26 ޖުލައި

July 26, 2020 13
އީދަކީ މިފަހަރު ޗުއްޓީއެއް ކަމަށް ނުނަންގަވާ: އަމީން

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދަކީ އާއްްމު ހާލަތުގައި އުޅޭހެން ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ އުފާފާޅުކުރުމާއި ދަތުރުފަތުރު ކުރުން ފަދަ ކަންތައްތައް ކުރާ ޗުއްޓީއަކަށް ނުހެދުމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން ރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2019 22
އީދުގައި ގޮއިދޫން ތަފާތު ކުޅިވަރެއް: އަލިފާން ބޯޅަ!

އީދުގައި އެކި ރަށްރަށުގައި ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ބޭއްވުމަކީ ޒަމާނުއްސުރެން ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ކަމެކެވެ. އީދު ކުޅިވަރުތައް ކުޅުމުގައި ރަށްރަށުގެ މެދުގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަން ބޮޑުވެ، ސަގާފީ ކުޅިވަރުގެ އިތުރުން ވެސް އެހެން ބައެއް ކުޅިވަރުތައް އޮވެ އެވެ. އެފަދަ ތަފާތު ހަރަކާތްތައް ދޭތެރެ ދޭތެރެއިން ރަށްރަށުން ފެނެ އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019 2
މިފަހަރުގެ އީދުގައި 'ޖަޒީރާ' ބޭންޑުގެ ހާއްސަ ޝޯތަކެއް

"ޖަޒީރާ ބޭންޑު" ން ބ. ކެންދޫގައި މި ފަހަރުގެ ބޮޑު އީދު ބަންދުގައި ފޯރިގަދަ މިއުޒިކް ޝޯ ތަކެއް ބާއްވަން ނިންމައިފި އެވެ.

August 06, 2019
އައްޑޫގައި ކުލަގަދަކޮށް އީދު ފާހަގަ ކުރަނީ

މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދު، އައްޑޫގައި ކުލަގަދަކޮށް ފާހަގަ ކުރުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2019 14
ހޯމް މިނިސްޓްރީން އީދު ފާހަގަ ކުރާނީ ހިންނަވަރުގައި

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު، ޅ. ހިންނަވަރުގައި ފާހަގަކުރަން ހޯމް މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2019 5
އީދާ ގުޅޭ މައްސަލައެއްގައި ފީއަލިން 4 މީހުން ހައްޔަރު

މި އަހަރުގެ އަޟްހާ އީދު ފާހަގަކުރުމުގައި އުފެދުނު މައްސަލަތަކެއް ހައްލު ކުރަން އުޅުނު ފުލުހުންގެ ވާޖިބަށް ހުރަސްއަޅައި އިންޒާރު ދިން މައްސަލައެއްގައި ފ. ފީއަލިން ހަތަރު މީހަކު މިއަދު ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2018 18
ޒެނީޝާގެ އީދު ދައުލަތުން ބަލަހައްޓާ ކުދިންނާއެކު

ދައުލަތުގެ މަރުކަޒުތަކުގައި ބަލަހައްޓަމުން އަންނަ ކުދިންނާއެކު، ޖެންޑާ މިނިސްޓަރު ޒެނީޝާ ޝަހީދު ޒަކީ އިއްޔެ އީދު ފާހަގަކުރައްވައިފި އެވެ.

21 އޯގަސްޓް

August 21, 2018 11
އީދުގައި އެންމެ ބޮޑު ފޯރިއެއް ނަގާ އަވަށަކީ ހުޅުމާލެ

މި އަޟްހާ އީދުގެ ބަންދުގައި ހުޅުމާލޭގައި ފޯރިގަދަ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގުމަށް ނިންމައިފި އެވެ. ހަރަކާތްތައް ރާވާފައިވާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މިއީ މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ބޮޑު އީދުގައި އެންމެ ބޮޑު ފޯރިއެއް ނަގާ އެއް އަވަށެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2018
ދިރާގުން، ކުޑަކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

ފިތުރު އީދު ފާހަގަ ކުރުމުގެ ގޮތުން ދިރާގުން މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި ކުޑަ ކުދިންނަށް އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2018 1
އީދު ދުވަހު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ކުޑަކުދިންގެ ފެސްޓިވަލް

ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަ ކޮށްގެން ކުޅިވަރުގެ ތަފާތު ހަރަކާތްތަކެއް ހިމެނޭ އީދު ފެސްޓިވަލެއް އަންނަ ފިތުރު އީދު ދުވަހު ހެންވޭރު ދަނޑުގައި ބާއްވަން އެން-ރޭންޖުން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

11 ޖޫން

June 11, 2018 25
ރައީސް އީދު ސަލާމްކުރެއްވުން ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި

ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން ރަސްރަނި ބަގީޗާގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

02 ސެޕްޓެމްބަރ

September 02, 2017 62
ކުޅުދުއްފުށީ މާލި ޕެރޭޑް މިފަހަރު ވެސް ސިޔާސީ

މި ރަށަކީ ކޮންމެ އަހަރެއްގެ އީދެއްގައި ވެސް އެންމެ ތަފާތު އެއް ހަރަކާތް ފެންނަ ރަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރު ވެސް ބޮޑު އީދުގައި މި ރަށުގައި ބޭއްވި ޕެރޭޑް ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ގިނަ ބައެއްގެ ނަޒަރު ހުއްޓިގެން ދިޔަ ހަރަކާތަކަށެވެ. މިދިޔަ އަހަރެކޭ އެއްގޮތަށް މިއަހަރު ވެސް މިވަނީ މި ހަރަކާތް މުޅި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ފަތުރާލައިފަ އެވެ. ހދ....

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2017 2
މި އީދު ފަޅުފިލުވާލާނީ މި ބޮޑުބެރު ގުރޫޕު

އަށް ލަވަ ހިމެނޭ "ނަޔާރޭ" އަލްބަމް މި އީދުގައި ނެރޭނެ

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017
ޔާރާ ޓީމް ބޮޑު އީދުގައި ހަތަރު ރަށެއްގައި ޝޯ ދެނީ

ކުރިއަށް އޮތް ބޮޑު އީދުގައި ޔާރާ އާއިލާގެ ޓީމުން ހަތަރު ރަށެއްގައި ޝޯ ދޭ ގޮތަށް ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2017 11
އީދު ބަންދުގައި ސަން އައިލެންޑަށް 1،000 ދިވެހިން!

މިދިޔަ އީދު ބަންދުގައި 1،000އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިންް ސަން އައިލެންޑް ރިސޯޓުގައި އާއިލާއާއެކު ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2017 9
ހޮޓް އެއާ ބެލޫން އަކަށް އެރުން: ތަފާތު ކަމެއް

ހޮޓް އެއާ ބެލޫން އަށް މީހުން އަރައިގެން މަޖާކުރާ ތަން ޓީވީތަކުން ފެނުނު ނަމަވެސް އެކަން އަމިއްލަ ގައުމުގައި ތަޖުރިބާ ކޮށްލުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ ވަރަށް ބޮޑު އުފަލަކަށް ވާނެ އެވެ. ޚާއްސަކޮށް އެކަން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ތަޖުރިބާ ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުނު މަދު ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނުމަކީ ވެސް ވަކި ކުޑަ އުފަލެއް ނޫނެވެ. މި ފިތުރު...

27 ޖޫން

June 27, 2017 4
"ހަބޭސް" އިން އެއް ފަހަރާ ފަސް އަލްބަމް ނެރެފި

"ހަބޭސް" އިން ރޭ ނެރުނު ފަސް އަލްބަމް މިހާރު އައިޓިއުންސް އިން ލިބެން ހުރި އިރު، ކުރިއަށް އޮތް ހަފުތާއެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އަލްބަމްތަކުގެ ސީޑީތައް ވެސް ވިއްކަން ފަށާނެ.

26 ޖޫން

June 26, 2017 28
މޫސުން ތަން ނުދޭތީ ހޮޓްއެއާ ބެލޫން އެރުވޭ ގޮތެއް ނުވި

މި ފިތުރު އީދާ ގުޅުވައިގެން ހުޅުމާލޭގައި އަމިއްލަ ބަޔަކު ބާއްވަން އުޅުނު ހޮޓް އެއާ ބެލޫން އެރުވުމުގެ ހަރަކާތް، މޫސުން ގޯސްވުމުގެ ސަބަބުން ބޭއްވޭ ގޮތް ނުވެ އާންމުންގެ ޝަކުވާ...

June 26, 2017
ސަން އައިލެންޑަށް ދާ މީހުންނަށް ޚާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް

މި ފިތުރު އީދުގެ ބަންދު ތެރޭގައި ސަން އައިލެންޑްގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރާ ހުރިހާ ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަ ފޮޓޯ މުބާރާތެއް ފަށައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2017 3
ދިރާގުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި

މިއަދު ފާހަގަކުރާ މި އަހަރުގެ ފިތުރު އީދު ދުވަހާ ގުޅުވައިގެން ރާއްޖޭގެ އެކި ހިސާބުތަކަށް ދިރާގުން އީދު ހަދިޔާ ބަހައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2017 39
ރައީސް އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން ދަރުބާރުގޭގައި

ކުރިއަށް އޮތް ފިތުރު އީދު ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ދެކަނބަލުން އީދު ސަލާމް ކުރެއްވުން ދަރުބާރުގޭގައި ބާއްވާ ގޮތަށް ރައީސް އޮފީހުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.