21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2018 66
ހުކުމާއެކު ޕީޕީއެމަށް އާ ދިރުމެއް ލިބިއްޖެ: އަދުރޭ

މިދިޔަ މަހުގެ 23ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރެވޭނެ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތްކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހުކުމް ކުރުމުން ޕީޕީއެމަށް އާ ދިރުމަކާއެކު ބޮޑު ހިތްވަރެއް ލިބިފައިވާ...

October 21, 2018 10
ރައްޔިތުންގެ ނިންމުން ބަލައިގަނެ އިހްލާސްތެރިވޭ: އިބޫ

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ރައްޔިތުން ނިންމި ނިންމުން ބަލައިގަނެ، ބާރުތައް ބަދަލުކުރުމުގެ މަރުހަލާއަށް އެއްބާރުލުން ދެއްވުމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް،...

20 އޮކްޓޯބަރ

October 20, 2018 18
އީސީ މެމްބަރުންގެ އަބުރާ ބެހޭ މީހުންގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ފަސް މެމްބަރުން ރިޝްވަތު ނަގައި އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ އަބުރުކަތިލަމުންދާ މީހުންގެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަހްމަދު އަކްރަމް މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

19 އޮކްޓޯބަރ

October 19, 2018 159
އީސީން ނާޖައިޒު ފައިދާތަކެއް ނެގި: މުނައްވަރު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރުމުގެ މަސައްކަތް އެމް7 އާ ހަވާލު ކުރުމުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މާލިއްޔަތު ގަވައިދުގެ ތެރެއިން ނާޖައިޒު ފައިދާތަކެއް ނަގައި...

October 19, 2018 71
މަސައްކަތް ހުއްޓާލާނީ އިންސާފު ލިބުނީމާ: އަބްދުއްރަހީމް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށާއި ރައްޔިތުންގެ ހައްގުގައި ކުރާ މަސައްކަތް ހުއްޓާލައްވާނީ އިންސާފު ލިބުމުން ކަމަށް...

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2018 3
އިންތިޚާބުގެ މައްސަލާގެ ބަޔާންތަކުގައި ސޮއިކޮށްފި

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ މައްސަލާގެ ބަޔާންތަކުގައި ވަކީލުން ސޮއިކުރައްވައިފި އެވެ.

October 18, 2018 58
އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތުގެ އަގު ވަޒަން ނުކުރި: އަޝްމަލީ

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ކާމިޔާބު ކޮށްދެއްވުމަށް ކުރެއްވި އިހްލާސްތެރި މަސައްކަތް، ޕީޕީއެމްގެ ބައެއް އިސް ބޭފުޅުން ބަލައިނުގަތުމާ...

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2018 16
ޗެނަލް 13 ޖަވާބު ދާރީވާން ބްރޯޑްކޮމުން އަންގައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ފަސް މެމްބަރުންގެ އަބުރަށް ހުތުރުވާ ގޮތަށް ޗެނަލް 13 އިން ކޮންޓެންޓް ފޮނުވި ކަމަށް ބުނެ ހުށަހަޅާފައިވާ މައްސަލަ އަށް ޖަވާބުދާރީވުމަށް އެ ސްޓޭޝަނަށް...

October 17, 2018 16
އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ހިސާބު އަދަދެއް ވެސް ނުބުނެވޭ

މިދިޔަ މަހު 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުު ބާތިލްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލަ ސާބިތު ކުރަން ގާނޫނެއްގެ މާއްދާގެ...

16 އޮކްޓޯބަރ

October 16, 2018 71
އިބޫގެ ވޯޓުތައް ރައީސް ޔާމީނަށް ހޯދައިދޭން ކޯޓަށް!

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ޖެހި ފާހަގަތައް އަމިއްލަ އަށް ބަދަލުވި ކަމަށް ބުނާތީ، އިދިކޮޅު ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް ލިބިފައިވާ ވޯޓަކީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ލިބިވަޑައިގެންނެވި ވޯޓު ކަމަށް ކަނޑައަޅައިދޭން އެދި ހައި ކޯޓަށް މައްސަލައެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 36
އިންތިޚާބުގެ މައްސަލާގައި ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ރައީސް ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި މައްސަލާގައި ސިއްރު ހެކިވެރިންގެ ގޮތުގައި ހުށަހެޅި ފަރާތްތައް ބަލައިގަތުމާ މެދު މާދަމާ ގޮތެއް ނިންމަން ހަމަޖައްސައި، އެ މައްސަލާގެ އެންމެ ފަހު އަޑުއެހުން މާދަމާ ބާއްވަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

14 އޮކްޓޯބަރ

October 14, 2018 39
ސިއްރު ހެކި ބަހަކީ އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން: މައުމޫން

އިސްލާމީ ޝަރީއަތުގައި ސިއްރު ހެކި ބަހަކީ އޮންނަ އެއްޗެއް ނޫން ކަމަށް ވިދާޅުވެ، ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީންގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅުއްވި...

October 14, 2018 31
"ބަލި ގަބޫލު ކުރެއްވުމަކީ ޝަކުވާގެ ހައްގު ދޫކޮށްލުން"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ އަށް ފަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ބަލި ގަބޫލުފުޅު ކުރެއްވުމަކީ އެ އިންތިޚާބު ގުޅޭ ޝަކުވާތައް ކުރެއްވުމުގެ ހައްގު އެމަނިކުފާނު ދޫކޮށްލެއްވުން ކަމަށް...

13 އޮކްޓޯބަރ

October 13, 2018 60
އިންތިޚާބުގެ މައްސަލަ: އީސީ އާއި އެމް7 އަށް ތުހުމަތު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލް ކުރަން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި ދުސްތޫރީ މައްސަލާގައި، ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރުން އަދި ޚާއްސަ އަނގޮޓި ބޭނުން ކޮށްގެން ވޯޓު ކަރުދާހުގައި ފާހަގަ ޖެހި ކަމުގެ ތުހުމަތުތައް ކޮށްފައިވާ ކަން ހާމަވެއްޖެ އެވެ.

11 އޮކްޓޯބަރ

October 11, 2018 27
އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ޝަރީއަތް ލައިވްކުރަން އެދި ޕެޓިޝަނެއް

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ބޮޑު ނާކާމިޔާބީއަކާ ކުރިމަތިވެވަޑައިގެންނެވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން އެމަނިކުފާނުގެ ފަރާތްޕުޅުން ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ހުށަހެޅި މައްސަލައިގެ ޝަރީއަތް...

October 11, 2018 47
އެއްވެސް މީހަކަށް ރިޝްވަތެއް ނުދެން: ޕީޕީއެމް

އެއްވެސް މީހަކަށް ބިރުދައްކައި ރިޝްވަތު ދީފައި ނުވާނެ ކަމަށް، ވެރިކަންކުރާ ޕާޓީ، ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2018 10
ޗެނަލް 13 އަށް ފިޔަވަޅު އަޅައިދިނުމަށް ބްރޯޑްކޮމްއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ފަސް މެމްބަރުންނަކީ ފިއްލަވައިގެން އުޅުއްވާ ބޭފުޅުންތަކެއް ކަމަށް ދޭހަވާ ގޮތަށް، އެ ބޭފުޅުންގެ ފޮޓޯތައް، ޗެނަލް 13 އިން ދައްކަމުން ދާތީ އެ ސްޓޭޝަނަށް ފިޔަވަޅު އަޅައި ދިނުމަށް އެދި އެ ކޮމިޝަނުން މޯލްޑިވްސް ބްރޯޑްކާސްޓިން ކޮމިޝަނަށް މައްސަލައެއް މިރޭ ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

October 10, 2018 29
އަލުން ބެލުމުން ވެސް އިންތިޚާބުން މައްސަލައެއް ނުފެނުނު

ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ޕީޕީއެމުން ކުރާ ތުހުމަތުތަކާ ގުޅިގެން، އިންތިޚާބުގެ ހުރިހާ ކަމެއް އަލުން ބަލާފައިވާ...

October 10, 2018 52
އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރެވޭވަރުގެ ކަމެއް އެބަ އޮތްތަ؟

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވަމުން އައިއިރު އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ތަކުރާރުކޮށް ދައްކަމުން ދިޔައީ އެއް ވާހަކައެކެވެ. އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ މެދު އިތުބާރު ނެތް ވާހަކަ އާއި އިންތިޚާބުގައި...

09 އޮކްޓޯބަރ

October 09, 2018 2
މެމްބަރުން ލަންކާ އިން ހިމާޔަތެއް ނުހޯދާ: އީސީ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ހަތަރު މެމްބަރަކު ސްރީ ލަންކާ އިން ހިމާޔަތް ހޯއްދަވާފައިވާ ކަމަށް ދައްކާ ވާހަކަތައް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ދޮގުކޮށްފި އެވެ.

October 09, 2018 33
އީސީގެ މެންބަރުންނަށް ވަގަށް ގޮވި މައްސަލަ ޕޮލިހަށް

ރިޔާސީ އިންތިޚާބު އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ބާއްވާ އެއްވުންތަކުގައި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފާއި މެންބަރު އަހުމަދު އަކްރަމަށް ރައީސް...

06 އޮކްޓޯބަރ

October 06, 2018 47
އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުވާނެ ހެއްކެއް ނެތް: ޝަރީފް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާއަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ އެއްވެސް ހެއްކެއް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅާފައި ނެތް ކަމަށާއި މައްސަލައެއް އުޅޭ ނަމަ، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅުއްވުމަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިރޭ އެދިވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 06, 2018 13
ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން އުޅުމަކީ މޮޔަ ވިސްނުމެއް: ގާސިމް

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ނަތީޖާ ބަދަލުކުރަން އުޅުމަކީ މޮޔަ ވިސްނުމެއް ކަމަށާއި ވެރިކަން ކުރާ ޕީޕީއެމުން އިންތިޚާބު ބާތިލްކުރަން އުޅުނަސް އެކަން ކާމިޔާބު...

October 06, 2018 59
"އީސީގެ މެންބަރުން ފުރައިގެން ދިއުމުން ކަންބޮޑުވޭ"

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފިޔަވައި ދެން ތިއްބެވި ހަތަރު މެމްބަރުން ސްރީ ލަންކާ އަށް ފުރާވަޑައިގެންފައިވާތީ، ޕީޕީއެމުން މިއަދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

05 އޮކްޓޯބަރ

October 05, 2018 66
ޝަރީފް ފިޔަވައި އީސީ ހުރިހާ މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރުގަ

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފު ފިޔަވައި، ބާކީ ތިއްބެވި ހަތަރު މެމްބަރުން ރާއްޖޭން ބޭރަށް ވަޑައިގެންފި އެވެ.

October 05, 2018 110
ޕީޕީއެމުން އިދިކޮޅަށް: ކާމިޔާބީ އޮތީ ވަރަށް ކައިރީގައި

މިދިޔަ މަހުގެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އޮޅުވާލާފައިވާ ކަމަށް ބުނެ ޕީޕީއެމުން ކުރިއަށް ގެންދާ ހަރަކާތްތަކުގެ "ކާމިޔާބީ އޮތީ ވަރަށް...

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 235
ރައީސް ޔާމީން ހުންނެވީ އަމާންދޭ ގޮތަކަށްނޫން: ޕީޕީއެމް

މިދިޔަ މަހުހެ 23 ގައި ބޭއްވި ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އޮޅުވައިލި ކަމަށް ދެކެވޭ ވާހަކަތަކުގެ ހަގީގަތް ހޯދައި، ރައްޔިތުންނަށް އިންސާފު ހޯދައި ދިނުމުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ހުންނެވީ، އަމާން ދެއްވައި ގެއަށް ވަޑައިގަންނަވާ ގޮތަކަށް ނޫން ކަމަށް ޕީޕީއެމުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 04, 2018 91
ހިތް ތިރިކުރުމަށް ޖަރީމާތައް ހަނދާން ނައްތައިލާނީތޯ؟

އަހަރުތަކަކަށް ފަހު އެންޓި-ކޮރަޕްޝަން ކޮމިޝަން (އޭސީސީ) އަށް، މިދިޔަ ހަފުތާގައި ފުރާނަ އެޅި އަލުން ދިރެން ފަށައިފި އެވެ. އެތައް ހާސް ރައްޔިތުންނެއްގެ ޝަކުވާތަކާއި އާދޭސްތައް އިވޭ...

October 04, 2018 35
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ އަމުރަށް ބޯލަނބާނަން: އީސީ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިދިކޮޅު 12 މެމްބަރެއް އެ މަޖިލީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން މިދިޔަ އަހަރު ކަނޑައެެޅި ކަނޑައެޅުން ބަދަލުކޮށް، އެ މެމްބަރުން...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018 134
12 މެމްބަރުންނާ ބެހޭ އީސީގެ ނިންމުން ބާތިލު ކޮށްފި

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއް އެ މަޖިލީހުން ވަކިވެފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިދިޔަ އަހަރު ނިންމި ނިންމުން މިއަދު ބަދަލުކޮށް އެ މެމްބަރުން މަޖިލީހުން ވަކިނުވާ...

October 03, 2018 19
ޕީޕީއެމްގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް މުންދު

ޕީޕީއެމްގެ އާ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލަކަށް، ސްރީ ލަންކާގައި ހުންނަވާ ދިވެހި ސަފީރު މުހައްމަދު ހުސައިން ޝަރީފް (މުންދު) މިއަދު އިންތިޚާބު ކޮށްފި އެވެ.

02 އޮކްޓޯބަރ

October 02, 2018 6
އިންސާފު ނުލިބޭތީ ހިތާމަކުރަން: އަމީތު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ގެއްލުނު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ކަނޑައެޅި މައްސަލައިގައި ޝަރުއީ ދާއިރާގެ ތެރެއިން އިންސާފު ނުލިބި އަހަރެއްވީމަ ހިތާމަ...

October 02, 2018 67
އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް

ނިމިދިޔަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޝައްކާއި ވަހުމް އުފެދޭ ބޮޑެތި މައްސަލަތައް ހުރި ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިންތިހާބުގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް ވައްދާނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ވެރިކަން ހިންގާ ޕީޕީއެމްގެ...

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2018 160
އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް ވަނީ ނުފޫޒު ވަދެފައި: ރައީސް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް ފޯނުން މީހަކާ ދައްކަވާ ވާހަކަތަކެއްގެ އޯޑިއޯއެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި މިއަދު ލީކް ކޮށްފައިވާއިރު، އެ ކޮމިޝަނަށް ނުފޫޒު...

October 01, 2018 56
ޝަރީފް ހައްޔަރުކުރަން ގޮވާލައި ޕީޕީއެމުން މުޒާހަރާއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް އެ މަގާމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވުމަށާއި އޭނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް ކަމާބެހޭ ފަރާތްތަކަށް ގޮވާލައި ޕީޕީއެމުން މިރޭ މުޒާހަރާ ކުރަން...