީ ސްކޫލްގެ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދިނުމަށް އެ ސްކޫލްގެ އަމިއްލަ ޗެނަލެއް އުފައްދައިފި އެވެ.

June 16, 2020 35
ސްކޫލްތައް އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ހުޅުވަނީ

އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގައި ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވާއިރު ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިރޭ ދެއްވައިފި...

15 ޖޫން

June 15, 2020 73
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާ: ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ސްކޫލުތަކަށް މިހާރު ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތިން މަހަށް ފަހު ކިޔެވުން ދެން ކުރިއަށްގެންދާނެ...

June 15, 2020 4
މާލޭ ސްކޫލުތައް: ކިޔަވައިދޭން ފަށާނީ 9 އިން މައްޗަށް

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ފުރަތަމަ ކިޔަވައިދޭން ފަށާނީ ނުވަކުން ފެށިގެން މަތީގެ ގްރޭޑުތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 17
ދަރިވަރުންގެ ހަޔާތުން އަހަރެއް ގެއްލުނީތަ؟ ނޫން!

މުޅި ތައުލީމީ ދާއިރާ ވެސް އޮތީ މި ވިސްނުމުގަ އެވެ؛ މި އަހަރު ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކިޔަވައިދޭނީ ކޮން ގޮތަކަށް، ކޮން އުސޫލަކުން ހެއްޔެވެ؟ މި އަހަރުގެ ބޮޑު ބައެއް...

June 14, 2020 2
ޑައުން ސިންޑްރޯމް ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން "ރޮބޮޓެއް"

ޑައުން ސިންޑްރޯމް ހުންނަ ކުދިންނަށް ކިޔަވައިދޭން ބޭނުން ކުރެވިދާނެ ރޮބޮޓެއް ދުބާއީގައި އުޅޭ ސައުދީ އަރަބިއްޔާގެ އަންހެން ދަރިވަރަކު އުފައްދައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2020 39
ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ 4 ދުވަހު ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރު

ނިއު ނޯމަލްގައި ސްކޫލުތަކުގައި ދުވާލަކު ހަތަރު ގަޑިއިރު ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 5
ތައުލީމާ ގުޅޭ ދެ ބިލު އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް ހުޅުވާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ތައުލީމުގެ ބިލާއި މަތީ ތައުލީމުގެ ބިލް އާންމުންގެ ޚިޔާލަށް މަޖިލީހުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2020 1
ޑިކްޝަނަރީން "ރޭސިޒަމް" އަލުން މާނަކުރަނީ

މިހާރުގެ ހާލަތަށް ރިއާޔަތްކުރާ އިރު އެމެރިކާގެ ޕަބްލިޝިން ހައުސް މެރިއެމް-ވެބްސްޓާގެ ޑިކްޝަނަރީގައި "ރޭސިޒަމް" ނުވަތަ ނަސްލީ ތަފާތުކުރުމުގެ މާނަ އެކަށީގެންވާ ގޮތަށް ބަޔާންކޮށްފައި ނޯންނަ ކަމަށް ބުނެ 22 އަހަރުގެ ޒުވާނަކު ތަކުރާރުކޮށް ފާޅުކުރަމުން ދިޔަ ކަންބޮޑުވުންތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ބަހުގެ މާނަ މިހާރުގެ ހާލަތަށް ފެތޭ ގޮތަށް...