21 މެއި

May 21, 2019 2
އީ-ވޯޓިން މައްސަލައިގައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތައް އިލެކްޝަނަށް

ނިއު ދިއްލީ (މެއި 21) - އިންޑިއާގައި ނިމިގެން ދިޔަ އާއްމު އިންތިޚާބުގައި ވޯޓުލާން ބޭނުން ކުރި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން މެޝިންސް (އީވީއެމް) ގައި މައްސަލައެއް ނޫޅޭކަން ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި އިދިކޮޅު ޕާޓީތަކުގެ ލީޑަރުން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނަށް މިއަދު ހިނގައްޖެ އެވެ.

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2018 26
ނަތީޖާ ޝީޓު ވަގުތުން ފެންނަން ހުންނާނެ: އީސީީ

އަންނަ މަހު 23ގައި ބާއްވާ ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ ޝީޓް، ވޯޓު ލާ ނިމުމާއެކު ވޯޓިން މަރުކަޒުގައި ހަރުކޮށް އާއްމުކުރާނެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

20 މާޗް

March 20, 2018 16
ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ބޭނުންކުރާނީ އީވޯޓިންއެއް ނޫން

މި އަހަރު އޮންނަ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ-ވޯޓިން) ބޭނުންކުރަން އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ތައްޔާރުވަމުންދާ ކަމަށް ބުނެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ކުރަނީ ހުސް ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށް އެ ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އެޕްރީލް

April 03, 2017 4
އިންޑިއާގެ އީ-ވޯޓިން މެޝިންތަކުގައި ވެސް މައްސަލަ

ނިއު ދިއްލީ (އެޕްރީލް 3) - އިންޑިއާގެ އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން މެޝިންތަކުން ބޮޑެތި މައްސަލަތަކެއް ފާހަގަވުމާ ގުޅިގެން އިންތިޚާބާ ގުޅޭ ދެ އޮފިޝަލެއްގެ ވަޒީފާ ބަދަލުކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 13
އީސީގެ މައްޗަށް ނިޒާރުގެ "ވައްކަމުގެ" ތުހުމަތުތަކެއް

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިހާބާ ދިމާކޮށް، އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން ބޭރު ބަޔަކަށް ފައިސާ ދީގެން "ވައްކަން ކުރެވޭނެ" އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ-ވޯޓިން) ސިސްޓަމެއް ގާއިމު ކުރަން މަސައްކަތް ކުރި ކަމަށް ހިތަދޫ ދެކުނު ދާއިރާގެ އެމްޑީޕީގެ މެމްބަރު އަލީ ނިޒާރު މިއަދު ތުހުމަތު ކުރައްވައިފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2016 9
ލޯކަލް އިންތިހާބުގައި އީވޯޓިން ނުހިމެނޭނެ: އީސީ

ކުރިއަށް އޮތް ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އީވޯޓިން ސިސްޓަމް ބޭނުން ނުކުރާނެ ކަމަށް އިލެޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

16 އޯގަސްޓް

August 16, 2016 5
އީ ވޯޓިންގެ ކަންބޮޑުވުންތައް ހައްލުކުރަން ތައްޔާރު

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ ވޯޓިން)އާ ގުޅޭ ގޮތުން އެއްވެސް ފަރާތެއްގެ ކަންބޮޑުވުމެއް އުޅޭ ނަމަ އެކަން ހައްލުކޮށްދޭން ތައްޔާރު ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

15 އޯގަސްޓް

August 15, 2016 22
އީ ވޯޓިންގައި ބައިވެރި ނުވާން އެމްޑީޕީން ނިންމައިފި

އިންތިހާބުތަކުގައި އީ ވޯޓިން ބޭނުން ކުރާ ނަމަ ބައިވެރި ނުވާން އިދިކޮޅު އެމްޑީޕީން މިއަދު ރަސްމީކޮށް ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޖުލައި

July 26, 2016 31
އީ ވޯޓިން ރާއްޖެއަކާ ނުގުޅޭ: އީޔޫ

އީ ވޯޓިން ރާއްޖެއާ ނުގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަން (އީޔޫ) އިން މިއަދު އެ ކަމަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.

09 ޖުލައި

July 09, 2016 26
"އީ ވޯޓިންއާ ދެކޮޅު ހަދަނީ މައުލޫމާތު ނޭނގި ތިބެ"

އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިންއާ ދެކޮޅު ހަދައި ފާޑުކިޔުން އަމާޒުކުރަނީ އެކަމުގެ މައުލޫމާތު ރަނގަޅަށް ނޭނގި ތިބެ ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަނުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

01 ޖުލައި

July 01, 2016 6
އީ ވޯޓިންއާ ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް ދެކޮޅު!

އަންނަ ޖެނުއަރީ މަހު ބާއްވާ ލޯކަލް ކައުންސިލް އިންތިހާބުގައި އިލެކްޓްރޯނިކް ވޯޓިން (އީ ވޯޓިން) ތައާރަފްކުރަން ޖުމްހޫރީ ޕާޓީން ވެސް ދެކޮޅު ހަދައިފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2016 18
އީ ވޯޓިންގައި ވޯޓު ފޮއްޓަށް އަތް ބޭނިދާނެތަ؟

އާ ގާނޫނުއަސާސީ އަށް ފަހު ރާއްޖޭގައި ބޭއްވި އިންތިހާބުތަކާ މެދު ގިނަ ބަޔަކު ހިތްހަމަޖެހުނަސް، އަދި އެ އިންތިހާބުތައް އިންސާފުވެރިކަމަށް ބައިނަލްއަގުވާމީ އޮބްޒާވަރުން ބުނި ނަމަވެސް އާންމު ބައެއް މީހުންގެ ހިތުގައި އަބަދުވެސް ޝައްކު އޮވެ އެވެ. މަރުވެފައި ތިބި މީހުންގެ ނަމުގައި ވޯޓުލުމާއި ނެޝަނަލް ރެޖިސްޓްރޭޝަންގައި ހުންނަ...

13 ޖޫން

June 13, 2016 4
"މަސައްކަތްކުރާނެ ޖާގައެއް ނެތް، އީސީން ދޮގު ހަދަނީ"

އިދިކޮޅު ސިޔާސީ ޕާޓީތަކަށް ހަރަކާތްތައް ހިންގަން ހުރަހެއް ނެތް ކަމަށް އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަން (އީސީ)ން ބުންޏަސް އެ ފުރުސަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އީސީން ހަދަނީ ދޮގު ކަމަށް އެމްޑީޕީން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.