01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2020 16
ރައީސް މަރާލަން ގޮވި މުޒަހާރާގެ ބައިވެރިއަކު ސަސްޕެންޑް

ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް ދަންޖައްސައި މަރަން ގޮވާލި މުޒާހަރާއެއްގައި އަމަލީ ގޮތުން ބައިވެރިވެ އެކަމަށް ހިތްވަރު ދީފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފަކު ސަސްޕެންޑްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020 2
ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ސްކޫލެއް އަންގަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން މާލެއިން ރަށްރަށަށް ގޮސް ތިބި ދަރިވަރުން ކިޔަވަން ބޭނުންވާ ސްކޫލެއް އަންގަން އެދިއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020
އޯ ލެވެލް ފަށަނީ އަންނަ އޭޕްރީލްގައި

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ފަސްވި ކެމްބްރިޖް އޯ ލެވެލް އިމްތިހާނު، އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވަން ޝެޑިއުލްކޮށްފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 6
ތައުލީމާ ގުޅޭ "އިނޮވޭޝަން ކޮންފަރެންސް" ފަށައިފި

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި އިންޓަނެޓް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ޓީޗަރުން ކުރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ކުރަން ނެޝަނަލް އިންސްޓިޓިއުޓް އޮފް އެޑިއުކޭޝަން (އެންއައިއީ) އިން ކުރިއަށް ގެންދާ "އިނޮވޭޝަން ކޮންފެރަންސް" އަށް 47 ޕްރޮޖެކްޓެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2020 2
ޕްރީސްކޫލާއި ގުރުއާން ކްލާސްތަކަށް 1.5މިލިއަންގެ އެހީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން އަމިއްލަ ޕްރީ ސްކޫލުތަކާއި ގުރުއާން ކްލާސްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިތަކުން އަރައިގަތުމަށް ޒަކާތު ފަންޑުން 1.5 މިލިއަން ރުފިޔާގެ އެހީ ދީފި އެވެ.

16 ނޮވެމްބަރ

November 16, 2020 15
ތައުލީމީ ގާނޫނު: ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ބޮޑު އުއްމީދެއް

ހުއްދަ ނެތި ހިންގާ ޓިއުޝަން ސެންޓަރުތަކާއި ޤުރުއާން ކްލާސްތަކެވެ. ރަޖިސްޓްރީއެއް ނެތި ކިޔަވައިދޭ ޕްރީ ސްކޫލުތަކެވެ. ފެންވަރު ކަށަވަރުކުރެވޭނެ ރަނގަޅު ނިޒާމެއް ނެތި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ މުހިއްމު ޒިންމާ އަދާކުރަމުން އަންނަ ޓީޗަރުންނެވެ؛ މި ހުރިހާ މައްސަލަތަކުގެ ހައްލު މިހާރު ގުޅިފައިވަނީ، މިިދިޔަ އަންގާރަ ދުވަހު ރައީސް...

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2020 11
ތައުލީމުގެ ގާނޫނުން ދާއިރާ ތަރުތީބުކޮށްދޭނެ: މިނިސްޓަރު

މިިދިޔަ ހަފުތާގައި ތަސްދީގުކުރި ތައުލީމުގެ ގާނޫނުގެ އަމާޒަކީ އެ ދާއިރާގެ ކަންކަން ތަރުތީބުކޮށްދޭ ޗާޓަކަށްވުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރު ޑރ. އައިޝަތު އަލީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 15, 2020 9
އިމާދުއްދީންގައި އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް ހުޅުވައިފި

އިމާދުއްދީން ސްކޫލުގައި އައުޓްޑޯ ލައިބްރަރީއެއް މިއަދު ހުޅުވައިފި އެވެ. މިއީ ރާއްޖޭގައި ހުޅުވި މިފަދަ ފުރަތަމަ ލައިބްރަރީ އެވެ.

November 15, 2020
އަށް މަހަށް ފަހު، ޕްރީ ސްކޫލު ކުދިން ސްކޫލަށް

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ސަރަހައްދުތަކުގައި އަށް މަހަށް ފަހު، ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖާއި ޕްރީ ސްކޫލުގެ ދަރިވަރުންނަށް މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 6
އިސްލާމީ އަގީދާ ލާޒިމުވާ ތައުލީމުގެ ބިލް ތަސްދީގުކޮށްފި

ހުރިހާ ދިވެހި ދަރިވަރުންނަށް އިސްލާމީ އަގީދާ އާއި އިސްލާމީ ތަރުބިއްޔަތު ކިޔަވައިދިނުން ލާޒިމުވާ އަދި ތައުލީމީ ދާއިރާ މުހިންމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ ތައުލީމުގެ ބިލް، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިއަދު ތަސްދީގުކުރައްވައިފި އެވެ.

November 10, 2020 3
އެޑިއުކޭޝަނާއި އެފްއޭއެމް ގުޅިގެން ކަރިކިއުލަމެއް ހަދަނީ

ސަރުކާރުގެ ހަރަދުގައި ހުޅުމާލޭގައި އަޅާފައިވާ ފުޓްބޯޅަ ސްކޫލް (ބައިނަލްއަގުވާމީ ފެންވަރުގެ ޓްރެއިނިން އެކެޑަމީ)ގައި ކުޅުންތެރިންނަށް ކިޔަވައިދޭ ކަރިކިއުލަމެއް ތައްޔާރުކުރުމުގެ...

November 10, 2020 1
ރަށްރަށުގައި ޕްރީ ސްކޫލާ ހަމައަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށަނީ

މާލެ ސަރަހައްދު ފިޔަވައި ރާއްޖޭގެ އެހެން ރަށްރަށުގައި ފައުންޑޭޝަން ސްޓޭޖް އަދި ޕްރީ ސްކޫލަށް ދަރިވަރުން ގެންގޮސް އަންނަ ހަފުތާގައި ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 6
ސީއެޗްއެސްއީ އިމާރާތް ހަދާނީ ހުޅުމާލޭ ސްޓޭޑިއަމް ކައިރީ

ސީއެޗްއެސްއީގެ އިމާރާތް ހުޅުމާލެއަށް ބަދަލުކުރަން ބިން ހަމަޖައްސައިދީފި އެވެ.

November 02, 2020 14
ފެހެންދޫ ދަރިވަރުން "ސްކޫލުފެރީ" ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި

ބ. ފެހެންދޫ ދަރިވަރުންނަށް އިންޑިއާއިން ހަދިޔާކުރި ލޯންޗު ބޭނުންކުރަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2020 5
ގްރޭޑް 1 އިން ޖާގަ ދޭނީ ޑިސެމްބަރަށް 7 އަހަރުވާނަމަ

އަންނަ އަހަރު ގްރޭޑު 1 އަށް ވައްދާނީ، އަންނަ އަހަރުގެ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ ނިޔަލަށް ހަތް އަހަރު ފުރިފައިވާ ދަރިވަރުން ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 1
މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމަށް ޕޯޓަލެއް

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކަށް ދަރިވަރުން ވެއްދުމާއި ސްކޫލު ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާގެ ކަންކަމަށް ހާއްސަކޮށްގެން އޮންލައިން ޕޯޓަލެއް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ތައާރަފުކޮށްފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2020 10
މުހިއްމު ބަދަލު އަންނާނެ ތައުލީމުގެ ބިލް ފާސްކޮށްފި

ދާއިރާއަށް މުހިއްމު ބަދަލުތަކެއް އަންނާނެ "ތައުލީމުގެ ބިލް"، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2020
ގްރޭޑު 7ގެ ދަރިވަރުންނަށް ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި

މާލެ ސަރަހައްދުގައި ގްރޭޑް 7 ގެ ދަރިވަރުންނަށް ހަތް މަސް ދުވަހަށް ފަހު މިއަދު ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2020 80
ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ އެތައް ހާސް ކިރު ޕެކެޓެއް އިސްރާފު

ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ގެނައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިރު ޕެކެޓްތައް، މުއްދަތު ހަމަވެގެން އުކައިލަން ޖެހުމަކީ، އެއް ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި، އިގުތިސާދީ މިހާ ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިފައި އޮތް އިރު، ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފެކެވެ.

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2020 43
އަންނަ އަހަރު ދިރާސީ ދެއަހަރު ބާއްވަން އެދި ޕެޓިޝަނެއް

ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް އަންނަ އަހަރު ވެސް ޖެނުއަރީ މަހު ދިރާސީ އާ އަހަރު ފަށައި އެކަމަކު ދެ ވަނަ ދިރާސީ އަހަރެއް އޮގަސްޓް މަހު ފަށައި ދަރިވަރުން އެއް ގްރޭޑެއްގައި ރިޕީޓް ނުވާނެ ގޮތެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް އެދި، ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހަށް ޕެޓިޝަނެއް ހުށަހަޅަން ބެލެނިވެރިން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 6
މަންދު ކޮލެޖަށް އިތުރު ފައިސާ ދޭކަށްނުޖެހޭ: ހައި ކޯޓު

އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ހުރި ފަރުނީޗަރު ހަވާލުކުރުން ލަސްވި މައްސަލައިގައި މަންދު ކޮލެޖަށް ދައުލަތުން ޖޫރިމަނާ ދައްކަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް ނިންމައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2020 3
ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުންނަށް

ޑޮންގްލް ދެނީ އިންޓަނެޓް ނުލިބޭ ދަރިވަރުން ތިބި އާއިލާތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

07 އޮކްޓޯބަރ

October 07, 2020 5
ސްކޫލްތައް ހުޅުވިއިރު އަހަރެމެން ތައްޔާރުތަ؟

"ކްލާހަށް ދަރިވަރުން ގެނެސްގެން ކިޔަވައިދިނީމާ ދަރިވަރުންނަށް އެތައް އެޑްވާންޓޭޖުތަކެއް އެބަ ލިބޭ،" މާލޭގެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވުމާއި އަތޮޅުތަކުގެ ސްކޫލްތަކުގައި...

October 07, 2020 23
ޑރ. އަންވަރު: ތައުލީމު ފެތުރުއްވުމުގައި ބައި ގަރުނު

"ކޮލެޖުގައި މަސައްކަތް ކުރިއަސް ހިތް އަދި ވެސް އޮތީ ސްކޫލުގައި،" ރާއްޖޭގައި މިވަގުތު ހުންނެވި ތައުލީމީ ދާއިރާގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ތަޖުރިބާކާރު، ޑރ. އަހުމަދު އަންވަރު ވިދާޅުވި އެވެ....

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 9
"ޓީޗަރުންގެ ބުރަ ތަޖުރިބާކުރެވި ޝަރަފު ދެވިއްޖެ"

އެންމެ ކުއްޖަކު ފިލާވަޅުގައި ބައިވެރިކުރުމަށްޓަކައި ޓީޗަރަކު ކުރަންޖެހޭ ބުރަ މަސައްކަތް ބެލެނިވެރިންނަށް ތަޖުރިބާކުރެވުމުން، އެ ޓީޗަރެއްގެ ކްލާހުގައި ހުރިހާ ދަރިވަރުންގެ...

October 05, 2020 34
ސްކޫލުތައް ފަޅަށް، ޓީޗަރުންނަށް ބުރަ!

ތައުލީމީ ދާއިރާއަށް ވެސް ތަފާތު އަހަރެކެވެ. ދުނިޔެއަށް ކުރިމަތިވި ކޮވިޑް-19ގެ ބޮޑު ބިރުވެރިކަމާ އެކު އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހުނީ ތައުލީމީ ދާއިރާއަށެވެ. ދިގު...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 1
ސްކޫލުތަކުގެ އެޓެންޑެންސް ރަނގަޅު

ގާތްގަނޑަކަށް ދެ މަހަށްފަހު މާލެ ސަރަހައްދުގެ ސްކޫލުތައް މިއަދު ހުޅުވިއިރު، ކުރިއާ އަޅާބަލާއިރު ދަރިވަރުންގެ ހާޒިރީ ވަރަށް ރަނގަޅު ކަމަށް ބައެއް ސްކޫލުތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 04, 2020 13
ދޮޅު މަހަށް ފަހު މާލޭގެ ސްކޫލުތައް ހުޅުވައިފި

މާލޭގައި ކޮވިޑު-19ގެ ކޭސްތައް އަލުން އިތުރުވާން ފެށުމުން ސްކޫލުތައް ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، މިއަދު އަލުން ކިޔަވައިދޭން ފަށައިފި އެވެ.