19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2016 2
އިސްލާމިކް ފައިނޭންސް ކުރިއަރުވަން އެމްއައިބީން އެހީވަނީ

މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކު (އެމްއައިބީ) އާއި އިސްލާމިކް ޔުނިވަސިޓީ ގުޅިގެން އިސްލާމިކް ފައިނޭންސްގެ ދާއިރާ ކުރިއެރުވުމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2016 55
ދިވެހި ބަސް ދެކެ ފޫހިވަނީ ކީއްވެ؟

އެންމެ ތުއްތު ކުދިންނަށް އެކަށީގެންވާ ކަހަލަ ދިވެހި ފޮތެއް ގަންނަން ނުލިބޭ ވާހަކަ ބުނާ އިރަށް ރައްޓެއްސަކު އެހީ ދަރިފުޅަށް "ދިވެހި ދަސްކޮށްދެނީ ކީއްކުރަން"ތޯ އެވެ. އެހެން ރައްޓެއްސަކު އޭނާގެ ތުއްތު ދަރިފުޅާ މުޅިން ވެސް ވާހަކަދައްކަނީ އިނގިރޭސި ބަހުންނެވެ. ދުވަހަކު ވެސް ދިވެހި ދަސްކޮށްދޭކަށް ގަސްދެއް ނުކުރެ އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2016 1
ބ. ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ އެއްވަނަ އިޒްހަތާއި އަޝްހާ

ބ. އަތޮޅު ތައުލީމީ މަރުކަޒުގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ސެކަންޑަރީ ބައިން އަޝްހާ އަލީ ވަހީދާއި ހަޔަ ސެކަންޑްރީ ބައިން އިޒްހަތު ޝަމީމު އެއްވަނަ ހޯދައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2016 2
ސްކޫލު ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވެމްކޯއިން ފަށައިފި

ދަރިވަރުން ބޭނުންކޮށްފައި ހުންނަ ފޮތްތައް ރިސައިކަލް ކުރަން ވޭސްޓް މެނޭޖްމަންޓް ކޯޕަރޭޝަން (ވެމްކޯ) އަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2016 3
ނައިފަރު ސްކޫލުގައި 10 ކްލާސްރޫމް އަޅަން ހަވާލުކޮށްފި

ޅ. ނައިފަރު މަދަރުސަތުލް އިފްތިތާހުގައި 10 ކްލާސްރޫމް އެޅުމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީގެ ކުންފުންޏަށް 13 މިލިއަން ރުފިޔާ އަށް މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

October 09, 2016
ކެންގަރޫ ކިޑްސްގެ ޑިސްކަވަރީ ފެއާ ބާއްވައިފި

ކެންގަރޫ ކިޑްސް ޕްރީ ސްކޫލުން ކިޔަވައިދެމުން އަންނަ ގޮތް އާއްމުންނަށް ދައްކާލުމަށް އިއްޔެ ފެއާއެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

October 09, 2016 1
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުން އެއްވަނަ ނަޝާ އާއި ރިފްޒާއަށް

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލުގެ މިދިއަ އަހަރުގެ ސެކަންޑަރީ ބައިން ފާތިމަތު ނަޝާ އަލީ އަދި ހަޔަ ސެކަންޑްރީ ބައިން އާމިނަތު ރިފްޒާ އެއްވަނަ ހޯދައިިފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2016 2
ދަރިވަރުންނަށް ދަތިނުވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ކުރަން އެދެފި

އޯލެވެލާއި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު ހަދަމުންދާ ވަގުތުތަކުގައި، އިމްތިހާނު އޮންނަ ހޯލުތައް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް ދަތިވާ ގޮތަށް މަސައްކަތް ނުކުރަން ހައުސިން މިނިސްްޓްރީން މިއަދު އެދެފި އެވެ.

October 05, 2016 35
ސައުދީން ކުރިން ދިން ކޯހަށް އަދިވެސް ކުދިން ނުފޮނުވޭ

މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދިން މަތީ ތައުލީމުގެ ސްކޮލަޝިޕްތަކުގައި ކިޔަވަން ދަރިވަރުން އަދިވެސް އެ ގައުމަށް ނުފޮނުވޭ ކަމަށް ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން...

October 05, 2016 1
ޓީޗަރުންގެ ދުވަަސް ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަކޮށްފި

ފުއްޕާހަމާއި އެކި ކަހަލަ ކަރުދާސް ބޭނުންކޮށްގެން ސްކޫލުތައް މިއަދު ވަނީ ޒީނަތްތެރިކޮށްފަ އެވެ. ސަޕްރައިޒްތަކާއި ޕާޓީތައް ދެމުން އަންނައިރު ޓީޗަރުންނަށް ޗޮކުލެޓާއި މާބޮނޑި ފަތަ...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2016 43
ސައޫދީން ދޭ ސްކޮލަޝިޕްގެ އަދަދު 300އަށް އިތުރުކުރަނީ

ރާއްޖެ އަށް ސައޫދީ އަރަބިއްޔާ އިން ދެމުން އަންނަ ސްކޮލަޝިޕްގެ އަދަދު 300 އަށް އިތުރު ކުރުމަށް އެ ގައުމުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2016 3
ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯލެވެލް އާއި އޭލެވެލް އެކުގައި

ރާއްޖޭގެ ތާރީހުގައި މިއަދު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް އޯލެވެލް އިމްތިހާނާއި އޭލެވެލް އިމްތިހާނު އެކުގައި ފަށައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2016 3
ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕް 24 ދަރިވަރަކަށް ދީފި

ދިވެހި ރާއްޖޭގެ ގައުމީ ޔުނިވަސިޓީގެ ސްކޮލަޝިޕް ލިިބުނު 24 ދަރިވަރަކަށް އެކަމުގެ ލިޔުން މިއަދު ދީފި އެވެ.

September 28, 2016 83
ލާލޭ ސްކޫލު ބިޒް އެޓޯލްއަށް ދޭން އެދި ޕެޓިޝަނެއް

ބިޑަށް ލާފައިވާ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު، އެތަން މިހާރު ވެސް ހިންގަމުން އަންނަ ބިޒް އެޓޯލްއާ ހަވާލުކުރަން އެދި ސްކޫލުގެ ބެލެނިވެރިން ޕެޓިޝަނެއް ތައްޔާރުކޮށްފި އެވެ.

September 28, 2016 29
ޓީޗަރުން ސަލާމްބުނަނީ ބަލިވެގެން: މިނިސްޓްރީ

ބ. ކެންދޫގައި ޓީޗަރުން ސަލާމް ބުނަނީ ބަލިވެގެން ކަމަށާއި އިއްޔެ ޖެހުނު މައްސަލަ މިހާރު ހައްލުވެއްޖެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 5
އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މާއިޝާ

އަރަބިއްޔާ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް މާއިޝާ އަބްދުލް ރަހީމް ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

September 27, 2016 33
ކެންދޫ ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ސްކޫލު ބަންދުކޮށްފި

ބ. ކެންދޫ ސްކޫލު ޓީޗަރުން ގިނަގިނައިން ސަލާމް ބުނާ ކަމަށް ބުނެ އެ ރަށުގެ ބައެއް ބެލެނިވެރިން ނުކުމެ ސްކޫލުގައި މިއަދު ހެނދުނު ތަޅު އަޅުވައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2016
ހަމަދު ސްކޫލުގެ 35 ކެޑޭޓަކު ހުވާކޮށްފި

ލ. ގަމު ހަމަދު ބިން ހަލީފާ އާލް ސާނީ ސްކޫލުގެ 35 ކެޑޭޓަކު ރޭ މަގާމުގެ ހުވާކޮށްފި އެވެ.

September 26, 2016 6
ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަަކަށް އާލާ

ޖަމާލުއްދީން ސްކޫލުގެ މިިދިޔަ އަހަރު ހުރިހާ ގޮތަކުން އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އާލާ އިބްރާހިމް ސިރާޖު ހޮވިއްޖެ އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2016 3
އެމްކިއުއޭ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެގޮތް ހަދަނީ

މޯލްޑިވްސް ކޮލިފިކޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެމްކިއުއޭ)ގެ ހިދުމަތްތައް އޮންލައިންކޮށް ލިބޭނެ އިންތިޒާމް ހެދުމަށް ނޭޝަނަލް ސެންޓަ ފޯ އިންފޮމޭޝަން އެންޑް ޓެކްނޮލޮޖީ (އެންސީއައިޓީ)އާ މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2016 2
އަހުމަދިއްޔާ ސްކޫލުގެ ކާމިޔާބީތައް ފާހަގަކޮށްފި

އަހުމަދިއްޔާ އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލް އިން މިއަހަރު ބޭއްވި އެކި މުބާރާތްތަކުން ވަނަތައް ހޯދި ދަރިވަރުންނާއި އެ ސްކޫލަށް ލިބުނު ކާމިޔާބީތައް ރޭ ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

23 ސެޕްޓެމްބަރ

September 23, 2016 5
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ބޮޑު ފެއާ ފަށައިފި

އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގެ ތާރީހުގައި ވެސް ބާއްވާ އެންމެ ބޮޑު ފެއާ ރޭ ފަށައިފި އެވެ.

September 23, 2016 6
އާދަޔާޚިލާފަށް ވިސްނުންތޫނު 18 މަހުގެ ކުއްޖެއް

އިންޑިއާގެ ނާގްޕޫރްގައި ދިރިއުޅޭ އަދްވިކާ ބާލޭ އަށް މިހާރުވެސް 26 ގައުމެއްގެ ފައިސާ ވަކިކުރަން އެނގެ އެވެ. އަދި ދުނިޔޭގެ ހަތް އަޖައިބާއި އެތަންތަން ހުންނަ ގައުމު ވެސް ބުނެދޭން އެނގެ...

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2016
ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަހެއް ކުޅުދުއްފުށީގައި ގާއިމްކުރަނީ

ހދ. ކުޅުދުއްފުށީގައި ވިލާ ކޮލެޖުގެ ކެމްޕަހެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

September 22, 2016
އާ ޓެކްނޮލޮޖީތަކާ އެކު ޣިޔާސުއްދީނަށް ތާރީހީ ދުވަހެއް

ރާއްޖޭގެ ސްކޫލެއްގައި ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ހެދި ތްރީޑީކޮށް ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދޭ ކްލާސް ރޫމާ އެކު ޣިޔާސުއްދީން ސްކޫލް ތާރީހުގެ ތެރެއަށް މިއަދު ވަދެއްޖެ އެވެ.

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2016 7
ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރަން: މިނިސްޓްރީ

ތައުލީމީ ފަންޑުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކޮށްފައިވާ ލޯނުތައް ހޯދަން އެކަށީގެންވާ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ ކަމަށް އޮޑިޓް ރިޕޯޓުގައި ބުނެފައި އޮތް ނަމަވެސް، އެ ފައިސާ އަނބުރާ ހޯދަން މަސައްކަތް ކުރާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

September 21, 2016 1
ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް ރިފްހާން

ދަރުމަވަންތަ ސްކޫލުގެ މިދިޔަ އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ދަރިވަރަކަށް އަހުމަދު ރިފްހާން ރަޝީދު ރޭ ހޮވައިފި އެވެ.

September 21, 2016
އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުން ބޮޑު ފެއާއެއް ބާއްވަނީ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ގިނަ ދުވަސްވީ އެއް ސްކޫލު، އަމީނިއްޔާ ސްކޫލުގައި ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެންމެ ފަހުގެ ވަސީލަތްތައް ގާއިމްކުރަން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށް ބޮޑު ފެއާއެއް ބާއްވަން އެ ސްކޫލުން...

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2016 8
ތައުލީމީ ފަންޑުން ދޫކުރި ގިނަ ލޯނު އަނބުރާ ނުދައްކާ

މިދިޔަ 22 އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ތައުލީމީ ފަންޑުން އެކި ފަރާތްތަކަށް ދޫކުރި ބައެއް ލޯނު، އެތައް އަހަރެއް ވީއިރު ވެސް އަނބުރާ ނުދައްކާކަން އޮޑިޓް ރިޕޯޓުން އެނގިއްޖެ އެވެ.

September 20, 2016 14
އިންޑިޔާއިން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަަރަކަށް ސްކޮލަޝިޕް ދީފި

ޑޮކްޓަރުކަން ކިޔެވުމަށްޓަކައި އިންޑިޔާ ސަރުކާރުން ދިވެހި ހަތަރު ދަރިވަރަކަށް މިއަދު ސްކޮލަޝިޕް ދީފި އެވެ.

September 20, 2016 22
ލާލޭ ހިންގަން ފަސް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައިި ހުންނަ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލު ހިންގުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، އަލުން ބިޑަށް ލުމުން އެތަން ހިންގުމަށް މިހާތަނަށް ފަސް ބަޔަކު ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

12 ސެޕްޓެމްބަރ

September 12, 2016 5
ގުރުއާން ކިޔަވައިދޭ ހިންދޫ ޒުވާނެއް

އިންޑިއާގެ އުއްތަރު ޕްރަދޭޝްގެ ކުޑަކުޑަ އަވަށެއްގައި ދިރިއުޅޭ އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ޕޫޖާ ކުޝްވަހް ވަރަށް ކުޑއިރުއްސުރެ ގުރުއާން ކިޔެވުމަށް ލޯބިކުރެ އެވެ. އެ އަވަށުގައި ހިންގާ ގުރުއާން ކްލާހަކަށް އޭނާ ވަރަށް ކުޑައިރު ދާން ފެށި އެވެ. ގުރުއާނަށް އޭނާގެ ހިތުގައި އުފެދުނު ލޯތްބެއްގެ ބޮޑުކަމުން އެ ގުރުއާން ކްލާހުގެ އެންމެ މޮޅު...

11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2016 1
ބަރު ދަބަހުން މައިބަދަ އަށް ގެއްލުން

ސްކޫލަށްދާ، އުމުރުން 7-13 އަހަރާ ދެމެދުގެ ކުދިންގެ 68 ޕަސެންޓް ކުދިންނަށް ބުރަކަށީގައި ރިއްސުމާއި ހަންޗްބެކް ނުވަތަ ގުދު ލުމުގެ ނުރައްކާ އެބަ އޮތް ކަމަށް ފަހުގެ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ. ސަބަބަކީ ސްކޫލަށް ދާއިރު އަޅާ ބަރު ދަބަހެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2016 9
ލާލޭ ސްކޫލު ހިންގައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގެ ފަރީދިއްޔާ ސްކޫލުގައި ހިންގަމުންދާ ލާލޭ ޔޫތު އިންޓަނޭޝަނަލް ސްކޫލްގެ މުއްދަތު ހަމަވާތީ، އެތަން ހިންގާނެ ބަޔަކު ހޯދުމަށް ސަރުކާރުން ބީލަމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.