18 ފެބުރުއަރީ

February 18, 2017 11
ވަޒީފާގެ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ފަހިކޮށްދޭ އެކްސްޕޯއެއް

ވަޒީފާ ބޭނުންވާ ޒުވާނުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން "ޔޫތު ކެރިއާ އެކްސްޕޯ 2017" ނަމުގައި 1،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އާއި ތައުލީމީ ގިނަ ފުރުސަތުތަކެއް ހިމެނޭ އެކްސްޕޯއެއް ހުޅުމާލޭގައި މިއަދު...

February 18, 2017 39
ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން 500 ވަޒީފާ ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ތަރައްގީ ކުރަމުން އަންނަ ޓްރީޓޮޕް ހޮސްޕިޓަލުން އެކި ދާއިރާތަކުން 500 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އަށް ކުރިމަތިލުމަށް ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 7
ކުނަހަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ޓީޗަރު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރު އެ މައްސަލާގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

07 ފެބުރުއަރީ

February 07, 2017 44
އެޗްއައިއެޗްގެ ދިވެހި މުވައްޒަފުން އިހުތިޖާޖް ކުރަނީ

ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް)ގެ މެނޭޖްމަންޓުން މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި ތަފާތުކުރުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ބުނެ މެނޭޖްމަންޓް އިސްތިއުފާ ދިނުމަށް ގޮވާލައި ދިވެހި މުވައްޒަފުން މަސައްކަތް ހުއްޓާލައި މިރޭ އިހުތިޖާޖްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

06 ފެބުރުއަރީ

February 06, 2017 37
މިހާތަނަށް 64،000 ވަޒީފާ އުފެދިއްޖެ: ރައީސް

މި ސަރުކާރުގެ ތިން އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެކި ދާއިރާތަކުން 64،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ވަޒީފާ އުފެދިފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

31 ޖެނުއަރީ

January 31, 2017 12
ސިފައިންގެ އަށް ޕައިލެޓުން ހޯދަން އިއުލާންކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް ނެޝަނަލް ޑިފެންސް ފޯސް (އެމްއެންޑީއެފް) އަށް ތިން ޕައިލެޓުންނާއި ހަތަރު އެއާކްރާފްޓް އިންޖިނިއަރުން ހޯދަން މިއަދު އިއުލާންކޮށްފި އެވެ.

30 ޖެނުއަރީ

January 30, 2017 4
ފޮޓޯގްރަފީ ކޯހުގައި 350 މީހުން ބައިވެރިވެއްޖެ

ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީނު ކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްގެ ފުރަތަމަ ބުރުގައި ބައިވެރިވެފައިވާ 350 މީހުންނަށް ލޯނުގެ އުސޫލުން ކެމެރާ ދޭން ނިންމައި އެ ހަވާލުކުރަން ތައްޔާރުވެއްޖެ އެވެ.

January 30, 2017 8
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 157 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ އިތުރު 157 މީހަކަށް 18 ސަރުކާރުގެ ކުންފުންޏަކުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

29 ޖެނުއަރީ

January 29, 2017 7
ވަޒީފާއާ މެދު ދެކޭ ގޮތް ބަދަލުކުރަންޖެހޭ: ސައީދު

ބައެއް ވަޒީފާތަކަކީ ހުތުރު މަސައްކަތުގެ ގޮތުގައި ދެކޭ ކަމަށާއި އެކަން ބަދަލުކުރަންޖެހޭ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

January 29, 2017 5
ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 20 މީހަކަށް ވަޒީފާ ދީފި

ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ 20 މީހަކަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

16 ޖެނުއަރީ

January 16, 2017 8
ކަރެކްޝަނަލްގެ މުވައްޒަފުންގެ ޗުއްޓީއަށް 50 ދުވަސް

ކަރެކްޝަނަލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް އަހަރީ ޗުއްޓީގެ ގޮތުގައި 50 ދުވަސް ދިނުމަށް ނިންމައި ވަޒީފާއާބެހޭ ގަވާއިދަށް މިއަދު އިސްލާހު ގެނެސްފި އެވެ.

15 ޖެނުއަރީ

January 15, 2017
ކްލީކުން ޕާސަނަލް ބްރޭންޑިން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

މުޖުތަމައަށް ބޭނުންތެރި ދާއިރާތަކުން ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް މުޖުތަމައަށް ނެރެދިނުމަށް އެހީތެރިވެދިނުމުގެ ގޮތުން "ޕާސަނަލް ބްރޭންޑިން" ނަމުގައި ކްލީކް ކޮލެޖުން ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި އެވެ.

30 ޑިސެމްބަރ

December 30, 2016 6
ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހުނު މުވައްޒަފު މަރުވެއްޖެ

ޓޯކިޔޯ (ޑިސެމްބަރު 30) - ޖަޕާނުގެ އިޝްތިހާރު ކުރާ ކުންފުންޏެއްގެ މުވައްޒަފަކު މާ ބުރަކޮށް މަސައްކަތް ކުރަންޖެހުމުން އޭނާ އަމިއްލަ އަށް މަރުވުމުން ކުންފުނީގެ ސީއީއޯ އިސްތިއުފާ ދީފި އެވެ.

26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 14
ފިނޭންސްގެ 45 މަގާމް އުވާލައި މީހުން އެހެން އޮފީހަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 45 މަގާމެއް އުވާލައި އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 8
އެމްއޭސީއެލް މުވައްޒަފުންގެ ދަރިންގެ ކިޔެވުމަށް ސްކީމެއް

ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދަރިންގެ މަތީ ތައުލީމަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ ސްކީމެއް ތައާރަފް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 6
ބީއެމްއެލްގަ ގިނަ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރި 31 މުވައްޒަފަކަށް ރޭ އެވޯޑް ދީފި އެވެ.

December 09, 2016 2
އެވިޑުގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ވަޒީފާތަކަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ މުހިންމު ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އެވިޑް ކޮލެޖުން ހިންގި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް އިއްޔެ...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 6
ސްޓާފުންނަށް ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދޭނަން: އާދިލް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށް، މަސައްކަތަށް ހިތްޖައްސަން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަންނަ އަހަރު ކުރަން ރާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 5
ފިތުނަ އުފައްދާތީ ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ ނުލިބުނު

ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ އުފައްދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 9
1000 ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި ސީމަނުން ތަމްރީންކުރަނީ

ބޯޓް ދަތުރުކުރުމަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ 1000 ޒުވާނުންނާއި 1000 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 9
އެންޑީއޭގަައި ފަރުވާހޯދާ 4 މީހަކު އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން ފަރުވާ ހޯދާ ހަތަރު މީހަކަށް އެސްޓީއޯއިން ވަޒީފާ ދޭން ނިންމައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 45
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ޖަމާނުކުރާ ނަމަ ހިދުމަތް ހުއްޓާލަނީ

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރާ ފަރާތްތައް ބްލެކްލިސްޓްކޮށް، ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން އެންގޭ ގޮތަށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 1
ސަން އެއާއަށް 15 މިލިއަން ދޭން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް

ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރާ އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޭޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ސަން އެއާ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ހުއްދަ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ސަރުކާރުން ހިފެހެއްޓި މައްސަލާގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 10
އިމިގްރޭޝަންގެ މައްސަލާގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރެއް

އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ތިބި މަގާމަށް އެހެން ބަޔަކު އައްޔަން ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.