24 މާޗް

March 24, 2020 4
ސްޓެލްކޯގެ ބިލްތައް އެސްއެމްއެސްއަކުން ފޮނުވަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ސްޓެލްކޯ އިން ކަރަންޓް ބިލްތައް ފޯނަށް އެސްއެމްއެސްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 4
މިދުވަސްވަރު ފައިސާ ދައްކަންވީ އޮންލައިންކޮށް:ސްޓެލްކޯ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯގެ ކައުންޓަރުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި މިދުވަސްވަރު އޮންލައިން ހިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެކުންފުނިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 4
"ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިތުބާރު ގާއިމް ކުރާނަން"

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއްޗަކީ ކަރަންޓު ކަމަށް ވާއިރު، ވިޔަފާރިތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އިތުބާރު ލިބޭ ނިޒާމަކުން ކަރަންޓު...

March 04, 2020 23
7.5 ޕަސެންޓު ކަރަންޓު އުފައްދަނީ އަވިން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި، 7.5 ޕަސެންޓަކީ އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 80
ބާރުތައް މާލެ އަށް: އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ރަތަށް!

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލުތައް ފޮނުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ރިއާޔަތް ނުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ހޫނު ބަހުސެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 6
ސްޓެލްކޯގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ސްޓެލްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ) އަށް ހާޒިރު...

February 19, 2020 5
މާލޭގެ ކެޕޭސިޓީ 70 މެގަވޮޓަށް އިތުރުކޮށްފި

ހޫނު މޫސުމުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވާނެތީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް މާލެ އަށް އިތުރު އިންޖީނެއް ގެނެސް، ކެޕޭސިޓީ 70.1 މެގަވޮޓަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2020 15
އައްޑު އަށް ދެ މެގަވޮޓްގެ އިތުރު ދެ ޖެނެރޭޓަރު

އައްޑު އަށް ދިމާވެފައިވާ ކަރަންޓްގެ މައްސަލަ ހައްލުކުރުމަށް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އައްޑު އަށް ދެ މެގަވޮޓްގެ އިތުރު ދެ ޖެނެރޭޓަރު ގެނައުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

22 ޖެނުއަރީ

January 22, 2020
ރަސްމާދޫގައި އިންޖީނުގެއެއް އަޅަން ބަޔަކާ ހަވާލުކޮށްފި

ރ. ރަސްމާދޫގައި ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން އަލަށް އިމާރާތްކުރާ އިންޖީނުގެ އެޅުމަށް "ޓައިނީ ނީމޯ" އާ ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

14 ޖެނުއަރީ

January 14, 2020 5
އެއާޕޯޓުން ކަރަންޓު ދިޔައީ ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ހެދި

ވެލާނާ އިންޓާނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން މިއަދު ހެނދުނު ކަރަންޓު ދިޔައީ އިންޖީނަށް ދިމާވި ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން ކަމަށް އެމްއޭސީއެލުން ބުނެފި އެވެ.

06 ޖެނުއަރީ

January 06, 2020 32
ސްޓެލްކޯ އިން މި އަހަރުން ފެށިގެން ބޯނަސް ދެނީ

ސްޓެލްކޯ އަށް މިދިޔަ އަހަރު ލިބުނު މާލީ ބޮޑު ކާމިޔާބީއާ އެކު، ސަރުކާރަށް ދޭން ޖެހޭ ޑިވިޑެންޑް ދައްކައި އަދި އެ ކުންފުނީގެ މުވައްޒަފުންނަށް މި އަހަރުން ފެށިގެން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބޯނަސް ވެސް ދޭން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގްނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2019 37
ކަރަންޓާއި ފެން ބިލްގެ ނޯޓިހަކާ ގުޅިގެން ކަންބޮޑުވުން

އައްޑޫގައި ކަރަންޓާއި ފެނުގެ ހިދުމަތުގެ ބިލްތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފެނަކަ އިން ފޮނުވި ނޯޓިހަކާ ގުޅިގެން އާންމުން ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

10 ޑިސެމްބަރ

December 10, 2019 10
އާންމު ހިދުމަތް ރެގިއުލޭޓްކުރާ އިދާރާއެއް ހަދަން ބިލެއް

ކަރަންޓާއި ފެނާއި ނަރުދަމާ އަދި ކުނި މެނޭޖްކުރުން ރެގިއުލޭޓްކޮށް އަގު ކަނޑައެޅުމަށް ޔުޓިލިޓީ ރެގިއުލޭޓްރީ އޮތޯރިޓީގެ ނަމުގައި އިދާރާއެއް އުފައްދަން ލާޒިމްކުރާ ބިލެއް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 ޑިސެމްބަރ

December 01, 2019 6
ފެނަކަ އިން ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅަނީ

ރާއްޖޭގެ ރަށްތަށް އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް އަންނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި ސަބްމެރިން ކޭބަލް އަޅާނެ ކަމަށް ފެނަކައިގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަހުމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

December 01, 2019 1
ފެނަކައިގެ އިންޖިނިއަރުންގެ މަހާސިންތާ ފަށައިފި

ފެނަކައިން އެ ކުންފުނީގެ ޓެކްނިކަލް ޑިޕާޓްމަންޓުތަކުގެ މީހުންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ކުރިއަށްގެންދާ އިންޖީނިއަރުންގެ މަހާސިންތާ މިއަދު ފަށައިފި އެވެ.

24 ނޮވެމްބަރ

November 24, 2019 2
އާ ކަރަންޓު ވިއުގަ އަންނަ އަހަރު ނިމޭނެ: ސްޓެލްކޯ

ހުޅުލެ، ހުޅުމާލެ އަދި މާލޭގެ ކަރަންޓު އެއް ވިއުގައަކުން ގުޅާލުމަށް ސްޓެލްކޯއިން ކުރިއަށްގެންދާ މަޝްރޫއު އަންނަ އަހަރުގެ އޮގަސްޓް މަހުގެ ނިޔަލަށް ނިމޭނެ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2019 27
ސްޓެލްކޯއަށް މަހަކު 2 މިލިއަން ގެއްލުންވޭ: ރިޕޯޓް

ކަރަންޓްގެ އަގަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުގެ ސަބަބުން ސްޓެލްކޯއަށް މަހަކު ދެ މިލިއަން ރުފިޔާގެ ގެއްލުމެއް ވަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ ޕާފޯމެންސް އޮޑިޓް ރިޕޯޓްގައި ބުނެފި އެވެ.

23 އޮކްޓޯބަރ

October 23, 2019 13
އައްޑޫގެ ކަރަންޓު މަޝްރޫއަށް 570 މިލިއަން ރުފިޔާ

އައްޑު އަށް، ޒަމާނުއްސުރެ ކުރިމަތިވެފައިވާ ކަރަންޓުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރުމަށްޓަކައި 37 މިލިަން ޑޮލަރު (570 މިލިއަން ރުފިޔާގެ) ބޮޑު މަޝްރޫއެއް ޗައިނާގެ ކުންފުންޏަކާ ސަރުކާރުން މިއަދު ހަވާލުކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2019 6
ކަރަންޓު އަގު ހެޔޮކުރަން މަޖިލިހަށް ގަރާރެއް

ކަރަންޓުގެ އަގު ބޮޑުވުމަކީ ކަންބޮޑުވާ ކަމަކަށްވާތީ ކަރަންޓުގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ހެޔޮކުރަން ގޮވާލައި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް މިއަދު ގަރާރެއް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2019 1
ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓަން އިމާރާތް ހަދަން ފަށައިފި

މާލެ އާއި ހުޅުމާލެ އަދި ހުޅުލެ އަށް އެއް ނެޓްވޯކަކުން ކަރަންޓު ދިނުމަށް މާލޭގައި ޓްރާންސްފޯމަރު ބަހައްޓާ އިމާރާތުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2019 5
ފެނަކައިން އުއްމީދީ ބަދަލަކާ ދިމާއަށް!

ކަރަންޓާ މެދު ރައްޔިތުން ކުރާ ޝަކުވާތަކަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. އަބަދުވެސް ކޮންމެވެސް ރަށެއްގެ އިންޖީނަށް މައްސަލަ ދިމާވެގެން އަނދިރިކަމުގައި ރޭތައް ހޭދަކުރާ ވާހަކަ އެވެ. ނޫނީ ކަރަންޓު ކެނޑޭވަރުން ގޭގައި ހުންނަ އިލެކްޓްރިކް ސާމާނު ހަލާކުވާކަމުގެ ޝަކުވާ އެވެ. މެދުނުކެނޑި 24 ގަޑިއިރު ކަރަންޓު ލިބޭނެ ކަމުގެ ޔަގީންކަން މިދިޔަ ސަރުކާރުން...

19 ސެޕްޓެމްބަރ

September 19, 2019 6
ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާވަރު ފެންނަ "ސްމާޓްމީޓާ" ހަރުކުރަނީ

ބޭނުންކުރާ ކަރަންޓުގެ މިންވަރު ފެންނަން ހުންނަ "ސްމާޓް މީޓަރު" ގޭގޭގައި ހަރުކުރުމުގެ މަޝްރޫއެއް ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ފަށައިފި އެވެ.

13 ސެޕްޓެމްބަރ

September 13, 2019 17
އައްޑޫން މާދަމާ 7 ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަނީ

އައްޑޫގެ ގުޅިފައިވާ އަވަށްތަކަށް ކަރަންޓް ދޭން ބޭނުންކުރާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަންޓް ނެޓްވޯކްގެ މަރާމާތަށް މާދަމާ ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކަނޑާލަން ނިންމައިފި އެވެ.