18 އޯގަސްޓް

August 18, 2018 17
ވޯޓު އޮޅުވާލުމުގެ ކަމެއް ނުކުރާނަން: ޝަރީފް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވޯޓު އޮޅުވާލުމަށް މަގުފަހިވާ އެއްވެސް ކަމެއް ނުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް އަހުމަދު ޝަރީފް މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 18, 2018 69
ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު 1 ރައީސް ޔާމީނަށް، އިބޫ އަށް 2

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި އޮންނަ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވާ ދެ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު އެކެއް، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް އަދި ކެންޑިޑޭޓު ނަންބަރު...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2018 29
"ޕާޓީތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅި އަދަދު އާއްމުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް ނެތް"

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަނަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުން ފޯމު ހުށަހެޅި އަދަދު އާއްމުކުރުމުގެ ވިސްނުމެއް އަދި ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2018 8
އީސީގެ މެމްބަރުން ކޮމެޓީއަށް ހާޒިރުކުރަން އެދެފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަމާ ގުޅޭ ޝަކުވާތަކާ ގުޅިގެން، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާ ބެހޭ ކޮމެޓީއަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުން ހާޒިރުކޮށް ދިނުމަށް އެ ކޮމެޓީގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެދިއްޖެ އެވެ.

August 15, 2018 19
އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާ މަންޒަރު ދަތުރުތަކުން ފެނޭ:މާރިޔާ

އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން ރަށްރަށަށް ކުރާ ކެމްޕެއިން ދަތުރުތަކުން، އިންތިޚާބު ކާމިޔާބުވާ މަންޒަރު ފެންނަ ކަމަށް އިިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 15, 2018 11
ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން ހޮނިހިރު ދުވަހު

ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންގެ ނަން ތަރުތީބުކުރުން އަންނަ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބާއްވަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2018 23
އިންތިހާބު ބާއްވަނީ ހަމަނުޖެހުންތަކަށް މަގުފަހިވާ ގޮތަށް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ކަންކަން ހުރީ، ޕީޕީއެމްގެ ކެންޑިޑޭޓް ރައީސް އަބްދުﷲ ދެ ވަނަ ދައުރަކަށް ހޮވިވަޑައިނުގެންފި ނަމަ ބޮޑު ހަމަނުޖެހުމަކަށް ހިނގައިދާނެ ގޮތަކަށް ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018 92
"ދޮޅު އަހަރަށް ފަހު ސޫރަވާ މީހެއް ސާފުކޮށްދޭން ޖެހޭ"

އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުން އެކުލަވާލަން ބުނެފައިވާ ދޮޅު އަހަރުގެ ސަރުކާރަކަށް ފަހު، ދެން ވެރިކަމުގައި ސިފަވާނީ ކާކުގެ މޫނުތޯ އެނގުމަކީ ރައްޔިތުންގެ ހައްގެއް ކަމަށް ވިދާޅުވެ، އެކަން ސާފުކޮށްދެއްވަން ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ތ. ތިމަރަފުށީގައި މިއަދު ގޮވާލައްވައިފި އެވެ.

August 13, 2018 14
ހުސައިންގެ ފޯމު ބާތިލްކުރި މައްސަލަ ހައި ކޯޓަށް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރެއްވުމަށް ހުށަހެޅުއްވި ހުސައިން ނަސީރުގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބާތިލްކުރި މައްސަލަ...

August 13, 2018 5
ރީ-ރަޖިސްޓްރީއަށް 95،000 މީހުން ފޯމު ހުށަހެޅި

އަންނަ މަހު 23 ގައި އޮންނަ ރިއާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރަޖިސްޓްރީވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލުމަށްޓަކައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީކުރުމަށް ހުޅުވައިލި މުއްދަތުގައި 95،000 އަށް ވުރެ ގިނަ...

12 އޯގަސްޓް

August 12, 2018 3
ވޯޓު ފޮއްޓާއި ވޯޓިން ބޫތު ރަށްރަށަށް ފޮނުވައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލުމަށް ވޯޓު ފޮއްޓާއި ވޯޓިން ބޫތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ރަށްރަށަށް ފޮނުވައިފި އެވެ.

August 12, 2018 50
އޮޅުވާލައިގެން ވެސް މޮޅުވުމުގެ ފުރުސަތެއް ނުދޭނަން

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބު އޮޅުވާލުމުގެ ފުރުސަތު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނަށް ނުދެއްވާނެ ކަމަށް ވާދަވެރި ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު...

August 12, 2018 8
މަސްދުވަސްވިއިރު ވެސް މައުމޫން ރީ ރަޖިސްޓްރީއެއް ނުވޭ!

ޖަލު ހުކުމެއް ތަންފީޒު ކުރައްވަމުން ގެންދަވާ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ލެއްވުމަށް މީގެ މަހެއްހާ ދުވަސް ކުރިން ރީ ރަޖިސްޓްރޭޝަންގެ ފޯމު...

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2018 36
ގަބޫލުނުކުރެވޭ އަދަދަކަށް އެބަ ރީރަޖިސްޓްރީ ކުރޭ: އިބޫ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓްރީވުމަށް ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ އަދަދު ގަބޫލު ކުރަން ދަތިވަރަށް ގިނަ ކަމަށާއި އެހެންވެ، އެކަމަށް ސަމާލު ވުމަށް، އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ރޭ އިލްތިމާސް ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 11, 2018 22
ފަހު ދުވަހަށްވުމުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ބޮޑު ކިއޫއެއް

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު މިއަދު ހަމަވާތީ، ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރުމަށް ގިނަ...

August 11, 2018 2
ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 86،000 ފޯމު ލިބިއްޖެ: އީސީ

މި އަހަރުގެ ރިޔާސީ އިންތިޚާބު ގައި ވޯޓުލުމަށްޓަކައި ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްދިނުމަށް އެދި މިހާތަނަށް 86،000އަށް ވުރެ ގިނަ ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ...

10 އޯގަސްޓް

August 10, 2018 173
ރިޔާސީ ރޭހުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ރައީސް ޔާމީނާއި އިބޫ

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރައްވާނީ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީނާއި އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ކެނޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

09 އޯގަސްޓް

August 09, 2018 40
ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީނުވާ ނަމެއް ބޭނުންނުކުރެވޭ

ސިޔާސީ ޕާޓީއެއްގެ ގޮތުގައި ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައިނުވާ ނަންތައް ބޭނުންކޮށްގެން، އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރާ ކެންޑިޑޭޓުންނަށް ތާއީދު ހޯދަން ހަރަކާތްތައް ހިންގައިގެން ނުވާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މި ރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2018 26
ރީ ރަޖިސްޓްރީވާން ބުނުމަކީ ނުފޫޒު ފޯރުވުމެއް ނޫން: ރައީސް

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލާން ޖެހޭ ސަރުކާރުގެ މުވައްޒަފުން ރީ ރަޖިސްޓްރީވާން އެންގުމަކީ ނާޖާއިޒު ނުފޫޒެއް ފޯރުވުން ނޫން ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ގއ. ވިލިނގިލީގައި ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

August 08, 2018 4
ރަޖިސްޓްރީކުރަން އިދިކޮޅުން 32،000 ފޯމް ފޮނުވައިފި

ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓު ލާން ރަޖިސްޓްރީކުރަން 32،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމް ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

August 08, 2018 69
ރިޔާސީ އިންތިޚާބަށް ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރުމަށް ބޭފުޅަކު މިއަދު ފޯމު ހުށަހަޅުއްވައިފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2018 1
45،000 މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ވެއްޖެ: އިލެކްޝަންސް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން ރަށްރަށުގައި ވޯޓު ލުމަށް 45،000 މީހުން ރަޖިސްޓްރީކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

August 07, 2018 17
ވޯޓުލާ ދުވަސް ބަންދުކުރަން ސުއޫދު ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިިފި

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުން ބާއްވާ ދުވަސް، ރަސްމީ ބަންދު ދުވަހެއްގެ ގޮތުގައި ކަނޑައަޅައިދިނުމަށް އެދި، ގާނޫނީ ވަކީލު ހުސްނުއްސުއޫދު ސުޕްރީމް ކޯޓަށް މިއަދު މައްސަލައެއް...

06 އޯގަސްޓް

August 06, 2018 42
އުމަރު، އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރައްވަން ސޮއި ހަމަކޮށްފި

ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އުމަރު ނަސީރު، ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރެއްވުމަށް 1،500 މީހުންގެ ސޮއި ހަމަ ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 06, 2018 2
ރަޖިސްޓްރޭޝަން ލަސްވުމުގައި ޒިންމާވާނެ ބަޔަކު ނެތް

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރުގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި، އުފަންވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ފޯމު ފުރާފައިވާ ގިނަ ބަޔަކު އަދިވެސް ރަޖިސްޓްރީ ނުވާ...

August 06, 2018 2
37،000 މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ވޯޓުލުމަށް، 37،000 މީހުން މިހާތަނަށް ރީ-ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން...

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2018 28
"ކެމްޕެއިނަށް ފުރުސަތު ލިބޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރަން"

އަންނަ ސެޕްޓެމްބަރު މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބަށް ހަމަހަމަ ކަމާއެކު ކެމްޕެއިން ކުރުމުގެ ފުރުސަތު ސަރުކާރުން ދޭނެ ކަމަށް އުއްމީދު ކުރައްވާ ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަންގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓު އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު (އިބޫ) މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2018 11
އެޗްއާރުސީއެމްގެ މަސައްކަތްތަކަށް އިދިކޮޅުގެ ތައުރީފް

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ގިނަ މައްސަލަތަކެއް ހިއުމަން ރައިޓްސް ކޮމިޝަން (އެޗްއާރުސީއެމް) އިން އިސް ނަގައިގެން ވެސް ބަލަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެ، އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން އެ ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ތައުރީފް ކޮށްފި އެވެ.

August 02, 2018 3
ހުރިހާ ޕާޓީތަކުން ވެސް ރެޖިސްޓްރޭޝަން ފޯމު ހުށަހަޅާ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ރަށްވެހިވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށަކަށް ވޯޓުލާން ފުރާ ފޯމުތައް ހުރިހާ ޕާޓީތަކަކުން ވެސް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)އަށް ހުށަހަޅަމުން...

August 02, 2018 35
12 މެންބަރުންނަށް މި ހަދަނީ ކިހިނެއް؟

އަނެއްކާވެސް އެއްކަލަ 12 މެންބަރުންގެ ވާހަކަ އެވެ. އިއްޔެ އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވުމަށް އޭގެ ތެރެއިން 10 މެންބަރަކު ވަޑައިގަތުމުން، މަޖިލީހާ މާ ދުރު...

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 4
އިދިކޮޅުން 17ހާސް ފޯމް ރީ-ރަޖިސްޓްރީއަށް ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގައި، ރަށްވެހި ވެފައިވާ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި ވޯޓުލުމަށް މިހާތަނަށް 24،000 މީހުން ރަޖިސްޓަރީ ކޮށްފައިވާއިރު އޭގެ ތެރެއިން 17،000 އަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ރަޖިސްޓްރީ ކޮށްފައި ވަނީ އިދިކޮޅު ކޯލިޝަން މެދުވެރިވެގެން ކަމަށް އެ ކޯލިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

31 ޖުލައި

July 31, 2018 17
އަންނަ އަހަރު މަޖިލީހުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވަނީ

އަންނަ އަހަރު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި މާލެއިން އިންތިޚާބު ކުރަންޖެހޭ މެމްބަރުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، މަޖިލިސް މެމްބަރުންގެ ޖުމްލަ އަދަދު 87 އަށް އިތުރުވާނެ...

July 31, 2018 24
މާދަމާގެ ޖަލްސާ އަށް 12 މެމްބަރުން ދާނެ: މުސްތޮފާ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ 12 މެމްބަރެއްގެ ގޮނޑި ނުގެއްލޭ ކަން ސުޕްރީމް ކޯޓުން މިދިޔަ ހަފުތާގައި ނެރުނު އަމުރުން ކަށަވަރުވާތީ، މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާގައި ބައިވެރިވާން އެ...

28 ޖުލައި

July 28, 2018 23
އިބޫއަށް ނަޝީދުގެ ތާއީދު އޮންނާނެ: މާރިޔާ

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ރިޔާސީ ކެންޑިޑޭޓް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހް (އިބޫ) އަށް އިދިކޮޅު ލީޑަރުންގެ ތާއީދު އޮންނާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެ އިބޫގެ ތަރުޖަމާނު، މައްޗަންގޯޅި އުތުރު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މާރިޔާ އަހުމަދު ދީދީ ކުރެއްވި ޓްވީޓެއްގައި ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދުގެ ނަން ނެތުމުން އަމާޒުވި ފާޑުކިޔުންތަކަށް ފަހު މާރިޔާ މިއަދު...