07 ޖެނުއަރީ

January 07, 2020
"އޭކް ވިލަން 2" ޖޯން އާއި ސިދާތުގެ ކުރިމަތިލުމަކަށް

ޑައިރެކްޓަރު މޯހިތު ސޫރީ 2014 ގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ޖޯން އަބްބަރަހްމާއި ސިދާތު މަލްއުތުރާއާ އެކީގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ޔާޝްރާޖް ފިލްމްސް (ވައިއާރްއެފް) އިން ޕްރޮޑިއުސްކުރާ "ޖަޔޭޝްބާއީ ޖޯރްދާރު" ގެ ޝޫޓިން އެކްޓަރު ރަންވީރު ސިންގް ފަށައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ދެހާސް ފަނަރައިގައި ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ފިލްމު "ދަ ގާލް އޮން ދަ ޓްރޭން" އަސްލަކަށް ބަލައިގެން ހަދާފައިވާ ހިންދީ ފިލްމު އަންނަ އަހަރުގެ މެއި 8 ގައި ރިލީޒްކުރާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

30 ނޮވެމްބަރ

November 30, 2019 1
"ޔޭ ހޭ ޗާހަތޭ" އަކީ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ގެ ސްޕިން-އޮފް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކާ އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ މޮހައްބަތޭން" ނިންމައިލަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ އިރު، އެ ސިލްސިލާގެ ވާހަކައިން ކުރިފަޅުވައިގެން ގެނެސްދޭ އާ ސިލްސިލާ "ޔޭ ހޭ ޗާހަތޭ" އަންނަ މަހު ދައްކަން ފަށަން ނިންމައި، ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ދައްކާލައިފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2019
"ނާގިން 4" އަންނަ މަހު؛ އާ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ނެރެފި

ގިނަ ބަޔަކު އިންތިޒާރުކުރަމުން އަންނަ، އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" އަންނަ މަހު ގެނެސްދޭން ފަށާނެކަން ކަށަވަރުކޮށް ދިނުމާ އެކު، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2019
ޓީވީ ބަތަލާ ކްރިސްޓަލަށް ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމެއް

އިންޑިއާގެ މަޝްހޫރު ޓީވީ ބަތަލާ ކްރިސްޓަލް ޑި ސޫޒާ ވެސް ބޮލީވުޑްގެ ބޮޑު ފިލްމަކަށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 27 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ކަރަން ޖޯހަރުގެ ދަރުމާ ޕްރޮޑަކްޝަންގެ ފިލްމު "ގުޑް ނިއުޒް" ގެ ޓްރެއިލާ ބަލާފައި ހީހީ ހަލާކުވެއްޖެ ކަމަށް އެކްޓަރު އާމިރު ޚާން ބުނެފި އެވެ.

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2019
"ނާގިން 4" ގެ ދެވަނަ ބަތަލާ އަކީ ޖޭޒްމިން

ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ، އެކްތާ ކަޕޫރްގެ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ނާގިން" ގެ 4 ވަނަ ސީޒަން ގެނެސްދޭން ތައްޔާރުވަނުން އަންނަ އިރު، މި ސިލްސިލާގައި މި ފަހަރު ހަރުފައެއްގެ ރޯލް ކުޅޭ ދެވަނަ ބަތަލާ އަކީ ޖޭޒްމިން ބާސިންކަން ކަށަވަރުވެއްޖެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019
ސުޕަހީރޯ ޓްރިލޮޖީއެއްގެ ގޮތުގައި "ނާގިން"

އިންސާނުންގެ ކިބައިން ބަދަލުހިފަން އަންނަ ހަރުފަ އަށް ބަދަލުވާ އަންހެނުންގެ ވާހަކަ އަކީ އިންޑިއާގައި އަބަދު ވެސް ވަރަށް ހިނގާ ވާހަކައެކެވެ. އެކްތާ ކަޕޫރް ކަލާޒް ޗެނަލުން ގެނެސްދޭ "ނާގިން" ސިލްސިލާ އަކީ ވެސް ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ވަރަށް މަގުބޫލު މީގެ ސިލްސިލާއެކެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2019
ބަޖާޖްގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނީ ވިވާން ބަޓޭނާ؟

ސްޓާ ޕްލަސްގެ ޓީވީ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކީ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެމުން ދިޔަ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އެ ރޯލް ދޫކޮށްލުމުން، ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ އިން ދެން ފެންނާނީ ވިވާން ބަޓޭނާ ކަމަށް ބެލެވެން ފަށައިފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2019
އެކްތާގެ ފިލްމަކަށް ސާރާ އާއި ވިކީ

އެކްތާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ކޮމެޑީ ރޮމޭންޓިކް ކޮމެޑީއަކަށް ސާރާ އަލީ ޚާނާއި ވިކީ ކޯޝަލް ސޮއިކޮށްފައިވާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2019
"ކޭޓީނާ" އަކީ އެކްތާގެ ވާހަކަ އަށް ވެދާނެ

އެކްތާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، ޑިޝާ ޕަޓްނީ ލީޑް ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ކޭޓީނާ" ގެ ފަސްޓްލުކް ދައްކައިލުމާ އެކު މި ފިލްމަކީ އެކްތާގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމަކަށް ވެދާނެ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތަކަށް ބާރުދޭ ވާހަކަތަކެއް އޭނާ ދައްކައިފި އެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ މަހުގެ 1 ވަނަ ދުވަހު ރިލީޒްކުރަން ނިންމި، ނީލް ނިތިން މުކޭޝްގެ ފިލްމު "ބައިޕާސް ރޯޑް" އަންނަ މަހުގެ 8 އަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޓަނޭޝަނަލް ބޮޑެތި މުބާރާތްތަކުން އިންޑިއާ އަށް މެޑެލްތައް ހޯދައިދީފައިވާ އިންޑިއާގެ ކުޅަދާނަ ބެޑްމިންޓަން ތަރި ސައިނާ ނެހްވާލްގެ ވާހަކަ ކިޔައިދޭ ފިލްމުގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2019
ކަރަން، ބަޖާޖް ކެރެކްޓާ ދޫކޮށްލައިފި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ބަޖާޖްގެ ރޯލް ކުޅެމުން އަންނަ ކަރަން ސިންގް ގްރޯވާ އެ ރޯލް ދޫކޮށްލަން ނިންމުމާ ގުޅިގެން މި ވަގުތަށް އޭނާގެ ބަޖާޖްގެ ކެރެކްޓާ އަށް ނިމުމެއް ގެންނަން ނިންމައިފި އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ފިފްޓީންތު އޮގަސްޓް" އަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓާއި ފިރިމީހާ ޑރ. ސްރީރާމް ނޭނާގެ ފިލްމު ކުންފުނި އާންއެންއެމް މޫވިން ޕިކްޗާޒުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނީސް ބަޒްމީ ޑައިރެކްޓްކުރާ "ބޫލް ބުލައްޔާ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
"ނާގިން 4" ގައި ކްރިސްޓަލް އާއި ނިއާ؟

އެކްތާ ކަޕޫރު ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
އާމްނާއާ އެކު "ކަސޯޓީ" ގެ ޕްރޮމޯއެއް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ނެގަޓިވް ކެރެކްޓާ ކޮމަލިކާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ބަތަލާ އާމްނާ ޝަރީފް ޔަގީންކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ފެނިލުމަކާ އެކު، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.