22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2018 5
މެމްބަރުންގެ ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ނެގުމަށް ގޮވާލައިފި

މި މަހުގެ 1ގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނެރުނު އަމުރުގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ކަނޑައެޅި ބައި ބާތިލްކުރުމަށް އެޓާނީ ޖެނެރަލް މުހައްމަދު އަނިލް އެ...

February 22, 2018 14
ރިޔާސީ އިންތިހާބު މިނިވަން، އިންސާފުވެރިވާނެ: އީސީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ މިނިވަން އަދި އިންސާފުވެރި އިންތިހާބަކަށް ވާނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން ދިވެހި ރައްޔިތުންނާއި ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2018
އިންތިހާބާ ގުޅޭ ގޮތުން އދ، އީޔޫ އިން މަޝްވަރާކޮށްފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ވަމުން އަންނަ ތައްޔާރީތަކާ ގުޅޭގޮތުން، އދ. އާއި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) ގެ ވަފުދުން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުންނާ މިއަދު މަޝްވަރާ...

February 20, 2018 68
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސެޕްޓެމްބަރު ކުރީކޮޅު ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު، އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބޭއްވުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2018 17
12 މެމްބަރުންނަށް ވެސް ޖަލްސާ އަށް ދައުވަތު ދީފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންނަށް ވެސް، މާދަމާ ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޚާއްސަ ޖަލްސާ އަށް ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

11 ފެބުރުއަރީ

February 11, 2018 6
12 މެމްބަރުންގެ މުސާރަ އިއާދަކޮށްދޭން ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމި ނިންމުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބާތިލް ކުރުމާ ގުޅިގެން، އެ މެމްބަރުންނަށް ލިބެން ޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ހޯދުމަށް މަޖިލީހުގެ އިދާރާ އަށް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އެ މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2018 7
އޮޅުންބޮޅުން: ވިދާޅުވަނީ ކީކޭތޯ؟

ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކަށް ރަސްކަލަކު ހުންނަވާ ގައުމުތަކުގައި ވެސް ރަސްގެފާނަށް ލިބިވަޑައިގަންނަވާފައި އޮންނަ ބާރުތައް ކަނޑައެޅިފައި އޮވެ އެވެ. ތަފާތު ގައުމުތަކުގައި ތަފާތު ކޮށެވެ. މި ޒަމާނުގައި ގިނަ ގައުމުތަކުގައި ރަސްގެފާނަކީ ރަމްޒީ ގޮތުން ގައުމުގެ އެންމެ އިސް ވެރިއަކަށް ހުންނަވާ ބޭފުޅެކެވެ. ބައެއް ގައުމުތަކުގައި...

02 ފެބުރުއަރީ

February 02, 2018 11
އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަލާމާތެއް ނެތް!

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ވަރުގަދަ ހުކުމް ނެރުނުތާ މިހާރު 17 ގަޑިއިރު ވީ އެވެ. އެކަމަކު ސަރުކާރާއި ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުގެ މައްޗަށް ބޮޑެތި ކަންތައްތަކެއް ތަންފީޒު ކުރަން އައި އަމުރު އަދި އޮތީ އޮތްތާނގަ އެވެ. އެ އަމުރު ތަންފީޒު ކުރުމުގެ އަލާމާތެއް އެ މުއައްސަސާތަކަކުން ނުފެނެ އެވެ. އެކަމަކު އަމުރު ތަންފީޒު ނުކުރާނަމެކޭ ވެސް، އެ...

01 ފެބުރުއަރީ

February 01, 2018 31
ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި 12 މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2018 14
އީސީގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ސުލެއިމާން މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވުމާ ގުޅިގެން، އެ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އޮފީހުން ހުޅުވާލައިފި...

January 31, 2018 88
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހްމަދު ސުލައިމާން މިއަދު މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2018 6
ހޯމައިގެ ކުރިން ގޮތެއް ނިންމޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރަން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މި އަހަރުގެ ޖަލްސާތައް އަންނަ ހޯމަ ދުވަހު ފަށާއިރު، މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ލިބި، އޭގެ ކުރިން އެ މެމްބަރުންނަށް މަޖިލީހަށް ވަދެވަޑައިގެންނެވޭނެ ކަމަށް އުންމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް މަކުނުދޫ ދާއިރާގެ...

28 ޖެނުއަރީ

January 28, 2018 9
ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު އުންމީދު ކަނޑައެއް ނުލަން: ޝާހު

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަސް ފަނޑިޔާރުންނާ މެދު އުންމީދު ކަނޑާނުލައްވާ ކަމަށާއި އެބޭފުޅުންނަށް އިތުބާރު ކުރައްވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ފުވައްމުލަކު އުތުރު ދާއިރާގެ އަލީ ޝާހު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ޖެނުއަރީ

January 25, 2018 3
ޖަވާބެއް ލިބެންދެން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ދާނަން: ޝާހިދު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައެޅި މައްސަލާގައި ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ޖަވާބެއް ލިބެން ދެން އެ ކޯޓަށް...

January 25, 2018 44
ހުސްވި ގޮނޑިތަކަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ބަހެއް ބޭނުންތަ؟

މިއީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ މެންބަރުން ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ދާއިރާތަކުގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 12 މެމްބަރުންގެ ވާހަކަ...

23 ޖެނުއަރީ

January 23, 2018 7
އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ: މައުމޫން

ޕީޕީއެމްގެ އިންތިޚާބީ މަގާމުތަކުގެ މުއްދަތު ހަމަވެފައިވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެ ޕާޓީގެ ރައީސްގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ސަމާލުކަމަށް އެކަން ގެންނަވައިފި އެވެ.

January 23, 2018 15
"ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ލިޔާ ނަމަ ދައުވާ ކުރާނަން"

ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ލިޔާ މީޑިއާތަކާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި އެ މެމްބަރުން ތަމްސީލު ކުރައްވަމުން ގެންދެވި ދާއިރާގެ ގޮނޑި...

January 23, 2018 3
"ސުޕްރީމްކޯޓުން ބަސް ނުބުނަނީސް މައްސަލަ ހައްލުނުވާނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަށް ހައްލެއް ލިބޭނީ، ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބަސް...

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2018 18
ހަބީބު، އިދިކޮޅު މީހުންނާ ބައްދަލުކުރީ އަމިއްލަ ގޮތުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލައިގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އަޑުއައްސަވަން، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ހަބީބު ބައްދަލުކުރެއްވީ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތުން ކަމަށް އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ޖެނުއަރީ

January 21, 2018 5
އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް އީސީ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހިމެނޭ ސިޓީއެއް އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018 4
ހަތަރު ލީޑަރުންގެ ސިޓީއެއް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގައި ގޮތެއް ނުނިމި...

January 17, 2018 8
މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ކޯޓުން ސާފު ބަހެއް ބުނަންޖެހޭ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ސާފު ބަހެއް ބުނަން ޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ...

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2018 6
ކޯޓުން ބަހެއް ނުބުނެ ތިބެގެން ނުވާނެ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ކަނޑައަޅާފައިވާ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަތަކުގެ ޖަވާބު ނުދީ އެ ކޯޓުން ބަހެއް ނުބުނެ، ތިބެގެން ނުވާނެ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 16, 2018
ކުށްތަކާ ދުރު ހެލިވެ، ގައުމު ހިންގަން ޖާގަދީ: ވަހީދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުން، މަޖިލީހަށް ވަނަ ނުދިނުމަށް މުއައްސަސާތަކުން ކުރާ މަސައްކަތަކީ ކުށެއް ކަމަށާއި އެ ކުށުން ދުރުވާންޖެހޭ ކަމަށް، މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި...

January 16, 2018 5
ޖަވާބު ހޯދަން މެމްބަރުން މިއަދު ވެސް ސުޕްރީމް ކޯޓަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ މެމްބަރުން، ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަތަކުގެ ޖަވާބު ހޯދަން އެ...

31 ޑިސެމްބަރ

December 31, 2017 38
ބަޖެޓާއެކު އަހަރު ނިމިއްޖެ، އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން، ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުން ފައިސާ ހަމަޖައްސައިދީ، އަހަރު ނިމުނުއިރު ވެސް އެ އިންތިޚާބުތަކެއް ނުބޭއްވުނެވެ.

03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 15
ބައި އިލެކްޝަންތަކާ މެދު ކޮމިޝަން އަދިވެސް ހިމޭނުން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެތައް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅިތާ އެތައް މަހެއް ވެގެން ދާއިރު އެ އިންތިހާބުތައް ބޭއްވުމާ މެދު ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭ ހިމޭންކަން އަދިވެސް ނިމުމަކަށް ނާދެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 25
އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ: މައުމޫން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ޕީޕީއެމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 11
މުހައްމާ އާއި ޝަހުދީގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: އިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހުދީ ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިޔަސް އެ ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި...

November 29, 2017 38
ގޮނޑިތައް ހުސްކަމުގައި، އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތް؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އާދައިގެ މުއައްސަސާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރެވެ. ގާނޫނުތައް ހެދުމާއި ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް...