26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2017 8
ފުލްމޫންގައި މުޒާހަރާކުރި 3 މީހުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ޝެރެޓަން މޯލްޑިވްސް ފުލްމޫން ރިސޯޓްގައި ކުރި މުޒާހަރާތަކަކާ ގުޅިގެން އެ ރިސޯޓްގެ ވަޒީފާ އިން ތިން މީހަކު ވަކި ކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 ނޮވެމްބަރ

November 25, 2017 28
ސޯޝަލް ވޯކަރުންގެ އުޖޫރައެއް ނެތް ބޮޑު ޒިންމާ

އެއީ އިހުމާލާއި އަނިޔާ އިން ކުޑަކުދިން ސަލާމަތްކޮށްދޭ ބެލެނިވެރިންނެވެ. ޖިންސީ ޝިކާރަވެރިންގެ ވަކިތަކުން އެ ކުދިން މިންޖުކޮށްދޭ ހިމާޔަތްތެރިންނެވެ. ގެވެށި އަނިޔާ ލިބޭ އަންހެނުންނާއި ފިރިހެނުންގެ މަދަދުވެރިންނެވެ. ނުކުޅެދުންތެރިކަން ހުންނަ މީހުންނާއި އުމުރުން ދުވަސްވީ މީހުންގެ ޚިދުމަތްތެރިންނެވެ. އެކަމަކު، މުޖުތަމައުގައި ތިބި...

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2017 5
ޓީވީއެމްގެ ކުރީގެ ނޫސްވެރިއަކަށް ވަޒީފާދޭން އަންގައިފި

ޓީވީއެމުން ވަކިކުރި ނޫސްވެރިޔާ ނަސްރުﷲ އަބްދުލްހާދީ އަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އެންގި އެންގުމަށް ހައި ކޯޓުން ވެސް މިއަދު ތާއީދުކޮށްފި އެވެ.

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2017 6
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ނައިބު ރައީސް އިސްމާއިލް އަހުމަދު އިއްޔެ އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2017 8
މުސާރަ ހޯދަން ޖޯން ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބޭރުކޮށްލައިފި

އިމިގްރޭޝަންގެ ބެލުމުގެ ދަށަށް ގެންގޮސް ރާއްޖެއިން ޑީޕޯޓް ކޮށްލާފައިވާ އެމެރިކާގެ ރައްޔިތެއް ކަމަށްވާ ޖޯން ޗާލްސް ސޭފާޓް އޭނާ އަށް ލިބެންޖެހޭ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ނުލިބޭ ކަމަށް ބުނެ ހުށަހެޅި މައްސަލަ ބެލެން ނެތް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

29 އޮކްޓޯބަރ

October 29, 2017 61
ބަންގާޅު މީހުންގެ މެޑިކަލް ދެން ހަދާކަށް ނުޖެހޭނެ

ބަންގްލަދޭޝް އިން ރާއްޖެ އަށް ގެންނަ މަސައްކަތު މީހުން، ރާއްޖެ ގެނައުމަށްފަހު މެޑިކަލް ހަދަން ނުޖެހޭ ގޮތަށް މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަނުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

27 އޮކްޓޯބަރ

October 27, 2017 1
އާދައިގެ ވަޒީފާތަކަށް ރީތި މީހުން ނެގުން މަދު

ވަޒީފާ ދިނުމުގައި ރީތި މީހުންނަށް އިސްކަންދޭ ކަމަށް އަބަދުވެސް ވާހަކަ ދެކެވެ އެވެ. އެކަމަކު މިއީ އޭގެ އަނެއްކޮޅެވެ. މި ހޯދުމުގައި ބުނަނީ ދަށް މުސާރަ ލިބޭ ވަޒީފާއަކަށް ރީތި މީހަކު ކުރިމަތި ލައިފި ނަމަ އެ މީހަކަށް އެ ވަޒީފާއެއް ނުލިބުމުގެ ފުރުސަތު ބޮޑު ކަމަށެވެ.

26 އޮކްޓޯބަރ

October 26, 2017 13
އިހްތިޖާޖް ކޮށްގެން ވަކި ކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިިއްޖެ

އިހްތިޖާޖް ކުރި މައްސަލާގައި ހުޅުލޭ އައިލެންޑް ހޮޓެލް (އެޗްއައިއެޗް) ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ފަސް މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އިއްޔެ އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

October 26, 2017 6
އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން މެޓާނިޓީ އާ ޕޮލިސީއެއް ނެރެފި

މާލޭ ވޯޓާ އެންޑް ސްވަރޭޖް ކޮމްޕެނީ (އެމްޑަބްލިއުއެސްސީ) ގެ މާބަނޑު މުވައްޒަފުންނާއި ޅަދަރި މައިންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން މަސައްކަތް ކުރެވޭ ފަދަ ސިޔާސަތެއް އެ ކުންފުނިން ތައާރަފުކޮށްފި...

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2017 3
ރާއްޖޭން ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނަމޭ ބުނެ އޮޅުވާލުމުން ހައްޔަރު

އިންޑިއާ މީހަކަށް ރާއްޖެ އިން ވަޒީފާ ހޯދައިދޭނެ ކަމަށް ބުނެ އޮޅުވާލިކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ދެ މީހަކު އިންޑިއާއިން ހައްޔަރުކޮށްފި އެވެ.

21 އޮކްޓޯބަރ

October 21, 2017 114
ކުނި އުކާ މީހުންނަށް ޖެހި ޖޯކު މަޖަލެއް ނުވި

ހަލާލު ގޮތުގައި ފައިސާ ހޯދާ ކޮންމެ މީހަކީ ގަދަރުވެރިއެކެވެ؛ ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ދިވެހިން މި ވަގުތު ބުނަމުން ގެންދާ ވާހަކައަކީ މި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2017 24
އިތުރު އެލަވަންސް ލިބޭ ގޮތް އެސްޓީއޯއިން ހަދަނީ

އިތުރު އެލަވަންސް ލިބޭ ގޮތަށް އެސްޓީއޯ އިން މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑު ބަދަލުކުރުމުގެ މަސައްކަތްކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް އެ ކުންފުނިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

October 15, 2017 62
އެސްޓީއޯގެ މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސްތައް ކުޑަކޮށްފި

އެސްޓީއޯގެ ހަރަދުތައް ކުޑަކުރުމުގެ ގޮތުން މުވައްޒަފުންގެ އެލަވަންސްތައް މިމަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ކުޑަކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

26 ސެޕްޓެމްބަރ

September 26, 2017 27
ގއ.ގެ 1000 ޒުވާނުންނަށް ވަޒީފާ ދޭ އެއްބަސްވުމެއް

ގއ. އަތޮޅު ރަށްރަށުގެ 1000 ޒުވާނުން ތަމްރީނުކޮށް ވަޒީފާ ދިނުމުގެ އެއްބަސްވުމެއްގައި ސަރުކާރާއި ކޫއްޑޫގައި ރިސޯޓް ހޮޓަލެއް ހިންގަމުން އަންނަ ޕްރިސްޓިން އައިލެންޑްސް އިންވެސްޓްމެންޓާ ދެމެދު ރޭ ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

02 އޯގަސްޓް

August 02, 2017 2
އޮފީސް މީހެއްގެ ޗޮކްލެޓެއް ކާލުމުން ގެއްލުނީ ވަޒީފާ

ޖަރުމަނުގައި، މީހަކު އޭނާގެ އޮފީހުގައި މަސައްކަތްކުރާ މީހެއްގެ ޗޮކްލެޓް ކާލި މައްސަލައެއްގައި ނޯޓިސް ދިނުމަކާ ނުލައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފި އެވެ.

15 ޖުލައި

July 15, 2017 3
މުސާރަ ޖަމާ ނުކުރާނަމަ ކުރާ ޖޫރިމަނާ ފަސްކޮށްފި

ރާއްޖޭގައި މަސައްކަތް ކުރާ ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާ ނުކުރާ ފަރާތްތައް ޖޫރިމަނާ ކުރުން ފަސްކޮށް، މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ އެފަދަ ޖޫރިމަނާތައް...

July 15, 2017 4
ފުރައްސާރަ ހުއްޓުވާ ކޮމެޓީގެ މައުލޫމާތު ދޭން އަންގައިފި

ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުމާއި ގޯނާ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ގާނޫނުގެ ދަށުން ސަރުކާރާއި އަމިއްލަ އޮފީސްތަކުގައި ގާއިމް ކުރަން ޖެހޭ، ޖިންސީ ފުރައްސާރަ ކުރުން ހުއްޓުވުމުގެ ކޮމެޓީތަކުގެ...

11 ޖުލައި

July 11, 2017 5
ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދެ ފޮތެއް ނެރެފި

ރާއްޖޭގެ ބިމާ ބެހޭ ގާނޫނާއި ރާއްޖޭގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ ބެހޭ ގޮތުން މޯލްޑިވްސް ލޯ އިންސްޓިޓިއުޓުން ދެ ފޮތެއް ރޭ ނެރެފި އެވެ.

20 ޖޫން

June 20, 2017 71
ޓްރީޓޮޕުން ވަޒީފާ ދިން ބައެއް މީހުން ވަކިކޮށްފި

ހުޅުމާލޭގައި އަލަށް ހަދާ އެންމެ ޒަމާނީ ފެންވަރުގެ ހޮސްޕިޓަލުން ވަޒީފާ ދިން ބައެއް ޑޮކްޓަރުންނާއި ނަރުހުން ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2017 11
ފުވައްމުލަކު މުވައްޒަފުންނަށް ނޯޓިސްދީފި

ފުވައްމުލަކުގެ އަވަށު ކައުންސިލްތަކުގައި މަސައްކަތް ކުރި ސިވިލް ސާވިސްގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތިން މަސް ދުވަހުގެ ނޯޓިސްއެއް ހައުސިން މިނިސްޓްރީން ފޮނުވައިފި އެވެ.

25 މެއި

May 25, 2017 25
ވަޒީފާ ދޭ މީހުން ގާނޫނުގައި ބުނާ ކަންކަން ނުކުރޭ

ވަޒީފާ ދޭ ފަރާތްތަކުން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައި ބުނާ ގިނަ ކަންކަން ކުރަމުން ނުދާ ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަން އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރުއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

21 މެއި

May 21, 2017 29
ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ރޯދަ އިނާޔަތް ދޭން އިލްތިމާސްކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް މުވައްޒަފުންނަށް ރޯދަ މަހުގެ އިނާޔަތް ދިނުމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީން މިއަދު އިލްތިމާސްކޮށްފި އެވެ.

16 މެއި

May 16, 2017 173
އަންހެނުންނަށް ބެގީއެއް ނުކުރެވޭނެއޭ؟!

ފިރިހެނުން ބެގީކުރުން ހުއްދަވެފައި އަންހެނުން ބެގީކުރުން މަނާވާންވީ ކީއްވެގެން ހެއްޔެވެ؟ މި ސުވާލު އުފެދި ބޮޑު ބަހުސަކަށް ބަދަލުވީ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުން ހެދުން އަޅަންވީ ގޮތުގެ ގަވާއިދަށް ގެނައި އިސްލާހަކާ އެކު އެވެ. އެ ކުންފުނީގެ އަންހެން މުވައްޒަފުންނަށް، ބުޑު ފާޅުވާ ކަހަލަ ހެދުން އެޅުން މިހާރު މަނަ އެވެ. އެ...