15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 2
އެމިރޭޓްސް އިން މެކްސިކޯ އަށް ދާން ހާއްސަ ފެއާއެއް

އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުން މެކްސިކޯގެ ވެރިރަށް މެކްސިކޯ ސިޓީ އަށް ދާން ހާއްސަ ފެއާއެއް އެއާލައިނުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 1
އޭ380ގެ އެންމެ ކުރު ކޮމާޝަލް ދަތުރު؛ 40 މިނެޓް

ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެމިރޭޓްސް އިން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގައި އަބަދުވެސް ތަފާތު ދައްކަ އެވެ. މިފަހަރު ރެކޯޑް ހެދީ ބިޔަ އެއާބަސް އޭ380 ގެ އެންމެ ކުރު ކޮމާޝަލް ދަތުރުންނެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 1
އެމިރޭޓްސް ވެސް ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް

ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ދިމާއަކަށް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ވާނެ އެވެ. ދަތުރުމަތީގައި ފަސިންސަރުންނަށް ދޭ ކާނާ އާއި ބުއިންތައް ވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ހުންނާނީ ޕްލާސްޓިކް އެއްޗެހީގަ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 2
އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ހާއްސަ ފެއާއެތަކެއް!

ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރުތައް އިންތިހާ އަށް ގިނަވާ ދުވަސް ވަރަށް ބަލައި، އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުން ހާއްސަ ފެއާއެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 16
ރަންވޭ މަރާމާތުކުރާތީ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ރަންވޭ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ ބައެއް މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ދަތުރުތަކަށް މިއަދު ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ޕަސިންޖަރުންތަކެއް ބަލިވި އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ދުބާއީ އިން ނިއު ޔޯކަށް 521 ޕަސިންޖަރުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި އެމިރޭޓްސްގެ ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބަލިވުމާ ގުޅިގެން އެ ބޯޓު ޖޯން އެފް. ކެނެޑީ އެއާޕޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 2
ފިރިމީހާގެ ޕާސްޕޯޓުގައި އަނބިމީހާ މެންޗެސްޓާ އިން އިންޑިއާ އަށް

ދުބާއީ (މެއި 5) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ އިން އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީ އަށް ފިރިމީހާގެ ޕާސްޕޯޓުގައި އަނބިމީހާ އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓެއްގައި ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
ޗެކިން ކުރުމާއި ބޯޑިން ފާސް ދޫކުރުން ވެސް ގޭގައި

އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް، ގޭގައި ތިބެގެން ފޮށިތަންމަތި ޗެކިން ކޮށް ބޯޑިން ފާސް ވެސް ލިބޭ ހިދުމަތެއް އެ އެއާލައިނުން ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 4
އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓުން ވެއްޓުނު އެޓެންޑެންޓް މަރުވެއްޖެ

ކަމްޕާލާ (މާޗް 16) - ޔުގެންޑާގެ އެންޓެބެ އެއާޕޯޓުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ އިމަޖެންސީ ދޮރުން ވެއްޓުނު ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
ފްލައިޑުބާއީން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން ފްލައިޑުބާއީން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
އެމިރޭޓްސްގެ ތޫނިސް ފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ތޫނިސް އާއި އެމިރޭޓްސްގެ އެކި މަންޒިލްތަކާ ދެމެދު އެމިރޭޓްސް އެއާލައިން އިން ކުރާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.

08 ޖުލައި

July 08, 2017
ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް!

ތަފާތު ޗުއްޓީ ދަތުރުތަކާއި ހިލޭ ޓިކެޓް އަދި އެކި އިނާމްތައް ލިބޭ ވެކޭޝަން އެކްސްޕޯއަށް ބޮޑު ތަރުހީބެއް ލިބެމުން އަންނަ ކަމަށް އެ އެކްސްޕޯ އޮގަނައިޒްކުރި ހައިރައިޒް އިން ބުނެފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2017
އެމިރޭޓްސް، ތުރުކީ އެއާލައިނުން ވެސް ލެޕްޓޮޕް ގެންދެވޭ

ދުބާއީ (ޖުލައި 5) - އެމިރޭޓްސް އާއި ޓާކިޝް އެއާލައިންސް އިން ވެސް އެމެރިކާ އަށް ކެބިންގައި ލެޕްޓޮޕް ގެންދަން ހުއްދަ ކޮށްފި އެވެ.

24 މެއި

May 24, 2017 8
ރާއްޖެ އަށް އެމިރޭޓްސް އިން ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން، ދުބާއީގެ އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރާތާ 30 އަހަރު ފުރުން މިއަދު ފާހަގަކޮށްފި އެވެ.

20 އެޕްރީލް

April 20, 2017
އެމިރޭޓްސް އިން އެމެރިކާއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް މަދުކޮށްފި

ދުބާއީ (އެޕްރީލް 20) - އެމެރިކާ އަށް ދަތުރުކުރުން މަނާ ކުރުމަށް ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ނެރުއްވި އަމުރާ ގުޅިގެން މެދުއިރުމަތީގެ މާކެޓަށް އަސަރުކޮށްފައިވާތީ އެމެރިކާގެ ފަސް ސިޓީއަކަށް އެމިރޭޓްސް އެއާލައިންސް އިން ކުރާ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން މަދުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 މާޗް

March 26, 2017 4
މަތިންދާބޯޓަށް ލެޕްޓޮޕް އެރުވުން މަނާކޮށްފި

ތުރުކީ އާއި މެދުއިރުމަތީގެ ބަައެއް ގައުމުތަކުން އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސިވިލާތަށް ދާ ބައައެއް ފްލައިޓްތަކަށް ލެޕްޓޮޕާއި ޓެބްލެޓްސް އެރުވުން މަނާކުރި އަމުރަށް އިއްޔެ އަމަަލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2016
އީކޭގެ ފަސިންޖަރުން އެހެން ފްލައިޓެއްގައި ފުރައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ފުރައިގެން ދުބާއީ އަށް ދާން ނައްޓާލުމަށް ފަހު އިމަޖެންސީގައި އެނބުރި އައިސް ރޭ ޖެއްސި އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓުން ނުފުރުނު މީހުން ގާތްގަނޑަކަށް 19 ގަޑިއިރު ފަހުން އެހެން ފްލައިޓެއްގައި މިއަދު ފުރައިފި އެވެ.

August 30, 2016 3
ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖެއްސި އީކޭ ފްލައިޓް ފުރުން ލަސްވަނީ

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ގައި ރޭ ކުއްލި ހާލަތުގައި ޖެއްސި އެމިރޭޓްސްގެ މަތިންދާބޯޓުން ދަތުރުކުރާ ފަސިންޖަރުން ފުރުން މިއަދު ހަވީރު 5:30 އަށް...

August 30, 2016 4
އީކޭ ފްލައިޓް އިމަޖެންސީގައި ހުޅުލޭގައި ޖައްސައިފި

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) އިން ފުރައިގެން ދުބާއީ އަށް ދާން ނައްޓައިލި އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓް ކުއްލި ހާލަތުގައި އަނބުރާ އެއާޕޯޓުގައި މިރޭ ޖައްސައިފި...

14 އޯގަސްޓް

August 14, 2016 5
އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓުން ސަލާމަތްވި މީހަކަށް އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު

މީގެ ކުޑަ ދުވަސްކޮޅެއް ކުރިން ދުބާއީގެ އެއާޕޯޓަށް ކްރޭޝް-ލޭންޑްކުރަން ޖެހުމުން އަލިފާން ރޯވި ބޯޓުން ސަލާމަތްވި އިންޑިއާ މީހަކަށް ލޮޓަރީއެއް ކާމިޔާބުވެ އެއް މިލިއަން ޑޮލަރު ލިބިއްޖެ އެވެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2016 11
އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓުން އަލިފާން ނިއްވި މީހަކު މަރުވެއްޖެ

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 4) - ޓްރިވެންޑްރަމުން ފުރައިގެން ދުބާއީ އަށް ދަތުރުކުރި އެމިރޭޓްސްގެ މަތިންދާ ބޯޓު ދުބާއީ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް އިއްޔެ ކްރޭޝް-ލޭންޑް ކުރުމާ އެކު ބޯޓުގައި ރޯވި އަލިފާން ނިއްވަން އުޅުނު އަލިފާން ނިވާ މީހަކު މަރުވެއްޖެ އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 5
އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓެއް ދުބާއީގައި ކްރޭޝް-ލޭންޑްކޮށްފި

ދުބާއީ (އޮގަސްޓް 3) - އިންޑިއާގެ ޓްރިވެންޑްރަމުން ފުރައިގެން ދިޔަ އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުގެ ބޯޓެއް ދުބާއީގައި ކްރޭޝް-ލޭންޑިންއެއްގައި ޖައްސައިފި އެވެ.