06 ޖޫން

June 06, 2017 53
ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމުން ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފުންތަކެއް ތުނބުޅި ދިގުކުރި މައްސަލާގައި އެ މީހުން ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލް އިން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2017 2
ފޭކް އެމްސީއެއް ހުށަހެޅި މީހަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ބަލިވި ކަން ދެއްކުމަށްޓަކައި ސައްހަ ނޫން މެޑިކަލް ސެޓްފިކެޓެއް ހުށަހެޅި މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 80
ދެ ޑޮކްޓަރަކަށް މަތީ ދަރަޖައިގެ ވަޒީފާ ދޭން އަންގައިފި

ހިތުގެ ބަލިތަކުން ޚާއްސަވެވަޑައިގެންފައިވާ ދެ ޑޮކްޓަރެއް ކަމަށްވާ ޑރ. އަބްދުލްއަޒީޒް އަހްމަދާއި ޑރ. މުހައްމަދު ހަނީފަށް، އެ ދެ ބޭފުޅުންގެ ތައުލީމީ ގާބިލުކަމާ އެކަށީގެންވާ ގޮތުން، މިހާރަށް ވުރެ މަތީ ދަރަޖައިގެ ވަޒީފާއެއް ހަމަޖައްސައިދިނުމަށް ސިވިލް ސާވިސް ކޮމިޝަންގެ މައްޗަށް ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ އަމުރު ކޮށްފި އެވެ.

08 ފެބުރުއަރީ

February 08, 2017 7
ކުނަހަންދޫން ހައްޔަރުކުރި ޓީޗަރު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ޓެރަރިޒަމާ ގުޅުން އޮތްކަމުގެ ތުހުމަތުގައި މިދިޔަ އަހަރު ހައްޔަރުކުރި ލ. ކުނަހަންދޫ ސްކޫލްގެ ލީޑިން ޓީޗަރު އެ މައްސަލާގައި ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު ނިންމައިފި އެވެ.

03 ޖެނުއަރީ

January 03, 2017 3
ޖޭޓީސީ އުވާލުމުން މުވައްޒަފުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

ފަނޑިޔާރުންނާއި ކޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންނަށް ތަމްރީން ދިނުމަށް އުފެއްދި ޖުޑިޝަލް ޓްރެއިނިން ސެންޓަރު (ޖޭޓީސީ) އުވާލުމުން، އެތަނުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި މީހުން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

27 ނޮވެމްބަރ

November 27, 2016 6
މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވެގެން ކަނޑާލި ބަޔަކަށް ބަދަލުދީފި

މިދިޔަ އަހަރުގެ މޭ 1 ގައި އިދިކޮޅު ފަރާތްތަކުން ބޭއްވި މުޒާހަރާގައި ބައިވެރިވި ތިން މީހަކާއި ސަރުކާރާ އިދިކޮޅު އެެހެން މުޒާހަރާއެއްގައި ބައިވެރިވި މީހަކު ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރުމުން ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދައްކަން ޖެހުނު ޖުމްލަ 286،112.39 ރުފިޔާ ފެނަކަ ކޯޕަރޭޝަނުން ދައްކައިފި އެވެ.

22 ނޮވެމްބަރ

November 22, 2016 10
އިމިގްރޭޝަންގެ މައްސަލާގައި ޓްރައިބިއުނަލްގެ އަމުރެއް

އިމިގްރޭޝަންގެ ޔުނިފޯމް މިންގަނޑަށް ނުފެތޭ ކަމަށް ބުނެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރަން ނޯޓިސް ދީފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން ހަތަރު މީހަކު ތިބި މަގާމަށް އެހެން ބަޔަކު އައްޔަން ކުރުން މަޑުޖައްސާލަން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން މިއަދު އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

07 ނޮވެމްބަރ

November 07, 2016 5
އީސީ އެޗްއާރު ހެޑް ދެވަނަ ފަހަރަށް ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

އިލެކްޝަންސް ކޮމިޝަންގެ ހިއުމަން ރިސޯސް ޑިރެކްޓަރަކަށް ހުންނެވި އައިމިނަތު ޝާދިޔާ ދެވަނަ ފަހަރަށް އެ ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

10 އޮކްޓޯބަރ

October 10, 2016 3
އެލަވަންސުން މަދުވާ ބައި ދޭން އަމުރުކޮށްފި

ސިވިލް ސާވިސް ސާވަންޓުންނަށް ސާވިސް އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި ދެމުންދާ ފައިސާ ހަތް އަހަރު ވަންދެން ސިވިލް ސާވަންޓަކަށް މަދުން ދީފައިވާތީ މިހާތަނަށް އެ މީހާއަށް ނުލިބި އޮތް 90،000 އަށް ވުރެ ގިނަ ރުފިޔާ އެ މީހާއަށް ދޭން ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

07 އޯގަސްޓް

August 07, 2016 5
ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލަށް ރައީސަކާއި ދެ މެމްބަރުން

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށް އެ ޓްރައިބިއުނަލްގެ މެމްބަރު ކަމުގައި ހުންނެވި ހުސެއިން ފާއިޒު ރަޝާދާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް އިސްމާއިލް އަހުމަދު މިދިޔަ ބުރާސްފަތި ދުވަހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

03 އޯގަސްޓް

August 03, 2016 8
ޖެޓްފިއުލް ވަގަށް ނެގުމުން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ހިލާފަށް

އިބްރާހިމް ނާސިރު އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (އައިއެންއޭ)ގެ ތެޔޮ ރައްކާކުރާ ފާމަކުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ޖެޓް ފިއުލް ވަގަށް ނެގި މައްސަލައިގެ ތުހުމަތުގައި އެއާޕޯޓްގެ ދެ މުވައްޒަފަކު ވަޒީފާއިން ވަކިކުރީ ގާނޫނާ ޚިލާފަށް ކަމަށް ކަނޑައަޅައި، އެ މީހުންނަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

25 ޖުލައި

July 25, 2016 8
އެޗްއައިވީ ޖެހިގެން ވަކިކުރުމުން ބަދަލު ދޭން ޖެހިއްޖެ

އެޗްއައިވީއަށް ޕޮޒިޓިވްވުމުން ވަޒީފާގެ އެއްބަސްވުން އާކޮށް ނުދިނުމުގެ ސަބަބުން ވަޒީފާ ގެއްލުނު މީހަކަށް ބަދަލު ދޭން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ކުރި އަމުރެއް ދަމަހައްޓައި، އެ މީހާއަށް ބަދަލު ދޭން ހައި ކޯޓުން އިއްޔެ ހުކުމްކޮށްފި އެވެ.

05 ޖުލައި

July 05, 2016 1
ޓްރައިބިއުނަލަށް އާ ރައީސަކާއި ނައިބު ރައީސެއް

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސްގެ މަގާމަށާއި ނައިބު ރައީސްގެ މަގާމަށް ދެ ބޭފުޅަކު މިއަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި އެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2016 19
ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ވަކިކޮށްފި

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލްގެ ރައީސާއި ނައިބު ރައީސް އެ ތަނުގެ މެމްބަރުކަމުން، ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ވަކި ކުރައްވައިިފި އެވެ.

15 ޖޫން

June 15, 2016 13
އިތުރަށް ދެވުނު 37 ލާރި އަނބުރާ ދައްކަން އަންގައިފި

މީގެ ދެ މަސް ކުރިން، ހައި ކޯޓުގެ ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރި މީހަކަށް އިތުރަށް ދެވިފައިވާ 37 ލާރި އަނބުރާ ދައްކަން އެ ކޯޓުން އެ މީހާ އަށް އަންގައިފި އެވެ.

14 ޖޫން

June 14, 2016 2
ކުއްޖަކާ ބެހުމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަކިކުރި މީހަކަށް ވަޒީފާ

ކުޑަކުއްޖަކާ ބެހުކަމުގެ ތުހުމަތުގައި ވަޒީފާ އިން ވަކި ކުރި ޓީޗަރަކަށް އޭނާ ކުރިން ހުރި ވަޒީފާ އަނބުރާ ދިނުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.

12 ޖޫން

June 12, 2016 1
އިމިގްރޭޝަންގެ މުވައްޒަފު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް

މޯލްޑިވްސް އިމިގްރޭޝަންގައި މިދިޔަ އަހަރު ހިނގި ވައްކަމުގެ މައްސަލައާ ގުޅިގެން އެތަނުން މުވައްޒަފަކު ވަކިކުރީ ރަނގަޅަށް ކަމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން ނިންމައިފި އެވެ.

08 ޖޫން

June 08, 2016 6
ޕީޖީން ވަކިކުރި ވަކީލަކަށް ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ޖެހިއްޖެ

ފުލުހުންގެ އިންޓެލިޖެންސް ރިޕޯޓަކަށް ބިނާކޮށް ޕްްރޮސެކިއުޓާ ޖެނެރަލްގެ އޮފީހުން ވަކިކުރި ވަކީލަކަށް ބަދަލުގެ ގޮތުގައި ދޮޅު ލައްކަ ރުފިޔާ ދޭން ވަޒީފާއާބެހޭ ޓްރައިބިއުނަލުން އަމުރުކޮށްފި އެވެ.