25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2020
އިންތިޚާބު ބޭއްވޭނީ ޑިސެމްބަރު 15އަށް ހުއްދަ ލިބިގެން:އީސީ

ގާނޫނުގައި ބުނާ މުއްދަތަށް ވުރެން އެއް އަހަރު ފަސްކޮށްފައިވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު އަންނަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ބޭއްވޭނީ އަންނަ މަހުގެ 15ގެ ކުރިން ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ)ގެ ހުއްދަ ލިބިގެން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހްމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2020 7
އިންޑިއާއިން ހިންގާ ތަމްރީނު ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ފަށައިފި

ރާއްޖޭގެ އެކި އިދާރާތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށް އިންޑިއާއިން އޮންލައިން ކެޕޭސިޓީ ބިލްޑިން ޕްރޮގްރާމެއް ފަށައިފި އެވެ.

November 23, 2020 1
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން ހުޅުވާލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލާން މިއަދު ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

21 ނޮވެމްބަރ

November 21, 2020 46
ފުރައްސާރައާ ހެދި މުވައްޒަފަކު މަރުވާން އުޅުނު: ކޮމެޓީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ކުރީގެ އިސް މެމްބަރެއްގެ ފަރާތުން ކުރިމަތިވި ޖިންސީ ފުރައްސާރައާ ހެދި އެތަނުގެ މުވައްޒަފަކު އަމިއްލައަށް މަރުވާން އުޅުނު ކަމަށް، ކޮމިޝަނުގެ މެމްބަރަކާ ހަވާލާދެއްވައި މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމިޓީން ބުނެފި އެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2020 3
"މިހާތަނަށް ހުށަހެޅީ އަކްރަމްގެ މައްސަލަ އެކަނި"

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގައި ސަގާފަތެއްހެން އަށަަގަނެފައިވާ ކަމެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ބައެއް މުވައްޒަފުން ބުންޏަސް، މިހާތަނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާ ގުޅޭ ކޮމިޓީއާ ހަމައަށް އައިސްފައި ވަނީ މަގާމުން އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވި، އެ ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަހުމަދު އަކްރަމްގެ މައްސަލަ އެކަނި...

19 ނޮވެމްބަރ

November 19, 2020 11
އަކްރަމް އީސީން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސްކަމުން އަހުމަދު އަކްރަމް މިއަދު އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2020 23
އަކްރަމް އީސީން ވަކިކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ނައިބު ރައީސް އަަހުމަދު އަކްރަމްގެ މައްޗަށް ކުރާ ޖިންސީ ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން އޭނާ މަގާމުން ވަކިކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން...

November 18, 2020 14
ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މާޗް 6 ގައި ބާއްވަނީ

ކޮވިޑް-19ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ފަސްކުރި ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު މާޗް 6 ގައި ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

14 ނޮވެމްބަރ

November 14, 2020 18
ބަޖެޓް ކުޑަކޮށްފިނަމަ އިންތިޚާބު ބާއްވަން ދަތި: އީސީ

އަންނަ އަހަރަށް ލަފާ ކޮށްފައިވާ ބަޖެޓުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅާފައިވާ ބަޖެޓު ކުޑަކޮށްފި ނަމަ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބާއްވަން ދަތިވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 26
އީސީގެ ނައިބުރައީސް އަކްރަމަށް ފުރައްސާރައިގެ ތުހުމަތު

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް އަަހުމަދު އަކްރަމް ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރި ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށް، އެ ކޮމިޝަނުގެ ބައެއް އަންހެން މުވައްޒަފުން ހުށަހެޅި މައްސަލައެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ބަލަން ފަށައިފި އެވެެ.

09 ނޮވެމްބަރ

November 09, 2020 6
ޑީއާރްޕީ އުވައެއް ނުލާނެ، މައްސަލަ ހައްލުވެއްޖެ: އީސީ

ޑީީއާރްޕީ އުވާ ނުލާނެ ކަމަށާއި އެ ޕާޓީ އަށް ދިމާވި މައްސަލަތައް މިހާރު ހައްލުކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަން ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

November 09, 2020 14
ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ދޫނުކުރެވެނީ ބަޖެޓް ތާށިވެގެން

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ފައިސާ ލިބުމުގައި ދަތިތައް ދިމާވަނީ މި އަހަރު ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުގައި ދަތިތަކެއް ހުރެގެން ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ...

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2020 17
އިންތިޚާބުގެ ކުރިން އީސީ ބަދަލުކުރާނަން: އިދިކޮޅު

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައި އޮތް އިރު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ އަމަލުތައް ހުރީ ވެރިކަން ކުރާ އެމްޑީޕީ އަށް ކެމްޕޭންގެ ފުރުސަތު ފަހިކޮށްދީ، އިދިކޮޅަށް ހުރަސްއެޅުން ކަމުގެ ތުހުމަތާ އެކު އިންތިޚާބުގެ ކުރިން ކޮމިޝަން ބަދަލުކުރާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އިދިިކޮޅުން ދީފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2020 2
ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ކެމްޕޭންކުރަން ހުއްދަ ދީފި

އަންނަ މާޗް މަހުގެ ކުރީކޮޅު ބާއްވަން ތައްޔާރުވަމުން އަންނަ ކައުންސިލް އިންތިޚާބަށް މިހާރު ވެސް ކެމްޕޭން ފެށޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުނެފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2020 10
އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ 46 ކެންޑިޑޭޓަކު ނަން ނަގައިފި

މިިދިޔަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވަން ހަމަޖެއްސި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބު، ކޮވިޑް-19 އާ ހެދި ފަސްކޮށްފައި ވާތީ، އިންތިހާބަށް ކުރިމަތިލި 40 އަށް ވުރެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން މިހާތަނަށް ނަން އަނބުރާ ނަގާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ. އެ ކޮމިޝަނުން ހިއްސާކުރި މައުލޫމާތުތަކަށް ބަލާއިރު، ލޯކަލް...

28 އޮކްޓޯބަރ

October 28, 2020 9
އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް ފެބުރުއަރީގައި ބާއްވަނީ

ވެރިކަން ކުރާ ކޯލިޝަންގައި ހިމެނޭ، އަދާލަތު ޕާޓީގެ ކޮންގްރެސް އަންނަ ފެބުރުއަރީ މަހު ބާއްވަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2020 18
އެންއައިސީގެ ކުރީގެ ރައީސް ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް ހަދަނީ

ނެޝަނަލް ޑިމޮކްރަޓިކް ކޮންގްރެސްގެ ނަމުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ ނެޝަނަލް އިންޓަގްރިޓީ ކޮމިޝަން (އެންއައިސީ) ގެ ކުރީގެ ރައީސް ޔޫސުފް މާނިއު މުހައްމަދަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ދީފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2020 11
ކޮންގްރެސް ނުބާއްވައިގެން ޑީއާރުޕީ އުވާލެވޭ ހާލަތުގައި!

ކޮންމެ ފަސް އަހަރަކުން އެއް އަހަރު ބާއްވަން ޖެހޭ ކޮންގްރެސް ޑީއާރުޕީން ނުބާއްވާތީ ގާނޫނީ ގޮތުން އެ ޕާޓީއާ ދޭތެރޭގައި އަމަލުކުރާނެ ގޮތެއް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

29 ސެޕްޓެމްބަރ

September 29, 2020 7
އީސީން އަންގާ ކަންކަން ކުރާ އިސްލާހާ ޕާޓީތަކުން ދެކޮޅު

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ އިސްލާހުތަކުގެ ތެރޭގައި، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އަންގާ ކަންކަން ކުރަން ވާނެ ކަމަށް ގާނޫނުގައި ލިއުމަކީ ހައްދެއް ނެތް މިންވަރަށް ބާރުތައް ކޮމިޝަނަށް ޖަމާކޮށް، ކޮންމެ ފަދަ އެންގުމެއް އެންގިދާނެ ފަދަ އިސްލާހަކަށް ވާތީ އެކަން ގާނޫނުގައި ހިމަނަން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

25 ސެޕްޓެމްބަރ

September 25, 2020 69
އެމްޑީޕީ މެމްބަރުން މަދުވެ، ޕީޕީއެމަށް އިތުރުވެއްޖެ

އެމްޑީޕީން 648 މެމްބަރުން މަދުވެ، އިދިކޮޅު ޕީޕީއެމްގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދަށް 344 އިތުރުވެއްޖެ އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 8
ޕާޓީތައް ސަސްޕެންޑުކުރުން: އިސްލާހުވުމުގެ ފުރުސަތެއް؟

ސިޔާސީ ޕާޓީތައް ވަކި މުއްދަތަކަށް ސަސްޕެންޑު ކުރެވޭ ގޮތަށް ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހަކީ ހަރަކާތްތައް ހުއްޓުވައި "އިދިކޮޅުގެ އަތް ބަނުން" ކަމަށް ބުނެ ނުރުހުން ފާޅުކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެއީ އިސްލާހުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 ސެޕްޓެމްބަރ

September 15, 2020 7
ޑިމޮކްރަސީ ހަރުދަނާ ކުރަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ: އީސީ

ކުރިއަށް އޮތް ޖީލުތަކާ ހަމައަށް ޑިމޮކްރަސީ އާއި ތަރައްގީ ވާރުތަ ކޮށްދިނުމަށް ކުރާ މަސައްކަތް މިހާރަށް ވުރެ ހަރުދަނާކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 3
ލިޔެކިޔުންތައް ހުށަނާޅާތީ ޑީއާރުޕީއާ މަޝްވަރާކޮށްފި

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބަޔާންކުރާ ކަންކަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ދީފައިވާ މުއްދަތުގައި ޑީއާރުޕީން ފުރިހަމަ ކޮށްފައި ނުވާ މައްސަލައިގައި އެ ކޮމިޝަނުން އެ ޕާޓީއާ މިއަދު މަޝްވަރާ ކޮށްފި އެވެ.