24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2020 5
ހިތަދޫ ސްކޫލުން "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮގްރާމެއް

ދަރިވަރުންގެ "ޔުނިފޯމް އެކްސްޗޭންޖް" ޕްރޮމްރާމެއް ކުރިއަށް ގެންދަން ނިންމައި، ޔުނިފޯމްތައް ސްކޫލާ ހަވާލުކުރަން ހިތަދޫ ސްކޫލުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 4
ބެސްޓްފްރެންޑުންގެ ވާދަވެރިކަން، މޮޅު ނަތީޖާއާ ހަމައަށް

މަރިޔަމް ސާއިފާ ރަޝީދާއި ނަބާހް ރަޝާ އިސްމާއިލްގެ މި ގާތް ރަހުމަތްތެރިކަން ފެށުނީ ކަލާފާން ސްކޫލުގެ ގްރޭޑު ހަތަކުންނެވެ. ކްލާހުގައި އިށީންނަ ތަން ބަދަލުވި ދުވަހެއްގައި...

November 23, 2020 5
ތުޅާދޫ ސްކޫލުގެ ހިދުމަތްތެރިޔާ އިބްރާހިމްފުޅު އަވަހާރަވެއްޖެ

ބ. ތުޅާދޫ ސްކޫލަށް ބައި ގަރުނެއްހާ ދުވަހު ހިދުމަތްކުރެއްވި އެ ރަށުގެ މަޝްހޫރު ގުރުއާން މުދައްރިސް އިބްރާހިމް ހުސެއިންފުޅު ރޭ އަވަހާރަވެއްޖެ އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 6
ތައުލީމާ ގުޅޭ "އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް" ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ޓީޗަރުން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިނޮވޭޝަން ކޮންފެރަންސް" އަށް 47 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 1
މަރުވި ޕްރޮފެސަރެއްގެ 350،000 ޑޮލަރު ޔުނިވަސިޓީ އަށް

އެމެރިކާގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގައި 46 އަހަރު ވަންދެން މަސައްކަތްކުރި ޕްރޮފެސަރަކު މަރުވި އިރު އޭނާގެ އެކައުންޓްގައި ހުރި 350،000 ޑޮލަރު އެތަނަށް އާއިލާ އިން ހަދިޔާކޮށްފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020
ކިޔުންތެރިކަން ޕްރޮމޯޓްކުރަން ރަޝްފޯޑްގެ ބުކް ކްލަބެއް

ކުޑަކުދިންގެ މެދުގައި ކިޔުންތެރިކަން އާލާކޮށް، އެކަން ކުރިއަރުވަން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ފުޓްބޯޅަ ތަރި މާކަޝް ރަޝްފޯޑް، ބުކް ކްލަބެއް ފަށައިފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 15
ތައުލީމީ ގާނޫނު: ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް

ހުއްދަ ނެތި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެވެ. ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތި ކިޔަވައިދޭ ޕްރީ ސްކޫލުތަކެވެ. ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ޓީޗަރުންނެވެ؛ މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު މިހާރު ގުޅިފައިވަނީ، މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 11
ތައުލީމުގެ ގާނޫނުން ދާއިރާ ތަރުތީބުކޮށްދޭނެ: މިނިސްޓަރު

މިިދިޔަ ހަފުތާގައި ތަސްދީގުކުރި ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ އަމާޒަކީ އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްދޭ ޗާޓަކަށްވުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

November 15, 2020
އަށް މަހަށް ފަހު، ޕްރީ ސްކޫލު ކުދިން ސްކޫލަށް

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި އަށް މަހަށް ފަހު، ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖާއި ޕްރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 3
ބްރައިޓްވޭއިން ސިންގަޕޫރުގެ އިމްތިހާނެއްގައިބައިވެރިވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ ބްރައިޓްވޭ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ ކުދިންތަކެއް، ސިންގަޕޫރުގެ އިންޓަނޭޝަނަލް ޕްރައިމަރީ ސްކޫލު ލީވާސް އިމްތިހާނު (އައިޕީއެސްއެލްއީ) ގައި ބައިވެރިވެއްޖެ އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 6
އިސްލާމީ އަގީދާ ލާޒިމުވާ ތައުލީމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހުރިހާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމީ އަގީދާ އާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ކިޔަވައިދިނުން ލާޒިމުވާ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ތައުލީމުގެ ބިލް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 4
މަތީ ތައުލީމުގެ އެކި ފުރުސަތުތަކަށް ބައި ބިލިއަން ރުފިޔާ

ހިލޭ ޑިގްރީ އާއި ސްކޮލަޝިޕާއި ސްޓޫޑެންޓް ލޯނުގެ ފުރުސަތުތައް ފަހިކޮށްދިނުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ބަޖެޓުން ބައި ބިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 7
ޔުނިވާސިޓީއެއްގެ ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަދައިފި

އިންޑޮނީޝިއާގެ ބާލީގެ ޔުނިވަސިޓީއެއްގެ ދަރިވަރުންގެ ޓިއުޝަން ފީ ކާށިން ދެއްކޭ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 14
ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން "ސްކޫލުފެރީ" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ލޯންޗު ބޭނުންކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 5
ގްރޭޑް 1 އިން ޖާގަ ދޭނީ ޑިސެމްބަރަށް 7 އަހަރުވާނަމަ

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑު 1 އަށް ވައްދާނީ، އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަތް އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިވަރުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމަށް ޕޯޓަލެއް

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ސްކޫލު ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮންލައިން ޕޯޓަލެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 10
މުހިއްމު ބަދަލު އަންނާނެ ތައުލީމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ދާއިރާއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ "ތައުލީމުގެ ބިލް"، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020 13
ލޮކްޑައުންގައި ވެސް ކެންގަރޫކިޑްސް ހުއްޓުމެއް ނެތް!

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ދިރިއުޅުން ހާސްކަމުގެ ތެރެއަށް ވެއްޓިފައި އޮއްވާ ބެލެނިވެރިންނަށް އިތުރު ނުތަނަވަސްކަމެއް ގެނުވި އެއްކަމަކީ، ތުއްތު ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ނުދެވި "ގޭގައި...

October 25, 2020
ގްރޭޑު 7ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހަތް މަސް ދުވަހަށް ފަހު މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2020 8
ހަތް މަހަށް ފަހު ޣިޔާސުއްދީންގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ސްކޫލް ބަންދުކުރިތާ ހަތް މަސް ފަހުން މިއަދު ޣިޔާސުއްދީން އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ މަތީ ގްރޭޑްތަކުގެ ދަރިވަރުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ކްލާސްތަކަށް ހާޒިރުވެއްޖެ އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2020 10
ގްރޭޑް 6 އިން ދަށަށް މި އަހަރު ކިޔެވުން ނުފެށޭނެ

މި އަހަރު ބާކީ އޮތް ދެ މަސް ދުވަހު، މާލޭ ސަރަހައްދުގެ ގްރޭޑް ހަޔަކުން ދަށުގެ ދަރިވަރުން ސްކޫލަށް ގެންގޮސް ކިޔަވައިދޭން ފެށޭނެ ކަމަށް ނުބެލެވޭ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020
ވަރުންގެ ވައުދު ފުއްދައި، ދަރިވަރަކު ސްޕޮންސާކޮށްފި

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ވައުދުވި ގޮތަށް ބޮލީވުޑްގެ ޒުވާން އެކްޓަރު ވަރުން ދަވަން، ދަރިވަރަކު ސްޕޮންސަކޮށް ކިޔެވުމުގެ ހަރަދު ހަމަޖައްސައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 43
އަންނަ އަހަރު ދިރާސީ ދެއަހަރު ބާއްވަން އެދި ޕެޓިޝަނެއް

ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އަންނަ އަހަރު ވެސް ޖެނުއަރީ މަހު ދިރާސީ އާ އަހަރު ފަށައި އެކަމަކު ދެ ވަނަ ދިރާސީ އަހަރެއް އޮގަސްޓް މަހު ފަށައި ދަރިވަރުން އެއް ގްރޭޑެއްގައި ރިޕީޓް ނުވާނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަން ބެލެނިވެރިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.