30 ޖޫން

June 30, 2020 6
ކައުންސިލް އިންތިހާބުން ފަސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނަގައިފި

މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވަން ކުރިން އުޅުނު ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު، ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ފަސްކޮށްފައި ވާތީ، އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލި ފަސް ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން އަނބުރާ ގެންގޮސްފި އެވެ.

23 ޖޫން

June 23, 2020 2
ނަން ގެންދަން ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

މި އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވަން ހަމަޖައްސާފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބު، ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ފަސްކޮށްފައި ވާތީ، މިހާރު އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލާފައިވާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނަން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލަލިފި އެވެ.

22 ޖޫން

June 22, 2020 17
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މާޗުގައި ބާއްވަން ތައްޔާރުވަނީ

ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނެސް ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ އަހަރުގެ މާޗު މަހު ބޭއްވޭތޯ ގާނޫނީ ކަންކަން ތަރުތީބު ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 10
އެމްޑީއޭ 50،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރަން ނިންމައިފި

ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނާ ހިލާފުވެގެން ތިން ޕާޓީއަކާ މެދު ފިޔަވަޅު އަޅަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން، މޯލްޑިވްސް ޑިވެލޮޕްމެންޓް އެލަޔަންސް (އެމްޑީއޭ) ވަނީ ބައި ލައްކަ ރުފިޔާއިން ޖޫރިމަނާ ކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2020 12
ކެންޑިޑޭޓުން ނަން އަނބުރާ ގެންދިއުމުގެ ފުރުސަތު ދެނީ

ގާނޫނުއަސާސީ އަށް އިސްލާހު ގެނެސް ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ނަން އަނބުރާ ގެންދަން ބޭނުންވާ މީހުންނަށް ވަރަށް އަވަހަށް އެ ފުރުސަތު ހުޅުވައިލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 އެޕްރީލް

April 21, 2020 5
ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަންގެ މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލި ސިވިލް ސާވެންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާނުލެވި ދިގުލައިގެންދާ މައްސަލައަށް ހައްލެއް ހޯދަން ހައި ކޯޓަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

13 އެޕްރީލް

April 13, 2020 21
ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަނެއްކާ ވެސް ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި ވެސް މިހާރުު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމުގެ ސަބަބުން، މި މަހު 18 ގައި ކުރިން ބޭއްވުމަށް ނިންމި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މުއްދަތެއް ނެތް ގޮތަށް ފަސްކޮށްފި އެވެ.

05 އެޕްރީލް

April 05, 2020 4
އިންތިޚާބު ފަސްކުރާ ބިލްގެ މަސައްކަތް މާދަމާ ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކާ އެކު، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހެޅި ބިލް މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާ ކޮށްފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2020 6
އިންތިހާބުގެ ތައްޔާރީ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކާ ނިމުމުން

ދުނިޔޭގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރެމުންދާ ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށް ރާއްޖޭގައި އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އުވާލައި، އިންތިޚާބަށް ރައްކާތެރި މާހައުލެއް...

April 03, 2020 9
ބިލް އޮތީ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވޭ ގޮތަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ކެންޑިޑެސީ ކަށަވަރުވެފައިވާ ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލުމަށް، އަންނަ ޖެނުއަރީ 6 ގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބޭއްވުމަށް...

02 އެޕްރީލް

April 02, 2020 3
ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން ބާތިލްކުރަން އެދިއްޖެ

ކޮވިޑް-19ގެ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލާ ގުޅިގެން ފަސްކުރަން ޖެހުނު ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ސިވިލް ސާވަންޓުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގަމު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު ވިސާމް މަޖިލީހުގައި އިއްޔެ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

29 މާޗް

March 29, 2020 32
ޖެނުއަރީ 6ގެ ކުރިން އިންތިޚާބު ބާއްވަން ގާނޫނެއް

ކޮރޯނާވައިރަހުން ރައްކާތެރިވާން އެޅި ފިޔަވަޅުތަކުގައި ފަސްކުރަން ޖެހުނު ލޯކަލް ކައުންސިލާއި އަންހެނުންގެ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު އަންނަ ޖެނުއަރީ 6 ގެ ކުރިން ބާއްވަން ޚާއްސަ ގާނޫނެއް ހަދަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2020 20
ވާދަކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ސަސްޕެންޝަން އުވާލަން ގޮވާލައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުން، އިންތިޚާބު ނިމެންދެން ވަޒީފާއިން ސަސްޕެންޑްކޮށްފައިވާތީ އެކަން އުވާލުމަށް ޕީޕީއެމް އާއި ޕީއެންސީ ކޯލިޝަނުން ގޮވާލައިފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 37
އީސީ ސިޔާސީ ވެފައިވާ ވަރުން އަންތަރީސް ވެއްޖެ: ޝުޖާއު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުން ސިޔާސީ ވެފައިވާ ވަރު ފެނި އަންތަރީސް ވެއްޖެ ކަމަށް އިދިކޮޅު ޕީއެންސީގެ ނައިބު ރައީސް އިބްރާހިމް ޝުޖާއު ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020 4
އީސީގެ ނައިބު ރައީސަކަށް އަނެއްކާ ވެސް އަކްރަމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ނައިބު ރައީސްކަމަށް މިއަދު އެ ކޮމިޝަނަށް އަލުން އައްޔަންކުރި އަހުމަދު އަކްރަމް އަނެއްކާވެސް ހަމަޖައްސަވައިފި އެވެ.

March 23, 2020 14
އީސީ އަށް އަކްރަމް އައްޔަން ކުރައްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ މިހާރު ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމް މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 މާޗް

March 18, 2020 2
އީސީއަށް އަކްރަމް އައްޔަންކުރަން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ކަމަށް މިހާރު ވެސް އެކޮމިޝަނުގެ ނައިބު ރައީސްގެ ގޮތުގައި ހުންނެވި އަހުމަދު އަކްރަމް އައްޔަން ކުރަން މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 4
އިންތިޚާބީ ޝަކުވާ ވެސް ހުށަހެޅޭނީ އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް

ކޮރޯނާ ވައިރަސްއާ ގުޅިގެން، ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާ ގުޅޭ އިންތިޚާބީ ޝަކުވާތައް އީމެއިލް މެދުވެރިކޮށް ބަލައިގަންނަ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

March 17, 2020 53
އެމްޑީޕީ އާއި ޖޭޕީ އަށް ފައިސާ ދޫކުރަން ނިންމައިފި

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ 33 މިލިއަން ރުފިޔާ، ގެ ތެރެއިން އެމްޑީޕީ އާއި ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ އަށް ލިބޭ ފައިސާ އެ ޕާޓީތަކަށް ދޫކުރަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީ އަށް...

March 17, 2020 15
އިންތިޚާބު ފަސް،ކުރާ މައްސަލަ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީ އަށް މަސައްކަތް ކުރާ ކޮމިޓީތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސް ކުރުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނެގުމަށް...

16 މާޗް

March 16, 2020 11
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސަކަށް އީސީގެ އަމްޖަދު

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސް ކަމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް އަމްޖަދު މުސްތަފާ މިއަދު އައްޔަން ކުރައްވައިފި އެވެ.

March 16, 2020 2
އިންތިޚާބު ފަސްކުރުމުގެ މައްސަލައަށް ސީއެސްސީން ވަންނަނީ

އަންނަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބާއި އަންހެނުންގެ ތަރައްގީއަށް މަސައްކަތްކުރާ ކޮމެޓީތަކުގެ އިންތިޚާބުު ފަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލާގެ...

15 މާޗް

March 15, 2020 4
އީސީގެ 55 އަހަރުވީ މުވައްޒަފުންނަށް ޗުއްޓީއެއް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި މަސައްކަތް ކުރާ 55 އަހަރުން މަތީގެ މުވައްޒަފުންނާއި ބައެއް ބަލިތަކަށް ފަރުވާ ހޯދާ މީހުންނަށް ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން 30 ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދިނުމަށް އެ...

March 15, 2020 9
އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރާއްޖެ އަށް ވެސް ކޮރޯނާވައިރަސް ފެތުރިފައިވާތީ، ހާލަތު ރަނގަޅު ވަންދެން ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބު ފަސްކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހައި ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި...

14 މާޗް

March 14, 2020 11
އިންތިޚާބާ މެދު އީސީން މާދަމާ ގޮތް ނިންމަނީ

އަންނަ ލޯކަލް ކަައުންސިލް އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިތުރަށް ކުރިއަށް ގެންދާނެ ގޮތާ ބެހޭގޮތުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނިންމުން މާދަމާ އިއުލާން ކުރާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.