16 ޖުލައި

July 16, 2020 7
ބޯޑަރު ހުޅުވުމާ އެކު އެމިރޭޓްސްގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް

ތިން މަހަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވައިލުމާ އެކު އެމިރޭޓްސްގެ ފުރަތަމަ ފްލައިޓް ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓަށް މިއަދު ޖައްސައިފި އެވެ.

07 ޖުލައި

July 07, 2020
އެމިރޭޓްސްއިން ރާއްޖެއަށް ކާގޯ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

މި މަހުގެ ތެރޭގައި އެމިރޭޓްސް އިން ރާއްޖެ އަށް ކާގޯ ދަތުރުތައް ފަށާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

30 ޖޫން

June 30, 2020
އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ޖުލައި 16ގައި ފަށަނީ

ޖުލައި 16ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ރާއްޖެ އަށް ފަށާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

21 ޖޫން

June 21, 2020 20
10 އެއާލައިނަކުން ސްލޮޓަށް ވަނީ އެދިފައި:އެމްއޭސީއެލް

ކޮވިޑް-19 ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްފައި އޮތުމަށް ފަހު، އަލުން ހުޅުވައިލާއިރު، ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓުން ޖާގަ ހޯދަން މިހާތަނަށް ބައިނަލްއަގްވާމީ 10 އެއާލައިނަކުން އެދިފައިވާ ކަމަށް އެމްއޭސީއެލް އިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ކަމާގުޅޭ ކޮމިޓީގައި މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

05 ޖޫން

June 05, 2020 1
29 ސިޓީ އަކަށް އެމިރޭޓްސްގެ ދަތުރުތައް ފަށަނީ

ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށްޓަކައި ދަތުރުފަތުރު ކުރުމަށް އަޅާފައިވާ ފިޔަވަޅުތަކަށް ޔުނައިޓެޑް އަރަބި އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ)ގެ ސަރުކާރުން ލުއި ދިނުމާ ގުޅިގެން އެމިރޭޓްސް އިން 29 ސިޓީއަކަށް ދަތުރުތައް ފަށަން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2020 1
އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ މިދިޔަ އަހަރު 21ޕަސެންޓަށް މަތިވި

މިދިޔަ އަހަރު އެމިރޭޓްސްގެ ފައިދާ 21 ޕަސެންޓަށް އިތުރުވި އިރު، މި އަހަރު ބޮޑު ގެއްލުމަކާ ކުރިމަތިވާނެ ކަމަށް އެ އެއާލައިނުން ބުނެފި އެވެ.

16 އެޕްރީލް

April 16, 2020 1
އެމިރޭޓްސްގެ ފަސިންޖަރުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓުކުރަނީ

އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ މީހުން މިއަދުން ފެށިގެން ވަގުތުން ކޮވިޑް-19 އަށް ޓެސްޓު ކުރަން އެ އެއާލައިނުން ފަށައިފި އެވެ.

15 އެޕްރީލް

April 15, 2020 1
އެމިރޭޓްސްއިން ޓިކެޓް ނެގި މީހުންނަށް ބޮޑު ލުޔެއް

ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް އެއާލައިން ކަމަށްވާ އެމިރޭޓްސް އިން އެ އެއާލައިންގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ޓިކެޓުތައް ރީފަންޑު ކުރުމުގައި ލުއިތަކެއް ދީފަ އެވެ.

22 މާޗް

March 22, 2020 14
އެމިރޭޓްސްގެ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަގުތީގޮތުން ހުއްޓާލަނީ

ކޮރޯނާވައިރަސްއާ ހެދި ގައުމުތަކަށް ދަތުރުކުރުން ވަރަށް ބޮޑަށް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ވާތީ ދިމާވެފައިވާ ދަތިތަކާ ހެދި، އެމިރޭޓްސްގެ ހުރިހާ ދަތުރުތަކެއް ވަގުތީ ގޮތުން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2019 2
އެމިރޭޓްސް އިން މެކްސިކޯ އަށް ދާން ހާއްސަ ފެއާއެއް

އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުން މެކްސިކޯގެ ވެރިރަށް މެކްސިކޯ ސިޓީ އަށް ދާން ހާއްސަ ފެއާއެއް އެއާލައިނުން ތައާރަފްކޮށްފި އެވެ.

04 ޖުލައި

July 04, 2019 1
އޭ380ގެ އެންމެ ކުރު ކޮމާޝަލް ދަތުރު؛ 40 މިނެޓް

ޔޫއޭއީގެ ގައުމީ އެއާލައިން އެމިރޭޓްސް އިން ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގައި އަބަދުވެސް ތަފާތު ދައްކަ އެވެ. މިފަހަރު ރެކޯޑް ހެދީ ބިޔަ އެއާބަސް އޭ380 ގެ އެންމެ ކުރު ކޮމާޝަލް ދަތުރުންނެވެ.

19 ޖޫން

June 19, 2019 1
އެމިރޭޓްސް ވެސް ޕްލާސްޓިކާ ދެކޮޅަށް

ޕްލާސްޓިކްގެ ބާވަތްތައް ކޮންމެ ދުވަހަކު އެންމެ ގިނައިން ބޭނުންކުރާ އެއް ދިމާއަކަށް ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތް ވާނެ އެވެ. ދަތުރުމަތީގައި ފަސިންސަރުންނަށް ދޭ ކާނާ އާއި ބުއިންތައް ވެސް ގިނަ ފަހަރަށް ހުންނާނީ ޕްލާސްޓިކް އެއްޗެހީގަ އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2018 2
އިނގިރޭސިވިލާތުން ރާއްޖެއަށް ހާއްސަ ފެއާއެތަކެއް!

ވައިގެ މަގުން ކުރާ ދަތުރުތައް އިންތިހާ އަށް ގިނަވާ ދުވަސް ވަރަށް ބަލައި، އިނގިރޭސި ވިލާތުން ރާއްޖެ އަށް ކުރާ ދަތުރުތަކަށް އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުން ހާއްސަ ފެއާއެއް ތައާރަފް ކޮށްފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2018 16
ރަންވޭ މަރާމާތުކުރާތީ ދަތުރުތަކަށް ބުރޫއަރައިފި

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ރަންވޭ މަރާމާތު ކުރުމުގެ މަސައްކަތްތަކެއް ކުރިއަށް ގެންދާތީ ބައެއް މަތިންދާބޯޓުތަކުގެ ދަތުރުތަކަށް މިއަދު ބުރޫއަރާފައިވާ ކަމަށް އައިލެންޑު އޭވިއޭޝަނުން ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2018
ޕަސިންޖަރުންތަކެއް ބަލިވި އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓު ކަރަންޓީނު ކޮށްފި

ނިއު ޔޯކް (ސެޕްޓެމްބަރު 6) - ދުބާއީ އިން ނިއު ޔޯކަށް 521 ޕަސިންޖަރުންނާ އެކު ދަތުރުކުރި އެމިރޭޓްސްގެ ޕަސިންޖާ މަތިންދާ ބޯޓަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ބަޔަކު ބަލިވުމާ ގުޅިގެން އެ ބޯޓު ޖޯން އެފް. ކެނެޑީ އެއާޕޯޓުގައި ކަރަންޓީނު ކޮށްފި އެވެ.

05 މެއި

May 05, 2018 2
ފިރިމީހާގެ ޕާސްޕޯޓުގައި އަނބިމީހާ މެންޗެސްޓާ އިން އިންޑިއާ އަށް

ދުބާއީ (މެއި 5) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ މެންޗެސްޓާ އިން އިންޑިއާގެ ނިއު ދިއްލީ އަށް ފިރިމީހާގެ ޕާސްޕޯޓުގައި އަނބިމީހާ އެމިރޭޓްސްގެ ފްލައިޓެއްގައި ދަތުރުކޮށްފި އެވެ.

01 މެއި

May 01, 2018 2
ޗެކިން ކުރުމާއި ބޯޑިން ފާސް ދޫކުރުން ވެސް ގޭގައި

އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުން ދަތުރުކުރާ މީހުންނަށް، ގޭގައި ތިބެގެން ފޮށިތަންމަތި ޗެކިން ކޮށް ބޯޑިން ފާސް ވެސް ލިބޭ ހިދުމަތެއް އެ އެއާލައިނުން ފަށައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2018 4
އެމިރޭޓްސްގެ ބޯޓުން ވެއްޓުނު އެޓެންޑެންޓް މަރުވެއްޖެ

ކަމްޕާލާ (މާޗް 16) - ޔުގެންޑާގެ އެންޓެބެ އެއާޕޯޓުގައި ޕާކްކޮށްފައި އޮތް އެމިރޭޓްސް އެއާލައިނުގެ މަތިންދާ ބޯޓެއްގެ އިމަޖެންސީ ދޮރުން ވެއްޓުނު ފްލައިޓް އެޓެންޑެންޓް މަރުވެއްޖެ އެވެ.

17 ޖެނުއަރީ

January 17, 2018
ފްލައިޑުބާއީން ރާއްޖެއަށް ދަތުރުކުރުން ހުއްޓާލަނީ

ޔުނައިޓެޑް އެރެބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) ގެ ބަޖެޓް އެއާލައިން ފްލައިޑުބާއީން ރާއްޖެއަށް ކުރާ ދަތުރުތައް އަންނަ މަހުން ފެށިގެން ހުއްޓާލަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2017
އެމިރޭޓްސްގެ ތޫނިސް ފްލައިޓްތައް މެދުކަނޑާލައިފި

ޓެރަރިސްޓް ހަމަލާއެއް ދީފާނެ ކަމުގެ ބިރު އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ބުނެ، ތޫނިސް އާއި އެމިރޭޓްސްގެ އެކި މަންޒިލްތަކާ ދެމެދު އެމިރޭޓްސް އެއާލައިން އިން ކުރާ ދަތުރުތައް މެދުކަނޑާލައިފި އެވެ.