30 މާޗް

March 30, 2020
"ބޮހީމިއަން ރާޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑެއް

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން ރިލީޒްކުރި ހޮލީވުޑްގެ ކާމިޔާބު ފިލްމު "ބޮހީމިއަން ރަޕްސޮޑީ" ބަލައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާގެ އަންހެނަކަށް ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް ފޮތުން ޖާގައެއް ޔަގީންކޮށްފި އެވެ.

28 މާޗް

March 28, 2020
މޭގަން އަށް ޑިޒްނީން "ވަޒީފާއެއް" ކަށަވަރު

ޕްރިންސް ހެރީ އާއި އަނބިކަނބަލުން މޭގަން މާކަލް ޝާހީ ޒިންމާތައް ދާދި ދޫކޮށްލެއްވީ ވެސް އަމިއްލަ މަސަައްކަތުން ދިރިއުޅުން ބިނާކުރެއްވުމަށްޓަކަ އެވެ. އެ މަސައްކަތް މިހާރު މިއޮތީ ފެށިފަ އެވެ.

27 މާޗް

March 27, 2020 6
މުވައްޒަފުން ވަކިކުރާތީ ގޯޑަން ރަމްޒީ އަށް ފާޑުކިޔުން

ކޮރޯނާވައިރަހާ ހެދި ރެސްޓޯރަންޓްތަކެއް ބަންދުކުރަން ޖެހުމުން، އެމެރިކާ އަށް އުފަން އިނގިރޭސި މަޝްހޫރު ޝެފް ގޯޑަން ރަމްޒީ ގިނަ އަދަދެއްގެ މުވައްޒަފުންތަކެއްގެ ވަޒީފާ...

March 27, 2020 1
ކާފަދަރިއާ އެކު ރާޒުވާ ކުޅެނީ ފޭސްޓައިމް މެދުވެރިކޮށް

ކޮރޯނާވައިރަހާ އެކު ދުނިޔޭގެ ހުރިހާ ހިސާބެއްގެ މީހުންގެ ދިރިއުޅުމަށް ވެސް ވަނީ ވަރަށް ބޮޑު މާޔޫސްކަމެއް ކުތިމަތިވެފަ އެވެ. އާންމު ދިރިއުޅުމުގެ ހުރިހާ ކަމެއްހެން މިހާރު އެއްކޮށް...

26 މާޗް

March 26, 2020
އެއް ފައި ނެތް މީހަކަށް އަނބިމީހާ ފައެއް ހަދައިދީފި

އެއްފައި ބުރިކޮށްލާފައި ހުރި މީހަކަށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ނެޝަނަލް ހެލްތު ސާވިސް (އެންއެޗްއެސް) އިން ފަރުވާ ހޯދަން އެޕޮއިންޓްމަންޓެއް ހޯދަން އެތައް މަހެއް ވަންދެން މަޑުކުރަން ޖެހުނު މީހަކަށް އޭނާގެ އަނބީހާ ހަދައިދިން ލަކުޑި ފައެއްގެ އެހީގައި ހިނގަން ފަށައިފި އެވެ.

23 މާޗް

March 23, 2020
ލާރާ ޕްރޮޑިއުސްކުރާ ދެވަނަ ފިލްމަށް ތައްޔާރުވާން ފަށައިފި

މީގެ ނުވަ އަހަރު ކުރިން "ޗަލޯ ދިއްލީ" ކިޔާ ފިލްމަކާ އެކު ޕްރޮޑިއުސަރެއްގެ ޒިންމާ ނަގަން ފެށި ބޮލީވުޑްގެ ބަތަލާ ލާރާ ދައްތާ ދެވަނަ ފިލްމެއް ހެދުމުގެ ތައްޔާރީތައް ވާން ފަށައިފި އެވެ.

21 މާޗް

March 21, 2020
މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ދޭ ކުޅޭ އެއްޗެހި ބަދަލުކުރަނީ

އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ކުންފުނި މެކްޑޮނަލްޑްސް އިން ކުޑަކުދިންނަށް ހާއްސަކޮށްގެން ތައްޔާރުކުރާ ހެޕީ މީލްސްއާ އެކު ޕްލާސްޓިކް ކުޅޭ ސާމާނުދޭތީ އެކަން ހުއްޓައިލުމަށް ގޮވާލައި އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ދަރިވަރުންތަކެއް ކުރި ކެމްޕޭނަކާ ގުޅިގެން އެ ކުންފުނިން އެކަން ހުއްޓައިލަން ނިންމައިފި އެވެ.

17 މާޗް

March 17, 2020 3
އިޑްރިސް އެލްބާ ވެސް ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް

ބެލުންތެރިންގެ މެދުގައި ބޮޑު މަގުބޫލުކަމެއް ހޯދާފައިވާ އިނގިރޭސި އެކްޓަރު އިޑްރިސް އެލްބާ ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވްވެ، ފަރުވާދޭން ފަށައިފި އެވެ.

March 17, 2020 1
"ބެޓްމޭން" ގެ ޝޫޓިން މެދުކަނޑާލައިފި

ރޮބަޓް ޕެޓިންސަން ބެޓްމޭންގެ ރޯލް ކުޅޭ ފިލްމު "ދަ ބެޓްމޭން" ގެ ޝޫޓިން ކޮވިޑް-19އާ ހެދި ދެ ހަފުތާ އަށް މެދުނޑާލައިފި އެވެ.

16 މާޗް

March 16, 2020 5
މޭގަން މާކްލް އަލުން ހޮލީވުޑަށް؟

ޕްރިންސް ހެރީއާ ލޯބީގެ ގޮތުން ގުޅިވަޑައިގަތުމާ އެކު، ހޮލީވުޑްގެ ކުރީގެ ބަތަލާ މޭގަން މާކަލް އަށް ޖެހިވަޑައިގަތީ ފިލްމު ކުޅުއްވުން ހުއްޓަވާލައްވައި ޝާހީ އާއިލާގެ މެމްބަރެއްގެ ގޮތުގައި ދެމިހުންނަވާށެވެ. ކައިވެނިކުރެއްވުމާ އެކު މޭގަންގެ ހަޔާތަށް ވަނީ ބޮޑު ބަދަލުތަކެއް އައިސްފަ އެވެ. އެގޮތުން ޝާހީ އާއިލާގެ އިސް މެމްބަރެއްގެ ރޯލް...

11 މާޗް

March 11, 2020
ފޭސްބުކް ގޮވައިގެން އޮސްޓްރޭލިއާ ކޯޓަށް

ޑޭޓާ ޕްރައިވެސީގެ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފުވެ، ފޭސްބުކް ބޭނުން ކުރާ އެތައް މިލިއަން ބައެއްގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް އެނަލިޓިކާ ކުންފުނިން ބޭނުންކުރި މައްސަލާގައި ފޭސްބުކް މިދިޔަ އަހަރު ފަސް ބިލިއަން ޑޮލަރުން ޖޫރިމަނާ ކޮށްފައި ވަނިކޮށް، ހަމަ މި މައްސަލާގައި އޮސްޓްރޭލިއާ އިން ވެސް ފޭސްބުކްގެ މައްސަލަ ކޯޓަށް...

06 މާޗް

March 06, 2020
މައުލޫމާތު ލީކުވުމުން ކެތޭ ޕެސިފިކަށް ބޮޑު ޖޫރިމަނާއެއް

ކަސްޓަމަރުންގެ ޒާތީ މައުލޫމާތު ހިމާޔަތްކޮށް ރައްކާތެރިކުރުމުގައި ކެތޭ ޕެސިފިކުން އިހުމާލުވެފައިވާތީ އިނގިރޭސިވިލާތުގެ އިންފޮމޭޝަން ކޮމިޝަނާޒް އޮފީސް (އައިސީއޯ) އެ އެއާލައިން ބޮޑު އަދަދަކުން ޖޫރިމަނާކޮށްފި އެވެ.

04 މާޗް

March 04, 2020
ތުއްތު ކުދިން ރީނދޫވާ ނަމަ ދެނެގަނެވޭ އެޕެއް

އުފަންވާ އިރު ކުދިން ރީނދޫވާ ނަމަ އެކަން ދެނެގަނެވޭނެ އެޕެއް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޑޮކްޓަރުންގެ ޓީމަކުން ހަދައިފި އެވެ.

01 މާޗް

March 01, 2020
ގަސްތަކެއްގައި ދާ އެޅުމުން ބޮޑު ބަހުސެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކެމްބްރިޖް ޔުނިވަސިޓީގައި ހުރި ގަސްތަކެއްގައި ދޫނިތައް ހާލި ހަދާތީ ދާ އެޅުމުން ފާޑުކިޔުން އަމާޒުޗުމުން އެ ނަގައިފި އެވެ.

28 ފެބުރުއަރީ

February 28, 2020 2
މެގަންގެ ބައްޕަ އަނެއްކާ ވެސް އޭނާއާ ދެކޮޅަށް

ދަރިކަނބަލުން މޭގަން މާކްލްއާ މެދު މިހާތަނަށް މާ ރަނގަޅު ވާހަތަކެއް ދައްކާފައި ނުވާ ތޯމަސް މާކަލް އަނެއްކާ ވެސް އެ ކަމަނާގެ ފިރިކަލުން ޕްރިންސް ހެރީއާ ބެހޭ ގޮތުން ހިތްހަމަނުޖެހުން ފާޅުކޮށް ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިފި އެވެ.

27 ފެބުރުއަރީ

February 27, 2020 3
މަލާލާ އާއި ގްރެޓާގެ ފޮޓޯތަކަށް ބޮޑު ސަމާލުކަމެއް

ނަމޫނާ ޒުވާނުންގެ ގޮތުގައި ދުނިޔެ އަށް މަޝްހޫރުވެފައިވާ މަލާލާ ޔޫސަފްޒާއީ އާއި ގްރެޓާ ތަމްބާގް އެކީގައި ނަގާފައިވާ ފޮޓޯތަކެއް ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ހިއްސާކުރުމުން ގިނަ ބައެއްގެ ސަމާލުކަން ލިބި ތައުރީފުކޮށްފި އެވެ.

26 ފެބުރުއަރީ

February 26, 2020
ހަމުގެ ކުލައާ ގުޅޭ ބޭސްމަލަންތަކެއް ތައާރަފުކޮށްފި

އެކި މީހުންގެ ހަމުގެ ކުލަ އަށް ހާއްސަކޮށްގެން އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ކުންފުނި ޓެސްކޯ އިން ބޭސްމަލަންތަކެއް ނެރެފި އެވެ.

February 26, 2020
5ޖީ ނެޓްވޯކުން ސިއްހަތަށް ނުރައްކަލެއް ނެތް

އިންޓަނެޓްގެ އިންގިލާބީ 5ޖީ ހިދުމަތް އާންމުވާން ފެށުމާ އެކު ބައެއް ގައުމުތަކުން އެންމެ ކަންބޮޑުވާން ފެށި އެއް ކަމަކީ މި ނެޓްވޯކްގެ ސަބަބުން އިންސާނުންގެ ސިއްހަތަށް...

24 ފެބުރުއަރީ

February 24, 2020
އިނގިރޭސި ނޫ ޕާސްޕޯޓް އަލުން ބޭނުންކުރަނީ

އިނގިރޭވިލާތް 47 އަހަރު ފަހުން ޔޫރަޕިއަން ޔުނިއަން (އީޔޫ) އިން މިދިޔަ މަހު ވަކިވުމާ ގުޅިގެން، އެ ގައުމުގައި މީގެ 30 އަހަރުން ކުރިން ބޭނުންކުރި ނޫކުލައިގެ ޕާސްޕޯޓް އަލުން ބޭނުންކުރަން ނިންމައިފި އެވެ.

22 ފެބުރުއަރީ

February 22, 2020
އިނގިރޭސވިިލާތަށް 20 ޕައުންޑްގެ އާ ނޫޓެއް

އިނގިރޭސިވިލާތުގައި މުޅިން އަލަށް 20 ޕައުންޑްގެ އާ ނޫޓެއް ބުރާސްފަތި ދުވަހު ބޭނުންކުރަން ފަށައިފި އެވެ.

21 ފެބުރުއަރީ

February 21, 2020
އަޑެލްގެ އާ އަލްބަމް ސެޕްޓެމްބަރުގައި

އިނގިރޭސިވިލާތުގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންޔެރިޔާ އަޑެލް އާ އަލްބަމެއް މި އަހަރުގެ ސެޕްޓެމްބަރު މަހުގެ ތެރޭގައި ގެނެސްދޭން ނިންމައިފި އެވެ.

19 ފެބުރުއަރީ

February 19, 2020 1
25 ވަނަ ފިލްމާ ދިމާކޮށް ބޮންޑުގެ ސްޓޭމްޕްތަކެއް

އަންނަ އޭޕްރީލް މަހު ރިލީޒްކުރާ ޖޭމްސް ބޮންޑް ސީރީޒްގެ 25 ފިލްމު "ނޯ ޓައިމް ޓު ޑައި" އާ ދިމާކޮށް އިނގިރޭސިވިލާތުގެ ޕޯސްޓް ހިދުމަތް ދޭ ރޯޔަލް މެއިލުން ސްވެނިއާއެއްގެ ގޮތުގައި ޖޭމްސް ބޮންޑް ތީމްގެ ސްޓޭމްޕްތަކެއް ނެރެން ނިންމައި، އެ ކަލެކްޝަން ދައްކާލައިފި އެވެ.

17 ފެބުރުއަރީ

February 17, 2020
ދެ މީދަލުގެ "މާރާމާރީ" އަށް އެވޯޑެއް

މީދަލާއި ބުޅާ ފަދަ އެއްޗެހީގެ މަޖާ ކޯޅުންތަކާއި ވާދަވެރިކަން އާންމުކޮށް ފެންނަނީ ހިޔާލީ ކަންކަމުގެ ގޮތުގައި ކާޓޫން ފިލްމުތަކުންނެވެ. އެކަމަކު މި ފޮޓޯ އަށް ރަނގަޅަށް ބަލައިލާށެވެ. މިއީ ކުރެހުމެއް ނޫނެވެ. އަސްލު ފޮޓޯއެކެވެ. ވައިލްޑްލައިފްގެ 25 ފޮޓޯއަކާ ވާދަކޮށް މި ފޮޓޯ އަށް އަހަރުގެ ފޮޓޯގެ މަގާމު ވެސް ލިބުނީ ފޮޓޯ އިން ފެންނަ...