13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2018 14
ފައިރޫޝާއި ރިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ހުކުމްކޮށްފި

ކުރީގެ އެސިސްޓެންޓް ކޮމިޝަނާ އޮފް ޕޮލިސް އަބްދުﷲ ފައިރޫޝް އާއި ކުރީގެ ސުޕްރިޓެންޑެންޓް އޮފް ޕޮލިސް މުހައްމަދު ރިޔާޒަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ދައުލަތުން އެއްްބަސްވުމުން ސިވިލް ކޯޓުން އެ ގޮތަށް މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

12 ޑިސެމްބަރ

December 12, 2018 23
މިނިމަމް ވޭޖު ހަގީގަތަކަށް ވާނެ ބާ؟

މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިސްކުރަންވީ އެއްވެސް ކަމެއް ރާއްޖޭގައި އޮތް ކަމަކަށް އައިޝަތު ރުޚުސާނާ ގަބޫލެއް ނުކުރައްވަ އެވެ.--ޚާއްސަކޮށް، ވަޒީފާ އަދާކުރާ މީހުންނަށް ދޭން ޖެހޭނެ އެންމެ ކުޑަ އުޖޫރަ ކަނޑައެޅުމެވެ. މޯލްޑިވްސް ޕޯޓް ވާކާސް ޔޫނިއަންގެ އެގްޒެކެޓިވް ކޮމިޓީ މެމްބަރު ރުޚުސާނާ އެ ގޮތަށް ވިދާޅުވަނީ،...

11 ޑިސެމްބަރ

December 11, 2018 20
ޝަމާލަށް އަލުން ވަޒީފާދޭން ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި

ސިފައިންގެ ކުރީގެ ބްރިގޭޑިއާ ޖެނެރަލް އަބްދުﷲ ޝަމާލް ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އޭނާ އަށް އަލުން ވަޒީފާ ދޭން ހައި ކޯޓުން މިއަދު...

December 11, 2018 108
ބޮޑު ޗުއްޓީ ބަދަލުކޮށްލަން ފެނޭތަ؟

ދަރިންގެ ބޮޑު ޗުއްޓީ ދުވަސްވަރު ވަޒީފާ އިން ޗުއްޓީ ހޯދަން އުނދަގޫ ހެއްޔެވެ؟ ބޮޑު ޗުއްޓީގައި ތަންތަނަށް ދިޔުމުގެ ޚަރަދު ބޮޑުވެފައި ބާރު ބޮޑުކަމުން ދަތިތަކާ ކުރިމަތިވޭ ހެއްޔެވެ؟...

04 ޑިސެމްބަރ

December 04, 2018 6
ޔޫނިއަން ހަދަން މެމްބަރުން ފުރުސަތު ދޭތޯ ބަލަބަލައި!

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ދައުރެއް ނިމުމަކަށް އައިސް އާ ދައުރެއްގެ އިންތިޚާބު ބޯމަތިވެފައިވާ މި ދަނޑިވަޅުގައި، މަސައްކަތްތެރިންގެ ހައްގުތަކަށް ވަކާލާތުކުރާ މީހުން މެމްބަރުންނަށް ހަނދާންކޮށްދޭ ކަމެއް އެބަ އޮތެވެ؛ މަސައްކަތްތެރިންގެ ޖަމާއަތްތައް ހެދުމުގެ ބާރަށް ހުރަސްއަޅާ މެމްބަރުންނާ ދެކޮޅަށް އެ މީހުން ނުކުންނާނެ އެވެ!

17 ނޮވެމްބަރ

November 17, 2018 30
ނުހައްގުން ގެއްލުވާލި ވަޒީފާތައް އަނބުރާ ދެނީ

ނުހައްގު ވަޒީފާއިން ވަކިކޮށްފައިވާ ފަރާތްތަކުގެ ވަޒީފާ އަނބުރާ އިއާދަ ކުރުމުގެ މަސައްކަތް އާ ސަރުކާރުގެ ފުރަތަމަ 100 ދުވަސް ތެރޭގައި ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

15 ނޮވެމްބަރ

November 15, 2018 11
އާސިމް ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް: ހައި ކޯޓް

އިލެކްޝަން ކޮމިޝަން (އީސީ) ގެ ކުރީގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އާސިމް އަބްދުއްސައްތާރު އެ މަގާމުން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން މިއަދު ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

13 ނޮވެމްބަރ

November 13, 2018 4
ކަމެއް ސާބިތުކުރަން އިންޓެލް ރިޕޯޓް އެކަނި ނުފުދޭނެ

ޝަރީއަތަށް ހުށަހެޅޭ މައްސަލައެއްގައި ކަމެއް ސާބިތު ކޮށްދިނުމަށް އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓު އެކަނި ނުފުދޭނެ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

25 އޮކްޓޯބަރ

October 25, 2018 14
އެމްޕީއެލްއިން ބޮޑުކުރި އެލަވަންސް ނުދީގެން ޝަކުވާ!

މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ އެލަވަންސް މި މަހުގެ އެކަކުން ފެށިގެން ބޮޑުކުރި ކަން އެންގުމަށް ފަހު، މިދިޔަ މަހުގެ މުސާރަ މިއަދު ދިންއިރު އެ އެލަވަންސް ދީފައި ނުވާ މައްސަލަ މިއަދު ފެންމަތިވެއްޖެ އެވެ.

22 އޮކްޓޯބަރ

October 22, 2018 14
އަދުނާން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް: ހައި ކޯޓު

މެރިން ޕޮލިސްގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ އަދުނާން އަނީސް ފުލުހުންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ކަމަށް ހައި ކޯޓުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

15 އޮކްޓޯބަރ

October 15, 2018 109
މީރާ މުވައްޒަފުންގެ ވަޒީފާގެ އުސޫލުތައް ލުއިކޮށްފި

މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ)ގެ މުވައްޒަފުން ކޮންމެ ދުވަހަކު ނުވަ ގަޑިއިރު މަސައްކަތް ކުރަން ޖެހޭ ގޮތަށް އޮތް އޮތުމާއި މީރާގެ ޕޯސްޓްތައް ޝެއާކުރަން ޖެހުން ފަދަ އުސޫލުތަކާ އެކު، ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އުވާލަން އެ އޮތޯރިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2018 21
ނުކުރަންވީ ކަންތައް: މުވައްޒަފުން ސިޔާސީ ނުކުރައްވާ!

ދިވެހި ރައްޔިތުން ވޯޓުލާނީ މިނިވަންކަމާ އެކު، އެބައި މީހުންގެ ވިސްނުމާ އެއްގޮތަކަށް ކަން މިވަނީ ވަރަށް ފާޅުގައި ދައްކާފަ އެވެ. ސަރުކާރު ބުނީތީ، އޮފީހުގެ ވެރިޔަކު އެންގީތީ، ވަކި އަތަކަށް ވޯޓު ނުލާނޭކަން މިވަނީ ވަރަށް ހާމަކަން ބޮޑު ގޮތުގައި އިޢުލާނުކޮށްފަ އެވެ. އެއްފަހަރުކު ނޫނެވެ. ވިދިވިދިގެން ތިން ރިޔާސީ އިންތިޚާބުގަޔާއި، ދެ...

03 އޮކްޓޯބަރ

October 03, 2018
އަތުން ލިޔުނު ސީވީ ވަރަށް ކާމިޔާބު

އާޖެންޓީނާ މީހަކު ވަޒީފާއެއް ހޯދަން ހުށަހަޅަން ޖެހުނު ސީވީ ޕްރިންޓްކުރެވޭނެ ގޮތެއް ނެތިގެން އަތުން ލިޔުމުން އެތައް ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި އެ ސީވީގެ ސަބަބުން ވަޒީފާގެ ފުރުސަތުތައް އޮހެން ފަށައިފި އެވެ.

30 ސެޕްޓެމްބަރ

September 30, 2018 3
މުވައްޒަފުންގެ އަގު ވަޒަންކުރަން މާސިޑީޒް ބެންޒް ކާރު

އިންޑިއާގެ ސޫރަތުގައި ޖަވާހިރުގެ ވިޔަފާރިކުރާ މީހަކު، އޭނާގެ ކުންފުނީގައި މަސައްކަތްކުރާތާ 25 އަހަރުވީ ތިން މުވައްޒަފެއްގެ ހިދުމަތުގެ އަގު ވަޒަންކުރުމުގެ ގޮތުން ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ހަދިޔާއެއްގެ ގޮތުގައި އެންމެ ފަހުގެ މާސިޑީޒް ބެންޒް ކާރުތަކެއް ދީފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2018 9
ސަލާމް ބުނުމުން އުނިކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ނުދޭތީ ކޯޓަށް

ސިވިލް ސާވިސް މުވައްޒަފަކު ސަލާމް ބުނުމުން އޭނާގެ ސާވިސް އެލަވަންސުން އުނިކުރި ފައިސާ އަނބުރާ ނުދިނުމުން އެ މައްސަލަ ސިވިލް ކޯޓަށް ހުށަހަޅައިފި އެވެ.

10 ސެޕްޓެމްބަރ

September 10, 2018
ވަޒީފާގެ މައްސަލަތައް އަލުން ހުށަހެޅޭނީ އެއް ފަހަރު

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ހުށަހަޅާ މައްސަލަތަކުގެ ތެރެއިން އަނބުރާ ގެންދާ މައްސަލަތަކާއި ބާތިލްކުރާ މައްސަލަތައް އަލުން ހުށަހެޅޭނީ އެންމެ ފަހަރަކު ކަމަށް އެ ޓްރައިބިއުނަލުން ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.

04 ސެޕްޓެމްބަރ

September 04, 2018 4
މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވެގެން ވަކިކުރުމުން ބަދަލު ދެނީ

އިދިކޮޅު މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވި ކަމަށް ބުނެ މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) ގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި ކަމަށް މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

31 އޯގަސްޓް

August 31, 2018
ޗުއްޓީ ނަގަން ޖެހޭނެ؛ ނޫނީ ބަލިވެދާނެ

މިހާރު ގިނަ މީހުންނަކީ ވަރަށް ބުރަކޮށް މަސައްކަތްކުރާ މީހުންނެވެ. ތިން ހަތަރު ވަޒީފާ އަދާކޮށްގެން ވެސް ދެކޮޅު ނުޖެހޭ މީހުން ބައިވަރެވެ. އެކަމަކު ޗުއްޓީއެއް ނެތި މަސައްކަތް ކުރުމަކީ މީހާގެ ސިއްހަތު ވެސް ޚަރާބުވެދާނެ ކަމެކެވެ.

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2018 52
ޒުވާނުންނަށްވުރެ ވަޒީފާ އިތުރު ކުރާނަން: ރައީސް ޔާމީން

ކުރިއަށް އޮތް ފަސް އަހަރަށް އިންތިހާބު ވެއްޖެ ނަމަ ރާއްޖޭގެ ޒުވާނުންގެ އަދަދަށް ވުރެ ވަޒީފާގެ އަދަދު އިތުރު ކުރައްވާނެ ކަމަށް ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން ރޭ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

13 އޯގަސްޓް

August 13, 2018
ގްރީސް އިން ވަޒީފާއެއް؛ މަސައްކަތަކީ ބުޅާ ބެލެހެއްޓުން

މިހާރު ތި އަދާ ކުރާ ވަޒީފާ ދޫކޮށްލަން އުޅޭ ނަމަ، މި ވަފީޒާއާ ދޭތެރޭ ސީރިސްކޮށް ވިސްނައިލުން ރަނގަޅެވެ. ދާން ޖެހެނީ ގްރީސްގެ ހިތްގައިމު ރަށެއް ކަަމަށްވާ ސައިރޯސްއަށެވެ. ވަޒީފާއަކީ އެ ރަށުގައި ގެންގުޅޭ 55 ބުޅާ ބެލެހެއްޓުމުގެ ޒިންމާތަކާ ހަވާލުވުމެވެ.

01 އޯގަސްޓް

August 01, 2018 8
ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން ހިތްވަރު ދެން: ލޭބާ ރިލޭޝަންސް

އަންނަ މަހުގެ 23 ގައި ބާއްބާ ރިޔާސީ އިންތިހާބުގައި ވޯޓުލުމަށް ރީ-ރަޖިސްޓްރީ ކުރަން، ސަރުކާރު އޮފީސްތަކުގެ މުވައްޒަފުން އުޅުމަކީ ހިތްވަރުދޭ ކަމެއް ކަމަށް ލޭބާ ރިލޭޝަންސް އޮތޯރިޓީ (އެލްއާރްއޯ) އިން އިއްޔެ ބުނެފި އެވެ.