12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ނެޓްފްލިކްސް އިން ސްޓްރީމް ކުރި މަރާޓީ ފިލްމު "ފިފްޓީންތު އޮގަސްޓް" އަށް ފަހު، ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ މަދޫރީ ޑިކްސިޓާއި ފިރިމީހާ ޑރ. ސްރީރާމް ނޭނާގެ ފިލްމު ކުންފުނި އާންއެންއެމް މޫވިން ޕިކްޗާޒުން އަނެއްކާ ވެސް އާ ފިލްމެއްގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަނީސް ބަޒްމީ ޑައިރެކްޓްކުރާ "ބޫލް ބުލައްޔާ 2" ގެ ޝޫޓިން ފަށައިފި އެވެ.

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ ޑިސެމްބަރު މަހުގެ 20 ގައި ރިލީޒްކުރާ، ސަލްމާން ޚާންގެ "ދަބަންގް 3" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2019
"ނާގިން 4" ގައި ކްރިސްޓަލް އާއި ނިއާ؟

އެކްތާ ކަޕޫރު ކަލާޒުން ގެނެސްދޭ ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ނާގިން 4" ވަރަށް އަވަހަށް ގެނެސްދޭން ނިންމައި، ސިލްސިލާގެ ޕްރޮމޯއެއް ވެސް ނެރެފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2019
އާމްނާއާ އެކު "ކަސޯޓީ" ގެ ޕްރޮމޯއެއް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދޭ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ނެގަޓިވް ކެރެކްޓާ ކޮމަލިކާގެ ރޯލަށް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ބަތަލާ އާމްނާ ޝަރީފް ޔަގީންކޮށްދީފައި ވަނިކޮށް އޭނާގެ ފެނިލުމަކާ އެކު، ސިލްސިލާގެ އާ ޕްރޮމޯއެއް ދައްކާލައިފި އެވެ.

28 ސެޕްޓެމްބަރ

September 28, 2019
ކޮމަލިކާގެ ރޯލު ދިނީ އާމްނާ އަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން ދައްކާތާ މިހާރު އަހަރެއް ވެފައިވާ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި ކޮމަލިކާގެ ރޯލް ދެން ކުޅޭނީ ޖޭސްމިން ބާސިން ކަމަށް މީޑިއާތަކުން ދާދި ފަހުން ބުނި ނަމަވެސް، އެ ރޯލަށް އާމްނާ ޝަރީފް ސޮއިކޮށްފައިވާކަން ކަށަވަރުކޮށް ދީފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2019
"އޭކް ވިލަން 2" ޖޯން އަށް ހުށަހަޅައިފި

އެކްތާ ކަޕޫރް ޕްރޮޑިއުސްކޮށް، މޯހިތު ސޫރީ ޑައިރެކްޓްކޮށް 201 ގައި ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ފިލްމު "އޭކް ވިލަން" ގެ ދެވަނަ ބައި ޖޯން އަބްރަހަމް އަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2019
ޕްރޭނާ ވެސް ވެބް ސީރީޒަކަށް

ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ އާއި ޖެނިފާ ވިންގެޓާއި ސާކްސީ ތަންވަރާއި އަދި މޯނާ ސިންގް ފަދަ މަޝްހޫރު އެތައް ޓީވީ ބަތަލާއިންނެއް ވެބް ސީރީޒްތަކަށް މިސްރާބު ޖަހާފައި ވަނިކޮށް، އެރިކާ ފެނަންޑޭޒް ވެސް ވެބް ސީރީޒަކޮށް ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2019 2
"ކަސޯޓީ" ގެ ކޮމަލިކާގެ ރޯލް ޖޭސްމިނަށް

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ ޒިންދަގީ ކޭ" ގެ ކޮމަލިކާގެ ރޯލުން ދެން ފެންނާނީ ޒުވާން ބަތަލާ ޖޭސްމިން ބާސިން ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2019
"ޑްރީމް ގާލް" އަކީ ކޮޕީއެއް ކަމަށް ބުނެ ދައުވާކޮށްފި

އަންނަ ނޮވެމްބަރު މަހު ރިލީޒްކުރާ، އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ ފިލްމު "ބާލާ" އަކީ ވެސް ކޮޕީއެއް ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އޭނާގެ އިތުރު ފިލްމަކަށް ވެސް މި މައްސަލަ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު މަރުވި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ސްރީދޭވީގެ ވެކްސް ސްޓެޗޫއެއް ލަންޑަނުގެ މެޑަމް ޓްސޯޑްސްގެ ސިންގަޕޫރު ގޮފިން ތައްޔާރުކޮށް ދައްކާލައިފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2019 3
ޝެފެއްގެ ރޯލަށް ކައްކަން ދަސްކުރަން ޖެހުނު: ދިވްޔަންކާ

ކެއްކުމަކީ އެއް އިރެއްގައި ވެސް އެހާ ގަޔާވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި ޝެފެއްގެ ރޯލު ކުޅެން ޖެހުމުން ކައްކަން ދަސްކުރަން ޖެހުނު ކަމަށް، ޓީވީ ބަތަލާ ދިވްޔަންކާ ތުރިޕަތީ ބުނެފި އެވެ.

24 އޯގަސްޓް

August 24, 2019 1
ޕްރޭނާ އާއި އަނޫރާގް ރާއްޖޭގައި

ސްޓާ ޕްލަސް އިން މިހާރު ދައްކަމުން އަންނަ ސިލްސިލާ "ކަސޯޓީ: ޒިންދަގީ ކޭ" ގައި އަނޫރާގާއި ޕްރޭނާގެ ރޯލް ކުޅޭ އެރިކާ ފެނަންޑޭޒާއީ ޕާތު ސަމްތާން ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީ ހޭދަކުރަމުން އެބަ ދެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

ރާޖްކުމާރު ރާއޯ އާއި މޯނީ ރޯއި ލީޑް ރޯލުން ފެނިގެންދާ ފިލްމު "މޭޑް އިން ޗައިނާ" ރިލީޒްކުރާ ތާރީހު ތިން ވަނަ ފަހަރަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

20 އޯގަސްޓް

August 20, 2019 1
"ޑްރީމް ގާލް" އެންމެން ހެއްވާލާނެ: އަޔޫޝްމަން

އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާ ފާހަގަކުރެވިފައި ވަނީ ބޮލީވުޑްގެ މަޝްހޫރު ލީޑް އެކްޓަރުން ނުކުޅޭ ޒާތުގެ ފިލްމުތައް ކުޅެގެން ބެލުންތެރިންގެ ލޯތްބާއި މަގުބޫލުކަން ހޯދި އެކްޓަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ ކޮންމެ ފިލްމެއްގެ ސްޓޯރީލައިނަށް ބަލައިފި ނަމަ، އެއިން ކޮންމެ ފިލްމަކީ ތަފާތު ވާހަކައެއް ކިޔައި ދިން ފިލްމެއްކަން އެނގޭނެ އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަބަދުވެސް ވަރަށް ތަފާތު ކޮންސެޕްޓްތަކަށް ހަދާ ފިލްމުތަކަށް އިސްކަން ދޭ އަދި މި އަހަރުގެ އެންމެ މޮޅު ބަތަލުގެ ނެޝަނަލް އެވޯޑް ވެސް ކަށަވަރުކޮށްފައިވާ އެކްޓަރު އަޔޫޝްމަން ކުރާނާގެ އާ ފިލްމު "ޑްރީމް ގާލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

މިދިޔަ އަހަރު ކާޖޮލްގެ "ހެލިކޮޕްޓާ އީލާ" ގެނެސް ދިން ޑައިރެކްޓަރު ޕްރަދީޕް ސަރްކާރު ވެބް ސީރީޒެއް ގެނެސް ދޭން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޖުލައި

July 30, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އަންނަ އަހަރު ރިލީޒްކުރާ ރެމޯ ޑި ސޫޒާގެ ޑާންސް ފިލްމު "ސްޓްރީޓް ޑާންސާ" ގެ ޝޫޓިން ނިންމާލައިފި އެވެ.

28 ޖުލައި

July 28, 2019
ކުރީގެ ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ގެ ވެބް ސީރީޒެއް

މީގެ އަހަރުތަކެއް ކުރިން ސްޓާ ޕްލަސް އިން ގެނެސްދިން ކާމިޔާބު ސިލްސިލާ "ކަހީ ތޯ ހޯގާ" ރިބޫޓް ވާޝަނެއް ތަފާތު ކާސްޓަކާ އެކު ވެބް ސީީރީޒެއްގެ ގޮތުގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2019
ބޮލީވުޑްގެ ޚަބަރުތައް ކުރުކޮށް

އިންޑިއާ އިން މާސް އަށް ދާން 2013 ގައި ލޯންޗް ކުރި މިޝަން އަށް ކުރި މަސައްކަތަށް ބިނާކޮށް ހަދާފައިވާ ފިލްމު "މިޝަން މަންގަލް" ގެ ޓްރެއިލާ ދައްކާލައިފި އެވެ.