28 ޑިސެމްބަރ

December 28, 2019 2
ޕީއެޗްޑީ ތީސީސް ނިންމައިލީ ވިހަން ހޮސްޕިޓަލްގައި އޮވެ

މީހެއްގެ ނަސީބު ކޮންމެ ފަދަ ގޮތަކަށް ވެސް ދިމާވެދާނެ އެވެ. އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މި އަންހެން މީހާ އަކީ އޭގެ ތެރެއިން މީހަކަށް ވެދާނެ އެވެ. އޭނާ ވިހަން ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ވާން ޖެހުނީ ޕީއެޗްޑީ ތީސިސް ހުށަހަޅަން އޮތް ދުވަހު އެވެ. ބްރިސްޓަލްގެ އެސްޓީ މައިކަލް ހޮސްޕިޓަލްގައި އެޑްމިޓް ވެގެން އޮވެ، ވިހެއުމުގެ ކުރިން ތީސީސް ނިންމައި...

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2019 71
ސްކޫލްތަކުގެ އަހަރީ ޗުއްޓީ އަށް ބަދަލު ގެނެސްފި

އަންނަ އަހަރުން ފެށިގެން ސްކޫލުތަކުގެ އަހަރީ ބޮޑު ޗުއްޓީ ދެ ބަޔަކަށް ބަހާލައި ބޮޑު ބަދަލެއް ގެންނަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

December 26, 2019 3
ކާފަ ދަރިންނަށް ހަދިޔާއަކަށް ސްކޫލް ބަހެއް

ޑާގް ހަޔެޒް އަކީ އެމެރިކާގެ އޮރެގަން ގައި ދިރިއުޅޭ މީހެކެވެ. އޭނާގެ 10 ކާފަ ދަރިން އެބަ ތިއްބެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ފަސް ކުދިންނަކީ ސްކޫލަށް ދާ ކުދިންނެވެ. އެކަމަކު އެ ކުދިން ކިޔަވާ...

December 26, 2019 3
ހަށިގަނޑުގެ އެތެރޭގެ ގުނަަވަންތައް ކިޔައިދޭން ސޫޓެއް

ދަރިވަރުންނަށް ފިލާވަޅުތައް ނަގައިދޭ އިރު، ވީހާ ވެސް ގަޔާވާ އަދި ސިކުނޑި އަށް ނަގައި ގަންނަން ފަސޭހަ ގޮތްގޮތަށް ބައެއް ޓީޗަރުން ކުލާސްތައް ނަގައި ދިނުމަކީ ދަރިވަރުންގެ...

24 ޑިސެމްބަރ

December 24, 2019 5
ޖަޕާނުގައި ސްކޫލްތަކަށް ނުދާ ކުދިން އިތުރުވަނީ

ޖަޕާނުގައި ރަސްމީ ސްކޫލްތަކަށް ކިޔަވަން ނުދާ ކުދިން އިތުރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

22 ޑިސެމްބަރ

December 22, 2019 13
މައްސަލައަކީ ވެކްސިނެއް ނޫން، ހައްގުން މަހްރޫމްކުރުން!

ހައްދުފަހަނަ އަޅާފައިވާ ފިކުރާ ދެކޮޅަށް ރ. މަޑުއްވަރީގައި ހިންގާ އޮޕަރޭޝަންގައި ކުޑަ ކުއްޖަކު މައިންބަފައިންގެ އަތުން ނެގީ ވެކްސިން ދޭން އިންކާރު ކުރާތީ އެކަނި ނޫން ކަމަށާއި އެ...

December 22, 2019 49
ގުރުއާން ޓެސްޓް: އެޑިއުކޭޝަންގެ ޕްލޭނެއް ނެތް!

ކިޔަވާ ކުދިންގެ މުގައްރަރު ތައްޔާރު ކުރައްވާ، ނޭޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ)ގެ ތަޖުރިބާކާރަކު ދާދި ފަހުން ލިޔުއްވި ފޭސްބުކް ޕޯސްޓެއްގައި ބެލެނިވެރިންނަށް...

18 ޑިސެމްބަރ

December 18, 2019 17
އަންނަ އަހަރު ހަދާނީ ގުރުއާންގެ އެންމެ އިމްތިހާނެއް

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ގުރުއާން ހިމަނާފައި އޮތް އިރު، އެ މާއްދާ އިން ދަރިވަރުންނަށް މާކްސް ދޭނީ ދެ އެސައިންމަންޓްގެ ބަދަލުގައި އެންމެ...

December 18, 2019 32
ގުރުއާން އެސެސްކުރާ ގޮތް، ކަންބޮޑުވުމަކަށް!

އެސްއެސްސީ އިމްތިހާނުގައި ވަކި މާއްދާއެއްގެ ގޮތުގައި އަންނަ އަހަރު ގުރުއާން ހިމަނައި، އެ މާއްދާގެ އެސެސްމަންޓް ރާވާފައިވާ ގޮތާ މެދު ބެލެނިވެރިންނާއި ބައެއް ޓީޗަރުން ކަންބޮޑުވުން...

17 ޑިސެމްބަރ

December 17, 2019 14
ދިވެހިންނަށް ކެރަލާއިން މަތީ ތައުލީމުގެ ފުރުސަތުތަކެއް

މަތީ ތައުލީމު ހާސިލްކުރަން އިންޑިއާގެ ކެރަލާ ސްޓޭޓުގައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ފުރުސަތުތައް އެބަހުރި ކަމަށް އެ ސްޓޭޓްގެ ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ކޭޓީ ޖަލީލް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ޑިސެމްބަރ

December 16, 2019 38
އާ މަންހަޖާ އެކު އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނަށް ބަދަލުތަކެއް

އަންނަ އަހަރު އޯ ލެވެލްގެ އިމްތިހާނަށް ވެސް ގައުމީ އާ މަންހަޖާ އެކު ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

December 16, 2019 2
ސްކޫލް ގައިޑް: މައާނީގެ ނަސޭހަތް، އޭ ލެވެލްގެ ދަރި

އޯ ލެވެލްގައި ރަނގަޅު ކާމިޔާބީއެއް ލިބުނު ކަމަށް ވިއަސް މައާނީ މުއާވިޔަތު ޝަރީފް ގަބޫލުކުރަނީ އޭ ލެވެލް އުނދަގޫވާނެ ކަމަށެވެ. އެހެންވެ ގްރޭޑު 11ގެ އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން...

15 ޑިސެމްބަރ

December 15, 2019 18
ކަލާފާނުގެ ޔުނީފޯމް 30 އަހަރަށް ފަހު ބަދަލުކޮށްފި

ކަލާފާން ސްކޫލްގައި އެންމެ ފުރަތަމަ ދުވަހުން ފެށިގެން ބޭނުންކުރަމުން އައި ޔުނީފޯމް ކުރިއަށް އޮތް ދިރާސީ އަހަރާ އެކު ބަދަލުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2019
އެކުގައިގްރެޖުއޭޓުވި އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއަކަށް ސަމާލުކަން

އެމެރިކާގެ ދެމަފިރިއަކު އެކީގައި ކިޔަވައިގެން ބެޗްލާޒް ޑިގްރީ ހާސިލްކޮށް ގްރެޖްއޭޓްވުމުން އެ މީހުންގެ ދަރިއަކު އެ ވާހަކަ އުފަލުން ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2019 4
އާ ސްކޫލުން 170 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް ޖާގަ

ކުރީގެ އެމްއީއެސް އިމާރާތުގައި ހަދާ އާ ސްކޫލުން 170 އަށް ވުރެ ގިނަ ކުދިންނަށް ޖާގަ ދީފި އެވެ.

December 12, 2019 9
ދަސްވެނި ހުނަރުތައް ހާސިލްވަނީ ކިހާ ވަރަކަށް؟

މި ޒަމާނުގެ މަތީ ތައުލީމު ދޭ މުއައްސަސާތަކަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުންތަކުގެ ތެރެއިން އެއް ކަމަކީ މަސައްކަތު މާހައުލަށް ބޭނުންވާ ހުނަރުތައް ލިބިފައިވާ ގާބިލް ދަސްވެނިން...

December 12, 2019
9 އަހަރުގެ ކުއްޖާގެ ގްރެޖުއޭޝަން ލަސްވާތީ ގެޔަށް

އާދަޔާހިލާފަށް މޮޅު ކުއްޖެއްގެ ގޮތުގައި ފާހަގަކުރެވި އެންމެ ނުވަ އަހަރުގައި މި މަހުގެ ތެރޭގައި ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގްރެޖްއޭޓްވާން އުޅޭ ދަރިވަރެއްގެ ގޮތުގައި ދާދި ފަހުން މީޑިއާތަކުން...

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: ޓީޗަރުންގެ ފަރާތުން ބެލެނިވެރިންނަށް

އާއްމު ގޮތެއްގައި އިވެނީ ބެލެނިވެރިން ދަރިވަރުންނަށް ދޭ ނަސޭހަތެވެ. ނޫނީ ޓީޗަރުން ދަރިވަރުންނަށް ދޭ ފިލާވަޅުތަކުގެ ވާހަކަ އެވެ. އެކަމަކު ސްކޫލުގެ ތެރޭގައި ގިނަ ވަގުތުތަކެއް ހޭދަކުރުމަށް ފަހު، ދަރިވަރުން ގެއަށް ދިޔުމުން ދެން ބެލެނިވެރިން އަދާކުރަން ޖެހޭ ދައުރާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓީޗަރުން ދައްކަން ޖެހޭ ވާހަކަތަކެއް ވެސް ހުރެ އެވެ....

08 ޑިސެމްބަރ

December 08, 2019 39
ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްގެން ނޫނީ ކިޔަވައި ނުދެވޭ ބިލެއް

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައި ދެވޭނީ ޓީޗަރެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓަރީވެ، ކިޔަވައި ދިނުމުގެ ލައިސަންސް ހޯދާފައިވާ މީހުންނަށް އެކަނި ކަމަށް ބަދަލުކުރަން މަޖިލީހަށް އިއްޔެ ފޮނުވައިފި އެވެ.

05 ޑިސެމްބަރ

December 05, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: މޮޅު ދަރިވަރުންތަކެއްގެ ކިޔެވުމުގެ އާދަ

ދިރާސީ އާ އަހަރު ނިމުމާ އެކު ދަރިވަރުން އެންމެ އިންތިޒާރުކުރާނީ ސްކޫލު ބޮޑު ޗުއްޓީއަށެވެ. އެ ޗުއްޓީ ހެޔޮ ގޮތުގައި ބޭނުންކުރުމާއި ކިޔެވުމުގެ ކަންކަން ބަހައްޓާނެ ގޮތް ރަނގަޅަށް އެނގުން ވަރަށް މުހިއްމެވެ. މި ގެނެސްދެނީ، ތައުލީމީ ގޮތުން ކާމިޔާބު ބައެއް ދަރިވަރުންގެ ކަންކަން ބަހައްޓާ ގޮތުގެ ބައެއް މައުލޫމާތެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2019 22
ދުއާ ކުރަންވީ ޔޫސުފް ފަދަ ތަރިއެއް ލިބުމަށް: ގާސިމް

މުސްލިމް ކޮންމެ މަންމައަކާއި ބައްޕައަކު ދުއާ ކުރަންވީ އުމުރުން އެންމެ ހަ އަހަރުގައި ގުރުއާން ހިތުދަސް ކުރި ޔޫސުފް ބިން މާޒިން ފަދަ އަލިގަދަ ތަރިއަކަށްވުމަށް ކަމަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 03, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: ޗުއްޓީވެއްޖެ! އާ ކަމެއް ކޮށްލަމާ!

ކޮބާ އަނެއްކާވެސް ބޮޑު ޗުއްޓީ އައީދޯ އެވެ؟ ތައުލީމީ ހަޔާތަށް އަހަރެއް އިތުރުކޮށްލައި، އާ އަހަރަކާ ކުރިމަތިލުމުގެ ކުރިން އަރާމުކޮށްލަން ލިބޭ ޗުއްޓީ އެވެ. އާއިލާއާ އެއްކޮށް...

December 03, 2019
ސްކޫލް ގައިޑް: ކޮންމެ ކުއްޖެއް ވެސް ތަފާތު

ކޮންމެ ސްކޫލެއްގައި އުޅުނަސް ދަރިވަރުންނަށް ދިމާވާނެ ބައެއް ދަތިތައް ހުންނާނެ އެވެ. ޓީޗަރުންނާ މެދު އުފެދޭ ޝަކުވާތައް ވެސް ހުންނާނެ އެވެ. އެހެންކަމުން އަބަދުވެސް ބެލެނިވެރިންނާއި...

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019
އިންޑިއާގައި ޓީޗަރަކު ނެށުމުން ބޮޑު މައްސަލައަކަށް

އިންޑިއާގެ ރާޖަސްތާނުގެ ޖަލޯރްގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ޓީޗަރުންގެ ޓްރޭނިން ވޯކްޝޮޕެއްގެ ތެރޭގައި އަންހެން ޓީޗަރަކު ނެށި މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ވަޒީފާ އިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2019 12
އެޖެންޓުން ކަމަށްބުނެ ދަރިވަރުންގެ އަތުން ފައިސާ ނަގަނީ

ރާއްޖެ އިން ބޭރުގެ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ އެޖެންޓުން ކަމަށް ބުނެ ދިވެހި ދަރިވަރުންގެ އަތުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ފައިސާ ނަގާތީ އެކަމަށް ސަމާލުވާން ހަޔާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު...

November 27, 2019 5
މިސްރުގެ ދަތުރާ އެކު ތައުލީމީ ގޮތުން އިތުރު އެހީތަކެއް

މިސްރާ އެކު ހީނަރުވެފައި އޮތް ގުޅުން ރަނގަޅުވެ ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ދާއިރާ އަށް އިތުރު އެހީތަކެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019 1
މަޔަންކް: އިންޑިއާގެ އެންމެ ޒުވާން ފަނޑިޔާރު

އިންޑިއާގެ ކޯޓްތަކުގެ ފަނޑިޔާރަކަށް ވެވޭ އެންމެ ހަގު އުމުރު، 23 އިން 21 އަހަރަށް ދަށްކުރި ފަހުން އެންމެ ހަގު ފަނޑިޔާރުގެ މަގާމު 21 އަހަރުގެ ޒުވާނަކަށް ލިބިއްޖެ އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019 26
ސީއެޗްއެސްއީގެ ޓީޗަރެއްގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

ސެންޓަ ފޯ ހަޔާ ސެކަންޑަރީ އެޑިއުކޭޝަން (ސީއެޗްއެސްއީ) ގައި މަސައްކަތްކުރާ އިސްލާމީ މުދައްރިސެއްގެ މައްސަލަ ސީރިއަސް ގޮތެއްގައި ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.