12 މާޗް

March 12, 2019 11
ވޯޓުކަރުދާހުގައި ނުބައިފާހަގަ ނުޖެހުމަށް އީސީން އެދިއްޖެ

އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައި ރަނގަޅު ފާހަގަ ފިޔަވައި އިތުރު ފާހަގައެއް ނުޖެހުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

March 12, 2019 2
ކުރަހާ ވޯޓު ކަރުދާސް ބާތިލްވާ އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައި ކުރަހައި ނުވަތަ ލިޔެފި ނަމަ، އެ ވޯޓު ކަރުދާހެއް ބާތިލްވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ އާންމު...

11 މާޗް

March 11, 2019 5
ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކުރާނެ ބައެއް ހޯދަން އަލުން ބިޑަށް

އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕްކޮށްދޭނެ ބަޔަކު ހޯދަން ކުރި އިއުލާން ބާތިލްކޮށް، އަލުން ބިޑަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

March 11, 2019 22
މެމްބަރުން ވަކިކުރެވޭ އުސޫލެއް ހަދަން ޕެޓިޝަނެއް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މެމްބަރުންގެ އިތުބާރު ނެތްކަމުގެ ވޯޓު، އެ ދާއިރާއެއްގެ ރައްޔިތުންގެ މެދުގައި ނެގޭނެ އުސޫލެއް ގާއިމު ކުރުމަށްޓަކައި ޕެޓިޝަނެއް ހެދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި...

07 މާޗް

March 07, 2019 7
ވޯޓުކަރުދާސް ޗާޕްކުރަން ޝައުގުވެރިވީ އެމް7 / ނޮވެލްޓީ

އަންނަ މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓު ކަރުދާސް ޗާޕް ކުރުމަށް، އެމް7 އާއި ނޮވެލްޓީން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.

06 މާޗް

March 06, 2019 12
އީސީ އަށް ހަބީބު އައްޔަންކުރަން މަޖިލިހުން ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް މިހާރު އެ މަގާމުގައި ހުންނެވި އިސްމާއިލް ހަބީބް އައްޔަން ކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

March 06, 2019 6
ކެންޑިޑޭޓެއްގެ މައްސަލަ އީސީއާ އެއްކޮޅަށް ނިންމައިފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ މަޖިލިސް އިންތިޚާބުގައި އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރަން ހުށަހެޅި ކެންޑިޑަސީ ފޯމެއް ބަލައިނުގަންނަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ނިންމި ނިންމުމަށް ސުޕްރީމް...

05 މާޗް

March 05, 2019 6
އީސީ އަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރަން ވޯޓަކަށް ނޭހި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު އިސްމާއިލް ހަބީބްގެ ދައުރު ހަމަވާތީ އެ ކޮމިޝަނަށް މެމްބަރަކު އައްޔަން ކުރުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް އެޖެންޑާ ކުރި މިނިވަން...

March 05, 2019 9
ކޮމިޓީން އެންމެ މަތިން މާކްސް ދިނީ ހަބީބަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި 16 ބޭފުޅުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީން ދިރާސާކޮށް، ކޮމިޝަންގެ މިހާރުގެ...

04 މާޗް

March 04, 2019 20
ޕްރައިމަރީން ބަލިވި 4 މީހަކު އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރޭ

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ޕާޓީތަކުން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީން ބަލިވި ކެންޑިޑޭޓުންގެ ތެރެއިން އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން ހަތަރު މީހަކު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

March 04, 2019 10
ކަރުދާހުގައި ކުރަހާނަމަ ވޯޓު ބާތިލްވާ ގޮތަށް ފާސްކޮށްފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައި އެއްޗަކުން ކުރަހައި ނުވަތަ ލިޔެފި ނަމަ، އެ ވޯޓު ކަރުދާހެއް ބާތިލްވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ...

March 04, 2019 9
ނިޒާރު، ނިލަންދޫ ދާއިރާއާ މެދު ހިޔާލު ބަދަލު ވެއްޖެ

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް އެމްޑީޕީން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީ ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު އަމިއްލަ ގޮތުން ނިލަންދޫ ދާއިރާ އަށް...

03 މާޗް

March 03, 2019
ރީ-ރަޖިސްޓްރީވާން 21،000 އަށްވުރެ ގިނަ ފޯމު

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ރީ-ރަޖިސްޓްރީވުމަށް 21،000 އަށްވުރެ ގިނަ މީހުން ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

March 03, 2019 14
ރުކުމާ އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރަން ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އެމްޑީޕީގެ ޕްރައިމަރީގައި ހެންވޭރު ދެކުނު ދާއިރާ އަށް ވާދަ ކުރައްވައި ނާކާމިޔާބުވެވަޑައިގަތް، މެމްބަރު މުހައްމަދު އަބްދުލްކަރީމް (ރުކުމާ) އަމިއްލަ ގޮތުން އިންތިޚާބުގައި...

02 މާޗް

March 02, 2019 4
ރީރަޖިސްޓްރޭޝަން މުއްދަތު މިރެއާ ހަމައަށް އިތުރުކޮށްފި

އަންނަ މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ރީ-ރަޖިސްޓަރީވުމުގެ މުއްދަތު މިރެއާ ހަމައަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2019 41
އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާނަމަ، ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: އެމްޑީޕީ

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެމްޑީޕީގެ ޓިކެޓު ދޭނެ މީހުން ކަނޑައަޅަން ބޭއްވި ޕްރައިމަރީން ބަލިވި މީހުން އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރާނަމަ،...

February 26, 2019 11
ހަބީބާ އެކު 16 މީހެއްގެ ނަން ދިރާސާކުރަން ކޮމިޓީއަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ މެމްބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލި 16 މީހެއްގެ ނަން ދިރާސާ ކުރުމަށްޓަކައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކުގެ ކޮމިޓީ އަށް މިއަދު ފޮނުވައިފި...

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2019 61
އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރާ މުއްދަތު ކޯޓަށް އިތުރު ނުކުރެވޭނެ

އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރުމުގެ މުއްދަތު އިތުުރުކުރުމަކީ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫންކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް މުހައްމަދު ނަޝީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

February 25, 2019 4
ކުރަހާ ވޯޓު ކަރުދާސް ބާތިލްވާގޮތަށް އަލުން ހުށަހަޅައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން އިންތިޚާބުތަކުގައި ބޭނުންކުރާ ވޯޓު ކަރުދާސްތަކުގައި އެއްޗަކުން ކުރަހައި ނުވަތަ ލިޔެފި ނަމަ، އެ ވޯޓު ކަރުދާހެއް ބާތިލްވާ ގޮތަށް އިންތިޚާބުތަކާ ބެހޭ...

February 25, 2019 14
ޕްރައިމަރީން ބަލިވި މީހުން ވާދަކުރަން މިއަދު ހުޅުވާލަނީ

ޕްރައިމަރީން ބަލިވި ކެންޑިޑޭޓުން، ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު މިއަދު ހުޅުވާލާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2019 6
އިންތިޚާބަށް އޮފިޝަލުން ނުލިބިގެން އަލުން ހުޅުވާލަނީ

އަންނަ އެޕްރީލް މަހުގެ ހަ ވަނަ ދުވަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބަށް ބޭނުންވާ އަދަދަށް ވޯޓު އޮފިޝަލުން ނުލިބުމުން، ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު އަނެއްކާވެސް ހުޅުވާލަން...

February 24, 2019 1
އީސީގެ މެމްބަރުކަމަށް 16 މީހަކު ކުރިމަތިލައިފި

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ގެ މެމްބަރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު ހަމަވިއިރު 16 މީހަކު ކުރިމަތިލާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

23 ފެބުރުއަރީ

February 23, 2019 7
އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރަނީ މާފަންނު ހުޅަނގަށް

އަންނަ އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި އެންމެ ގިނަ ކެންޑިޑޭޓުން ވާދަކުރާނީ މާފަންނު ހުޅަނގު ދާއިރާއަށް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2019 5
މަޖިލީހަށް ވާދަކުރަނީ 403 ކެންޑިޑޭޓުން

އޭޕްރީލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުން މަޖިލީހުގެ އިންތިހާބުގައި ވާދަކުރުމަށް ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑި މިއަދު ހަމަވި އިރު 403 ކެންޑިޑޭޓަކު ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް...

February 21, 2019 32
އަޒްލީން ވާދަކުރައްވާތީ، ޕީޕީއެމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ކުރީގެ ހޯމް މިނިސްޓަރު އަޒްލީން އަހްމަދު ހުޅުމާލެ ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރައްވަން ނިންމެވުމުން ޕީޕީއެމުން ހިތްހަމަނުޖެހިއްޖެ...

20 ފެބުރުއަރީ

February 20, 2019
ޖަލުތަކުގައި ވޯޓުލީ މީހުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ޖެހޭ

ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ޖަލުތަކުގައި ވޯޓު ލީ މީހުން އަލުން ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ވާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 20, 2019 16
ހަސަންގެ ފޯމު ބަލައިނުގަތުން މަޑުޖެއްސުމަށް އަމުރުކޮށްފި

ވީބީ ބްރަދާސްގެ މެނޭޖިން ޑައިރެކްޓަރު ހަސަން ޝިޔާމް (ވީބީ ހަސަން) ގެ ކެންޑިޑެސީ ފޯމު ބަލައިނުގަތުމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން ނިންމި ނިންމުން މަޑުޖައްސައިލުމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން...

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2019 40
ވީބީ ހަސަންގެ ފޯމު އީސީ އަށް ބަލައެއް ނުގަތް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި މެދު ހެންވޭރު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރެއްވުމަށް ވީބީ ބްރަދާސްގެ މެނޭޖިން ޑަައިރެކްޓަރު ހަސަން ޝިޔާމް (ވީބީ ހަސަން) ހުށަހެޅުއްވި ފޯމު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން ބަލައިނުގަނެ ބޭރުކޮށްލައިފި އެވެ.

18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2019 8
ޕާޓީ އުފައްދަން މަސަައްކަތްކުރަން ސައްޕެއަށް ހުއްދަ ދީފި

ދަރުމަވަންތަ ޕާޓީގެ ނަމުގައި އާ ސިޔާސީ ޕާޓީއެއް އުފެއްދުމުގެ ހުއްދަ އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) ން އަހުމަދު ޝަފީގު މޫސާ (ޑީއޯ ސައްޕެ) އަށް މިއަދު ދީފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2019 26
ޔާމީން ކުރިމަތިލާން އުޅުއްވީ މާވަށު ދާއިރާ އަށް

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި މާވަށު ދާއިރާ އަށް ވާދަކުރައްވަން އުޅުއްވި ކަމަށް ކުރީގެ ރައީސް އަދި ޕީޕީއެމްގެ ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2019 3
އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރަން 193 ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު އޮންނަ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވާދަކުރުމަށް މިހާތަނަށް 193 ފޯމު ހުށަހަޅާފައިވާ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

February 16, 2019
ވޯޓާސް ލިސްޓަށް ޝަކުވާ ހުށަހަޅަން ފަހު ފުރުސަތު ދީފި

އޭޕްރިލް މަހު ބާއްވާ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލެވޭ މީހުންގެ ލިސްޓަށް އިސްލާހު ގެނެސް، ޝަކުވާ ހުށަހެޅުމުގެ ފަހު ފުރުސަތު އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ދީފި...

14 ފެބުރުއަރީ

February 14, 2019 2
އިންތިޚާބަށް ވާދަކުރަން ހަމްޒާ ފޯމު ހުށަހަޅައިފި

ކުރިއަށް އޮތް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުގެ އިންތިޚާބުގައި ގަލޮޅު އުތުރު ދާއިރާ އަށް އަމިއްލަ ގޮތުން ވާދަކުރަން ގާނޫނީ ވަކީލް ހަމްޒާ ޚަލީލް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އަށް މިއަދު ފޯމު...

February 14, 2019 16
ފުލުފުލުގައި ސިޔާސީ ޕާޓީތައް!

ފުރަތަމަ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޑިމޮކްރަޓިކް ޕާޓީ (އެމްޑީޕީ) އާއި ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޕާޓީ (ޑީއާރުޕީ) އެވެ. އެ ދެ ޕާޓީއާ ޖެހިގެން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީ (ޖޭޕީ) އާއި އަދާލަތު ޕާޓީ އެވެ. ޑީއާރުޕީގައި...