26 ޑިސެމްބަރ

December 26, 2016 14
ފިނޭންސްގެ 45 މަގާމް އުވާލައި މީހުން އެހެން އޮފީހަށް

ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީގެ 45 މަގާމެއް އުވާލައި އެ މަގާމުތަކުގައި ތިބި މުވައްޒަފުންނަށް އެހެން އޮފީސްތަކަށް ބަދަލުވުމުގެ ފުރުސަތު ދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

13 ޑިސެމްބަރ

December 13, 2016 8
އެމްއޭސީއެލް މުވައްޒަފުންގެ ދަރިންގެ ކިޔެވުމަށް ސްކީމެއް

ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތް ކުރާ މުވައްޒަފުންގެ ދަރިންގެ މަތީ ތައުލީމަށް ހަރަދު ކުރެވޭނެ ސްކީމެއް ތައާރަފް ކުރަން މަސައްކަތް ކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

09 ޑިސެމްބަރ

December 09, 2016 6
ބީއެމްއެލްގަ ގިނަ ދުވަސްވީ މުވައްޒަފުންނަށް އެވޯޑް ދީފި

ބޭންކް އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް) އަށް ގިނަ ދުވަހު ހިދުމަތް ކުރި 31 މުވައްޒަފަކަށް ރޭ އެވޯޑް ދީފި އެވެ.

December 09, 2016 2
އެވިޑުގެ ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޕްރޮގްރާމް ނިންމާލައިފި

ވަޒީފާތަކަށް ނުކުތުމުގެ ކުރިން ކޮންމެހެން އެނގެންޖެހޭ މުހިންމު ކަންކަމަށް އަހުލުވެރި ކުރުވުމަށް އެވިޑް ކޮލެޖުން ހިންގި ޓްރެއިނިން ޕްރޮގްރާމް ފުރިހަމަކުރި ބައިވެރިންނަށް އިއްޔެ...

06 ޑިސެމްބަރ

December 06, 2016 6
ސްޓާފުންނަށް ގިނަ ކަންކަން ކޮށްދޭނަން: އާދިލް

މުވައްޒަފުންނަށް ދޭ ތައުލީމާއި ތަމްރީނުގެ ފުރުސަތުތައް އިތުރުކޮށް، މަސައްކަތަށް ހިތްޖައްސަން ގިނަ ކަންތައްތަކެއް އަންނަ އަހަރު ކުރަން ރާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ ލިމިޓެޑް (އެމްއޭސީއެލް) އިން މިރޭ ބުނެފި އެވެ.

02 ޑިސެމްބަރ

December 02, 2016 5
ފިތުނަ އުފައްދާތީ ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ ނުލިބުނު

ވަކި ސިޔާސީ ފިކުރެއް ޕްރޮމޯޓްކޮށް، ސިފައިންގެ ތެރޭގައި ފިތުނަ އުފައްދާ ކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ސިފައިންގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ދޭން ނުޖެހޭ ކަމަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

28 ނޮވެމްބަރ

November 28, 2016 9
1000 ފޮޓޯގްރާފަރުންނާއި ސީމަނުން ތަމްރީންކުރަނީ

ބޯޓް ދަތުރުކުރުމަށް ދިއުމަށް ބޭނުންވާ 1000 ޒުވާނުންނާއި 1000 ފޮޓޯގްރާފަރުން ތަމްރީންކުރުމަށް ހިންގާ ޕްރޮގްރާމްތަކެއް ވަރަށް އަވަހަށް ފަށާނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 9
އެންޑީއޭގަައި ފަރުވާހޯދާ 4 މީހަކު އެސްޓީއޯގެ ވަޒީފާއަށް

މަސްތުވާތަކެތި ބޭނުން ކުރުމުން ސަލާމަތްވުމަށް ނޭޝަނަލް ޑްރަގް އޭޖެންސީ (އެންޑީއޭ) އިން ފަރުވާ ހޯދާ ހަތަރު މީހަކަށް އެސްޓީއޯއިން ވަޒީފާ ދޭން ނިންމައި، އެކަމުގެ އެއްބަސްވުމުގައި މިއަދު ސޮއިކޮށްފި އެވެ.

26 ނޮވެމްބަރ

November 26, 2016 45
ބިދޭސީންގެ މުސާރަ ޖަމާނުކުރާ ނަމަ ހިދުމަތް ހުއްޓާލަނީ

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނާ އެއްގޮތަށް ބިދޭސީންގެ މުސާރަ އާއި އިނާޔަތްތައް ބޭންކް އެކައުންޓަށް ޖަމާނުކުރާ ފަރާތްތައް ބްލެކްލިސްޓްކޮށް، ސަރުކާރުން ފޯރުކޮށް ދޭ ހިދުމަތްތައް ހުއްޓާލަން އެންގޭ ގޮތަށް ގަވައިދެއް އެކުލަވާލައި ބުރާސްފަތި ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލުކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

23 ނޮވެމްބަރ

November 23, 2016 1
ސަން އެއާއަށް 15 މިލިއަން ދޭން ކުރި ހުކުމް ބާތިލް

ބިދޭސީން ރެކްރޫޓްކުރާ އެމްޕްލޮއިމަންޓް އޭޖެންސީއެއް ކަމަށްވާ ސަން އެއާ އިންޓަނޭޝަނަލްގެ ހުއްދަ ދެ އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަސް ވަންދެން ސަރުކާރުން ހިފެހެއްޓި މައްސަލާގައި ގެއްލުމުގެ ބަދަލުގެ ގޮތުގައި އެ ކުންފުންޏަށް ދައުލަތުން 15.1 މިލިއަން ރުފިޔާ ދިނުމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ހުކުމެއް ހައި ކޯޓުން ބާތިލްކޮށްފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 10
އިމިގްރޭޝަންގެ މައްސަލާގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރެއް

އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ތިބި މަގާމަށް އެހެން ބަޔަކު އައްޔަން ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

18 ނޮވެމްބަރ

November 18, 2016 10
ދިގަލީގައި ހުޅުވާ ރިސޯޓަށް 380 މުވައްޒަފުން ހޯދަނީ

ރ. ދިގަލީ އަންނަ އަހަރުގެ އޭޕްރިލް މަހު ހުޅުވާ މަތީ ފެންވަރުގެ ރިސޯޓަށް 380 ވަރަކަށް މުވައްޒަފުން ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ފަށައިފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
އީސީ އެޗްއާރު ހެޑް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އައިމިނަތު ޝާދިޔާ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

04 ނޮވެމްބަރ

November 04, 2016 6
ވެރިޔާ ބުނާހާ ގޮތެއް ހަދަންޖެހޭ ނަމަ ބަލިވެދާނެ

ވަގުތުންވަގުތަށް އެތައް ބައިވަރު ކަންތައްތަކެއް ނިންމަންޖެހޭ ވަޒީފާއެއް ރަނގަޅަށް އަދާކުރުމަކީ އަދާކުރުމަކީ ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަހަލަ ވަޒީފާއެއް އަދާކުރާއިރު ތިމާގެ ވެރިޔަކަށް ހުންނަ މީހާ ހުރިހާ ކަމެއްހެން ކޮންޓްރޯލްކޮށް، މަދު ކަމެއްގައި ނޫނީ އެހެން މުވައްޒަފުންނަށް އެއްވެސް މިނިވަންކަމެއް ނުދޭ ނަމަ ދެން ކުރިމަތިވާނީ...

03 ނޮވެމްބަރ

November 03, 2016 4
އުރީދޫގެ ބްރިގޭޑް، މަސައްކަތަށް ހިތްޖައްސައިފި

އޮފީސް އޮފީސްތަކުގެ ތެރެއިން އިވެނީ އެއްކަހަލަ އަޑެކެވެ. ފެންނަނީ ވެސް ހަމަ އެއްކަހަލަ މަންޒަރެކެވެ. ކީބޯޑުގައި ތަޅާ އަޑާއި ބާރު ހިނގުމުގައި ކޮޅުކޮޅުމައްޗަށް ހިނގާ މީހުންނެވެ. އެ މީހަކާ ހަވާލުކުރެވިފައިވާ މަސައްކަތަކައިގެން އަވަދިނެތި އުޅޭ ތަނެވެ. ހެނދުނު 8:00 ގައި އޮފީހަށް ވަތް ގޮތަށް އަދި އެ ތަނުން ބޭރަށް ދާނެ ވަގުތެއް ނުވާ...

02 ނޮވެމްބަރ

November 02, 2016 8
މެގައިން ކަނޑާލި މީހުންގެ %80 އަލުން ވަޒީފާ އަށް

ވިޔަފާރި ދަށްވުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި 120 އަށް ވުރެ ގިނަ މުވައްޒަފުންގެ ތެރެއިން 80 ޕަސެންޓް މީހުންނަށް އަލުން ވަޒީފާ ދީފައިވާ ކަމަށް މެގަ މޯލްޑިވްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

31 އޮކްޓޯބަރ

October 31, 2016 30
އެއާޕޯޓް ނިމޭއިރު 3،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ: ސައީދު

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއައިއޭ) ތަރައްގީކުރުމަށް ހިންގާ މަޝްރޫއުތައް ނިމޭއިރު އެއާޕޯޓުގައި އިތުރު 3،000 ވަޒީފާ އުފެދޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓަރު މުހައްމަދު ސައީދު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

30 އޮކްޓޯބަރ

October 30, 2016 50
އެމްޕީއެލް އިން އަންނަ އަހަރު 500 ވަޒީފާ އުފައްދަނީ

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ހިދުމަތްތައް ފުޅާކޮށް، އަންނަ އަހަރު އިތުރު 500 ވަޒީފާ އުފައްދާނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް)ގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު ޖުނައިދު މިރޭ...

October 30, 2016 7
ބީއެމްއެލް އިން 150 އާ ވަޒީފާ އުފައްދަނީ

ބޭންކު އޮފް މޯލްޑިވްސް (ބީއެމްއެލް)ގެ މުވައްޒަފުންގެ އަދަދު ކުރިއަށް އޮތް އަހަރުދުވަހުގެ ތެރޭގައި 1،000 އަށް އިތުރުކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

24 އޮކްޓޯބަރ

October 24, 2016 10
ބުރުގާ އެޅިއަސް ވަޒީފާއިން ކަނޑާނުލެވޭނެ: ސްވިސް ކޯޓު

ޖެނީވާ (އޮކްޓޯބަރު 24) - ސްވިޒަލެންޑުގެ ކުންފުންޏެއްގައި މަސައްކަތް ކުރާ މުސްލިމް އަންހެނަކު ބުރުގާ އެޅުން އުޒުރަކަށް ދައްކާ އޭނާ ވަޒީފާ އިން ވަކި ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް އެ ގައުމުގެ ކޯޓަކުން ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

18 އޮކްޓޯބަރ

October 18, 2016 2
ވަޒީފާއެއް ބޭނުމިއްޔާ މިއީ މުހިންމު ފޮތެެއް

ވަޒީފާއެއް ހޯދުމަކީ އުނދަގޫ ކަމެކެވެ. ވަޒީފާގައި ދެމިހުރުމަކީ ވެސް ފަސޭހަ ކަމެއް ނޫނެވެ. އެކަމަކު މި އޮތީ އުފާވެރި ޚަބަރެކެވެ؛ އެ ހުރަސްތައް ގިރާކުރާނެ ގޮތް ބުނެދޭ ފޮތެއް ދިވެހި ބަހުން ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ނެރެފި އެވެ.

27 ސެޕްޓެމްބަރ

September 27, 2016 13
ރޯދަ "ދޫކޮށްލި" ފުލުހަކަށް ވަޒީފާ އަނބުރާ ނުލިބުނު

ރޯދަ މަހު ދުވާލު ފެންބޮއެ، ރޯދަ ދޫކޮށްލި ކަމަށް ބުނާ މައްސަލައެއްގައި ފުލުހުންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ ދޭން އަމުރު ނުކުރެވޭނެ ކަމަށް ސިވިލް ކޯޓުން ހުކުމްކޮޮށްފި އެވެ.