18 އޯގަސްޓް

August 18, 2016 10
ޕާޓީތަކަށް ވަރަށް އަވަހަށް ފައިސާ ދޭނަން: އިލެކްޝަންސް

ދައުލަތުގެ ބަޖެޓުން ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދެވުމަކީ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެސް ކަންބޮޑުވުމެއް ކަމަށާއި އެ ކަންބޮޑުވުންތަކަށް ނިމުމެއް ގެންނާނެ ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2016 15
"އެތައް ބައެއްގެ ސިޔާސީ ފިކުރު ވެސް ނިގުޅައިގެންފި"

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނު އައުމުގެ ކުރިން އިނގިލީގެ ނިޝާން ނުޖަހައި ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ވަދެފައި ތިބި ހުރިހާ މެމްބަރުން ވަކިވާ ގޮތަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކުރި އިސްލާހާ...

August 17, 2016 11
ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދު ކުރަން ފާސްކޮށްފި

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން...

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 5
އީ ވޯޓިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރަން ތައްޔާރު

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ ވޯޓިން)އާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެއް އުޅޭ ނަމަ އެކަން ހައްލުކޮށްދޭން ތައްޔާރު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި...

August 16, 2016 15
ކައުންސިލް މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ހުށަހަޅައިފި

ރަށު ކައުންސިލާއި އަތޮޅު ކައުންސިލްތަކުގެ މެމްބަރުންގެ އަދަދު މަދުކުރަން ސަރުކާރުގެ ފަރާތުން ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގެ ގާނޫނަށް މިއަދު އިސްލާހު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2016 7
ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ބަދަލުކުރަން ފާހެއް ނުވި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު، ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅުއްވި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ފާހެއް ނުވި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 2
ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ބަދަލުކުރަން ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި

ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އުމުރު ފަސް އަހަރަށް ބަދަލު ކުރަން ކުޑަހުވަދޫ ދާއިރާގެ އެމްޑީއޭގެ މެމްބަރު އަހުމަދު އާމިރު، ގާނޫނުއަސާސީއަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ގައުމީ ސަލާމަތުގެ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2016 5
އިންތިހާބު ހަރުދަނާކުރަން ސަރަހައްދީ ފެންވަރުގެ ފޯރަމެއް

ހަރުދަނާ ގޮތެއްގައި އިންތިހާބުތައް ކުރިއަށްގެންދިއުމާ މެދު މަޝްވަރާކުރަން ސަރަހައްދީ ގައުމުތަކުގެ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންތަކުގެ ފޯރަމް ބަނޑޮސް ރިސޯޓުގައި މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2016 3
ގާނޫނުއަސާސީއަށް ގެންނަ އިސްލާހު މަޖިލީހަށް ބަލައިގެންފި

ކައުންސިލްތަކުގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސުން ހޮވުމުގެ ފުރުސަތު ރައްޔިތުންނަށް ލިބޭ ގޮތަށް ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ހުށަހެޅި އިސްލާހު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ބަލައިގެންފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 31
އީ ވޯޓިން ރާއްޖެއަކާ ނުގުޅޭ: އީޔޫ

އީ ވޯޓިން ރާއްޖެއާ ނުގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު އެ ކަމަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

17 ޖުލައި

July 17, 2016 3
އިންތިހާބީ ފޯކަލް ޕޮއިންޓު ކަނޑައެޅުން ކައުންސިލްތަކަށް

ރަށްރަށުގައި އިންތިހާބުތައް ކުރިއަށް ގެންދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން އުފައްދާ ފޯކަލް ޕޮއިންޓްތައް، ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު ރަށު ކައުންސިލްތަކަށް ދީފި އެވެ.

13 ޖުލައި

July 13, 2016 17
ގާނޫނީ އިމުން ބޭރު ނުވާން ޕީޕީއެމުން އީސީގައި އެދެފި

ގާނޫނީ އިމުގެ ތެރޭގައި، ޒިންމާދާރުކަމާ އެކު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މަސައްކަތްތައް ކުރިއަށް ގެންދަން ޕީޕީއެމުން މިއަދު އެ ކޮމިޝަނުގައި އެދެފި އެވެ.

July 13, 2016 19
މިނިސްޓްރީން ނުކުންނާނީ ޖަވާބެއް ލިބުނީމާ: އިއްތިހާދު

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާ ކާނިވާ ސަރަހައްދުގައި ބޭއްވުމަށް އެދި ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އަށް ފޮނުވި ސިޓީގެ ޖަވާބު ހޯދުމަށް އެ މިނިސްޓްރީ އަށް ގޮސް ތިއްބެއްވި ބޭފުޅުން އެ ތަނުން...

July 13, 2016 20
އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއަށް ތަނެއް ހޯދަން އެކި އޮފީސްތަކަށް

އިދިކޮޅު އިއްތިހާދުގެ ޖަލްސާއެއް ބާއްވާނެ ތަނެއް ނުލިބިގެން ހައުސިން މިނިސްޓްރީ އާއި އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ވެރިންނާ، އިދިކޮޅު ބައެއް ބޭފުޅުން އިއްޔެ ބައްދަލުކުރައްވައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 26
"އީ ވޯޓިންއާ ދެކޮޅު ހަދަނީ މައުލޫމާތު ނޭނގި ތިބެ"

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންއާ ދެކޮޅު ހަދައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރަނީ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ނޭނގި ތިބެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 28
ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރަން މައުމޫނަށް އަންގައިފި

ޕީޕީއެމްގެ އަސާސީ ގަވައިދާ އެއްގޮތަށް އަމަލުކުރުމަށް އެ ޕާޓީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމަށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު އަންގައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2016 23
ޕީޕީއެމުން ދައުލަތުގެ މުދާ ބޭނުންކުރާ މައްސަލަ އީސީއަށް

ސަރުކާރު ހިންގާ މައި ޕާޓީ ޕީޕީއެމުން ދައުލަތުގެ މުދަލާއި ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރާ ކަމަށް ބުނެ އެ މައްސަލަ ބަލައި ދިނުމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

25 ޖޫން

June 25, 2016 7
ކޯޓުގެ ގައިޑްލައިނާ އެއްގޮތަށް ގާނޫނު ބައްޓަން ކުރަނީ

ސުޕްރީމް ކޯޓުން މީގެ ތިން އަހަރު ކުރިން ނެރުނު ގައިޑް ލައިނާ އެއްގޮތަށް އާންމު އިންތިހާބާ ބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 9
ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާއެއް ނުހިފަހައްޓަން: އީސީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގޮތަށް ޕާޓީތަކަށް ދޭންޖެހޭ ފައިސާ ހިފަހައްޓާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން ތުހުމަތުކުރިއަސް އެގޮތަށް ކަންތައްތަކެއް ނުކުރާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 21, 2016 5
އީ ވޯޓިންގެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަން މަޝްވަރާކުރަނީ

ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ ވޯޓިން) ނިޒާމު ބޭނުން ކުރާނެ ސަރަހައްދުތައް ކަނޑައަޅަން އަންނަ ހަފުތާގެ އަންގާރަ ދުވަހު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކާ އެކު މަޝްވަރާ...

June 21, 2016 18
އީ ވޯޓިންގައި ވޯޓު ފޮއްޓަށް އަތް ބޭނިދާނެތަ؟

އާ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަޖެހުނަސް، އަދި އެ އިންތިހާބުތައް އިންސާފުވެރިކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮބްޒާވަރުން ބުނި...

20 ޖޫން

June 20, 2016 6
ޕާޓީތަކަށް ދޭ ފައިސާ ހޯދަން އެމްޑީޕީ ދައުވާ ކުރަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ދައުލަތުން ދޭން ޖެހޭ ފައިސާ ނުދީ ލަސްކުރާތީ އެ ފައިސާ ހޯދަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނާ ދެކޮޅަށް ދައުވާ ކުރަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 ޖޫން

June 16, 2016 17
"އީވޯޓިންއާ ދެކޮޅުހަދަނީ އެކަން ފަށަން އުޅުން މީހުން"

އިންތިހާބުތަކުގައި އީ-ވޯޓިންއާ ދެކޮޅަށް މިހާރު އެންމެ ގިނައިން ވާހަކަ ދައްކަނީ އެކަން އެންމެ ފުރަތަމަ ތައާރަފް ކުރަން އުޅުނު މީހުން ކަމަށާއި އެ ވާހަކަތަކުގައި އެއްވެސް ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

13 ޖޫން

June 13, 2016 4
"މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތް، އީސީން ދޮގު ހަދަނީ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުންޏަސް އެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އީސީން ހަދަނީ ދޮގު ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 13, 2016 3
ލީޑަރުންނާމެދު ފިޔަވަޅު އަޅާނީ ޕާޓީ ނިޒާމް ހަލާކުކުރަން

ޕާޓީތަކުގެ ވެރިންނާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ގާނޫނަށް ބަދަލު ގެންނަން އުޅެނީ ޕާޓީ ނިޒާމް ހަލާކުކޮށްލަން ވެގެން ކަމަށް އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

June 13, 2016 26
އީ ވޯޓިން ބޭނުންކުރާނީ ތިން ފޮއްޓެއްގައި: އިލެކްޝަންސް

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ ވޯޓިން) ތައާރަފްކުރަނީ އެންމެ ތިން ފޮއްޓެއްގައި ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި...

12 ޖޫން

June 12, 2016 23
ލީޑަރުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ގޮތެއް ހަދަން ވިސްނަނީ

ސިޔާސީ ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ އެ ބޭފުޅުންނާ މެދު ފިޔަވަޅު އެޅޭ ގޮތަށް ސިޔާސީ ޕާޓީގެ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް އިލެކްޝަނުން ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.