07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2020 1
ޖަޕާނު މީހުންނަށް އައިވީއެފަށް ހަރަދުކޮށްދެނީ

ޖަޕާނުގެ އާބާދީ އިތުރުވުން ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށްވެފައިވާތީ، ދަރިން ހޯދަން ބޭނުންވާ އަންހެނުންނަށް އެކަން ކުރަން ހިތްވަރު ދިނުމުގެ ގޮތުން ސަރުކާރުން ދޭ މެޑިކަލް އިންޝުއަރެންސްގެ ތެރެއިން އައިވީއެފް ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 5
ވިޔަފާރި ރަނގަޅުކޮށްދިން މީހާގެ މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

އިންޑިިއާގެ ވެރިރަށް ނިއު ދިއްލީގައި ކާނާ ވިއްކާ ސްޓޯލެއް ހިންގާ ދުވަސްވީ ދެމަފިރިއެއްގެ ވާހަކަ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި އާންމުކޮށް، އެ މީހުންގެ ހިދުމަތް ވީހާ ވެސް ގިނަ ބަޔަކު ހޯދަން އެދުނު ބްލޮގަރެއްގެ މައްސަލަ ފުލުހުންނަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2020 6
ރައްޓެހިވިތާ 44 އަހަރު ފަހުން ކައިވެނިކޮށްފި

އަޔަލެންޑްގެ ދެ މީހަކު ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިގެން އުޅޭތާ 44 އަހަރުން ފަހުން އުމުރުން 80 އަހަރުން މަތިވި ފަހުން ކައިވެނިކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 4
އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ ޖޮއާން ހޮކާޑް އުމުރުން 112 އަރުގައި ހޮނިހިރު ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2020 1
ކޮވިޑާ ދެކޮޅަށް ފައިސާ ހޯދި މުސްލިމަކަށް ރާނީގެ އެވޯޑް

އިނގިރޭސިވިލާތުން ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތްތަކަށް އެހީވުމުގެ ގޮތުން ފައިސާ އެއްކުރަން ހިނގި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މުސްލިމަކު ދެއްކި ހިތްވަރު ފާހަގަކޮށް އިނގިރޭސި ރާނީ އެލިޒަބަތު ދެއްވާ ދަ މޯސްޓް އެކްސެލެންސް އޯޑަ އޮފް ދަ ބްރިޓިޝް އެމްޕަޔާ (އޯބީއީ) ގެ ޝަރަފު ދީފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީކުރާ މީހަކަށް 12،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެއް

އެމެރިކާގައި ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީކުރާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ޑްރައިވަރަކަށް އާއިލާއެއްގެ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކޮށް 12،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެއް ދީ ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

17 ސެޕްޓެމްބަރ

September 17, 2020 1
ޒުވާނުން މަދުވުމުން ޖަޕާނުގެ ފިހާރަތަކަށް ރޮބޮޓް

އޭޝިއާގެ އެންމެ ތަރައްގީ އެއް ގައުމު ކަމަށްވާ ޖަޕާނަށް ދިމާވެފައިވާ އެންމެ ބޮޑު ގޮންޖެހުމަކީ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ އާބާދީ މަތިވެ، ޒުވާނުންގެ އާބާދީ ދަށްވުމެވެ. މިހާރުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން ޖަޕާނުގެ އާބާދީގެ ތިންބައިކުޅަ އެއް ބަޔަކީ އުމުރުން 65 އަހަރުން މަތީގެ މީހުންނެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 14
މާމެންދޫގައި ދުވަސްވީ މީހަކު މަގުމަތިވެފައި

ގއ. މާމެންދޫގައި މަގުމަތިވެފައިވާ އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ބަލައިދޭނެ މީހަކު ހޯދަން އެ ރަށު ކައުންސިލުން އިއުލާނުކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ވަޒީފާ ހޯދަން ދިޔައީ ބޯކަރުދާހުގެ ސީވީއެއް ހިފައިގެން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހަކު ވަޒީފާއެއް ހޯދަން ކުރި އެތައް މަސައްކަތެއް ނާކާމިޔާބުމުން ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގެ ވަޒީފާއެއްގެ އިންވިއު އަށް ދިޔަ އިރު ސީވީއަކަށް "އައި ވުޑް ލަވް ޓު ވޯކް" ލިޔެފައިވާ ބޯކަރުދާސްގަނޑެއް ގެންދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 1
މެއްސަކާ ހެދި ގޭގައި ރޯވެ ހާލުގައި ޖެހިއްޖެ

ފްރާންސްގެ ދުވަސްވީ މީހަކު ދިރިއުޅޭ ގެއެއްގެ ތެރޭގައި އުޅުނު މެއްސެއް މަރަން އުޅެގެން ގޭގައި ރޯވެ، ވަގުތީ ހިޔަލަކަށް ދާން ޖެހިއްޖެ އެވެ.

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 3
މަރުވުމުގެ ކުރިން ބޭނުންވި ޓެޓޫ ޖެހީ 103 އަހަރުގައި

ގަރުނެއް ވަންދެން ދުނިޔޭގައި ހުރެއްޖެ ނަމަ ލައްކަ ބައިވަރު ކަންކަން ތަޖުރިބާކުރެވިފައި ހުންނާނެ އެވެ. އެއީ ކުރަން ބޭނުންވާ ކަންކަމާއި ހާސިލުކުރަން ބޭނުންވާ ކިތަންމެ ކަމެއް ހާސިލުވާން ވެސް ލިބޭނެ ފުރުސަތެކެވެ.

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2020 13
ގެއެއްގެ ހަ ވަނަ ފްލޯއިން ވެއްޓި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

މާލޭގެ ގެއެއްގެ ހަ ވަނަ ފްލޯ އިން ވެއްޓި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހަކު ރޭ ދަންވަރު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

August 10, 2020 2
ހިސާބު ކިޔަވައިދިނުމުގައި ބައި ގަރުނު، ހޯމްވޯކާ ދެކޮޅު

އެއް ކަމެއްގައި ދެމިހުރެވޭނީ އެ ކަމަކަށް ހާއްސަ ޝައުގުވެރިކަމަކާއި ލޯތްބެއް އޮވެގެންނެވެ. ބައި ގަރުނުވީ އިރު ވެސް ކިޔަވައި ދިނުމުގައި ދެމިހުރެވޭނީ ވަރަށް ހިތްވަރު ގަދަވެގެންނެވެ....

25 ޖުލައި

July 25, 2020
ދޮވެ އިސްތިރިކުރާ ދެމަފިރިން "މޮޑެލުންނަށް"

ޓައިވާނުގައި ދޮވެ އިސްތިރިކޮށްދިނުމުގެ ހިދުމަތް ދޭ ދެމަފިރިއަކު، ކަސްޓަމަރުން ނުގެންގޮސް ހުރި އަންނައުނު ލައިގެން މޮޑެލްކޮށް ފޮޓޯ ނަގައި، އިސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓްކުރަން ފެށުމާ އެކު ބޮޑު މަޝްހޫރުކަމެއް ލިބިއްޖެ އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2020 13
ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ މަރުވެއްޖެ

ރާއްޖޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ، އުމުރުން 106 އަހަރުގައި މިއަދު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖޫން

June 24, 2020 1
އައްޑޫގައި ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ އަލުން ހައްޔަރު

އައްޑޫ މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ، ތިން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރުމުގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި ފިރިހެން މީހާ، އެ ރަށު ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ގޭ ބަންދަށް ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އެ މައްސަލަ ޕީޖީ އޮފީހުން މުރާޖައާ ކުރުމުން އޭނާ އަލުން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2020 8
ތިން މީހުންގެ ރޭޕްގެ ތުހުމަތު ކުރެވޭ މީހާ ގޭބަަންދަށް

އައްޑޫ މީދޫގައި އުމުރުން ދުވަސްވީ ތިން އަންހެނަކު ރޭޕްކުރަން އުޅުނު މައްސަލައިގެ ތުހުމަތަށް ހައްޔަރުކުރި މީހާ ގޭބަންދަށް އިއްޔެ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 20
ކޮވިޑުން ސަލާމަތްވެ ސަރުދާރު ދޮންމަނިކު ގެއަށް

ރާއްޖެއިން ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވި އުމުރުން އެންމެ ދުވަސްވީ މީހާ ބަލިން ރަނގަޅުވެ ގެއަށް ފޮނުވާލައިފި އެވެ. އެއީ ކުރީގެ މަޝްހޫރު ކުރެހުންތެރިޔާ ސަރުދާރު ދޮންމަނިކު (ސަރުދާރު ދޮންބެ) އެވެ.

31 މެއި

May 31, 2020 8
ދުވަސްވީ މީހުންނާއެކީ އެހެން މީހުން ބޭރަށްނުދާން އެދެފި

ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދީފައިވާއިރު އެ މީހުންނާއެކު އެހެން އުމުރުތަކުގެ މީހުން ވެސް ބޭރަށް ނުކުންނަކަން ފާހަގަކުރެވޭ ކަމަށާއި އެއީ ކޮށްގެންވާނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އެޗްޕީއޭ އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 15
92 އަހަރުގެ މީހަކު ޕޮޒިޓިވްވެއްޖެ

ރާއްޖެ އިން ކޮވިޑް-19 އަށް އެންމެ ފަހުން ޕޮޒިޓިވްވި މީހުންގެ ތެރޭގައި އުމުރުން 92 އަހަރުގެ މީހަކު ހިމެނޭ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން ބުނެފި އެވެ.

29 މެއި

May 29, 2020
އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާ މަރުވެއްޖެ

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ދުވަސްވީ ފިރިހެން މީހާގެ ރެކޯޑް ލިނުބުތާ ދެ މަހެއްހާ ދުވަސްފަހުން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ބޮބް ވެއިޓަން ބުރާސްފަތި ދުވަހު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

May 29, 2020 9
ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ބޭރަށް ދެވޭނެ

ލޮކްޑައުން އަށް ދިން ލުއިތަކުގެ ތެރޭގައި، އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންނަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު ވެސް ބޭރަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ އޮންނާނެ ކަމަށް ފުލުހުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.