19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 35
އެމްޑީޕީ 60،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ފުލުސް އޮފީހަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރާތީ "ފުލުސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި" އެމްޑީޕީން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމްޑީޕީ 60،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 9
ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުށަހެޅި އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

August 16, 2017 35
އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވޭ މެމްބަރުންގެ ދިފާއު؟

ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މައްސަލާގައި އެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން...

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2017 22
ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް އީސީ މެމްބަރެއްގެ ޓުވީޓެއް!

ސިޔާސީ ހަރަކާތް ހިންގަން ފުރުސަތު ނުދޭ މައްސަލާގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުގެ ޝަކުވާ ބޮޑުވެފައި ވަނިކޮށް، ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ބުނާ މާއްދާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު ހަސަން ހަބީބު މިއަދު ތާއީދުކުރައްވަައިފި އެވެ.

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2017 7
މަޖިލިހުން މިހާތަނަށް އެންގި އެއްޗެއް ނެތް: ލަތީފް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ދިއްދޫ ދާއިރާގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ވެސް އަދި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވެސް މިހާތަނަށް އަންގާފައި ނެތް ކަމަށް އެ ދާއިރާގެ މެމްބަރު...

August 12, 2017 51
ހަ މެމްބަރެއްގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި އިނާޔަތް ކަނޑާލައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަ މެމްބަރުންގެ އިމްތިޔާޒުތަކާއި އިނާޔަތްތައް ކަނޑާލައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2017 61
"އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވުނަސް ހުކުމުގެ އުސޫލު ހިނގާނެ"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވުނު މެމްބަރެއް ކަމަށް ވިޔަސް ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފި ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2017 16
ސައުދު ވެސް ޕާޓީން ވަކިކުރީ ހުކުމަށް ފަހު: ދައުލަތް

ވިލިނގިލީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދު ހުސައިން ވެސް ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމުގެ ފަހުން މިދިޔަ މަހުގެ ކަމަށް ދައުލަތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 08, 2017 55
ސުއޫދުގެ ވަރުގަދަ ހަމަލާތަކެއް މުއައްސަސާތަކަށް!

ތިން ބާރު ވަކިކޮށް، ފާރަވެރިވެވޭނޭ ނިޒާމަކާ އެކު ރައްޔިތުންގެ ހައްގުތައް ކަށަވަރުކޮށްދީފައި އޮތް ގާނޫނުއަސާސީ "މަރާލާފައިވާ" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާތަކަށް ކުރީގެ...

29 ޖުލައި

July 29, 2017 8
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ނިންމުން ލަސްވުމަކީ ދެރައެއް: އިލްހާމް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުމާ މެދު ގޮތެއް ކަނޑައަޅައިދޭން އޭގެ ތެރެއިން ބައެއް މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލަ ލަސްވާ ކޮންމެ ދުވަހަކީ އަދި ކޮންމެ ވަގުތަކީ ވެސް ކޮންމެވެސް ބަޔަކު ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނުތަކަށް އަރައިގަންނަ ވަގުތެއް...

26 ޖުލައި

July 26, 2017 36
ހަ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ސަބަބެއް އެބަ އޮތްތަ؟

މަޖިލިސް މެމްބަރުން އިންތިޚާބުވާ ޕާޓީން ވަކިވެއްޖެ ނަމަ ނުވަތަ ވަކިކޮށްފި ނަމަ ނުވަތަ އެހެން ޕާޓީއަކަށް ބަދަލުވެއްޖެ ނަމަ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލޭނެ ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ އެކު އިދިކޮޅު މެމްބަރުން ކަންބޮޑުވުންތައް އޮއްސަމުން ދަނިކޮށް ކޯޓުން ވަނީ އެ މައްސަލާގައި އިތުރު އަމުރެއް ނެރެ، ސުވާލު އުފައްދަމުން ދިޔަ...

25 ޖުލައި

July 25, 2017 29
އީސީން ބަޔާން ނެރުނީ މެމްބަރުން ޒިންމާ ނުނަގާ ގޮތަށް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަަށް ކަނޑައަޅައި ބައި އިލެކްޝަންސް އަށް އިއުލާންކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބަޔާން ނެރުނީ އެ ކޮމިޝަނުގެ އެއްވެސް މެމްބަރަކު ޒިންމާ ނުނަންގަވާ ގޮތަށް ކަމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަހްމަދު މަހްލޫފް ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 ޖުލައި

July 24, 2017 56
ވަކިކުރާ ކޮންމެ މީހެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: ނަޝީދު

ޕާޓީން މެންބަރަކު ވަކި ކުރިޔަސް، އެ މެމްބަރެއްގެ މަޖިލީހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ނުނިންމޭނެ ކަމަށް ކުޅުދުއްފުށީ ދެކުނު ދާއިރާގެ ޕީޕީއެމް މެމްބަރު މުހައްމަދު ނަޝީދު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2017 37
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ވަކިކުރަން ހުށަހަޅަނީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތް ކަމުގެ މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަދި...

July 23, 2017 76
ކީއްކުރާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނެއް؟

ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން ފުރަތަމަ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުންގެ ނަންތައް އާންމުވީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ...

21 ޖުލައި

July 21, 2017 66
މައުމޫންގެ ސުވާލު: ގާނޫނުއަސާސީ އުވުނީކަމަށް ދެކެނީތަ؟

ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާގެ ހައިސިއްޔަތުން 2008 ގައި އެމަނިކުފާނު ތަސްދީގުކުރެއްވި ގާނޫނުއަސާސީ މިހާރު އުވިފައި ވަނީ ކަމަށް ދައުލަތުގެ ބައެއް މުއައްސަސާތަކުން ބަލަނީތޯ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް މިއަދު ސުވާލުކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ޖުލައި

July 19, 2017 28
މަޖިލިހުގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު މެމްބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މައްސަލަ އެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމައިފި އެވެ.

July 19, 2017 116
ހަތަރު ދާއިރާގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމައިފި

ގޮނޑިތައް ހުސްވިކަމާ މެދު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ސުވާލު އުފައްދާފައި ވަނިކޮށް، ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކުއްލިއަކަށް ނިންމައި މިއަދު...

July 19, 2017 40
ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭނެ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަކިވިކަން ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިރޭ ބޭއްވި ކައުންސިލްގެ ބައްދަލުވުމުގައި ރައީސް...

18 ޖުލައި

July 18, 2017 94
4މެމްބަރަކު ޕީޕީއެމުން ވަކިވިކަން މަޖިލިހަށް އަަންގައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޕީޕީއެމްގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު އެ ޕާޓީން ވަކިވެފައިވާކަން ދައުލަތުގެ ކަމާ ބެހޭ މުއައްސަސާތަކަށް އަންގާފައިވާ ކަމަށް މިރޭ ބޭއްވި ޕީޕީއެމްގެ ކުއްލި...

July 18, 2017 13
ގޮނޑި ގެއްލުވައިލާ އިރު އިލެކްޝަންސް ހިމޭނުން

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން މަސައްކަތް ކުރަނީ މަޖިލީހުގެ ބައެއް މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ނުހައްގުން ގެއްލުވައިލަން ކަމަށާއި އެކަމާ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) މަޑުން އޮންނާތީ...

14 ޖޫން

June 14, 2017 1
ޖޭޕީގެ މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދާތީ އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަނާކުރި މައްސަލާގައި އެ ޕާޓީން ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ކުރިއަށް ނުދާތީ އެ ޕާޓީން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށް، އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރު އަބްދުﷲ ސައީދަށް މިއަދު ސިޓީ ފޮނުވައިފި އެވެ.

07 ޖޫން

June 07, 2017 9
ޖޭޕީގެ ލޯގޯ އާއި ދިދަ: މައްސަލައަކަށް ވާންވީ ކީއްވެ؟

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގުމަކީ ރާއްޖޭގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ލޯގޯ ބަދަލު ކުރަން އެންގި ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. ރައީސުލް ޖުމްހޫރިއްޔާގެ ދިދަ އާއި ވައްތަރު ކަމަށް ބުނެ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން ހުއްޓާލަން އެންގިއިރު އެ ޕާޓީ އުފެދިގެން މިހާތަނަށް ވެސް މަސައްކަތް ކުރީ އެ ލޯގޯ އާއި އެ...

06 ޖޫން

June 06, 2017 3
ޖޭޕީގެ ދިދަ މަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދިދަ އާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) މަނާކުރި މައްސަލަ އެ ޕާޓީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2017 12
ޖޭޕީގެ ދިދައަކީ ފިކުރީ މުދަލެއް، ބަދަލެއް ނުގެނެވޭނެ

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދިދައަކީ އެ ޕާޓީގެ ފިކުރީ މުދަލެއް ކަމަށާއި ފަހުން ހަދާ އުސޫލަކުން އެ މުދަލަށް އަރައިގަތުމަކީ ގާނޫނީ ގޮތުން ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން...

June 05, 2017 15
ޖޭޕީގެ ދިދަ އާއި ނިޝާން މަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދިދަ އާއި ނިޝާން ބޭނުންކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މަނާކުރި މައްސަލަ ކޯޓަށް ހުށަހެޅުމަށް އެ ޕާޓީގެ ގައުމީ ހިންގާ ކޮމެޓީން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.