14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތަކަށް އިސްކަން ދޭ އަދި މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އާ ފިލްމު "ޑްރީމް ގާލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ކާޖޮލްގެ "ހެލިކޮޕްޓާ އީލާ" ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރްކާރު ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ ޑާންސް ފިލްމު "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ވެބް ސީީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން 2013 ގައި ލޯންޗް ކުރި މިޝަން އަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 26 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ އާ ލަވައެއް އަނެއްކާ ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2019
ކަންގަނާއާ އެކު އެކްތާ ދެން މަސައްކަތް ނުކޮށްފާނެ

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތާ އެކު މަސައްކަތްކުރާ ކޮންމެ މީހަކަށް ވެސް ކޮންމެވެސް ކަހަލަ މައްސަލައަކާ ކުރިމަތިލާން ނުޖެހޭ ފަހަރެއް ނާދެ އެވެ. އޭނާގެ އަމަލުތަކާއި ބަސްމަގު ހުންނަ ގޮތަކުން ބޮލީވުޑްގެ ވަރަށް ގިނަ މީހުންނަކީ ހުނަރުވެރި ބަތަލާއާ އެހާ ގާތްކަން ވެސް ބާއްވަން ބޭނުންވާ ބައެއް ނޫނެވެ. މިކަހަލަ މައްސަލަތަކާ ހެދި މިހާރު އެތައް...

12 ޖުލައި

July 12, 2019
ކަންގަނާ އާއި އެކްތާ ވެސް މާފަށް އެދެފި

މި މަހުގެ ރިލީޒް ކުރާ ފިލްމު "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ ލަވައެއް ލޯންޗް ކުރަން މިދިޔަ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި އިވެންޓްގެ ތެރޭގައި ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ނޫސްވެރިޔަކާ ދެމެދު ހިނގި...

July 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޯން އަބްރަހަމްގެ ފިލްމު "ބަތުލާ ހައުސް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކައިފި އެވެ.

11 ޖުލައި

July 11, 2019 2
ނޫސްވެރިން ކަންގަނާގެ ފިލްމު ބޮއިކޮޓްކޮށްފާނެ

ބަތަލާ ކަންގަނާ ރަނާވަތުގެ ވާހަކަ މީޑިއާތަކުގައި އަބަދުވެސް އެންމެ ބޮޑަށް ދެކެވެނީ ކޮންމެވެސް ނެގަޓިވް ކަމަކާ ގުޅުވައިގެންނެވެ. މި ފަހަރު އަނެއްކާ ވެސް އޭނާގެ މައްސަލަގަނޑެއްގެ ވާހަކަ އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މި މަހުގެ 26 ގައި ރިލީޒްކުރާ ފިލްމު "ޖަޖްމެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ ލަވަތަކުގެ ތެރެއިން ލަވައެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2019 2
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އެމެރިކާގައި މިހާރު ފަރުވާ ހޯދަމުން އަންނަ ބޮލީވުޑްގެ އެކްޓަރު ރިޝީ ކަޕޫރާ، އަރުޖުން ކަޕޫރާއި އޭނާގެ ލޯބިވެރިޔާ މަލައިކާ އަރޯރާ ބައްދަލުކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2019
އެކްތާގެ "ހައިވާން" ޒީޓީވީ އަށް

ޒީޓީވީ އަށް މިހާރު ވެސް "ކުމްކުމް ބަގިޔާ" އާއި "ކުންދަލީ ބަގިޔާ" ހަދައި ދެމުން އަންނަ މަޝްހޫރު ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް، އެ ޗެނެލްގެ އަހުލުވެރިންނަށް އަނެއްކާ އާ ސިލްސިލާއެއް ގެނެސް ދިނުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019
މިއީ ކަންގަނާ އާއި ރާޖްގެ ކުރިމަތިލުމެއް

ކަންގަނާ ރަނާވަތާއި ރާޖްކުމާރު ރާއޯ ލީޑް ރޯލް ކުޅެފައިވާ ފިލްމު "ޖަޖްމަންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ ޓްރެއިލާ މިހާރު މިއޮތީ ބެލުންތެރިންނަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ. ވަރަށް ވެސް ޝައުގުވެރި އެވެ. ޓްރެއިލާ އިން ވަނީ ފިލްމަށް އިންތިޒާރު ކުރަން ޖެހޭ ކަހަލަ އެތައް މަންޒަރެއް ދައްކުވައި ދީފަ އެވެ. އަދި މި ފިލްމަކީ މި އަހަރު ރިލީޒްވާނެ އެންމެ ތަފާތު އެއް...

03 ޖުލައި

July 03, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޑައިރެކްޓަރު އިމްތިއާޒް އަލީ އަންނަ އަހަރު ގެނެސްދޭން ނިންމާފައިވާ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ފަސްކުރަމުން ގޮސް، އަންނަ އޮގަސްޓް މަހުގެ 2 އަށް ތާވަލުކޮށްފައިވާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީ "ޖަބަރިޔާ ޖޯޅީ" ގެ ޓްރެއިލާ މިއަދު ދައްކަން ހަމަޖެހިއްޖެ އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2019
"މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ ނަން ބަދަލުކޮށްފި

އަންނަ މަހު ރިލީޒްކުރާ، އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ފިލްމު "މެންޓަލް ހޭ ކިޔާ" ގެ ނަން ބަދަލުކޮށްދޭން، ސިއްހީ ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރާ ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި އިންޑިއަން ސައިކޭޓްރިކް ސޮސައިޓީ (އައިޕީއެސް) އިން ގޮވާލާފައި ވަނިކޮށް، ފިލްމު ނަން ބަދަލުކޮށްފި ކަމުގެ އިޝާރާތެއް އެކްތާ އާއި ބަތަލާ ކަންގަނާ ވެސް ދީފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދާދި ފަހުން އިއުލާންކުރި، ޑައިރެކްޓަރު ސަންޖޭ ގުޕްތާގެ އާ ފިލްމު "މުމްބާއީ ސާގާ" އަށް ބަތަލާ އިން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2019
އެކްތާގެ ވެބް ސީރީޒެއްގެ ޓީމަކަށް ބަޔަކު ހަމަލާ ދީފި

އެކްތާ ކަޕޫރްގެ އޯލްޓް ބަލާޖީގެ ވެބް ސީރީޒެއްގެ މަންޒަރުތަކެއް މުމްބާއީގެ މީރާ ރޯޑްގައި ނަގަނިކޮށް ގްރޫޕެއްގެ ބަޔަކު ބުދަ ދުވަހު ސެޓަށް ވަދެ، ކްރޫ އާއި ބައެއް ކާސްޓުންނަށް ވެސް...

June 21, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ރެޕާ އަދި ލަވަކިޔުންތެރިޔާ ބާދްޝާ އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގައި ތައާރަފުވާ ފިލްމު "ޚާންދާނީ ޝަފަޚާނާ" ގެ ފުރަތަމަ ޕޯސްޓަރު ދައްކާލައިފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ސައިފް އަލީ ހާންގެ އާ ފިލްމު ކުންފުނި ބްލެކްނައިޓްސް ފިލްމްސް އިން ހަދާ ފުރަތަމަ ފިލްމު "ޖަވާނި ޖާމެނަން" ގެ ޝޫޓިން ލަންޑަނުގައި ފަށައިފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ތަފާތު އެކި ވައްތަރުގެ އުފެއްދުންތައް އޯލްޓް ބަލާޖީން ގެނެސް ދެމުން އަންނަ ޕްރޮޑިއުސަރު އެކްތާ ކަޕޫރް އަނެއްކާ ވެސް ތަފާތު ޝޯއެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.