03 ޑިސެމްބަރ

December 03, 2017 15
ބައި އިލެކްޝަންތަކާ މެދު ކޮމިޝަން އަދިވެސް ހިމޭނުން!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އެތައް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅިތާ އެތައް މަހެއް ވެގެން ދާއިރު އެ އިންތިހާބުތައް ބޭއްވުމާ މެދު ކޮމިޝަނުން ގެންގުޅޭ ހިމޭންކަން އަދިވެސް ނިމުމަކަށް ނާދެ އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2017 25
އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ: މައުމޫން

ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ބަލާއިރު މިހާތަނަށް މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ގާނޫނުތަކާއި ގަވާއިދުތަކާ އެއްގޮތަށް ކަންތައްތައް ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާއި ޕީޕީއެމަށް ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް އަނެއްކާވެސް ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

29 ނޮވެމްބަރ

November 29, 2017 11
މުހައްމާ އާއި ޝަހުދީގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭނެ: އިދިކޮޅު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސައިން ޝަހުދީ ޕީޕީއެމުން ވަކިކުރިޔަސް އެ ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި...

November 29, 2017 38
ގޮނޑިތައް ހުސްކަމުގައި، އަޅާލާނެ ބަޔަކު ނެތް؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަކީ އާދައިގެ މުއައްސަސާއެއް ނޫނެވެ. އެއީ ދައުލަތް ހިންގުމުގެ ތިން ބާރުގެ ތެރެއިން އެއް ބާރެވެ. ގާނޫނުތައް ހެދުމާއި ސީދާ ރައްޔިތުންނާ ގުޅޭ މުހިންމު ނިންމުންތައް...

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2017 53
މެމްބަރު މުހައްމާ އާއި ޝަހުދީގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

އިހަވަންދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުﷲ (މުހައްމާ) އާއި ހަނިމާދޫ ދާއިރާގެ މެމްބަރު ހުސެއިން ޝަހުދީ ޕީޕީއެމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ޕާޓީން އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނަށް އެންގުމާ އެކު ދެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލިއްޖެ އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2017 32
ޕާޓީއަކުން މީހަކު "ވަކިވާނީ" ކިހާ ހިސާބަކުން؟

އިންތިޚާބުވި ޕާޓީން ވަކިވި މައްސަލާގައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 10 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މިއީ ފަހުގެ ތާރީޚެއްގައި މިހާ ގިނަ އަދަދެއްގެ މަޖިލިސް މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި އެއްފަހަރާ ގެއްލުނު ފުރަތަމަ ފަހަރެވެ. އެ މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް...

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2017 7
ބައި އިލެކްޝަން އަދިވެސް އިއުލާނެއް ނުކުރޭ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 10 ދާއިރާއެއްގެ ގޮނޑި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމާފައިވީ ނަމަވެސް އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން އޮންނާނެ ތާރީހެއް އެ ކޮމިޝަނުން އަދިވެސް އިއުލާނެއް ނުކުރެ އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2017 14
މިހުރީ ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި: ސައުދުﷲ

ގާނޫނުއަސާސީ އާއި ގާނޫނާއި ގަވާއިދުގެ ތެރޭގައި ދެމިހުންނަވާނެ ކަމަށާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާއްވަން އުޅޭ ބައި އިލެކްޝަނާ މެދު ރައްޔިތުން ފުންކޮށް ވިސްނުމަށް ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

01 ނޮވެމްބަރ

November 01, 2017 70
އިންތިހާބު ބާއްވާނެ ގޮތެއް އީޔޫ އަށް ނޭނގޭނެ: މުންދު

އަންނަ އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާނީ ގާނޫނުއަސާސީގައި ބުނެފައިވާ ގޮތަށް މިނިވަންކަމާ އެކު ކަމަށާއި އިންތިޚާބު ބާއްވަން ޖެހޭނީ ވަކި ގޮތަކަށް ކަމަށް ބުނެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އަދި ބޭރުގެ އެހެން ބަޔަކަށް ވެސް ދިވެހި ސަރުކާރަށް ކިޔައެއް ނުދެވޭނެ ކަމަށް، ރާއްޖެ އިން ސްރީ ލަންކާ އަށް ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަވާ ސަފީރު...

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2017 29
ރިޔާސީ އިންތިހާބު މިނިވަން ވާނެ: އީސީ

އަންނަ އަހަރު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު މިނިވަން ނުވާނެ ކަމަށް ބުނެ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ވާހަކަ ދައްކަމުން ދާތީ، އެ އިންތިހާބަކީ ހާމަކަން ބޮޑު ދެ ފުށް ފެންނަ...

October 31, 2017 32
މުސްތޮފާ، ސައުދުﷲ އަދި ޝާހުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ

ޕީޕީއެމުން އެދިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިން މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 7
ޕީޕީއެމުން މާ ކުރިން އޮތީ ވަކިވެފައި: މެމްބަރުން

މިދިޔަ ޖުލައި އިން ފެށިގެން ޕީޕީއެމުން ވަކިވެފައިވާ ބަޔަކު އަލުން ޕާޓީން ވަކިކުރަން ނިންމުން ސައްހަ ނުވާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ތިމަރަފުށީ ދާއިރާގެ މެމްބަރު މުހައްމަދު މުސްތޮފާ އާއި ތިނަދޫ އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު ސައުދުﷲ ހިލްމީ އެ ޕާޓީއަށް ފާޑުކިއުއްވައިފަ އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 9
އަބްދުﷲގެ ސުވާލުތަކަށް އީސީގެ ޖަވާބެއް ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރު ކަމުން، ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އަބްދުﷲ އަހްމަދު ވަކިވެއްޖެތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ ލިއުމުން ޖަވާބެއް ދޭން އެދިވަޑައިގަތުމުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އެކަން ސާފުކޮށް ނުދިން ކަމަށް އޭނާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2017 12
ބައި އިލެކްޝަންތައް ބޭއްވުމަށް 26 މިލިއަން ރުފިޔާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅާފައިވާ ގޮނޑިތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބޭއްވުމަށް ސަޕްލިމެންޓްރީ ބަޖެޓުގައި 26 މިލިއަން ރުފިޔާ ހިމަނައިފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 3
ކެންޔާގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ފިއްލަވައިފި

ނައިރޯބީ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ކެންޔާގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިންސާފުވެރިކޮށް ގެންދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ...

October 18, 2017 47
"އިންތިހާބު ބާއްވާކަށް ނުޅޭ، ބޭނުމަކީ ބިރުދެއްކުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި އެ ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މި އަހަރު...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 12
ފައިސާ ނުދީގެން ފިނޭންސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

October 12, 2017 14
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވަކި ކޮޅަކަށް މިނިވަންވީމާ ގޯސް

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލުމުގެ ވެސް މާ ކުރިން، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ނިޒާމުތައް މި ރާއްޖޭގައި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 13
ކޮންގްރެސް ބާއްވަން އެމްޑީޕީން ފައިސާ ހޯދަން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޕާޓީން ފަށައިފި އެވެ.

October 10, 2017 58
މި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މެދު މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަނީ، ބައެއް މެމްބަރުންގެ ބަހުން ނަމަ، "ހިތުހުރި" ގޮތަކަށެވެ. މި ތުހުމަތު ކުރާނެ ޖާގަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 39
ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ ފައިސާ ބަޖެޓަކު ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރި ހަ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައި އިލެކްޝަން ލަސްވަނީ ފައިސާ ހަމަނުޖެހިގެން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 1
ކެންޔާގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ނައިރޯބީ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ކެންޔާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ...

September 24, 2017 38
ގޮނޑިތައް ހުސް ކޮށްލުމަށް ފަހު އީސީ ނިދާފައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅިމަށް ފަހު، ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު (ދެ މަސް) ފާއިތުވި އިރު ވެސް ބައި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 2
އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ޖެހުނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސަބަބުން

ނައިރޯބީ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ކެންޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ޖެހުނީ އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 7
އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ވަކިވަކި މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރަކު މިއަދު...

September 20, 2017 43
ގޮނޑިތައް ހުސް، މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ،އިންތިހާބު ކޮބާ؟

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުންތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ...