02 ޖުލައި

July 02, 2020 6
ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ.

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރުމަށް ފަހު އަލުން ހުޅުވި އިރު ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށް ބޭނުވާ ތާމޮމީޓަރާއި ސައިބޯނި ގަންނަން 625،220ރ. ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

July 02, 2020 22
ވަދެވިގެން ނުވާނެ ސައިޓުތައް ކުޑަކުދިންގެ އަތްމަތީގައި

ހިފެހެއްޓުމެއް ނެތި ކުޑަކުދިންގެ އަތްމައްޗަށް އިންޓަނެޓު ދޫވުމާއި ރައްކާތެރި ގޮތުގައި އިންޓަނެޓު ބޭނުންކުރާނެ ގޮތް ކުދިންނަށާއި މައިންބަފައިންނަށް ނޭނގުމުގެ ކަންބޮޑުވުންތައް...

30 ޖޫން

June 30, 2020 10
އަމިއްލަ ޕްރީސްކޫލްތަކާއި ގުރުއާން ކްލާސްތަކަށް އެހީދެނީ

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން ގުރުއާން ކްލާސްތަކާއި އަމިއްލަ ޕްރީ ސްކޫލްތަކާއި ކޮމިއުނިޓީ ޕްރީ ސްކޫލްތަކަށް ދިމާވެފައިވާ މާލީ ދަތިކަމުން އަރައިގަތުމަށް އެ ތަންތަނަށް އެހީދޭން ސަރުކާރުން...

June 30, 2020 6
ސްކޫލު ހުޅުވަން ތައްޔާރު، ފެންނަނީ ތަފާތު މަންޒަރެއް

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހަށް ފަހު މާދަމާ ސްކޫލުތައް ހުޅުވާނެ އެވެ. އެކަމަކު ފެންނާނީ ތަފާތު މަންޒަރެކެވެ. މީގެ ކުރިން ހަލަބޮލިކޮށް ފެނުނަސް، ގައިދުރުކޮށް ތިބުމަށް ހަނދާންކޮށް...

26 ޖޫން

June 26, 2020 6
ރާއްޖޭގައި ކޮވިޑްގެ އަސަރު 91،000 ދަރިވަރުންނަށް

ކޮވިޑް-19 ގެ އަސަރު ރާއްޖޭގެ 91،000 ދަރިވަރުންނަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުކުރި ރިޕޯޓުން ދައްކައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2020 17
ދެވަނަ ފިޔަވަހީގެ ސްކޫލު އަޅަން މިއަހަރު ފަށާނަން

ހުޅުމާލޭގެ ދެ ވަނަ ފިޔަވަހީގައި އަޅާ ފުރަތަމަ ސްކޫލުގެ މަސައްކަތް އެންމެ ލަސްވެގެން މި އަހަރު ފަށާނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 7
ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރު ދަސްކޮށްދޭ އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަނީ

މަސައްކަތްތެރި ޖީލެއް ބިނާކުރުމުގެ އަމާޒާ އެކު، ދަރިވަރުންނަށް ހުނަރުވެރިކަން ދަސްކޮށްދިނުމުގެ އާ ޕްރޮގްރާމެއް ފަށަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 2
ފައިސާ ލިބި ތައްޔާރީތައް ދަނީ ކުރިއަށް: އެޑިއުކޭޝަން

އަންނަ މަހު 1ގައި ސްކޫލް ހުޅުވަން ތައްޔާރުވާން ބޭނުންވާ ފައިސާ ހަމަޖެހި ތައްޔާރީތައް ބާރަށް ކުރިއަށް އެބަ ދާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 23, 2020 12
ސްކޫލްތައް ހުޅުވަން އަށް މިލިއަން ރުފިޔާ ބޭނުންވޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ހާލަތުގައި ސްކޫލްތައް އަލުން ހުޅުވަން 543،152 ޑޮލަރު (8.4 މިލިއަން ރުފިޔާ) ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެ ފައިސާ އަދި މުޅިން ހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް ޔުނިސެފުން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 14
ގްރޭޑް ނުވަތަ ސްޓްރީމް ނެތަސް މާލެ އަންނާކަށް ނުޖެހޭ

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން މާލެ ނާދެވި ރަށްރަށުގައި ތިބި ދަރިވަރުން ކިޔަވާ ގްރޭޑް ނުވަތަ ސްޓްރީމް އެ ރަށު ސްކޫލްގައި ނެތަސް މާލެ ނައިސް ރަށުގައި ތިބެގެން ކިޔެވޭނެ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން...

June 22, 2020
އޯލެވެލް ސެޓްފިކެޓްތައް ސެންޓަރުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި

އޯލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ސެންޓަރުތަކަށް ފޮނުވަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 24
ސިޓިން ރޫމްތަކުގައި ޕްރީ ސްކޫލު އެބަ ހިންގާ: އާތިޔާ

ގޭގޭގެ ސިޓިން ރޫމްތަކުގައި ޕްރީ ސްކޫލު ހަދައިގެން ހިންގާ ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 21, 2020 29
ފޮތް ފަންސުރު ފޯރުކޮށްދޭންވީ އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް:ރަޝީދު

ސްކޫލް ކުދިންނަށް ނާސްތާ އާއި ފޮތް އަދި ސްޓޭޝަނަރީ ފޯރުކޮށްދޭން ޖެހޭނީ އެކަމަށް އެދޭ ދަރިވަރުންނަށް ކަމަށް، އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ ސްޓޭޓް މިނިސްޓަރު ޑރ. އަބްދުﷲ ރަޝީދު މިއަދު...

18 ޖޫން

June 18, 2020 34
މަންދު ކޮލެޖާއެކު ހެދި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ ގޯސްކޮށް

މާލޭ އިންގްލިޝް ސްކޫލު (އެމްއީއެސް) ހިންގަން މަންދު ކޮލެޖާ ހަވާލުކުރި އެއްބަސްވުން ބާތިލްކުރީ އެއްބަސްވުވާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ބުނެ ބަދަލު ހޯދަން ސިވިލްކޯޓުގައި ދައުވާކުރުމުން، ބަދަލު ނަގައިދެވެން ނެތް ކަމަށް ކުރި ހުކުމް ބާތިލްކޮށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2020 73
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ޝަކުވާ: ވާނުވާއެއް ނޭނގޭ!

އަންނަ މަހުގެ 1 ގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ސްކޫލުތަކަށް މިހާރު ވަނީ އަންގައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތިން މަހަށް ފަހު ކިޔެވުން ދެން ކުރިއަށްގެންދާނެ...

June 15, 2020 4
މާލޭ ސްކޫލުތައް: ކިޔަވައިދޭން ފަށާނީ 9 އިން މައްޗަށް

މާލޭގެ ސްކޫލުތަކުގައި ފުރަތަމަ ކިޔަވައިދޭން ފަށާނީ ނުވަކުން ފެށިގެން މަތީގެ ގްރޭޑުތަކަށް ކަމަށް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2020 17
ދަރިވަރުންގެ ހަޔާތުން އަހަރެއް ގެއްލުނީތަ؟ ނޫން!

މުޅި ތައުލީމީ ދާއިރާ ވެސް އޮތީ މި ވިސްނުމުގަ އެވެ؛ މި އަހަރު ދެން ވާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ކިޔަވައިދޭނީ ކޮން ގޮތަކަށް، ކޮން އުސޫލަކުން ހެއްޔެވެ؟ މި އަހަރުގެ ބޮޑު ބައެއް ކިޔަވައިނުދެވުމުން، ދަރިވަރުންގެ ހަޔާތުން އަހަރެއް ގެއްލުނީ ހެއްޔެވެ؟ ގެއްލުނު ފިލާވަޅުތައް އަލުން ނަގާނީ ކިހިނެއް ހެއްޔެވެ؟ ތައުލީމީ އާ ނިޒާމަކަށް ކުރިމަތިލާ...

13 ޖޫން

June 13, 2020 39
ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭނީ 4 ދުވަހު ދުވާލަކު 4 ގަޑިއިރު

ނިއު ނޯމަލްގައި ސްކޫލުތަކުގައި ދުވާލަކު ހަތަރު ގަޑިއިރު ކިޔަވައިދޭން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2020 7
ސްކޫލުތަކާއި ކޮލެޖު/ޔުނިވާސިޓީތައް އަންނަ މަހު ހުޅުވަނީ

ގާތްގަނޑަކަށް ހަތަރު މަހެއްހާ ދުވަސް ފަހުން، އަންނަ ޖުލައި މަހުގެ ތެރޭގައި ސްކޫލުތައް ހުޅުވާނެ ކަމަށް ނޭޝަނަލް އިމަޖެންސީ އޮޕަރޭޝަން ސެންޓަރު (އެންއީއޯސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2020 65
ސްކޫލުގައި ކިޔަވައިދޭން ފަށަން ތައްޔާރުވާން އަންގައިފި

ނިއު ނޯމަލްގައި ކިޔަވައިދޭން ފެށުމަށް ތައްޔާރުވާން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލުތަކަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

06 ޖޫން

June 06, 2020 3
ސްކޫލުތަކަށް 500 ތާމޮމީޓަރު ހޯދަން އިއުލާނުކޮށްފި

ސްކޫލުތަކުގައި އަލުން ކިޔަވައިދޭން ފަށަންވާއިރަށް އެ ތަންތަނަށް ތާމޮމީޓަރު ހޯދަައިދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2020 2
ސެންޓަރުތަކަށް އޭ ލެވެލްގެ ސެޓްފިކެޓްތައް ފޮނުވަނީ

ސެންޓަރުތަކަށް، އޭ ލެވެލް އިމްތިހާނުގެ ސެޓްފިކެޓުތައް ފޮނުވަން މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2020 17
ސްކޫލްތަކަށް 12،500 ސައިބޯނި ފުޅި ހޯދަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ސްކޫލްތަކުގެ ކިޔެވުން މެދުކަނޑާލާފައިވާތާ ގިނަ ދުވަސްތަކަކަށް ފަހު، އަލުން ކިޔަވައިދޭން ފަށަންވާއިރަށް ސްކޫލްތަކަށް 12،000 އަށް ވުރެ ގިނަ އަތްދޮންނަ ފުޅި ހޯދަން އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2020 1
ތައުލީމީ ދާއިރާގެ ގެއްލުމަށް ޔުނިސެފުން ލިބޭ އެހީ ބޮޑު

ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ރާއްޖޭގެ ތައުލީމީ ނިޒާމަށް ލިބޭ ގެއްލުން ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި ޔުނިސެފުން އެހީތެރިކަން ދެމުން އަންނަކަމަށް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.