15 ޖުލައި

July 15, 2020 5
އެނާޖީ ޑްރިންކްސްގެ ޑިއުޓީ ވެސް ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

އެނާޖީ ޑްރިންކްސްގެ ބާވަތްތަކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ދެ ގުނައާ ގާތްކުރާ އަދަދަކަށް ބޮޑުކުރަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ.

06 ނޮވެމްބަރ

November 06, 2019 8
ރާއްޖެއަށް ދުވާލަކު 8،000 ލިޓަރުގެ އެނާޖީ ޑްރިންކް

ރާއްޖެ އަށް ކޮންމެ ދުވަހަކު 8،000 ލިޓަރުގެ އެނާޖީ ޑްރިންކް އެތެރެކުރާ ކަމަށް ކަސްޓަމްސް އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

04 އޮކްޓޯބަރ

October 04, 2019
ކޮކަ-ކޯލާ ވެސް އެނާޖީ ޑްރިންކް ހަދަނީ

މިދިޔަ އޮގަސްޓް މަހުގެ ތެރޭގައި ކޮކަ-ކޯލާގެ އާ ރަހައެއް ނެރުމަށް ފަހު، އަނެއްކާވެސް އާ ހަތަރު ރަހައެއް އެނާޖީ ބުއިންތަކެއްގެ ގޮތުގައި ނެރެން ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި އެވެ.

20 ސެޕްޓެމްބަރ

September 20, 2019 12
ކުއްލި މަރުތަކުގެ ސަބަބު ހޯދޭތަ؟

"ގެއެއްގެ ތެރޭގައި މަރުވެފައި އޮތް މީހަކު ފެނިއްޖެ!"

27 އޯގަސްޓް

August 27, 2019 2
ހަކަތަ ހޯދަން ބޭނުންކުރާ ތަކެތިން ދަތް ހަލާކުވޭ

އެތުލީޓުން ހަކަތަ ހޯދަން ބޭނުންކުރާ ބައެއް ބުއިންތަކާއި އެފަދަ އެކި ބާވަތްތަކުން ދަތްތަކަށް ގެއްލުންވާ ކަމަށް ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

25 ޑިސެމްބަރ

December 25, 2018 34
ސިނގިރޭޓާއި ދުފުމާއި ހަކުރާ ދެކޮޅު ބޮޑު ކެމްޕޭނެއް

ސިނގިރެޓާއި ދުފުމާއި ހަކުރު އަޅާ ފޮނިކޮށްފައި ހުންނަ ބުއިންތަކާއި ނުރަނގަޅު ކާނާއާ ދެކޮޅު ބިޔަ ކެމްޕެއިންތަކެއް ހިންގުމަށް 21 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދު ކުރުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށް ހެލްތު ޕްރޮޓެކްޝަން އެޖެންސީ (އެޗްޕީއޭ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.

December 25, 2018 49
ނުރަނގަޅު ކާނާގެ ތެރެއަށް ގައުމު ދޫކޮށްލެވޭކަށް ނެތް

ސިނގިރެޓާއި ދުފުމާއި ހަކުރު އަޅާ ފޮނިކޮށްފައި ހުންނަ ބުއިންތައް ފަދަ ނުރަނގަޅު އެއްޗެހިން ގައުމު ހަލާކުގެ ތެރެއަށް ދާން ދޫކޮށް ނުލައްވާނެ ކަމަށް ހެލްތު މިނިސްޓަރު އަބްދުﷲ އަމީން...

December 25, 2018 31
ނައިބު ރައީސް އެނާޖީ ޑްރިންކް ހުއްޓާލައްވައިފި

އެނާޖީ ޑްރިންކާއި ހަކުރު އަޅައި ފޮނިކޮށްފައި ހުންނަ ބުއިންތައް ބެއްލެވުން މިއަދުން ފެށިގެން ހުއްޓާލައްވާނެ ކަމަށް ނައިބު ރައީސް ފައިސަލް ނަސީމް ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.

08 ނޮވެމްބަރ

November 08, 2018 2
އެންމެ އެނާޖީ ޑްރިންކަކުން ވެސް ބޮޑު ނުރައްކަލެއް

އެންމެ އެނަޖީ ޑްރިންކެއް ބޯލުމުން ވެސް ލޭ ހޮޅިތަކަށް ގެއްލުންވެ ހަށިގަނޑު ނުރައްކަލަށް ހުށަހެޅިދާނެ ކަމަށް އާ ދިރާސާއެއްގައި ބުނެފި އެވެ.

01 ސެޕްޓެމްބަރ

September 01, 2018
ކުޑަކުދިންނަށް އެނަޖީ ޑްރިންކްސް ވިއްކުން މަނާކުރަނީ

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި ކުޑަކުދިންނަށް އެނަޖީ ޑްރިންކްސް ވިއްކުން މަނާކުރުމަށް އާންމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން އެ ގައުމުގެ ސަރުކާރުން ހުޅުވާލައިފި އެވެ.

18 ޖުލައި

July 18, 2018
ކަސްރަތު ކުރާ މީހުން ބޯންވީ ޗޮކްލެޓް މިލްކް

މިއީ ތަފާތު އެކި ނަންނަން ކިޔާ އެތައް ވައްތަރެއްގެ އެނަޖީ ޑްރިންކްތަކަށް އެތައް ބަޔަކު ދެވި ހިފާފައިވާ ޒަމާނެކެވެ. ވަކިން ހާއްސަކޮށް، ކަސްރަތު ކުރާ މީހުންނާއި ތަފާތު ކުޅިވަރުތައް ކުޅޭ މީހުންގެ މެދުގައި އެނަޖީ ޑްރިންކުގެ މަގުބޫލުކަން ބޮޑެވެ.

27 ޖޫން

June 27, 2018
އެނާޖީ ޑްރިންކްގެ ބަދަލުގައި އެނާޖީ މާސްކް

ގައިގައި ވަރުޖެއްސުމުގެ ނިޔަތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ބޭނުންކުރާ އެކައްޗަކީ އެކި ބާވަތުގެ އެނާޖީ ޑްރިންކެވެ. މިއީ ސިއްހީ ގޮތުން ގިނަ ނުރައްކާތަކާ ކުރިމަތިލާންޖެހޭ ކަމެކެވެ. އެހެންވެ މި ތަކެއްޗާ ދެކޮޅަށް ކުރާ މަސައްކަތް ވެސް ގިނަ އެވެ.

04 ފެބުރުއަރީ

February 04, 2018 10
ކުއްލި މަރުތަކުގެ ފަހަތުގައި ކޮން ކަމެއް؟

ސިއްހީ ދާއިރާގެ ބައެއް ފަރާތްތަކުން ގަބޫލުކުރާ ގޮތުގައި ކުއްލި މަރުގެ ހާދިސާތައް ގިނަވުމުގެ ފަހަތުގައި އޮތް ސަބަބަކީ ދެ އެއްޗެއް ބުއިން އާއްމުވުމެވެ؛ އެއީ ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކެވެ.

20 ނޮވެމްބަރ

November 20, 2017 11
އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ގެއްލުންތަކާ ބެހޭ އާ އިންޒާރެއް

އެނާޖީ ޑްރިންކް ބުއިމުން ހަށިގަނޑަށް ލިބޭ ގެއްލުންތަކުގެ ވާހަކަ މިހާރަކަށް އައިސް އަބަދުވެސް ދެކެވެ އެވެ. ސައިންސްވެރިން މިހާރު ބުނާ ގޮތުގައި މިއީ ޖިސްމާނީ އަދި ނަފްސާނީ ގޮތުން ވެސް ގެއްލުން ލިބޭ އެއްޗެކެވެ.

01 އޮކްޓޯބަރ

October 01, 2017 3
ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ޓެކްސް ޔޫއޭއީން ބޮޑުކޮށްފި

ދުބާއީ (އޮކްޓޯބަރު 1) - ދުންފަތާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ޓެކްސް ދެގުނަ ބޮޑު ކުރަން ޔުނައިޓެޑް އަރަބް އެމިރޭޓްސް (ޔޫއޭއީ) އިން ނިންމައިފި އެވެ.

11 މެއި

May 11, 2017
ހިތުގެ މައްސަލަޔަކުން އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ނުރައްކާ ބޮޑުވޭ

ހިތުގެ ބައެއް މައްސަލަތައް ހުރިކަން ނޭނގި ތިބެ އެނާޖީ ޑްރިންކް ބޯ މީހުންނަށް ހާޓް އެޓޭކް ޖެހުމުގެ ނުރައްކާ ވަރަށް ބޮޑު ކަމަށް، އާ ދިރާސާއެއްގައި އިންޒާރު ދީފި އެވެ.

02 މާޗް

March 02, 2017 47
ސިނގިރެޓާއި އެނަޖީ ޑްރިންކްގެ ޑިއުޓީ ބޮޑުކޮށްފި

ދުންފަތާއި އެނަޖީ ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން އިމްޕޯޓް އެކްސްޕޯޓް ގާނޫނަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ގެނައި އިސްލާހު ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން މިއަދު ތަސްދީގު ކުރައްވައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2017 14
ސިނގިރޭޓުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން ފާސްކޮށްފި

ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކާއި ސޮފްޓް ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން މިއަދު ފާސްކޮށްފި އެވެ. މި އިސްލާހު ތަސްދީގުކޮށްފި ނަމަ، ސިނގިރޭޓު ފޮއްޓަކުން 20ރ.، އެނާޖީ ޑްރިންކް ދަޅަކުން 8ރ. ބޮޑު ވާނެ އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2017 5
ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީޑްރިންކް އަގުބޮޑުކުރަން މާދަމާ ވޯޓަށް

ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކާއި ސޮފްޓް ޑްރިންކުން ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލަށް ވޯޓަށް އެހުމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މާދަމާގެ ޖަލްސާއަށް އެޖެންޑާކޮށްފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2017 31
އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ދަޅަކުން 8ރ. ބޮޑުކުރަނީ

އެނާޖީ ޑްރިންކުގެ ދަޅަކުން 8ރ. ބޮޑުކުރުމަށް އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ދިރާސާކުރި، ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2017 37
ކޮމެޓީން ފާސްކުރީ ސިނގިރޭޓަކުން ރުފިޔާއެއް ބޮޑުވާގޮތަށް

ސިނގިރޭޓާއި އެނާޖީ ޑްރިންކުން ނަގާ ޑިއުޓީ ބޮޑުކުރަން އެކްސްޕޯޓް އިމްޕޯޓް ގާނޫނަށް އިސްލާހު ގެނައުމުގެ ބިލު ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމެޓީން ފާސްކޮށްފި އެވެ. ކޮމެޓީން ގެނައި ބަދަލު މަޖިލީހުގެ ތަޅުމުން ފާސްކޮށްފި ނަމަ ސިނގިރޭޓަކުން ރުފިޔާއެއް ބޮޑުވެގެން ދާނެ އެވެ. އެއީ ސިނގިރޭޓް ފޮއްޓަކުން ވިހި ރުފިޔާގެ ބޮޑުވުމެކެވެ.

16 ފެބުރުއަރީ

February 16, 2017 17
މިދިޔަ އަހަރު 500 މިލިއަން ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރި

ދިވެހިން އާންމުކޮށް ބޯ ސިނގިރޭޓް ރާއްޖެއަށް އެތެރެކުރާ މިންވަރު މަދުނުވާ ކަމަށާއި މިދިޔަ އަހަރު 497 މިލިއަން ސިނގިރޭޓް އެތެރެކުރި ކަމަށް ކަސްޓަމްސްއިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.