18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2017 3
ކެންޔާގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރަކު ފިއްލަވައިފި

ނައިރޯބީ (އޮކްޓޯބަރު 18) - ކެންޔާގައި އަންނަ ހަފުތާގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން އިންސާފުވެރިކޮށް ގެންދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށް ބުނެ...

October 18, 2017 47
"އިންތިހާބު ބާއްވާކަށް ނުޅޭ، ބޭނުމަކީ ބިރުދެއްކުން"

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި އެ ކޮމިޝަނުން އަމަލުކުރަމުންދާ ގޮތަށް ބަލާއިރު، މި އަހަރު...

12 އޮކްޓޯބަރ

October 12, 2017 12
ފައިސާ ނުދީގެން ފިނޭންސްއާ ދެކޮޅަށް ދައުވާކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ ދޫނުކޮށްގެން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީއާ ދެކޮޅަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ސިވިލް ކޯޓުގައި ދައުވާކޮށްފި އެވެ.

October 12, 2017 14
މިނިވަން މުއައްސަސާތައް ވަކި ކޮޅަކަށް މިނިވަންވީމާ ގޯސް

މިހާރު އަމަލު ކުރަމުން އަންނަ ގާނޫނުއަސާސީ އެކުލަވައިލުމުގެ ވެސް މާ ކުރިން، ސަރުކާރު ޒިންމާދާރު ކުރުވުމާއި ސަރުކާރުގެ އަމަލުތަކަށް ފާރަވެރިވުމުގެ ނިޒާމުތައް މި ރާއްޖޭގައި...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2017 13
ކޮންގްރެސް ބާއްވަން އެމްޑީޕީން ފައިސާ ހޯދަން ފަށައިފި

އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ބާއްވަން ފައިސާ ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް އެ ޕާޓީން ފަށައިފި އެވެ.

October 10, 2017 58
މި މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއެއް ނުގެއްލޭ؟!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންނާ މެދު މި ސަރުކާރުން އަމަލުކުރަނީ، ބައެއް މެމްބަރުންގެ ބަހުން ނަމަ، "ހިތުހުރި" ގޮތަކަށެވެ. މި ތުހުމަތު ކުރާނެ ޖާގަ އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކަށް ލިބެނީ...

08 އޮކްޓޯބަރ

October 08, 2017 34
ޕާޓީތަކަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާއަށް ވީގޮތެއް ނޭނގޭ!

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން މި އަހަރަށް ކަނޑައެޅި ފައިސާ އަށް ވީ ގޮތާ މެދު ސުވާލު އުފެދިއްޖެ އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2017 39
ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ ފައިސާ ބަޖެޓަކު ނެތް!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ހުސްވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އިއުލާން ކުރި ހަ ދާއިރާގެ ގޮނޑި އަށް މެމްބަރުން އިންތިހާބު ކުރުމަށް ބާއްވަންޖެހޭ ބައި އިލެކްޝަން ލަސްވަނީ ފައިސާ ހަމަނުޖެހިގެން ކަން "މިހާރު" އަށް އެނގިއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2017 1
ކެންޔާގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މައްސަލަ ތަހުގީގު ކުރަނީ

ނައިރޯބީ (ސެޕްޓެމްބަރު 24) - ކެންޔާގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމުގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންގެ މައްސަލަ...

September 24, 2017 38
ގޮނޑިތައް ހުސް ކޮށްލުމަށް ފަހު އީސީ ނިދާފައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންތަކެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅިމަށް ފަހު، ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތު (ދެ މަސް) ފާއިތުވި އިރު ވެސް ބައި...

21 ސެޕްޓެމްބަރ

September 21, 2017 2
އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ޖެހުނީ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސަބަބުން

ނައިރޯބީ (ސެޕްޓެމްބަރު 21) - ކެންޔާގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ޖެހުނީ އެ ގައުމުގެ އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުގެ ސަބަބުން ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ބުނެފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2017 7
އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް ދައުވާކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދީފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ވަކިވަކި މެމްބަރުންގެ މައްޗަށް ދައުވާ ކުރައްވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެ ކޮމިޝަނުން ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ހަތަރު މެމްބަރަކު މިއަދު...

September 20, 2017 42
ގޮނޑިތައް ހުސް، މުއްދަތު ހަމަވެއްޖެ،އިންތިހާބު ކޮބާ؟

ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމްގެ އެތެރޭގައި އުފެދުނު ދެބަސްވުންތަކުގައި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރަކު މަގާމުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ވަނީ ކަނޑައަޅައިފަ...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2017 3
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރާ މައްސަލާގައި ޖަވާބެއް ނުދިން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ފައިސާ ދޫކުރުން ލަސްވާ މައްސަލާގައި ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ވާހަކައެއް ނުދެއްކި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2017 13
ބައި އިލެކްޝަން ހުއްޓުވަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން ބާތިލްކޮށްދިނުމަށް އެދި...

September 10, 2017 4
އިތުރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލުވާލާނެ: ޝާހިދު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެތައް މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ގެއްލުވާލާނެ ކަމަށް މަޖިލީހުގެ ކުރީގެ ރައީސް އަދި ހެންވޭރު އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަބްދުﷲ ޝާހިދު ރޭ...

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2017 40
ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ކޯޓުން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ: މެމްބަރުން

މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑިއާ ގުޅޭގޮތުން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ނިންމި ގޮތް އެ ކޯޓުން އަލުން ސާފުކޮށްދޭންޖެހޭ ކަމަށް، އެ މައްސަލަ ރައްދުވާ ހަތަރު މެމްބަރުން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2017 20
އީސީން ފައިސާ ނުދޭތީ އެމްޑީޕީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކޮށްފި

ކޮންމެ އަހަރަކު ވެސް ދައުލަތުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ، އެމްޑީޕީ އަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނުދޭތީ، އަންނަ ހުކުރު ދުވަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި އެ ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ފަސްކުރަން ގައުމީ މަޖިލީހުން ރޭ ނިންމައިފި އެވެ.

05 ސެޕްޓެމްބަރ

September 05, 2017 7
އީސީގެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ: ނަޝީދު

ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އެއްވެސް ދާއިރާއެއްގެ ބައިއިލެކްޝަނެއް ކުރިއަށް ގެންދާނަމަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުންނަށް ފިޔަވަޅު އަޅަންޖެހޭ ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

September 05, 2017 17
މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހުމަދުގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލިއްޖެ

ތިނަދޫ ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ޓިކެޓުގައި އިންތިޚާބުވި މެމްބަރު އަބްދުﷲ އަހްމަދުގެ ގޮނޑި ވެސް ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަނުން މަޖިލީހަށް އަންގައިފި އެވެ.

September 05, 2017 34
އިދާރީ ކަންކަން ނިމުމުން އިންތިހާބު އިއުލާންކުރަނީ

އިދާރީ ކަންކަން ނިމުނުހާ އަވަހަކަށް، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހުސްވެފައިވާ ގޮނޑިތަކަށް މެމްބަރުން ހޮވަން ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވާނެ ތާރީހު އިއުލާންކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2017 12
މަޖިލިސް އެ ދަނީ ކޮށައި ކުދިކޮށްލަމުން: ސައުދު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިސް "ކޮށައި ކުދިކޮށްލަމުން" ދާއިރު، މަޖިލީހުގެ ދިފާއުގައި ސަރުކާރަށް ތާއީދު ކުރައްވާ މެމްބަރުންނަށް ދެއްކެވޭނެ ވާހަކައެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)...

August 30, 2017 20
ޣައިރު ގާނޫނީ އިންތިހާބެއް ނުބޭއްވޭނެ: އަމީތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅުމަށްފަހު ބާއްވަން އުޅެނީ ޣައިރު ގާނޫނީ އިންތިހާބެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން...

29 އޯގަސްޓް

August 29, 2017 46
ގޮނޑީގެ މައްސަލަ ބޮޑު ބަހުސަކަށް: ހައްލެއް ބޭނުން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ މަހު ނިންމި ނިންމުމާ އެކު ސިޔާސީ މަސްރަހު ހަލަބޮލިވެގެން ދިޔަ އެވެ. އެ ހަތަރު މެމްބަރުންގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް ކަނޑައެޅުމުން، އެ މެމްބަރުން ކުރިން ސޮއިކޮށް ހުށަހަޅާފައިވާ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަބްދުﷲ މަސީހުގެ އިތުބާރު...

28 އޯގަސްޓް

August 28, 2017 41
ބައި އިލެކްޝަން ހުއްޓުވަން ނުކުންނަންޖެހޭ: މައުމޫން

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަ މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައަޅައި އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ބާއްވަން ނިންމާފައިވާއިރު، އެ...

August 28, 2017 19
އީސީ ފެންނަނީ ޕީޕީއެމްގެ އޮފީހުގެ ގޮތުގައި: އިލްހާމް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަކީ މިނިވަން މުސްތަގިއްލު މުއައްސަސާއެއް ކަމަށް ގާނޫނުއަސާސީގައި ބަޔާންކޮށްފައި އޮތަސް އެތަން މިހާރު ފެންނަނީ އޭގެ ބަދަލުގައި ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީގެ...

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2017 10
މެންބަރުކަމާ މެދު ޚިލާފު އުފެދޭ ކަމެއް ނެތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ހަތަރު މެންބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅުމުން އެ މެންބަރުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލަ ނިންމި ގޮތް...

August 27, 2017 77
ގޮނޑިތައް ގެއްލިއްޖެކަމަށް އިލެކްޝަންސުން ނިންމައިފި

ހިޔާލު ތަފާތުވެފައިވާ ހަތަރު ދާއިރާއެއްގެ މެމްބަރުކަމުގެ ގޮނޑި ގެއްލިއްޖެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ ދާއިރާތަކުގެ ބައި އިލެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި...

23 އޯގަސްޓް

August 23, 2017
ޖޭޕީގެ ދިދަ އާއި ލޯޯގޯ މަނާކުރި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

ޖުމްހޫރީ ޕާޓީގެ ދިދަ އާއި ލޯގޯ ބޭނުން ކުރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މަނާކުރުމުން، އެ ޕާޓީން ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތަށް ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ ހާޒިރު ނުވުމުން އެ މައްސަލަ ކޯޓުން ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2017 35
އެމްޑީޕީ 60،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި

އެމްޑީޕީގެ އެކްޓިވިސްޓު ނައީމާ މުހައްމަދު (ނައީމާއްތަ) ފުލުސް އޮފީހަށް އޮފީހަށް ހާޒިރުކުރާތީ "ފުލުސް އޮފީސް ކައިރިއަށް ވަޑައިގެން ދެއްވުން އެދި" އެމްޑީޕީން ކުރި ޓްވީޓަކާ ގުޅިގެން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އެމްޑީޕީ 60،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2017 9
ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަނީ

އެމްޑީޕީގެ ނައިބު ރައީސް މުހައްމަދު ޝިފާޒާ ދެކޮޅަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ހުށަހެޅި އަބުރުގެ މައްސަލައެއް ފުލުހުން ބަލަން ފަށައިފި އެވެ.

August 16, 2017 35
އަމިއްލަ ގޮތުން ހޮވޭ މެމްބަރުންގެ ދިފާއު؟

ހަތަރު މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލިފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ކަނޑައެޅި މައްސަލާގައި އެ މެމްބަރުންގެ ފަރާތުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން...