25 ޖޫން

June 25, 2018 42
ނިހާންގެ އިސްލާހުގެ އަމާޒަކީ ޕްރޮފެސަރު އުގައިލް!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލިކުރަން، އިދިކޮޅުން ނެރެން އެންމެ ފުރުސަތު ބޮޑު، ގާބިލް ކެންޑިޑޭޓަކީ ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް އެވެ؛ މިއީ، އިންތިޚާބަށް އިދިކޮޅުން އެއް ކެންޑިޑޭޓަކު ނެރުމުގެ ވާހަކަ ފެށުމާ އެކު، ފެތުރުނު އަޑެކެވެ.

June 25, 2018 2
އިންތިހާބުތަކުގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ހުށަހަޅައިފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް އިސްލާހުތަކެއް ގެނައުމަށް ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 25, 2018 26
ޓީވީތަކުން ހަމަހަމަ ފުރުސަތު ދޭން ލާޒިމްކުރަނީ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެނޑިޑޭޓުންނަށް ރާއްޖޭގެ ހުރިހާ ޓީވީ ޗެނަލްތަކަކުން އެއް ހަމައެއްގައި ފުރުސަތު ދޭން ޖެހޭ ގޮތަށް ލާޒިމްކޮށް، އަދި ވަކި ކެންޑިޑޭޓަކަށް އިތުރަށް ވަގުތު...

24 ޖޫން

June 24, 2018 2
ދާއިމީ ވޯޓާސްލިސްޓު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު އާއްމުކުރަނީ

ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ހުށަހެޅި ޝަކުވާތައް ބެލުމަށްފަހު އަންނަ އާދިއްތަ ދުވަހު ދާއިމީ ލިސްޓް ނެރޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

June 24, 2018 14
އިންތިޚާބުތަކުގެ ގާނޫނުތަކަށް ހުށަހަޅާ އިސްލާހު މާދަމާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ގާނޫނާއި އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު ގާނޫނަށް ސަރުކާރުން ގެންނަން ހުށަހަޅާ އިސްލާހުތަކުގެ ފުރަތަމަ ކިޔުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާ ޖަލްސާ އަށް...

21 ޖޫން

June 21, 2018 3
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 1،700 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ

ރިއާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ދިން މުއްދަތު ހަމަވި އިރު، 1،700 އަށްވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2018 3
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭ 800 އަށް ވުރެ ގިނަ ޝަކުވާ އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

June 20, 2018 2
އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ބޭރު ފަރާތްތަކަށް ދައުވަތުދީފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ރާއްޖޭގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮބްޒާވްކުރަން ބޭރުގެ ފަރާތްތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ދައުވަތު ދީފި އެވެ.

June 20, 2018 3
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ވަގުތު އިތުރުކޮށްފި

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމަށް ދިން ވަގުތު މިރޭ 10:30 އާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2018 20
ގާސިމްގެ ވީޑިއޯ، ފޭސްބުކުން ޑިލީޓްކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް، އޭނާގެ ފޭސްބުކް ޕޭޖް މެދުވެރިކޮށް މިއަދު ދެއްވި ވީޑިއޯ މެސެޖު ޑިލީޓްކޮށްލައިފި އެވެ.

June 19, 2018 127
އެމްޑީޕީ ނުހިމަނައި ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަން އިއުލާނުކޮށްފި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ އެމްޑީޕީ ބައިވެރިނުކޮށް، ޖުމްހޫރީ ކޯލިޝަންގެ ކެބިނެޓް، ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ލީޑަރު ގާސިމް އިބްރާހިމް މިއަދު އިއުލާން ކުރައްވައިފި އެވެ.

18 ޖޫން

June 18, 2018 3
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް މިހާތަނަށް 34 ޝަކުވާއެއް ހުށަހަޅައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓާ ގުޅޭ ގޮތުން މިހާތަނަށް 34 ޝަކުވާއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 18, 2018 6
ވޯޓާސް ލިސްޓާ ގުޅިގެން ޕާޓީތަކުން އެދޭ ކަންކަން ބަލާނެ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅިގެން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން އެދޭ ކަންކަން ބަލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

14 ޖޫން

June 14, 2018 15
ވޯޓާސް ލިސްޓާ މެދު ކަންބޮޑުވުން އެބަހުރި: އެމްޑީޕީ

މިއަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބިފައިވާ މީހުންގެ ލިސްޓާ ގުޅޭގޮތުން ކަންބޮޑުވުންތައް އެބަހުރި ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 14, 2018 2
އިންތިޚާބުގެ މޮނިޓަރުންނަށް ވުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު މޮނިޓަކުރުމަށް ބޭނުންވާ މީޑިއާތަކަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2018 13
ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރީ ކުރިއަށްދާނެ މަގެއް ނެތުމުން

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކުރީ ސިޔާސީ ގޮތުން ކުރިއަށް ދެވެނޭ އެއްވެސް މަގެއް ނެތުމުން ކަމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 13, 2018 11
ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި މައްސަލަ އުޅޭތޯ ބަލަން އީސީން އެދެފި

ވޯޓާސް ލިސްޓުގައި ނަން އޮތްތޯ ބެލުމަށް، ވީއާރު ޖެހުމަށް ފަހު ހުސްތަންކޮޅެއް ދޫކޮށްލައި، އައިޑީކާޑު ނަމްބަރު ޖެހުމަށް ފަހު 1414 އަށް އެސްއެމްއެސް ކޮށްލާ

12 ޖޫން

June 12, 2018 14
ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) ގެ މިހާރުގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މަނާކުރުމުން، އެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2018 13
ވޯޓުލުމުގެ ހައްގު ލިބޭ މީހުންގެ ލިސްޓު އާންމުކޮށްފި

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު 24 ގައި ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓާސް ލިސްޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިރޭ އާއްމުކޮށްފި އެވެ.

09 ޖޫން

June 09, 2018 13
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އުކުޅަހުގައި ބާއްވަން ނިންމައިފި

އެމްޑީޕީން މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ސަރުކާރުން ދޫނުކުރުމުން، އއ. އުކުޅަހުގައި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން މިރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2018 13
މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިސީން ބޭނުންވޭ

މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު ހަރަކާތްތެރިވާ މީޑިއާތަކުގެ އޮބްޒާވަރުން މަދު ކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭނުންވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން...

June 08, 2018 18
ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ: ޝިފާޒު

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ސިއްރު ކުރަން އުޅެނީ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ނަތީޖާ ކަމަށާއި އެ ކޮމިޝަނާ މެދު ހިތްހަމަނުޖެހޭ ކަމަށް އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒް...

07 ޖޫން

June 07, 2018 32
"މިއީ އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބު"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު، 23 ގައި ބޭއްވުމަށް ނިންމާފައިވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަކީ ދުނިޔެއަށް އެންމެ ބޮޑަށް ހުޅުވާލައިގެން ބާއްވާ އިންތިހާބަށް ވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 07, 2018 38
ރިޔާސީ އިންތިހާބު ސެޕްޓެމްބަރު 23 ގައި ބާއްވަނީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިހާބު، ސެޕްޓެމްބަރު 23ގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި އެވެ.

June 07, 2018 104
ނިހާނާއި މެމްބަރުންގެ ޒުވާބު، އެންމެ ފަހުން އިންޒާރު!

ވެރިކަން ކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމްގެ ޕާލަމެންޓްރީ ގްރޫޕްގެ ލީޑަރު އަހްމަދު ނިހާން، އިންޑިއާ އެތެރެވިޔަ ނުދީ އަނބުރާ ފޮނުވާލުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫނެވެ؛ ރާއްޖެ އާއި އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ...

06 ޖޫން

June 06, 2018 33
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދުލެއް ނުކުރި

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީ މި މަހު ފަހުކޮޅު ބާއްވާ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދޫނުކުރާ ގޮތަށް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ނިންމައިފި އެވެ.

June 06, 2018 19
ޕްރައިމަރީގައި އުޅުނު ކައުންސިލަރުންގެ މައްސަލަ ބަލަނީ

އިދިިކޮޅު އެމްޑީގެ ޕްރައިމަރީގައި އިސްކޮށް އުޅުނު ކައުންސިލަރުންގެ މައްސަލަ ލޯކަލް ގަވަމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެލްޖީއޭ) އިން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

June 06, 2018
އިރާގުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ފުރުން މަނާކޮށްފި

ބަޣުދާދު (ޖޫން 6) - އިރާގުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުން ގައުމުން ބޭރަށް ފުރުން މަނާކޮށްފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2018 2
އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް އިއުލާން ކުރާނީ ބުރާސްފަތީގައި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާއްވާ ދުވަސް މިއަދު ކަނޑައަޅާފައިވާ ކަމަށާއި އެކަމަކު އެ ދުވަސް އާންމު ކުރާނީ އަންނަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

June 05, 2018 24
ކުށްވެރިން ބައިވެރިވާ ކޮންގްރެސްތައް ބަލައިނުގަންނާނެ

ކުށެއް ސާބިތުވެފައިވާ އެއްވެސް މީހަކު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ކޮންގްރެސްގައި ބައިވެރިކޮށްފި ނަމަ އެ ކޮންގްރެސް ބަލައިނުގަންނާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

June 05, 2018 21
ޕާޓީއެއް އުވާލަން ބޭނުމެއް ނޫން: އިލެކްޝަންސް

ސިޔާސީ އެއްވެސް ޕާޓީއެއް އުވާލަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބޭނުން ނުވާ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ތަކުރާރުކޮށް ގާނޫނާ ހިލާފުވާ ނަމަ ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

04 ޖޫން

June 04, 2018 15
ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮންނަ ދުވަސް މާދަމާ ކަނޑައަޅަނީ

މި އަހަރު ރާއްޖޭގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގެ ވޯޓުލުން އޮންނާނެ ތާރީހު މާދަމާ ކަނޑައަޅާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އަކްރަމް މި ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

June 04, 2018 12
އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް އަށް ދަރުބާރުގެ ދޭން އެދިއްޖެ

އިދިކޮޅު އެންމެ ބޮޑު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ "އާދަޔާ ޚިލާފު" ކޮންގްރެސް ބޭއްވުމަށް ދަރުބާރުގެ ދޫކޮށްދިނުމަށް އެދި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި އެ ޕާޓީން މިއަދު އެދިއްޖެ އެވެ.

03 ޖޫން

June 03, 2018 47
ޕްރައިމަރީގައި އިސްކޮށްއުޅުނު މީހުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަނީ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގައި އިސްކޮށް އުޅުއްވި ބޭފުޅުންގެ މައްސަލަތައް ތަހުގީގުކޮށް އެ ބޭފުޅުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް ފުލުހުންގެ ކިބައިން އެދެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

02 ޖޫން

June 02, 2018 45
އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޓިކެޓް ނަޝީދަށް އަރުވައިފި

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީގެ ފަރާތުން ވާދަކުރެއްވުމުގެ ޓިކެޓު ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު އަރުވައިފި އެވެ.

June 02, 2018 5
ހައްޔަރުކުރި މީހުން ދޫކޮށްލަން އެމްޑީޕީން ގޮވާލައިފި

މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު ބޭއްވި އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ތެރޭގައި ފުލުހުންނާ ދެމެދު ހިނގި އެކި ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ހައްޔަރުކުރި 18 މީހުން ދޫކުރުމަށް އެ ޕާޓީން މިއަދު ގޮވާލައިފި...

31 މެއި

May 31, 2018 42
މިނިވަން އިންތިހާބަށް މަގުފަހިކޮށްދޭން އީޔޫން ގޮވާލައިފި

ދެ ފުށް ފެންނަ އިންސާފުވެރި މިނިވަން އިންތިހާބެއް ބޭއްވުމަށް މަގު ފަހިކޮށްދިނުމަށް ރާއްޖޭގެ ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު ގޮވާލައިފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2018 25
ނަޝީދުގެ ސަޕޯޓަރުންނަށް ނަފުރަތާއިރުޅިވެރިކަމުގެ ދުވަހެއް

އެންމެ ބޮޑު އިދިކޮޅު ޕާޓީ، އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން މިއަދު މެންދުރުން ފެށިގެން ކުރިއަށް ގެންދަނީ އާދަޔާ ޚިލާފު ގޮތަކަށެވެ. އެ ޕްރައިމަރީގައި ވާދަކުރައްވާ ހަމައެކަނި...

May 30, 2018 90
އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން ނިމިއްޖެ

އެމްޑީޕީގެ ރިޔާސީ ޕްރައިމަރީގެ ވޯޓުލުން، ސިވިލް ކޯޓުގެ އަމުރަކުން ހުއްޓުވަން ފުލުހުން މަސައްކަތް ކުރަމުން ދިޔަ ނަމަވެސް، މާލެ އާއި ރަށްރަށުގައި އަދިވެސް ވޯޓުލުން ކުރިއަށް ގެންދާ...