10 ނޮވެމްބަރ

November 10, 2020 1
އެޕަލްގެ އެންމެ ބޮޑު އެއް ސަޕްލަޔަރު ހުއްޓުމަކަށް

އެއްބަސްވުމާ ހިލާފަށް "ސްޓޫޑަންޓް ވޯކާ ޕްރޮގްރާމް" އާ ދޭތެރޭ އަމަލުކުރާ މައްސަލަތަކެއް ފެންމަތިވެ އެޕަލްގެ އެންމެ ބޮޑު ސަޕްލަޔަރު ކަމަށްވާ ޓައިވާންގެ ޕެގަޓްރޯންއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ވަގުތީ މަޑުޖައްސާލައިފި އެވެ.

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2020 8
"ބަދަލުގެ މިންވަރު އެއް އަހަރަށް ލިމިޓް ނުކުރެވޭނެ"

ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަޒީފާއިން ވަކިކުރާ މައްސަލަތަކުގައި ބަދަލު ނަގައިދޭ މިންވަރު އެއް އަހަރަށް ލިމިޓް ކުރެވެން ނެތް ކަމަށް ސުޕްރީމް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2020 4
ފަސް އަހަރު ފަހުން ގިނަ ބައެއްގެ ވަޒީފާ ގެއްލިދާނެ!

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރުގެ ތެރޭގައި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ދެބައިކުޅަ އެއްބައި މަސައްކަތް ކުރާނީ ޓެކްނޮލޮޖީގެ އެހީީގައި މެޝިންތަކުން ކަމަށާއި މިކަމުގެ ސަބަބުން ގިނަ ބަޔަކަށް ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް ގެއްލޭނެ ކަމަށް ވޯލްޑް އިކޮނޮމިކް ފޯރަމް (ޑަބްލިއުއީއެފް) އިން ބުނެފި އެވެ.

17 އޮކްޓޯބަރ

October 17, 2020
ބިސްކޯދުގެ ރަހަ ބަލާނެ މީހަކު ކުންފުންޏަކުން ހޯދަނީ

ސްކޮޓްލެންޑްގެ ބިސްކޯދު އުފައްދާ ކުންފުންޏަކުން އެތަނުން އަލަށް ނެރެން ނިންމާފައިވާ ބިސްކޯދުތަކެއްގެ ރަހަ ބަލައި، ރަހަ ހެޔޮވަރުކުރުމުގެ މަސައްކަތަށް މީހަކު ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2020 8
ބަދަލު ދިނުމުގައި ހަމަހަމަ ކަމެއް ނެތް؟!

ނުހައްގުން ވަޒީފާތަކުން ވަކިކުރާ މީހުންނަށް ބަދަލު ދިނުމުގެ މައްސަލައަކީ ފަހަކަށް އައިސް ފާޑުކިޔުން ބޮޑު މައްސަލަ އެވެ. ސިޔާސީ ގޮތުން ވެސް ފާޑުކިއުން އަމާޒުވަނީ އެކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ވަކިކުރާ މީހުންނަށް ލިބޭ ގެއްލުމުގެ ބަދަލު ދޭން ޖެހޭނެ ކަމާ މެދު ބަހުސް ކުރެވޭކަށް ނެތެވެ. އެކަމަށް ޒިންމާވާން ޖެހޭ ފަރާތްތައް...

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2020 6
އިބްތިހާލްގެ މައްސަލާގައި މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް

ވ. ރަކީދޫގައި އަނިޔާ ކުރުމުގެ ސަބަބުން މަރުވި މުހައްމަދު އިބްތިހާލްގެ މައްސަލާގައި އިހުމާލުވި ކަމަށް ބުނެ ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީގެ ވަޒީފާއިން މީހަކު ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ނިންމައި، އޭނާއަށް އަަލުން ވަޒީފާދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ވެސް ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2020 9
ދިވެހިންނަށް އިންޒާރެއް: ފަރުވާކުޑަކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން

- ރާއްޖޭގެ 15 އަހަރުން މަތީގެ އާބާދީގެ 40 ޕަސެންޓަކީ އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިނުވާ މީހުން. އަދި 18 އަހަރާއި 34 އަހަރާ ދެމެދުގެ ޒުވާނުންގެ 29 ޕަސެންޓަކީ މަސައްކަތެއް ނުކުރާ އަދި ތައުލީމް ނުވަތަ ތަމްރީނެއްގައި ވެސް ނޫޅޭ މީހުން. އިގްތިސޯދީ ގޮތުން ހަރަކާތްތެރިވާ މީހުން މަދީ އަންހެނުންގެ ތެރޭގައި.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2020 12
ހަ އަހަރު ކުރިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ

މީގެ ހަ އަހަރު ކުރިން ސިފައިންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ އާއި އެއް އަހަރުގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ދޭން ސިވިލް ކޯޓުން އިއްޔެ ހުުކުމްކޮށްފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2020
ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީކުރާ މީހަކަށް 12،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެއް

އެމެރިކާގައި ޕިއްޒާ ޑެލިވަރީކުރާ އުމުރުން ދުވަސްވީ ޑްރައިވަރަކަށް އާއިލާއެއްގެ ބަޔަކު ޒިޔާރަތްކޮށް 12،000 ޑޮލަރުގެ ޓިޕްސްއެއް ދީ ހައިރާންކޮށްލައިފި އެވެ.

24 ސެޕްޓެމްބަރ

September 24, 2020 10
ހުކުމާއެކު، މަލީހާ އަލުން ބީއެމްއެލްގެ ވަޒީފާ އަށް

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކޮށްފައި ވަނިކޮށް، އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން އެންގި މަލީހާ ޖަމާލަށް އެ ބޭންކުން އަލުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

22 ސެޕްޓެމްބަރ

September 22, 2020
މުވައްޒަފުންނަށް 10 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ބޯނަހެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ވެރިއަކު އެ ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ރިޓަޔާކުރައްވާތީ މުވައްޒަފުންނަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ޕައުންޑްގެ ބޯނަހެއް ދީފި އެވެ.

16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 6
މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނެތް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކައަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްގުތައް ނުދީ، ހިފެހެއްޓުމުން ފެށިގެން ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންނަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުން އިސްކަން ދިނުމާއި އެ މީހުންގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ދިވެހިން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ތަފާތު ކުރުންތަކަކީ ގާނޫނުގައި ކިތަންމެ ސާފުކޮށް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 5
އައްޑޫ ހޮސްޕިލަޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަނީ

އައްޑޫ އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ވަޒީފާ ހޯދަން ދިޔައީ ބޯކަރުދާހުގެ ސީވީއެއް ހިފައިގެން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހަކު ވަޒީފާއެއް ހޯދަން ކުރި އެތައް މަސައްކަތެއް ނާކާމިޔާބުމުން ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގެ ވަޒީފާއެއްގެ އިންވިއު އަށް ދިޔަ އިރު ސީވީއަކަށް "އައި ވުޑް ލަވް ޓު ވޯކް" ލިޔެފައިވާ ބޯކަރުދާސްގަނޑެއް ގެންދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 21
މަނަފަރުން 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ވަކިކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 68 ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 11
މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޑެލިވަރީ ޓީމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 34
އެމްސީއާ ނުލައި ސަލާމް ބުނެވޭ ދުވަސްތައް މަދުކޮށްފި

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައި އަހަރަކު 30 ދުވަހު ސަލާމް ބުނެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އޮތް އޮތުން 15 ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް މިއަދު...

September 06, 2020 15
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ބޯޑެއްގެ ލަފަޔާ އެކު، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 27
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ޖަމީލްގެ ތައުރީފް

ބީއެމްއެލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިސް މުވައްޒަފަކަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 30, 2020 31
ބީއެމްއެލްގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް: ކޯޓު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އިސް މުވައްޒަފެއް ކަމަށް ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑަޅައި، އޭނާ އަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން ކުރި...

August 30, 2020 74
ޕީރިއަޑްވުމުން 1 ދުވަސް ޗުއްޓީ ދޭން އިސްލާހެއް

ގާނޫނުން މިހާރު ވެސް ލިބިދޭ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރަށް އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ޕީރިއަޑްވުމުން ކޮންމެ މަހަކު އެއް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭން ލާޒިމްކުރާ އިސްލާހެއް ވަޒީފާއާ ބެހޭ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 39
އިތުރު ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިދާނެ

އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން، ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން، އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގައި ޔުނިވާސަލް ބޭސިކް އިންކަމް ތައާރަފްކުރަން ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދީފައި.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 68
ކޮވިޑްގެ އަތްމަތިދަތިކަން ދެމިގެންދަނީ

ބިލު ނުދެއްކޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވެގެން އެޕާޓްމެންޓުން ފެން ކަނޑާލުމުން ހައްވަ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އެކަމަށް ހައްލު ހޯދީ އެކި މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެންނެވެ. ފެން ބިލަށް 1،700 ރުފިޔާ ހަމަވި އެވެ. އެކަމަކު ކަރަންޓު ބިލަށްވާ 3،900 ރުފިޔާ އޮތީ ނުދެއްކި އެވެ. ހަ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން މާލޭގައި އެކަނި އުޅޭ މި މަންމަ، ރޮށި...