07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 5
ސްކޫލްތައް ހުޅުވިއިރު އަހަރެމެން ތައްޔާރުތަ؟

"ކްލާހަށް ދަރިވަރުން ގެނެސްގެން ކިޔަވައިދިނީމާ ދަރިވަރުންނަށް އެތައް އެޑްވާންޓޭޖުތަކެއް އެބަ ލިބޭ،" މާލޭގެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވުމާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭ ގަޑި އިތުރު ކުރުމާ ގުޅޭ ގޮތުން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ވިދާޅުވި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 21
ކޮންމެ ޓީޗަރަކަށް މިނިސްޓަރުގެ ޝުކުރަކާއެކު ސިޓީއެއް

ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީޗަރުންނަށް، ދުވަހުގެ ހާއްސަ ތަހުނިޔާ އާއި ޝުކުރާއެކު އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީގެ ހާއްސަ ސިޓީއެއް މިއަދު ފޮނުއްވައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2020 7
"ސްކޫލަށް ފޮނުވާ، ރައްކާތެރިކަން ޔަގީންކޮށްދޭނަން"

ސްކޫލް މާހައުލުން ދަރިވަރުންނަށް އެނގެންޖެހޭ މުހިއްމު ކަންތައްތައް އެބަހުރި ކަމަށާއި އެހެންވެ އެ ކުދިން ސްކޫލަށް ފޮނުވައިދިނުމަށް، ބެލެނިވެރިންގެ ކިބައިން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ ރޭ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 35
ސްކޫލްތައް އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ހުޅުވަނީ

އަންނަ މަހުގެ އެކެއްގައި ސްކޫލުތައް އަލުން ހުޅުވާއިރު ދަރިވަރުންނަށް ރައްކާތެރި މާހައުލަކަށް ވެގެންދާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިރޭ ދެއްވައިފި އެވެ.

22 މެއި

May 22, 2020 29
އެންމެ އަވަހަށް ވެސް ސްކޫލްތައް ހުޅުވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 14 ގައި

ސްކޫލްތަކުގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތިން ސިނާރިއޯއެއް ސަރުކާރުން ވަނީ ހަދާފައި. އެކަމަކު، އޭގެ ތެރެއިން އަމަލުކުރާނެ ސިނާރިއޯއެއް ކަނޑައަޅާނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި ސަރުކާރަށް ލަފާދޭ ޓެގްގެ ނިންމުންތަކަށް ރިއާޔަތްކޮށް ކަމަށް މަބްރޫކް ވިދާޅުވި. އެ ޕްލޭންތައް ފައިނަލް ކުރުމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ގެންދަނީ ކަމާ ގުޅޭ...

14 މެއި

May 14, 2020 20
ނިއު ނޯމަލްގައި ކިޔަވައިދިނުން: އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުން

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ލޮކްޑައުން ނިމިދާނެ ކަމުގެ ކޮޅުމަތި ކޮންމެވެސް ވަރަކަށް ފެންނާތީ އެއީ ހިތަށް ލިބޭނެ ހަމަޖެހުމެކެވެ. އެކަމަކު ލޮކްޑައުނަށް ފަހު ވެސް، ވަކި މުއްދަތެއް ވަންދެން އުޅެން ޖެހޭނީ އާއްމު އާދަތަކާ ބީރަށްޓެހި ދިރިއުޅުމެއް ކަމާ މެދު ޝައްކެއް ނެތެވެ. މަގުމަތީގައި އުޅޭއިރާއި މަސައްކަތުގެ މާހައުލާއި...

12 މެއި

May 12, 2020 55
ހަތަރު ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ޖެހިދާނެ: މިނިސްޓަރު

ނިއު ނޯމަލްގައި ސްކޫލުތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގެ ޕްލޭން ހަދަމުން އަންނަ ކަމަށާއި ބައެއް ސްކޫލުތަކުގައި ހަތަރު ދަންފަޅި އަށް ވެސް ކިޔަވައިދޭން ޖެހިދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 18
ގްރޭޑް 10 ނިންމާ ކުދިންނަށް "ހޭވައްލާ" ޕްރޮގްރާމް

ދަރިވަރުންނަށް މަސައްކަތުގެ ހުނަރު ދަސްކޮށްދިނުމަށް "ހޭވައްލާ"ގެ ނަމުގައި އާ ޕްރޮގްރާމެއް ސްކޫލުތަކުގައި އިއްޔެ ފަށައިފި އެވެ.

15 ފެބުރުއަރީ

February 15, 2020 40
ދައުރުވަމުންދަނީ ސައްހަ އޯޑިއޯތަކެއް ނޫން: އަލީ ވަހީދު

ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީނާއި އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު އަލީ އަށް ނިސްބަތްކޮށް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ހުތުރު ބަސްތައް ބޭނުންކުރާ އަޑު އިވޭ އޯޑިތަކަކީ ސައްހަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް އަލީ ވަހީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

12 ޖެނުއަރީ

January 12, 2020 19
ސްކޫލްތަކަށް ޓީޗަރުން ވަނީ ހަމަވެފައި: މިނިސްޓްރީ

ސްކޫލުތައް ހުޅުވުނު އިރު ހުރިހާ ސްކޫލަކަށް ވެސް ޓީޗަރުން ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

January 12, 2020 11
އިއްޒުއްދީނަކީ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ސްކޫލަކަށް ހެދޭނެ

މި ސަރަހައްދުގެ ގަދަ ތިނެއްގައި ހިމެނޭ ތަނަކަށް އިއްޒުއްދީން ސްކޫލު ހެދޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

22 ޖުލައި

July 22, 2019 17
ހުޅުމާލޭ ޕްރީ ސްކޫލްގެ ބިޑާ ގުޅިގެން ޝަކުވާތަކެއް

ހުޅުމާލޭގައި ހަދާފައިވާ ޕްރީ ސްކޫލެއް ހިންގާނެ ފަރާތެއް ހޯދަން ސަރުކާރުން ކުރި އިއުލާނާ ގުޅިގެން، ބިޑް ހުށަހެޅުމުގެ މަރުހަލާ ކުރިއަށް ގެންދިޔަ ގޮތާ އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީ އަށް ޝަކުވާތަކެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2019 27
ގްރޭޑު ނުވައެއްގައި ދެ މާއްދާއެއް މެދުކަނޑާލައިފި

ކީ ސްޓޭޖް ހަތަރެއްގައި ހިމެނޭ ގްރޭޑު 9 އަށް އަލަށް ތައާރަފުކުރި ސޯޝަލް ސްޓަޑީޒް އާއި ހެލްތު އެންޑް ފިޒިކަލް އެޑިއުކޭޝަން (ޕީއީ) ކިޔަވައިދިނުން ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލައިފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 51
ސްކޫލު ވެރިން ގޯސް ނަމަ ބަރަކާތް ކެނޑޭނެ: މިނިސްޓަރު

ސްކޫލު ހިންގަން ހުންނަ ވެރިއަކު ނުރަނގަޅު ނަމަ ސްކޫލުގެ ބަރަކާތް ކެނޑިގެންދާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 ފެބުރުއަރީ

February 13, 2019 31
މޫނުބުރުގާ އަޅާތީ ވަކިކުރި ޓީޗަރުންނަށް ވަޒީފާ ދީފި

މޫނު ބުރުގާ އަޅާ މައްސަލައިގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި ޓީޗަރުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2019 8
މިއަހަރު އަލަށް އެއްދަންފަޅިއަށް ބަދަލުކުރީ 10 ސްކޫލް

މި އަހަރު އަލަށް އެއް ދަންފަޅިއަށް ކިޔަވައިދޭން ފެށީ 10 ސްކޫލެއްގައި ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 ޖެނުއަރީ

January 13, 2019 32
ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމް: ރަނގަޅު ސިއްހަތުގެ ކުދިން އުފެދޭނެ

ސްކޫލްތަކުގައި ނާސްތާ ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމު ގިނަ އަހަރުތަކަކަށް ކުރިއަށް ގެންދެވިއްޖެ ނަމަ، ސިއްހަތު ރަނގަޅު އަދި ދުޅަހެޔޮ ދަރިވަރުންތަކެއް އުފެދޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

10 ޖެނުއަރީ

January 10, 2019 23
ދިރާސީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ނާސްތާ ދޭން ފަށާނެ

ސްކޫލުތަކުގައި ނާސްތާ ދޭނެ ބަޔަކު ހޯދައި އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުމާއެކު ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދިނުން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 10, 2019 14
ޓީޗަރުންނާއި ވަސީލަތްތައް ވެސް ހަމަ: މިނިސްޓަރު

އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކިޔެވުން ފެށެން ވާއިރަށް ސްކޫލުތަކަށް ޓީޗަރުންނާއި ވަސީލަތްތައް ހަމަވާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އާއިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

09 ޖެނުއަރީ

January 09, 2019 44
ފޮތްތައް ހަވާލުކުރަން އޮތީ ޖެނުއަރީ 13: މިނިސްޓަރު

ޓެކްސްޓް ފޮތްތައް ހަވާލުކުރަން ކުރިން ވެސް ހަމަޖައްސާފައިވަނީ އާ އަހަރުގެ ކިޔެވުން ފެށޭ ދުވަސް، އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ޑިސެމްބަރ

December 27, 2018 10
ރީޔޫސަބްލް ފުޅި ދިނުމުގެ ޕްރޮގްރާމް އިފްތިތާހުކޮށްފި

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑް އެކަކަށް ވަންނަ ހުރިހާ ކުދިންނަށް ރީ ޔޫސަބަލް ފުޅި ދިނުމުގެ މަޝްރޫއު މިއަދު އިފްތިތާހު ކޮށްފި އެވެ.

23 ޑިސެމްބަރ

December 23, 2018 38
ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ނާސްތާ ދޭން ފަށާނީ ދެވަނަ ޓާމްގައި

އަންނަ ދިރާސީ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުން ފެށިގެން ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ސްކޫލެއްގައި ހެނދުނުގެ ނާސްތާ ދަރިވަރުންނަށް ދޭން ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.