11 ސެޕްޓެމްބަރ

September 11, 2020 32
ގްރިޑް ޕްރޮޖެކްޓާއެކު މައްސަލައަށް ދާއިމީ ހައްލެއް

އަހަރަކު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް ޕަސެންޓަށް ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑު އިތުރުވަމުން އަންނަ ކަމަށް ސްޓެލްކޯގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކަ އެވެ. މާލެ ސަރަހައްދަށް ޖަމާވާ މީހުންގެ އަދަދު އިތުރުވެ، ކަރަންޓުގެ ޑިމާންޑު މަތިވުމުގެ ނަތީޖާ އަކީ ކަރަންޓު ކެނޑުމުގެ މައްސަލަތައް އިންތިހާ އަށް ބޮޑުވުމެވެ. މިކަމަށް ދާއިމީ ހައްލެއް ހޯދުމަށް ސްޓެލްކޯ އިން...

17 އޯގަސްޓް

August 17, 2020 5
ލަންކާ އިން ކަރަންޓް ކެނޑި ގައުމު "އަނދިރިކަމަކަށް"

ކޮލަމްބޯ (އޮގަސްޓް 17) - ސްރީ ލަންކާގެ ހުރިހާ ހިސާބަކުން މިއަދު ގާތްގަނޑަކަށް ހަތް ގަޑިއިރަށް ކަރަންޓް ކެނޑި އެތައް ބަޔަކަށް އުނދަގޫތަކާ ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 6
ބިލު ދެއްކި މީހުންނަށް ޑިސްކައުންޓަށްވާ ބައި މި މަހު

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުތައް ރިވައިޒް ކުރުމުގެ ކުރިން ބިލު ދެއްކި ކަސްޓަމަރުންނަށް އެ ބިލުން ޑިސްކައުންޓުގެ ގޮތުގައި ލިބޭ އަދަދު މި މަހުގެ ބިލުން ކަނޑާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 49
މި މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ވެސް ބޮޑުވާނެ: ސްޓެލްކޯ

މިދިޔަ މަހާ އަޅާބަލާއިރު މި މަހު ކަރަންޓު ބޭނުންކުރާ މިންވަރަށް ބަދަލެއް ނާންނަ ކަމަށާއި، އެކަމުގެ ސަބަބުން މި މަހުގެ ބިލް ވެސް ބޮޑުވާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2020 1
ބަހާލައިގެން ކަރަންޓު ބިލް ދައްކަން މިހާރު ފޯމު ލެވޭނެ

މިދިޔަ ހަތަރު މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލު ދައްކަން ދަތިވާ މީހުންނަށް ބަހާލައިގެން ބިލު ދެއްކުމަށް އެދި ފޯމު ހުށަހެޅުމުގެ ފުރުސަތު ސްޓެލްކޯ އިން މިއަދު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

03 ޖުލައި

July 03, 2020 5
ހަތަރު މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބަހާލައިގެން ދެއްކޭނެ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރޭތީ މާލެ ސަރަހައްދު ލޮކްޑައުން ކޮށްފައި އޮތް އިރު ކަރަންޓު ބިލް ދެއްކި މީހުންގެ އަދަދު މަދުކަމަށާއި މިދިޔަ ހަތަރު މަހުގެ ބިލު އެކި މަސްތަކަށް ބަހާލައިގެންދެއްކޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

02 ޖުލައި

July 02, 2020 23
"ބިލުން އޮތީ ޓެކްނިކަލް ގޮތުން ވައްކަން ކޮށްފައި"

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލުން ސިފަވަނީ "ޓެކްނިކަލް" ގޮތުން ކޮށްފައި އޮތް ވައްކަމެއްގެ ގޮތުގައި ކަމަށް އިދިކޮޅު ކޯލިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

July 02, 2020 58
ޖޫންގެ ކަރަންޓްބިލުން 40 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓް

ޖޫންމަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް ބޮޑުވީ މައިގަނޑު ތިން ސަބަބަކާ ހެދި ކަމަށާއި އެކަމަށް ހައްލެއް ހޯދައިދިނުމުގެ ގޮތުން ޖޫންމަހުގެ ބިލްތަކަށް ވެސް 40 ޕަސެންޓް ސަބްސިޑީ ދޭން ސަރުކާރުން...

July 02, 2020 24
ކަރަންޓު ބިލުގެ މައްސަލަ މަޖިލީހަށް ހުށަހަޅައިފި

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލްތައް އާދަޔާ ހިލާފަށް ބޮޑުވެފައިވާތީ އެ މައްސަލަ ބަލައިދިނުމަށް ގަލޮޅު ދެކުނު ދާއިރާގެ މެމްބަރު މީކާއިލް އަހުމަދު ނަސީމް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް...

01 ޖުލައި

July 01, 2020 53
ބިލް ބޮޑުކަަމަށް ދައްކަނީ ޑިސްކައުންޓް ނުދޭތީ: ސްޓެލްކޯ

މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓު ބިލް ބޮޑު ކަމަށް ދައްކަނީ ސަރުކާރުން ދެމުން އައި ޑިސްކައުންޓު ކަނޑާލާފައިވާތީ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން ބުނެފި އެވެ.

July 01, 2020 42
ކަރަންޓް ބިލް ވަރަށް ބޮޑުވެ ޝަކުވާ ގިނަވެއްޖެ

ބައެއް ގޭގޭގެ މިދިޔަ މަހުގެ ކަރަންޓް ބިލް އާދަޔާހިލާފަށް ބޮޑުވެ ޝަކުވާކުރަމުން އެބަ ގެންދެ އެވެ.

17 ޖޫން

June 17, 2020 7
މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން ކަރަންޓް ކެނޑެނީ

ޓެކްނިކަލް މައްސަލައަކާ ގުޅިގެން މާލޭގެ އެކި ސަރަހައްދުތަކުން މިއަދު ކަރަންޓު ކެނޑެމުންދާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

10 ޖޫން

June 10, 2020 24
ކަރަންޓު މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވާކަށް ދެން ނުޖެހޭނެ

ލޮކްޑައުންގައި އަލަމުކުރަމުން އައި ގޮތަށް ދެން ކަރަންޓު ބިލުތަކަށް މީޓަރުގެ ފޮޓޯ ފޮނުވަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

30 މެއި

May 30, 2020 11
ސްޓެލްކޯއިން ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ބޮޑު ހޭދައެއް

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ތައްޔާރުކުރާ ކަރަންޓީން ފެސިލިޓީތަކަށް ސްޓެލްކޯގެ ފަރާތުން ފަސް މިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހަރަދު ކޮށްފައިވާ ކަމަށް އެ ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ހަސަން މުގުނީ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
ހަކަތަ މަޝްރޫއުގެ ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި

ރާއްޖޭގެ ހަ ސަރަހައްދެއްގައި އިޔާދަކުރަނިވި ހަކަތަ އުފައްދައި، ކަރަންޓް ފޯރުކޮށް ދިނުމުގެ މަސައްކަތް ކުރާނެ ބަޔަކު ހޯދަން ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން މިދިޔަ މާޗް މަހުގެ ތެރޭގައި ހުޅުވައި ބީލަމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކޮށްފި އެވެ.

07 މެއި

May 07, 2020
ޓެސްލާ އިން އިނގިރޭސިވިލާތަށް ކަރަންޓް ދެނީ

އިލެކްޓްރިކް ކާރު އުފައްދާ މަޝްހޫރު ކުންފުނި ޓެސްލާ އިން އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކަރަންޓްގެ ހިދުމަތް ދިނުމުގެ ހުއްދަ އަށް އެދިިއްޖެ އެވެ.

30 އެޕްރީލް

April 30, 2020 30
ބިލް ނުދެއްކުނަސް، ފެނާއި ކަރަންޓް ނުކަނޑަން އެދެނީ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރިމަތިވެފައިވާ ހާލަތުގެ ސަބަބުން ފެނާއި ކަރަންޓް ބިލް މިދުވަސްވަރު ނުދެއްކިޔަސް، އެ ޚިދުމަތް ނުކަނޑަން ރައްޔިިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯން އެންޓަޕްރައިސަސް (އެސްއޯއީ) ކޮމެޓީން ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

04 އެޕްރީލް

April 04, 2020
ހެނދުނު 9-12އަށް އޭޑީކޭ ހިސާބުން ކަރަންޓު ކެނޑޭނެ

އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލް ހިމެނޭ ސަރަހައްދުގައި މިއަދު ހެނދުނު 9 ން މެންދުރު 12 އަށް މުހިންމު މަސައްކަތްތަކެއް ކުރަންޖެހޭތީ އެ ވަގުތުގައި އެ ސަރަހައްދުން ކަރަންޓު ކަނޑާލާނެ ކަމަށް ސްޓެލްކޯ އިން ބުނެފި އެވެ.

24 މާޗް

March 24, 2020 4
ސްޓެލްކޯގެ ބިލްތައް އެސްއެމްއެސްއަކުން ފޮނުވަނީ

ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވާން އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކާ ގުޅިގެން، ސްޓެލްކޯ އިން ކަރަންޓް ބިލްތައް ފޯނަށް އެސްއެމްއެސްގެ ގޮތުގައި ފޮނުވަން ނިންމައިފި އެވެ.

10 މާޗް

March 10, 2020 4
މިދުވަސްވަރު ފައިސާ ދައްކަންވީ އޮންލައިންކޮށް:ސްޓެލްކޯ

ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ސްޓެލްކޯގެ ކައުންޓަރުތަކަށް ފައިސާ ދެއްކުމުގެ ބަދަލުގައި މިދުވަސްވަރު އޮންލައިން ހިދުމަތްތައް މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދެއްކުމަށް އެކުންފުނިން އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020 4
"ކަރަންޓު ފޯރުކޮށްދިނުމުގައި އިތުބާރު ގާއިމް ކުރާނަން"

ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއެރުވުމުގައި އެންމެ މުހިއްމު އެއްޗަކީ ކަރަންޓު ކަމަށް ވާއިރު، ވިޔަފާރިތަކާއި ސިނާއީ މަސައްކަތްތައް ކުރުމުގައި އިތުބާރު ލިބޭ ނިޒާމަކުން ކަރަންޓު...

March 04, 2020 23
7.5 ޕަސެންޓު ކަރަންޓު އުފައްދަނީ އަވިން: ރައީސް

ރާއްޖޭގައި، 7.5 ޕަސެންޓަކީ އަވިން އުފައްދާ ކަރަންޓު ކަމަށް ރައީސް އިބްރާހިމް މުހައްމަދު ސޯލިހު މިރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

25 ފެބުރުއަރީ

February 25, 2020 80
ބާރުތައް މާލެ އަށް: އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރުން ރަތަށް!

ސަރުކާރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް ބިލުތައް ފޮނުވުމުގައި އެމްޑީޕީގެ ސިޔާސަތަށާއި ރައްޔިތުންގެ ބޭނުންތަކަށް ރިއާޔަތް ނުކުރާ ކަމަށް ތުހުމަތު ކުރައްވައި އެމްޑީޕީ އަށް ނިސްބަތްވާ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގައި މިއަދު ހޫނު ބަހުސެއް ކުރައްވައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 6
ސްޓެލްކޯގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ކޮމިޓީއަށް ހާޒިރުކުރަނީ

ތުހުމަތު ކުރެވޭ ބައެއް ކަންކަމާ ގުޅިގެން، ސްޓެލްކޯގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ބޯޑުގެ މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ސްޓޭޓް އޯންޑް އެންޓަޕްރައިސަސް ކޮމިޓީ (އެސްއޯއީ ކޮމިޓީ) އަށް ހާޒިރު...

February 19, 2020 5
މާލޭގެ ކެޕޭސިޓީ 70 މެގަވޮޓަށް އިތުރުކޮށްފި

ހޫނު މޫސުމުގައި ކަރަންޓު ބޭނުންކުރުން އިތުރުވާނެތީ އެކަމަށް ހާއްސަކޮށް މާލެ އަށް އިތުރު އިންޖީނެއް ގެނެސް، ކެޕޭސިޓީ 70.1 މެގަވޮޓަށް އިތުރުކޮށްފި އެވެ.