06 ޖުލައި

July 06, 2020
ގިނަ ސިލްސިލާތައް މި މަހު 13 އަށް ތައްޔާރު

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން އިންޑިއާގައި އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންއާ ހެދި ހުއްޓުމަކަށް އައި އިންޑިއާގެ ޓީވީ ޗެނެލްތަކުގެ ގިނަ ސިލްސިލާތައް މި މަހުގެ 13 އިން ފެށިގެން ދައްކަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2020
ގިނަ ޓީވީ ޝޯތައް މި މަހުގެ އަލުން ދައްކަން ފަށާނެ

ކޮވިޑް-19އާ ފެތުރޭތީ އިންޑިއާގައި މާޗް މަހުގެ ފަހުކޮޅު އިއުލާންކުރި ލޮކްޑައުންގެ ސަބަބުން ހުއްޓިފައިވާ އިންޑިއާގެ ޓީވީ އުފެއްދުންތަކުގެ މަސައްކަތައް މިހާރު އަލުން ފަށާފައިވާތީ ގިނަ ޗެނެލްތަކުން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ ޝޯތައް މި މަހުގެ ތެރޭގައި އަލުން ދައްކަން ފަށަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020
އަދިތިޔާ "ދޯ ވިލަން" ދޫކޮށްލައިފި؟

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ސީކްއެލް އިން އެކްޓަރު އަދިތިޔާ ރޯއި ކަޕޫރް ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 ޖޫން

June 28, 2020
ބަޖާޖްގެ ރޯލް ލިބުނީ ކަރަން ޕަޓޭލަށް

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ބަޖާޖްގެ ރޯލު ކުޅޭނެ އެކްޓަރަކާ ބެހޭ ގޮތުން މީޑިއާތަކުގައި އެކި ވާހަކަތައް ދެކެވެމުން ދަނިކޮށް އެ ރޯލަށް ސޮއިކުރިކަން ކަރަން ޕަޓޭލް ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020
"ކަސޯޓީ" ގެ ބަޖާޖްގެ ރޯލަށް ކަރަން ކުންދްރާ

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ އާ ސީޒަން ލޮކްޑައުނަށް ފަހު އަލުން ގެނެސްދޭ އިރު، އެ ސިލްސިލާގެ ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ ކުޅެން ކަރަން ކުންދުރާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020
"ނާގިން 4" ގެ ފިނާލޭ ޕްރޮމޯއެއް

ކޮވިޑް-19އާ ހެދި އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ކަލާޒް ޗެނެލުން ދައްކަމުން ދިޔަ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސުޕަނެޗްރުލް ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ނިންމައިލަން ނިންމާފައިވާތީގެ އޭގެ ފިނާލޭ އެޕިސޯޑްގެ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2020
"ނާގިން 5" ގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ބަހުސްތަކެއް

އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމުގެ ކުރިން ކަލާޒް ޗެނެލުން ގެނެސްދެމުން ދިޔަ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ނިންމައިލުމަށް ފަހު، އެ ސިލްސިލާގެ ފަސް ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ އިރު، އޭގެ ކާސްޓާ ބެހޭ ގޮތުން ގިނަ ބަހުސްތަކެއް ކުރެވެން ފަށައިފި އެވެ.

01 ޖޫން

June 01, 2020
ކުރީގެ ދެ ސިލްސިލާއެއް މިރޭ ސޮނީ ޓީވީ އަށް

ލޮކްޑައުނާ އެކު އިންޑިއާގެ މުނިފޫހި އިންޑަސްޓްރީގެ މަސައްކަތްތައް ހުއްޓި އާ އުފެއްދުންތައް ނުގެނެސްދެވޭތީ ސޮނީން ޓީވީން އެ ޗެނެލުން ކުރިން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ދެ ސިލްސިލާއެއް އަލުން މިރެއިން ފެށިން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020
"ނާގިން 4" ދެން ނާންނާނެ، ދެން އޮތީ "ނާގިން 5"

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި އިންޑިއާގައި ލޮކްޑައުން އިއުލާންކުރުމާ އެކު، ކަލާޒް އިން ދައްކަމުން ދިޔަ ސިލްސިލާ "ނާގިން" 4 ވަނަ ސީޒަން ހުއްޓުމަކަށް އައިސްފައިވާތީ، ޝޯ ދެއްކުން މަޑުޖެހުނު ހިސާބުން އެ ސީޒަން ނިންމައިލީ ކަމަށާއި ކުރިއަށް ދެން އޮންނާނީ ފަސް ވަނަ ސީޒަން ކަމަށް ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް ބުނެފި އެވެ.

23 މެއި

May 23, 2020
ވެބް ސީރީޒް "ކެހެނޭ ކޯ ހަމްސަފަރު 3" ޖޫން 6 ގައި

އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ބާލާޖީގެ ޑިޖިޓަލް ގޮފި އޯލްޓް ބާލާޖީގެ ކާމިޔާބު ވެބް ސީރީޒް "ކެނެހޭ ކޯ ހަމްސަފަރު" ގެ ސީޒަން ތިނެއް އަންނަ މަހުގެ 6 ގައި ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައި، މީގެ ޓްރެއިލާ ހޮނިހިރު ދުވަހު ދައްކައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2020
"ޕަވިތުރަ ރިޝްތާ" އަލުން ޒީޓީވީ އަށް

ޒީޓީވީން ގެނެސްދިން މަގުބޫލު ސިލްސިލާ "ޕަވިތުރަ ރިޝްތާ" އަލުން ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020 1
ކަރަންގެ ނުރަ ބޮލާ އެކު މަޖާ ޕޯސްޓެއް

އިންޑިއާގެ ލޮކްޑައުންއަކާ ހެދި ޑައިރެކްޓަރު/ޕްރޮޑިއުސަރު ކަރަން ޖޯހަރަށް ބޯ ކަޅުކޮށްލެވޭކަށް ނެތެވެ. ސެލޫނަކަށް ދެވޭ ގޮތެއް ނެތުމުން މި ލޮކްޑައުންއާ އެކު އޭނާގެ ބޯ ދަނީ އެއް ދުވަހުން އަނެއް ދުވަހަށް ނުރަވަމުންނެވެ. ކަރަންގެ އެ ސިފައަށް އިޝާރާތްކޮށް އޭނާގެ އަންހެން ދަރިފުޅު ދާދި ފަހުން އިންސްޓަގްރާމްގައި ބުނީ "ތިއީ މިހާރު ބޮޑު...

06 މެއި

May 06, 2020 2
ވެބް ސީރީޒް "ބާރިޝް 2" ގައި ޖީތެންދުރާގެ ފެނިލުމެއް

މިދިޔަ މަހުގެ 29 ގައި ސްޓްރީމްކުރަން ނިންމައި މިއަދަށް ފަސްކުރި އޯލްޓް ބާލާޖީގެ ވެބް ސީރީޒް "ބާރިޝް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަނެއްގެ ރޯލެއް ކުރީގެ މަޝްހޫރު އެކްޓަރު ޖީތެންތުރާ ކުޅެފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" ގެ ނަން "ދޯ ވިލަން" އަށް

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމު "އޭކް ވިލަން 2" ގެ ނަން "ދޯ ވިލަން" އަށް ބަދަލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

26 އެޕްރީލް

April 26, 2020
"ބާރިޝް 2" މި މަހުގެ 29 ގައި

އެކްތާ ކަޕޫރްގެ އޯލްޓް ބަލާޖީ އާއި ޒީ ޏެޓްވޯކްގެ ޒީ5 ގުޅިގެން ގެނެސްދިން ވެބް ސީރީޒް "ބާރިޝް" ގެ ދެވަނަ ސީޒަންގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައި ސްޓްރީމްކުރަން ފަށާ ތާރީހަކަށް މި މަހުގެ 29 ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020
ސިދާތު ވެސް "ނާގިން 4" އަށް؟

ކަލާޒްގެ ރިއަލިޓީ ޝޯ "ބިގް ބޮސް 13" ކާމިޔާބުކުރި އެކްޓަރު ސިދާތު ޝުކްލާ އަށް އެ ޗެނެލްގެ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ގެ ރޯލެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020
"ޝޫޓްއައުޓް 3" އަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ "ޝޫޓްއައުޓް" ފްރެންޗައިޒްގެ ތިން ވަނަ ފިލްމުގެ ތައްޔާރީތައް ފަށައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020
އެކްތާގެ "ނާގިން" ފިލްމު ކުޅޭނީ ޕްރިޔަންކާ؟

އަންހެން ހަރުފަތަކެއްގެ ސޫރަ އަށް ބަދަލުވާ ބައެއްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ސިލްސިލާތަކެއް ގެނެސްދޭ އެކްތާ ކަޕޫރް "ނާގިން" ގެ ނަމުގައި ގެނެސްދެމުން އަންނަ އިރު، ހަމަ އެ ނަމުގައި އޭނާ ހަދަން ނިންމާފައިވާ ޓްރިލޮޖީގެ ބަތަލާގެ ރޯލުން ޕްރިޔަންކާ ޗޯޕްރާ ކުޅެފާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020
ރަޝްމީއާ އެކު "ނާގިން 4" ގެ ޕްރޮމޯއެއް

ކަލާޒްގެ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ގެ ރޯލަކުން ބަތަލާ ރަޝްމީ ދެސާއީ ފެންނާނެކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

13 މާޗް

March 13, 2020
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑަބަލް ރޯލެއް ކުޅެން ސިދާތު މަލްއުތުރާ ދާދި ފަހުން ސޮއިކުރި ފިލްމުގެ ބަތަލާގެ ރޯލަށް މުރްނާލް ތާކޫރް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.