16 ސެޕްޓެމްބަރ

September 16, 2020 6
މުހިންމު ބައެއް ކަންކަމަށް އަދިވެސް ހައްލެއް ނެތް

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކުގެ ވާހަކައަށް ނިމުމެއް ނެތެވެ. މަސައްކަތްތެރިންނަށް ގާނޫނުން ކަށަވަރުކޮށްދޭ ހައްގުތައް ނުދީ، ހިފެހެއްޓުމުން ފެށިގެން ދިވެހިންނަށް ވުރެ ބިދޭސީންނަށް ގިނަ ދާއިރާތަކުން އިސްކަން ދިނުމާއި އެ މީހުންގެ ނުފޫޒުގެ ސަބަބުން ދިވެހިން ކުރިމަތިލާން ޖެހޭ ތަފާތު ކުރުންތަކަކީ ގާނޫނުގައި ކިތަންމެ ސާފުކޮށް...

14 ސެޕްޓެމްބަރ

September 14, 2020 5
އައްޑޫ ހޮސްޕިލަޓަލަށް އަނެއްކާ ވެސް ނަރުހުން ހޯދަނީ

އައްޑޫ އިކްއަޓޯރިއަލް ހޮސްޕިޓަލް (އޭއީއެޗް) އަށް އަނެއްކާ ވެސް ގިނަ އަދަދެއްގެ ނަރުހުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

09 ސެޕްޓެމްބަރ

September 09, 2020
ވަޒީފާ ހޯދަން ދިޔައީ ބޯކަރުދާހުގެ ސީވީއެއް ހިފައިގެން

ކޮވިޑް-19 ގެ ބަލިމަޑުކަމާ ހެދި ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހަކު ވަޒީފާއެއް ހޯދަން ކުރި އެތައް މަސައްކަތެއް ނާކާމިޔާބުމުން ރެއިލްވޭ ސްޓޭޝަނެއްގެ ވަޒީފާއެއްގެ އިންވިއު އަށް ދިޔަ އިރު ސީވީއަކަށް "އައި ވުޑް ލަވް ޓު ވޯކް" ލިޔެފައިވާ ބޯކަރުދާސްގަނޑެއް ގެންދިއުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބިއްޖެ އެވެ.

08 ސެޕްޓެމްބަރ

September 08, 2020 21
މަނަފަރުން 60 އަށް ވުރެ ގިނަ ދިވެހިން ވަކިކޮށްފި

ހއ. އަތޮޅުގައި ހިންގަމުން އަންނަ ޖޭއޭ މަނަފަރު ރިސޯޓުގައި މަސައްކަތް ކުރާ 68 ދިވެހި މުވައްޒަފުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

07 ސެޕްޓެމްބަރ

September 07, 2020 11
މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

މޯލްޑިވް ގޭސްގެ ޑެލިވަރީ ޓީމަށް ގިނަ އަދަދަކަށް ދިވެހި މުވައްޒަފުން ހޯދަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން ބުނެފި އެވެ.

06 ސެޕްޓެމްބަރ

September 06, 2020 34
އެމްސީއާ ނުލައި ސަލާމް ބުނެވޭ ދުވަސްތައް މަދުކޮށްފި

މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓް ހުށަނާޅައި އަހަރަކު 30 ދުވަހު ސަލާމް ބުނެވޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި އޮތް އޮތުން 15 ދުވަހަށް ބަދަލުކޮށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގެ އިސްލާހުތައް މިއަދު...

September 06, 2020 15
މިނިމަމް ވޭޖާއެކު، ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނު އިސްލާހުކޮށްފި

މިނިމަމް ވޭޖް ބޯޑުގެ ނަމުގައި އުފައްދާ ބޯޑެއްގެ ލަފަޔާ އެކު، ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދެވޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމުގެ ބާރު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރަށް އޮންނަ...

30 އޯގަސްޓް

August 30, 2020 27
ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ހުކުމަށް ޖަމީލްގެ ތައުރީފް

ބީއެމްއެލްގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި އިސް މުވައްޒަފަކަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ސުޕްރީމް ކޯޓުން ކުރި ހުކުމަށް ކުރީގެ ނައިބު ރައީސް ޑރ. މުހައްމަދު ޖަމީލް ތައުރީފް ކުރައްވައިފި އެވެ.

August 30, 2020 31
ބީއެމްއެލްގެ އިސް މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރީ ގޯސްކޮށް: ކޯޓު

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) ގެ އިސް މުވައްޒަފެއް ކަމަށް ފާތިމަތު މަލީހާ ޖަމާލް ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑަޅައި، އޭނާ އަށް އަނބުރާ ވަޒީފާ ދޭން ކުރި...

August 30, 2020 74
ޕީރިއަޑްވުމުން 1 ދުވަސް ޗުއްޓީ ދޭން އިސްލާހެއް

ގާނޫނުން މިހާރު ވެސް ލިބިދޭ ސަލާމުގެ ޗުއްޓީގެ އިތުރަށް އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ޕީރިއަޑްވުމުން ކޮންމެ މަހަކު އެއް ދުވަހުގެ ޗުއްޓީއެއް ދޭން ލާޒިމްކުރާ އިސްލާހެއް ވަޒީފާއާ ބެހޭ...

26 އޯގަސްޓް

August 26, 2020 38
އިތުރު ވަޒީފާތައް ގެއްލި، ކުދި ވިޔަފާރިތައް ފުނޑިދާނެ

އެންމެ ބޮޑަށް އަސަރުކުރި ގްރޫޕުތަކުގެ ތެރޭގައި ޒުވާނުން، ޕްރޮބޭޝަންގައި ތިބި މުވައްޒަފުން، އަދި އަމިއްލަ މަސައްކަތް ކުރާ މީހުން ހިމެނޭ. ރާއްޖޭގައި ޔުނިވާސަލް ބޭސިކް އިންކަމް ތައާރަފްކުރަން ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ލަފާދީފައި.

25 އޯގަސްޓް

August 25, 2020 68
ކޮވިޑްގެ އަތްމަތިދަތިކަން ދެމިގެންދަނީ

ބިލު ނުދެއްކޭތާ ގިނަ ދުވަސް ވެގެން އެޕާޓްމެންޓުން ފެން ކަނޑާލުމުން ހައްވަ (އަސްލު ނަމެއް ނޫން) އެކަމަށް ހައްލު ހޯދީ އެކި މީހުންގެ އަތުން ދަރަންޏަށް ފައިސާ ނަގައިގެންނެވެ. ފެން ބިލަށް 1،700 ރުފިޔާ ހަމަވި އެވެ. އެކަމަކު ކަރަންޓު ބިލަށްވާ 3،900 ރުފިޔާ އޮތީ ނުދެއްކި އެވެ. ހަ އަހަރުގެ ދަރިފުޅު ގޮވައިގެން މާލޭގައި އެކަނި އުޅޭ މި މަންމަ، ރޮށި...

22 އޯގަސްޓް

August 22, 2020 55
ވަޒީފާތަކުގެ 60 ޕަސެންޓް ދިވެހިންނަށް ޚާއްސަކުރަނީ

ސީނިއާ މެނޭޖްމަންޓް ވަޒީފާތަކުގެ 60 ޕަސެންޓް ދިވެހިންނަށް ދޭންޖެހޭ ގޮތަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެންނަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިޖްތިމާއީ ކޮމެޓީން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

19 އޯގަސްޓް

August 19, 2020 10
ވަޒީފާގެ ގާނޫނަށް ގެންނަ ބަދަލުތަކުން ފެންނަނީ ގޯސްތައް

މަސައްކަތްތެރިންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ރާއްޖޭގައި ފުރަތަމަ ގާނޫނެއް ހެދީ 2008 ވަނަ އަހަރު އެވެ. އޭރުގެ ސަރުކާރަށް މި ގާނޫނު ހަދަން މަޖުބޫރުވީ މަސައްކަތްތެރިން މިކަމަށް އެދި އެތައް ޕްރެޝަރެއް ކުރިމަތި ކުރުވުމުންނެވެ. ހާއްސަކޮށް މެއި 1، 2006 ގައި މަސައްކަތްތެރިންގެ ދުވަސް ފާހަގަކުރުމަށް މާލޭގައި ބޭއްވި ބޮޑު މުޒާހަރާއަށް ފަހު އެވެ....

11 އޯގަސްޓް

August 11, 2020 17
އެލްއާރުއޭއާ ދެކޮޅަށް ފިޔަވަޅު އަޅާނަން: ރިޒް

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި މަސައްކަތްކުރި ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ދިނުމުގެ މައްސަލާގައި ރިޒް ކުންފުނީގެ އެއްބާރުލުން ނުލިބޭ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ) އިން ބުނެފައިވާތީ އެކަމާ ގުޅިގެން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ ކަމަށް ރިޒް ކުންފުނިން ރޭ ބުނެފި އެވެ.

08 އޯގަސްޓް

August 08, 2020 1
އެފްބީގެ މުވައްޒަފުން ގޭގައި މަސައްކަތްކުރަން އަހަރެއް

ގޭގައި މަސައްކަތްކުރާ އިރު ކޮންމެ މަހަކު މުވައްޒަފުންނަށް އިތުރު 1،000 ޑޮލަރު ދޭނެ.

04 އޯގަސްޓް

August 04, 2020 11
"އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ އުސޫލެއްގެ ތެރެއިން"

ބައެއް ކޯޓުތަކުގެ ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޓަރުން ވަކިކުރަނީ ޖުޑީޝަލް ސާވިސް ކޮމިޝަން (ޖޭއެސްސީ) ގެ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހުގެ ދަށުން، މިދިޔަ އަހަރު އެކުލަވައިލި އުސޫލެއްގެ ދަށުން މަސައްކަތުގެ ފެންވަރު ބެލުމަށް ފަހު ކަމަށް ޑިޕާޓްމެންޓް އޮފް ޖުޑީޝަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން (ޑީޖޭއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2020 2
މަސައްކަތުން ބްރޭކެއް ބޭނުންވާކަމުގެ އަލާމާތްތައް

ބައެއް މީހުންނަކީ ހުރިހާ ވެސް އެއްޗަކީ މަސައްކަތް ކަމަށް ދެކޭ މީހުންނެވެ. އެހެންވެ ބްރޭކެއް ނެތި ކިތަންމެ ގިނަ އިރަކު މަސައްކަތްކުރަން ވެސް އެފަދަ މީހުންނަށް މައްސަލައަކަށް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު އަމިއްލަ ސިއްހަތާ ދޭތެރޭ ވިސްނާ ނަމަ މިއީ ފަރުވާތެރިވުން މުހިއްމު ކަމެކެވެ. މަސައްކަތްތަކަށް ފަރުވާތެރިވުމާއި ޝައުގުވެރިކަން އޮތުމަކީ...

29 ޖުލައި

July 29, 2020 3
އަންހެން ވެރިން ތިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ މާ ބޮޑު

އިސް ވެރިންގެ ގޮތުގައި އަންހެނުން ތިބޭ ކުންފުނިތަކުގެ އުފެއްދުންތެރިކަން މާ ބޮޑަށް ވެސް ރަނގަޅު ކަމަށާއި އެފަދަ ކުންފުނިތަކުގެ ފައިދާ ވެސް އެ ނޫން ކުންފުނިތަކާ އަޅާބަލާ އިރު 10 ގުނަ ރަނގަޅު ކަމަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ހެދި ދިރާސާ ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

27 ޖުލައި

July 27, 2020 7
އިންކަމް ސަޕޯޓްގެ ގޮތުގައި 27 މިލިއަން ދޫކޮށްފި

ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން ކުރިމަތިވި އިިގްތިސާދީ ހީނަރުކަމުގައި މުސާރަ ކުޑަވި މީހުންނާއި ވަޒީފާ ގެއްލުނު 6،637 މީހަކަށް އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި މިހާތަނަށް މީހަކަށް 27.2 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ބުނެފި އެވެ.

23 ޖުލައި

July 23, 2020 19
ބިދޭސީންނަށް މުސާރަ ދޭން ރިޒްއަށް އަންގައިފި

ބ. ބޮޑުފިނޮޅުގައި ރިޒް ކުންފުނިން ބޭތިއްބި 179 ބިދޭސީންނަށް މި މަސް ނިމުމުގެ ކުރިން މުސާރަ ދިނުމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ) އިން އަންގައިފި އެވެ.

21 ޖުލައި

July 21, 2020 17
އަނެއްކާވެސް ބިދޭސީންގެ ހަމަނުޖެހުމެއް

ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ތަރައްގީކުރަމުން އަންނަ ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ ބިދޭސީންގެ ބަޔަކު އެ ރަށުގައި މަސައްކަތްކުރާ އެހެން މީހުންނަށް ހުރަސް އަޅައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގައިގެން އެކަން ހައްލުކުރުމަށް މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ފުލުހުން ބުނެފި އެވެ.

20 ޖުލައި

July 20, 2020 2
މުސާރައިގެ ހައްގު ރައްކާތެރިނުކޮށް ކުރިޔަކަށް ނުދެވޭނެ

މަސައްކަތަކީ މަސައްކަތް ކުރާ މީހާގެ މިލްކެކެވެ. އެހެންކަމުން މަސައްކަތް ކުރާ މީހާގެ މަސައްކަތް އެހެން މީހަކަށް ހޯދޭނީ މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ ކުރި މަސައްކަތުގެ ހައްގު ދީފަ އެވެ. މުސާރަ ނުވަތަ އުޖޫރަ އަކީ ދީނީ ގޮތުން ބެލި ނަމަވެސް، މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ އަށް ރައްކާތެރި ކޮށްދެއްވާފައިވާ ހައްގެކެވެ. އެހެނީ މަސައްކަތް ކުރާ މީހާ...